Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, 345 άρθρων

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00.

29/05/2022

Άκουσε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα -μετά την κατ αποκλειστικότητα από το esos δημοσίευση- το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00.

Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα σύνολο νέων ρυθμίσεων που αφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον εκσυγχρονισμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και κωδικοποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ιδίως για τα εξής ζητήματα:

Ι) Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των ΑΕΙ:

– Εισαγωγή νέου μοντέλου διακυβέρνησης στα ΑΕΙ με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων, της αυτονομίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου των ΑΕΙ.

– Θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, όπως η σύνταξη πολυετούς σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης, σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ΑΕΙ, η υλοποίηση των οποίων θα παρακολουθείται συστηματικά.
– Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών Δ.Ε.Π. με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας κατά τη διαχείριση ερευνητικών έργων.

– Νέο πλαίσιο για το πειθαρχικό δίκαιο των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπού διδακτικού προσωπικού.

ΙΙ) Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ

– Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και προαγωγή της διεπιστημονικότητας μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων: ίδρυση κοινών και διπλών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και Ιδρυμάτων αλλοδαπής, διοργάνωση περισσοτέρων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα εφόσον έχουν διαθέσιμους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή, διοργάνωση προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.

– Πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών πριν την έναρξη λειτουργίας τους και περιοδική πιστοποίηση στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της παραγόμενης έρευνας.

– Κινητικότητα των φοιτητών, παροχή δυνατοτήτων παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. με στόχο τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών και την προαγωγή της διεπιστημονικότητας.

– Εισαγωγή νέου συστήματος εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π. με στόχο τη θωράκιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αριστείας, την αντιμετώπιση παθογενειών που αναδείχτηκαν από την εφαρμογή του έως σήμερα ισχύοντος πλαισίου, αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης.

– Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει ερευνητικό και διδακτικό έργο μέσω της δημιουργίας νέων επιλογών απασχόλησης για Επισκέπτες Καθηγητές, Επισκέπτες Ερευνητές, Ερευνητές επί θητεία, Συνεργαζόμενους Καθηγητές, Εντεταλμένους Διδάσκοντες, σύσταση θέσεων για ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council/ERC) με στόχο την αναβάθμιση του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου από τις ακαδημαϊκές μονάδες και τις λοιπές ερευνητικές και ακαδημαϊκές δομές των ΑΕΙ και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της αλλοδαπής

ΙΙΙ) Προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία:

– Εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με στόχο τη συνεισφορά προς την κοινωνία αλλά και την προσέλκυση πρόσθετων εσόδων για τα Πανεπιστήμια.

– Εισαγωγή ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups), την εισαγωγή νέου πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.

IV) Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ

– Νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 

Σχόλια (14)

Εξορθολογισμός χάρτη των ΑΕΙ
|

Νόμος για τα ΑΕΙ όταν αυτά παραμένουν διάσπαρτα σε κάθε χωριό και νησί δε βελτιώνει την ποιότητα σπουδών.

Εκτός από τη νομοθετική πρωτοβουλία η εκάστοτε κυβέρνηση έχει και την ευθύνη της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ εξουσίας: Να αποφασίσουμε επιτέλους πόσα Πανεπιστήμια και σε ποιες περιοχές θα λειτουργούν οι σχολές τους.

Κανένα ΑΕΙ δεν επιτρέπεται να είναι απλωμένο σε πάνω από 2 ή το πολύ 3 μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα που φυσικά δε λύνεται με νόμους!

κατ'άρθρον σχολιασμός;
|

ούτως ή άλλως γραμμένα τα έχουν όλα τα σχόλια. ο "εδώ γελάμε" έχει δίκιο : ο άχρηστος νόμος ΕΝΤΕΛΩΣ και κατά πάντα του 2020 ήδη τροποποιείται με αυτό σε κάποια σημεία ! τρελά γε΄λια δηλαδή !

Σχολιασμός για άρθρα του νομοσχεδίου
|

Διάβασμ 40-50 σελίδες την ημέρα και ας γίνει σχολιασμός για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ - δεν είναι κανένας παντογνώστης, αυτό είναι το νόημα της δημόσιας διαβούλευσης.

Οι διάφορες ομάδες εργαζομένων -όπως και ο κάθε πολίτης- είναι φυσικά ελεύθερες να καταθέσουν ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις απόψεις που σίγουρα έχουν διαμορφώσει για την ευρύτερη στρατηγική στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Αυτό είναι η Δημοκρατία: Μπορείς να μιλήσεις, κανείς δε σου εγγυάται ότι οι απόψεις σου θα γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση.

Ας μην μεμψιμοιρούμε, τίποτα δεν είναι τέλοιο και όλοι οι νόμοι αλλάζουν - το ζήτημα είναι να φτιαχτούν επιτέλους κάποια σωστά πράγματα ώστε τα σημερινά παιδιά 6 ετών που είναι στο Δημοτικό να μην μείνουν στα ίδια με εμάς όταν φτάσουν στην ηλικία μας.

Πρώην μέλος ΕΠ ΤΕΙ
|

Διαβούλευση επί 2 εβδομάδες σε ένα νομοσχέδιο 400 σελίδων. Είναι προφανώς προσχηματική όλη η διαδικασία. Το νομοσχέδιο θα περάσει, προφανώς. Για τα μάτια του κόσμου, και κάποιων ημετέρων, θα γίνουν κάποιες επιλεγμένες τροπολογίες.
Ο νόμος Διαμαντοπούλου έμεινε στην ιστορία ως ένας καλό νόμος που όμως πρακτικά δεν εφαρμόστηκε. Και ήταν στη βάση του ένας καλός νόμος.
Αυτός θα μείνει ως ένας κακός δαιδαλώδης φαραωνικός νόμος που σε καμμία περίπτωση δεν θα περάσει με την ευρεία πλειοψηφία του νόμου Διαμαντοπούλου.
Ραντεβού στον επόμενο νόμο του επόμενου ή επόμενης Υπουργού Παιδείας που θα θελήσει να κάνει το δικό του (της) κοινωνικό πείραμα σε έναν Τομέα που θα έπρεπε να είναι η πραγματική βαριά βιομηχανία κάθε χώρας.

Αλλά τι μιλάμε; Αν (άραγε μέχρι πότε;) έχεις τουρισμό, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα ως χώρα. Μιλάμε για βιομηχανία βαριά, όχι παίξε γέλασε.

Ιωάννης Κ.
|

Οι κύριοι του Υπουργείου φαντάζονται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ είναι αραχτό σε πολυθρόνες και καθώς δεν έχουν με τι να ασχοληθούν θα μελετήσουν τα 345 άρθρα μέσα σε 13 ημέρες και θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση με σχόλια και προτάσεις (που απλά θα πεταχτούν στους κάδους απορριμάτων των Η/Υ του Υπουργείου). Δε νομίζω να υπάρχει, τουλάχιστον στην Ευρώπη, κράτος στο οποίοι να κοροϊδευόμαστε σε αυτό το βαθμό και ταυτόχρονα η ανυποληψία να έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

πολίτης
|

Τραγικό!
Τα Πανεπιστήμια οδεύουν ολοταχώς προς την ακυβερνησία.

Γεμάτα από επιτροπές, συμβούλια (συν συμβούλιο φοιτητών), συγκλήτους, "εξωτερικούς" και εσωτερικούς, εκτελεστικό διευθυντή και άλλα θαυμάσια.
Πρυτάνεις υπεράνθρωπους που τα προλαβαίνουν όλα.
Αντιπρυτάνεις που θα εκτελούν, θα υπογράφουν(;) αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν τις αποφάσεις που καλούνται να εκτελέσουν (κι άμα λάχει θα τους καταργούν κι όλας).
Συγκλήτους περίπου διακοσμητικές.
Κοσμήτορες διορισμένους ανάλογα με τις πελατειακές τους σχέσεις.
Εξωτερικούς που θα νομίσουν πως θα κάνουν δημόσιες σχέσεις αλλά μόλις πάρουν είδηση "τι παίζει" θα το στρίψουν α λα γαλλικά (σιγά μην κάτσουν να ψηφίζουν για την κάθε τροποποίηση, την κάθε σύμβαση και τον κάθε διαγωνισμό)
Εκτελεστικό διευθυντή που θα προσπαθεί να μπαλώσει τα αμπάλωτα αγνοώντας που βρίσκεται.
Φοιτητές που θα ψηφίζουν αλλά δεν θα εκπροσωπούνται ούτε στη Σύγκλητο ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στο ανύπαρκτο Πρυτανικό (γιατί λοιπόν ξεσήκωσε η κυβέρνηση τόσο κουρνιαχτό;)

κλπ. κλπ.

Τους επόμενους μήνες θα δουν πολλά τα μάτια μας!

Που είναι η μπάλα?
|

κ. πρυτάνεις μήπως είδατε που πήγε η μπάλα? Θα συντονιστούμε-οργανωθούμε όλοι μαζί ή ο καθένας θα παίξει μπάλα μόνος του?
Μεταξύ της ισοπέδωσης των πάντων στην παιδεία από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ολοφάνερη πλέον πρόταση για ιδιωτικοποίηση της από την παρούσα κυβέρνηση (αρχής γενομένης από την τριτοβάθμια), τα πανεπιστήμια και οι πανεπιστημιακοί θα έχουν δική τους έστω ΜΙΑ επεξεργασμένη πρόταση?
Κατά το Λατινικό απόφθεγμα: "Amat victoria curam - Η νίκη αγαπά την προετοιμασία".
Επεξεργασμένη και ενιαία αντιπρόταση (όχι κομματικά τσιτάτα) των πανεπιστημίων θα υπάρξει?
Γκολ στην παιδεία, εμείς το φάγαμε και η μπάλα πάει στην σέντρα. Παίξτε μπάλα!

Μαρία
|

Απολύτως προσχηματική η διαβούλευση. Αποσκοπεί μόνο στην νομιμοποίηση προειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων, που δεν έχουν καμία κοινωνική αποδοχή. Μόνο γέλιο προκαλεί η απόπειρα να παρουσιαστεί η κυρία Κεραμέως ως θεματοφύλακας των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών πριν από κάθε εισαγωγή νομοσχεδίου.

ΔΕΠ
|

345 άρθρα, 2 εβδομάδες διαβούλευση. Πλάκα μας κάνετε; Πόσο προσχηματικά πιά; Μου θυμίζει προκηρύξεις που δημοσιεύονται Παρασκευή μεσημέρι με προθεσμία Δευτέρα πρωι...

Χαρα
|

Όταν ακούω τη λήξη διαβούλευση ξεσπω σε ασυγκράτητα γέλια

Kουλτουρα αντιπαράθεσης έχουμε μπόλικη
|

κουλτουρα διαβούλευσης; Προσεχώς.!Προβλέπω: Δεν θα σχολιάσουν ούτε θα προτείνουν αυτοί που έχουν γνώσεις,ιδέες,γιατί πιστεύουν ότι στο: ματαιότης ..ματαιοτήτων...τα πάντα ματαιότητες!

Μέλος ΔΕΠ
|

Για Δημόσια Διαβούλευση Νόμος 345 άρθρων και 402 σελίδων μόνο για 2 εβδομάδες. Ετοιμαζόταν για 3 χρόνια και ζητείταιι να συζητηθεί μόνο για 2 εβομάδες. Θα πρέπει να δοθει περισσότερο χρόνος, εκτός αν γίνεται προσχηματική διαβούλευση.

Πιλότος Νο2
|

"Νέοι Ορίζοντες"? Δε λέω... πετυχημένος ο τίτλος! Μετά το αεροπλάνο με τα 19 φτερά (νόμος επιλογής στελεχών) που ΔΕΝ πέταξε ακόμα... ίσως και ποτέ, ήρθε τώρα νέο αεροπλάνο με 36 φτερά για τα ΑΕΙ. Άντε, καλοτάξιδο στους νέους ορίζοντες κι αυτό να ευχηθούμε!

εδώ γελάμε
|

στην διαβούλευση για την επαγγελματική κατάρτιση ειχε λάβει 500 σχόλια αναφερόμενα στα επαγγελματικά δικαιώματα και σε ένα νομοσχέδιο αλυσιτελές, αόριστο ,που ήρθε για να μην αλλάξει τίποτα.
Η αναβάθμιση επιτυγχάνεται μέσω επαγγελματικών δικαιωμάτων και την διεθνή πρακτική, εκεί ερχονται και κάθονται τα υπόλοιπα, αλλαγές, προσθήκες κτλ΄
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ουδείς ασχολήθηκε τότε, μην ασχολείστε με μούφες διαβουλέυσεις. waste of time με κεραμέως

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ