ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

«Κρίσεις» στελεχών εκπαίδευσης : Τα νομικά επιχειρήματα της μαζικής προσφυγής 50 εκπαιδευτικών κατά της Προκήρυξης «Κεραμέως» για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Η αίτηση αφορά την ακύρωση της Προκήρυξης επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και κάθε άλλης σχετικής μελλοντικής πράξης
Δημοσίευση: 21/05/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι 50 εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσέφυγαν μαζικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας,  με δικηγόρο τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, Χαράλαμπο Χρυσανθάκη,  (η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου) αιτούνται την ακύρωση:

1.- Της με αριθμό Φ.353.1 /20/163161/Ε3 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι¬λογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτο¬βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5833/Τ. Β΄/14.12.2021.

2.- Των με αριθμούς πρωτ.: Βαθμ. Προτερ.: Φ.353.1/21/170016/Ε3 και Φ.353.1/22/170031/Ε3/28.12.2021 Προκηρύξεων - προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Τμήματος Δ΄, Στελεχών ΠΕ & ΔΕ της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ &ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

3.- Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Υπηρετούμε ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Χώρας στους Κλάδους και με τις ειδικότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.         
Περαιτέρω, όλοι είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ οι τίτλοι σπουδών ορισμένων από εμάς, έχουν τύχει (και) αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων  από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Κράτους (λ.χ. το ΑΤΕΕΝ).

Ειδικότερα:
…………………………………………………………………………………………………..

Με το άρθρο 33 παρ. 6 του Ν.4823/2021, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι που  είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής θα πρέπει να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα της φοίτησής τους για την απόκτηση του τίτλου αυτού, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τον τίτλο αυτόν και την ξένη γλώσσα σύμφωνα όσα ειδικότερα ορίζει το άρθρο αυτό. Η διάταξη αυτή, κατά τα κρίσιμα στοιχεία της,  προβλέπει επί λέξει τα ακόλουθα: «6.- Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α΄ της παρ. 2 καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ΄της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από…. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: (α) τους τίτλους σπουδών της περ. α΄της παρ. 2 και (β) τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της ίδιας παραγράφου…».

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, οι υποψήφιοι για την κατάληψη θέσης ευθύνης (: Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου σε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποχρεούνται, εφόσον κατέχουν πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, αλλοδαπού ΑΕΙ, αναγνωρισμένο είτε από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ είτε ως επαγγελματικό προσόν να υποστούν εξέταση στην ξένη γλώσσα του τίτλου αυτού, προκειμένου να μοριοδοτηθούν με τα μόρια που προβλέπει ο νόμος τόσο ως προς τους τίτλους σπουδών όσο και ως προς την ξένη γλώσσα.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη με αριθμό Φ.353.1/20/163161/Ε3 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι¬λογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτο¬βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5833/Τ. Β΄/14.12.2021), κατ΄εξουσιοδότηση των άρθρων 33 παρ. 6 και 49 του ν. 4823/2021 (Α' 136).  Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ.2 περ. β΄της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι: «Άρθρο 6/Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων...(1)..., (2) Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επι¬λογής, β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, γ) ...,δ)....Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου....»

Επακολούθησε η έκδοση των δύο με αριθμούς πρωτ.  Βαθμ. Προτερ.: Φ.353.1/21/170016/Ε3 και Φ.353.1/22/170031/Ε3/28.12.2021 Προκηρύξεων - προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Τμήματος Δ΄,  Στελεχών ΠΕ & ΔΕ της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ &ΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίες αναρτήθηκαν στoν ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Οι προκηρύξεις αυτές, κανονιστικές διοικητικές πράξεις, στηρίζονται στις προαναφερθείσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Οι λόγοι ακύρωσης των  προσβαλλόμενων  πράξεων όπως αναπτύσσονται στην προσφυγή από τον Χαράλαμπο  Χρυσανθάκη, είναι οι  εξής:
        
Α΄. Στο πεδίο του δικαίου που αφορά την πρόσληψη και το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού του Δημοσίου ισχύουν οι θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (αρχή της αξιοκρατικής ισότητας), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διαδικασία προαγωγικής εξέλιξης των δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της αξιοκρατικής αρχής συνίσταται στο ότι οι προαγωγές, πρέπει να διενεργούνται με βάση την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παρ. 1 & 4,  και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).  Ο κανόνας αυτός καταλαμβάνει όχι μόνο την διαδικασία εισόδου στη δημόσια διοίκηση, αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων) των δημοσίων υπαλλήλων ( ΣτΕ 2823/2018, βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλου-Χ. Χρυσανθάκη, Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, εκδ. 10η, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021, αρ. 42, σελ. 26).

Ειδικότερα, το ισχύον  Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008/2019,  στο άρθρο 4 παρ. 1, ορίζει ότι: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Με τη διάταξη αυτή, συνιστάται ένας αντικειμενικός κανόνας δικαίου που επιβάλλει στο κράτος την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο αλλά και την ισότητα του νόμου απέναντι στους πολίτες. Τούτο σημαίνει ότι η αρχή της ισότητας αφορά, όχι μόνο την εφαρμογή αλλά και την θέσπιση του νόμου. Εξάλλου, κατά την παραπάνω επιταγή, ο κοινός νομοθέτης δεσμεύεται από την αρχή της ισότητας, όχι μόνον όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1,  αλλά και όπως αυτή κατοχυρώνεται στις διατάξεις του διεθνούς  και του ενωσιακού δικαίου (άρθρα 14 Ε.Σ.Δ.Α. και  2-3  ΣΛΕΕ).

Η αρχή της ισότητας, όπως αποτυπώνεται στο συνταγματικό κείμενο, έχει την έννοια της νομικής ισότητας, της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, υπό την έννοια της ίσης μεταχείρισης των προσώπων από το κράτος. Η ισότητα εκλαμβάνεται με την  έννοια  της ουσιαστικής ή αναλογικής ισότητας και όχι της αριθμητικής, επιτάσσοντας την ίση μεταχείριση των όμοιων καταστάσεων και την διαφορετική (μεταχείριση) ανόμοιων καταστάσεων. Το περιεχόμενο του πιο πάνω νομικού κανόνα έχει εξειδικευθεί και αναλυθεί από τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων  , με την οποία, παγίως, έχει κριθεί, ότι ο νομικός κανόνας που πηγάζει από την αρχή της ισότητας, δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και ειδικότερα, τόσο τον νομοθέτη κατά την ενάσκηση της λειτουργίας που του έχει ανατεθεί όσο και τη διοίκηση, όταν ασκεί την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Συντάγματος και του νόμου. Εξάλλου, στη δικαστική λειτουργία ανήκει, δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος, η αρμοδιότητα του ελέγχου της παραβίασης της ανωτέρω συνταγματικής αρχής. Περιεχόμενο του πιο πάνω ελέγχου, αποτελεί η διαπίστωση, ότι διασφαλίζεται με ίσους όρους η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη διενέργεια του ελέγχου από τα δικαστήρια, ο οποίος είναι έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, ερευνάται εάν ο κοινός νομοθέτης ή η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση  προέβη σε ενιαία ή διαφορετική ρύθμιση,  στα όρια της αρχής της ισότητας, δηλαδή με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις καθώς και τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες. Η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων αποκλείει την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε με τη μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου, μη συνδεομένου με αξιολογικά κριτήρια, είτε με τη μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης αλλά και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων, οι οποίες τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες ή αντίθετα τη διαφορετική μεταχείριση των ίδιων ή παρόμοιων καταστάσεων.

Περαιτέρω ο μνησθείς κανόνας καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, αλλά και την έναντι αυτών ισότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης, όταν ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα ή σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες πραγμάτων, δεν μπορεί να μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, ούτως ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία προνομιακών καταστάσεων και προνομιούχων διοικουμένων, εκτός εάν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, γιατί επιβάλλεται από τους λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται σε κάθε περίπτωση στον έλεγχο των δικαστηρίων.

Εξάλλου, η λειτουργία της αρχής της ισότητας ως θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος, επηρεάζει ιδιαίτερα τη σχέση της προς τις λοιπές συνταγματικές διατάξεις και κυρίως, ως προς τη δυνατότητα συστηματικής ερμηνείας και συνδυασμένης εφαρμογής της με άλλες διατάξεις του Συντάγματος.  Με τον τρόπο αυτόν, η αρχή της ίσης πρόσβασης στην απασχόληση στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, αποτελεί μία από τις επιμέρους εκφάνσεις της αρχής της ισότητας. Η ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, γενικά, και όχι μόνο στις δημόσιες λειτουργίες με τη στενή έννοια του όρου,  απορρέει από την αρχή της σταδιοδρομίας του καθενός κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας δηλαδή από την αξιοκρατική αρχή, η οποία βρίσκει έρεισμα στα άρθρα 4 παρ. 1 & 4,  5 παρ.1 και 103 του Συντάγματος.

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προεκτέθηκε, όλοι εμείς υπηρετούμε ως Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Χώρας στους Κλάδους και με τις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν στο ιστορικό της παρούσης.  Περαιτέρω, όλοι είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ οι τίτλοι σπουδών ορισμένων από εμάς, έχουν τύχει και αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων  από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας.

Με τα ανωτέρω δεδομένα,  η ρύθμιση αυτή του άρθρου 6 παρ.2 περ. β΄της πρώτης προσβαλλόμενης με αριθμό Φ.353.1 /20/163161/Ε3/2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε, κατ΄εξουσιοδότηση του  άρθρου 33 παρ. 6 του ν. 4823/2021  είναι παράνομη και ακυρωτέα, δοθέντος ότι,  καθ’ ό μέτρο με αυτήν θεσπίζεται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης για την επιλογή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου σε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η προφορική εξέταση ξένης γλώσσας σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς  που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ή (και) έχουν τύχει και αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας, όπως εμείς, αντίκειται:

(i) στις διατάξεις των άρθρων  4 παρ. 1 & 4, 5  παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και του δικαιώματος πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις και της συναφούς Ενωσιακής Νομοθεσίας ( άρθρα 2,  3  και 10 ΣΛΕΕ) που καθιερώνει  την απαγόρευση πραγματοποίησης διακρίσεων (άρθρα 20 και 21 του ΧΘΔΕΕ και οδηγία 2000/78/ΕΚ) όπως επίσης στα άρθρα 14 ΕΣΔΑ και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

(ii) στις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης στην επικράτεια των κρατών-μελών της ΕΕ (49 ΣΛΕΕ), της ελευθερίας επαγγέλματος και του δικαιώματος στην εργασία (άρθρο 15 του ΧΘΔΕΕ),

(iii) Στην οδηγία 2006/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικώς με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και στο δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων (άρθρο 28 ΧΘΔΕΕ),

(iv) στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης (προβλ. άρθρο 41 ΧΘΔΕΕ),

(v) στην αρχή της νομιμότητας, και τέλος

(vi) στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρα 25 παρ. 1 περ. δ΄ του Συντάγματος)

και ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες με το Σύνταγμα,  την προαναφερθείσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου (άρθρο 28 παρ. 1 Συντ). Τούτο, διότι η πρόβλεψη για υποχρέωση υποβολής  σε πρόσθετη εξέταση της γλωσσομάθειάς μας συνιστά μία αυθαίρετη προϋπόθεση σε σχέση με τους λοιπούς συνυποψηφίους κατόχους τίτλων σπουδών ελληνικών ΑΕΙ, η οποία ούτε αντικειμενικώς δικαιολογημένη είναι ούτε δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας, περιάγοντάς μας αναιτιολογήτως σε υποδέεστερη θέση και ενέχοντας προσβολή της επιστημονικής και επαγγελματική προσωπικότητάς - υπόστασής μας (άρθρα 5 παρ.1 και 16 παρ. 1 & 5 Συντ.). Ομοίως, η περί ης ο λόγος προϋπόθεση αντίκεται στις ανωτέρω ενωσιακές διατάξεις, προσβάλλοντας την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενέχοντας προσβολή του κανόνα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως αυτός κατοχυρώνεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Β. Περαιτέρω, η ρύθμιση του  άρθρου 33 παρ. 6 του ν. 4823/2021, προσκρούει τόσο στην ρύθμιση περί αναγνωρίσεως τίτλων εκ μέρους του ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) όσο και στο τεκμήριο νομιμότητας των αποφάσεων των οργάνων του που αναγνωρίζουν τον οικείο τίτλο ως ισότιμο ή ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πράγματι, οι διατάξεις του Ν.3328/2005, όπως ισχύει και κατ΄ εξοχήν τα άρθρα 4 και 11 του νόμου αυτού προβλέπουν τις προϋποθέσεις και  μία πλήρη διοικητική διαδικασία για την λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με το τεκμήριο νομιμότητας. Επομένως δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να παρακαμφθούν κατά την μοριοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται μία σειρά από σημαντικές διατάξεις και αρχές, δηλαδή: (α) Η αρχή της ισότητας σε σχέση με τους κατέχοντες όμοιους τίτλους ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι περιάγονται σε αδικαιολογήτως ευνοϊκότερη θέση, παρά τα οριζόμενα από το Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ.1) και την Ενωσιακή Νομοθεσία (απαγόρευση πραγματοποίησης διακρίσεων), (β) οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης στην επικράτεια των κρατών-μελών της ΕΕ, (γ) η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των κατόχων των συγκεκριμένων τίτλων, οι οποίοι αφού φοίτησαν στην αλλοδαπή, απέκτησαν τον οικείο τίτλο, ο οποίος ενώ έτυχε αναγνώρισης από τον αρμόδιο φορέα της Πολιτείας, σήμερα πλέον αιφνιδιάζονται από την μεταβολή της στάσης του νομοθέτη, ενόψει του συγκεκριμένου ζητήματος, η οποία σε πολλές περιπτώσεις επέρχεται μετά από πολλά έτη κατοχής του οικείου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, (δ) το τεκμήριο νομιμότητας της πράξης του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και, τέλος, (ε) η αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι η ρύθμιση αυτή δεν παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του νομοθέτη που είναι η διακρίβωση της ξένης γλώσσας, καθ΄ ην στιγμή ο υποψήφιος κατέχει τίτλο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) στην γλώσσα ακριβώς αυτή.

Τα αυτά ισχύουν και ως προς την εξέταση της ξένης γλώσσας. Τίτλος που αποκτήθηκε από αλλοδαπό ίδρυμα, σύμφωνα με την γλώσσα του, δεν νοείται ενόψει των ανωτέρω αρχών να αμφισβητείται σε σχέση με την γλωσσομάθεια που οδήγησε στην απόκτησή του, αφης στιγμής η ίδια η κατοχή του τίτλου την αποδεικνύει.

Γ. Επίσης,  η ρύθμιση φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη της την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΣΑΕΠ και ήδη το ΑΤΕΕΝ σύμφωνα με όσα ορίζει το Π.Δ. 38/2010 και ο Ν. 4635/2019 (άρθρο 168). Η αναγνώριση αυτή προβλέπεται κατ΄ εφαρμογή των ενωσιακών ορισμών (οδηγία 2006/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικώς με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων) και συνιστά εφαρμογή των ως άνω θεμελιωδών κοινοτικών-ενωσιακών ελευθεριών, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκήσουν ακωλύτως το επάγγελμά τους στην επικράτεια της Ένωσης. Τούτο σημαίνει ότι αφής στιγμής τα περί ων ο λόγος επαγγελματικά προσόντα ή τίτλοι έτυχαν αναγνώρισης εξ απόψεως επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την ενωσιακή και την ελληνική νομοθεσία από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς δεν μπορούν να παραγνωρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, εξαιτίας της παράνομης,  αδικαιολόγητης και αιφνιδιαστικής συμπεριφοράς του αντιδίκου, σήμερα, έχουμε περιέλθει σε δεινή επαγγελματική θέση, καθόσον περιορίζεται αδικαιολόγητα η δυνατότητα πρόσβασής μας στην ανώτατη υπαλληλική ιεραρχία, χωρίς δική μας υπαιτιότητα και ως εκ τούτου,  οι προσβαλλόμενες πράξεις της διοίκησης είναι παράνομες και ακυρωτέες, λόγω παράβασης νόμου κατά τα προεκτεθέντα.

Επειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες εσφαλμένες και αντίθετες με τις διατάξεις του Συντάγματος και του Ενωσιακού Δικαίου  και ως εκ τούτου ακυρωτέες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

που είναι νόμιμοι και βάσιμοι καθώς και για όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε στο μέλλον,

ΖΗΤΟΥΜΕ

 -Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως.
 -Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις.
  -Να καταδικαστεί το καθ’ ού  στη δικαστική δαπάνη μας.

Σχόλια (21)

 
@Β. Γ.. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
24 Μάιος 2022 17:56

Δηλαδή μας λες πως αν δεν κάνεις στο δικαστήριο αίτηση ακυρώσεως μεσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την εκδοση της απόφασης στο ΦΕΚ και να δικαιωθεί κάποιος άλλος, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να διεκδικήσεις τίποτα ???

 
@Θοδωρος
24 Μάιος 2022 01:12

Τα διδασκαλεία έκλεισαν εδώ και 15 χρόνια.Τοτε στα δημοτικά είχε από ειδικότητες μόνο γυμναστές και αγγλικών.Τί είναι αυτές οι ανακρίβειες που γράφετε;

 
Θόδωρος
23 Μάιος 2022 13:05

Αγαπητοί συνάδελφοι. Για τη μοριοδότηση του Διδασκαλείου θα πούμε κάτι? Οι δάσκαλοι παίρνουν μορια για μια μετεκπαίδευση που δεν έχουν πρόσβαση οι ειδικότητες. Αυτό ειναι "ίσες ευκαιρίες"??

 
ph
23 Μάιος 2022 09:23

Αν υπάρχει έστω και σ ένα συνάδελφο έλεγχος γνώσης ξένης γλώσσας, η πολιτεία οφείλει να ασκήσει τον ίδιο έλεγχο σε όλους (χωρίς καμία εξαίρεση). Είναι θέμα ισονομίας.

 
Β. Γ.. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
22 Μάιος 2022 23:36

ΤΙΤΛΟΣ: Για την κρίση περί αντισυνταγματικότητας
1. Η ελληνική έννομη τάξη δεν επιτρέπει την αίτηση ακυρώσεως ΕΥΘΕΩΣ κατά του νόμου εν στενή εννοία (δηλαδή του νομοθετήματος που ψηφίζεται από τη Βουλή). Συνεπώς, δεν χάθηκε καμιά χρονική προθεσμία προσβολής του νόμου γιατί ποτέ δεν υπήρξε τέτοια.
2. Άλλο είναι το ζήτημα των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, που χαρακτηρίζονται νόμοι εν ευρεία εννοία. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται από τη Διοίκηση μόνο μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση (δηλαδή εξουσιοδότηση από νόμο εν στενή εννοία). Ρητή μνεία της νομοθετικής εξουσιοδότησης γίνεται στο προοίμιο της κανονιστικής πράξης (δηλαδή στο τμήμα μετά το «έχοντας υπόψιν»). Κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης είναι πάμπολλες: ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, απόφαση δημάρχου. Στις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης υφίσταται προθεσμία προσβολής τους: είναι συνήθως 60 ημέρες μετά τη δημοσίευση της πράξης στο ΦΕΚ.
3. Αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως, ο νόμος ως αντισυνταγματικός δεν εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη κρινόμενη περίπτωση, όμως δεν καταργείται (βλ. άρθρο 93 παρ. 4 Συντάγματος). Γενικότερα, ο έλεγχος συνταγματικότητας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται «διάχυτος» γιατί μπορεί να ασκηθεί από όλα τα δικαστήρια, δηλ. δεν υπάρχει ένα και μόνον συνταγματικό δικαστήριο. Όμως, για να καταργηθεί νόμος ως αντισυνταγματικός (δηλαδή όχι απλώς να μην εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση) απαιτείται απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου όταν κρίνει δύο αντικρουόμενες, αναφορικά με τη συνταγματικότητα, αποφάσεις εκδοθείσες από Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας (Τα ανώτατα Δικαστήρια είναι τρία: Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο). -βλ. άρθρο 100 παρ. 4 εδ. β Συντάγματος.
4. Γενικότερη παρατήρηση: πρέπει «Στοιχεία Δικαίου» να διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο καθένας, ανεξάρτητα από την επαγγελματική διαδρομή που θα ακολουθήσει, πρέπει να προετοιμαστεί για το πολιτειακό αξίωμα του ΠΟΛΙΤΗ. Το Δίκαιο διαπερνά ρυθμιστικά το σύνολο της καθημερινότητάς μας, τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας. Δικαιολογημένα οι κρατούντες δεν επιθυμούν τη γνώση του Δικαίου γιατί αποβλέπουν στη διάπλαση άβουλων υπηκόων και όχι πολιτών. Β. Γ.. Παπαδόπουλος

 
Ειρήνη
21 Μάιος 2022 18:40

Προτείνω να εξεταστούν στην ξένη γλώσσα και όλοι όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικων γλωσσομαθειας διότι τα απόκτησαν πριν πολλά χρόνια καθ σε νεαρά ηλικία. Άραγε ένας υποψηφιος που απέκτησε Proficiency όταν πήγαινε στο λύκειο και έκτοτε δεν μιλούσε συστηματικά την ξένη γλώσσα, τώρα που πλησιάζει τα 50 του χρόνια χειρίζεται την γλώσσα τόσο άριστα;

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
21 Μάιος 2022 17:48

@Κ.Α.
Με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση οι δεκτοί και μη δεκτοί υποψήφιοι σύμβουλοι εκπαίδευσης θα έπρεπε να έχουν ήδη ανακοινωθεί από την περασμένη Πέμπτη 19/5!!! Γι αυτό άλλωστε δε δόθηκε παράταση στην έκδοση των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών και πατήθηκαν κάτω οι Μεγάλες Διευθύνσεις εκπαίδευσης για να τα βγάλουν εγκαίρως. Όμως, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά … Δεκτούς και μη δεκτούς και μην τους είδατε, και ό,τι θέλουμε κάνουμε και άντε και καλά Xmas.

 
Δασκάλα
21 Μάιος 2022 16:24

Το μεταπτυχιακό μου είναι από Δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Το τονίζω ΔΗΜΟΣΙΟ. Παράλληλα κατέχω και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ιταλικά, το οποίο απέκτησα την ίδια περίοδο. Πλήρωσα παράβολα ΔΟΑΤΑΠ και αναγνώρισα τον μεταπτυχιακό μου τίτλο. Πέρασε από ΠΥΣΠΕ αναγνωρίστηκε ως συναφές και πήρα και 2 ΜΚ. Σήμερα τι ακριβώς ζητάει η κυρία Υπουργός;
Ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό;
Γιατί στο πρώτο προσχέδιο του νόμου δεν υπήρχε αυτή η διάταξη;
Γιατί μετά τη διαβούλευση είχαμε όλες αυτές τις αλλαγές;
Γιατί σιωπούν οι παρατάξεις;

 
Ποπ κορν, σπόρια, πατατάκια (σε οικογενειακή συσκευασία)
21 Μάιος 2022 16:05

@Πλατάρος Γιάννης
Με άλλα λόγια θα το έγραφα : Πώς να διορθώσεις την πατάτα, κάνοντας μια ακόμα μεγαλύτερη....

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
21 Μάιος 2022 15:22

ΥΠΟΥΡΓΟΣ της μάσκας-τεντόπανο,της ιστορίας sisco-webex,της παράτασης των στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης,των κομμένων μεταπτυχιακών κι άλλων πολλών.Έχουν καταλάβει στηνΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τη ζημιά που έχουν κάνει όλα αυτά τα αυτογκόλ;

 
εκπαιδευτικός δημοσίου
21 Μάιος 2022 15:07

Έχουν απόλυτο δίκιο.
Η διάταξη αυτή ακυρώνει τα ίδια τα πτυχία ξένων πανεπιστημίων.
Εφόσον τα αναγνώρισε ο ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα) είναι αναγνωρισμένα.
Πώς είναι δυνατόν να επανεξετάζεται κάποιος για ένα προσόν το οποίο έχει ήδη μοριοδοτηθεί σε προηγούμενες κρίσεις;
΄΄Εχουν δίκιο!

 
Κ.Α.
21 Μάιος 2022 15:02

Για τη συνέχιση της διαδικασίας επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, έχουμε κάποια ενημέρωση πότε αναμένονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών;

 
ΖΕΥΣ
21 Μάιος 2022 14:49

Η επόμενη κίνηση των 50 θα είναι το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.Δεν είναι συνταγματικό να ακυρώνονται μεταπτυχιακά της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

 
Διαδικαδία Δντων εκπ.
21 Μάιος 2022 14:16

Βεβαίως μπορεί να προσβληθεί

 
@Πλατάρος Γιάννης
21 Μάιος 2022 14:01

Νομίζω κ. Πλατάρε ότι υπερβάλετε. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ένας που φοίτησε στο εξωτερικό μαθαίνει "την ξένη γλώσσα φοίτησης"
α) με την επαφή μέσω των σπουδών τους.
β) με την καθημερινή ζωή στην χώρα που μιλιέται αυτή η γλώσσα.
Αν συμπίπτουν αυτές οι δύο συνθήκες πιστεύεται ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα;
Δεν ξέρω αν έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που ξέρω εγώ (Γερμανία) για να ξεκινήσει κάποιος τις σπουδές θα πρέπει να υπάρχουν ήδη γνώσεις επιπέδου Β2 -C1 τουλάχιστον. Μετά ακολουθούν οι σπουδές.
Οι γνώσεις αυτές -που αποτελούν την βάση για να σπουδάσουν- μπορεί να μην είναι πιστοποιημένες κατά τον κατάλογο ΑΣΕΠ. Ο απόφοιτος πχ της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (με Abitur) αλλά και ο απόφοιτος ενός γαλλικού γυμνασίου (πχ στο Παρίσι) δεν θα εθεωρείτο ότι γνωρίζουν τις αντίστοιχες γλώσσες. Υπάρχει ποικιλία εξετάσεων που διοργανώνουν φορείς της αλλοδαπής και είναι φυσικα΄ άγνωστοι στην Ελλάδα ή έχουν πρόσκαιρη εγκυρότητα.
Προτείνεται μόνο ο απόφοιτος φιλολογίας να θεωρείται ότι έχει πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας.
Αν δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Κεραμέως δεν έχουν πχ το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή το χαρτί του Mitchigan δεν θεωρούμε ότι ξέρουν Αγγλικά. Θυμίζω δεν είναι φιλόλογοι. Απλά φοίτησαν στο Κολέγιο Αθηνών και στην Βοστόνη.
Διαφωνώ.

 
Στράτος
21 Μάιος 2022 13:56

Δύο σύντομες αρχικές επισημάνσεις επί της αίτησης ακύρωσης:
1. Η αίτηση ζητά την ακύρωση της Υ.Α. με τη διαδικασία επιλογής και της Προκήρυξης των θέσεων και όχι του ίδιου του νόμου ή μέρους των διατάξεών του, προφανώς διότι το χρονικό όριο για την κατάθεση ακύρωσης του νόμου είχε παρέλθει, χωρίς κανείς από όσους προσέφυγαν τώρα ζητώντας την ακύρωση να έχουν ζητήσει ακύρωση του νόμου, όταν ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Το "κάθε άλλης προγενέστερης πράξης της διοίκησης" της τωρινής προσφυγής προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει ικανό νομικό επιχείρημα για ακύρωση του νόμου.
2. Το σκεπτικό της προσφυγής είναι πλήρες και έχει νομική βάση. Για τούτο έχει ενδιαφέρον τι τελικά θα αποφανθούν οι ανώτατοι δικαστές, όταν γίνει η συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφεύγοντες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή γνωρίζοντας ότι τέτοιες υποθέσεις σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν αναβολή όχι μόνο για μία αλλά πολλές φορές και όταν τελικά συζητηθούν απαιτείται αρκετός επιπλέον χρόνος μέχρι την έκδοση της απόφασης και την επίδοσή της στη διοίκηση. Επιπλέον χρόνος δίνεται στη διοίκηση για τη συμμόρφωσή της προς την δικαστική απόφαση. Η καθυστέρηση τέτοιων δικαστικών αποφάσεων είναι γνωστή αλλά όταν πρόκειται για ομαδική προσφυγή τουλάχιστον επιμερίζονται τα έξοδα της προσφυγής.

 
ΑΓΟΥΔΟΥΡΑΣ_official
21 Μάιος 2022 13:48

Από νομικής άποψης έχουν απολύτως δίκιο.
Από την στιγμή που δεν υπάρχει μέσα στον νόμο είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθούν.
Επίσης εκ των υστέρων να κατατεθεί με την μορφή του κατεπείγοντος για ψήφιση νομοθεσία δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να έχει αναδρομική ισχύς και συνεπώς πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία μετά την ισχύ του νόμου.
Συνεπώς μάλλον θα πάμε στο παλαιό μοντέλο που προβλέπει:
α) συνέχιση της υπάρχουσας διαδικασίας
β) εκδίκαση μετά από μερικά χρόνια της ακύρωσης και δικαίωση τους
γ) αποζημίωση χρηματική με αναδρομική καταβολή των επιδομάτων και ίσως και των τόκων που απορρέουν από αυτά.
δ) αποζημίωση για βλάβη επαγγελματικής ανέλιξης, σταδιοδρομίας και όλα τα επακόλουθα.

Συμπέρασμα: για μια ακόμα φορά γίνεται φανερό ότι υπάρχει αναντιστοιχία νόμων, προθέσεων και πράξεων στο Υπουργείο που το εκθέτουν.

ΥΓ. ίσως μια καθυστέρηση ή ακύρωση της όλης διαδικασίας εξυπηρετεί πολλούς.... μέσα σε αυτούς και την διοίκηση του Υπουργείου.....

 
Ελλαδιστάν...
21 Μάιος 2022 13:29

Εις την χώραν την από αρκετούς επονομαζομένην και Ελλαδιστάν όλα τα θαύματα είναι δυνατά, αλλά κρατούν μόνον δια τρεις το πολύ ημέρας....

 
Πλατάρος Γιάννης
21 Μάιος 2022 13:01

Νομικά έχουν δίκιο. Ψέματα να πούμε;
Έπρεπε να ψηφιστεί νόμος... Τα μηνύματα υπήρχαν από παλιά.
Άρθρο μοναδικο:
" Η γλωσσομαθεια δεν αποδεικνύεται με τίτλους σπουδών ΑΕΙ στην γλώσσα διδασκαλίας του όποιου γνωστικού αντικειμένου της αλλοδαπής πλην φιλολογίας. Αποδεικνύεται με πιστοποιητικά γλωσσομαθειας του καταλόγου ΑΣΕΠ είτε με Πανεπιστημιακες σπουδές φιλολογίας στις αντίστοιχες γλώσσες τις Αλλοδαπής.
Κατά τα άλλα ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει μόνον τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το γνωστικό αντικείμενο των τίτλων της Αλλοδαπής.
Οποιαδήποτε διάταξη έρχεται σε σύγκρουση με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται.. "
Να οδεύσει στην βουλή για ψήφιση, την Δευτέρα 23 Μαΐου με διαδικασίες του κατεπειγοντος....

 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ
21 Μάιος 2022 12:56

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ !
ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΩΘΗΜΈΝΑ ΤΟΥΣ !!!

 
η διαδικασία των προσωρινών
21 Μάιος 2022 12:40

αλήθεια , νομικά, μπορεί να προσβληθεί;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.