ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Κριτική των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών – Οικονομικός Εγγραμματισμός

Δημοσίευση: 14/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σοφία Τακάογλου*

1. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν ΠΣ μαθητοκεντρικά


Σύμφωνα με τους Σκοπούς των Νέων ΠΣ
«Η έμφαση μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τη διδακτική διαδικασία προς τους/τις μαθητές/τριες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μάθησης».


Η προσέγγιση των ΠΣ σύμφωνα με την ανακαλύπτουσα μαθητοκεντρική οπτική, επιτάσσει μέσω των ΠΣ η εκπαίδευση να ενεργοποιεί τις φυσικές προδιαθέσεις του παιδιού και τα διδακτικά αντικείμενα να αναδεικνύονται από τη μελέτη των φυσικών ενδιαφερόντων και των τρόπων σκέψης του παιδιού. Κατά τον Dewey (1902) η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη φύση και τις ανάγκες των μαθητών όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων/ Εσπερινών ΓΕΛ του Υπουργείο Παιδείας, το 2021 οι υποψήφιοι του προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν 24.508 μαθητές σε σύνολο 75.435 μαθητών , δηλαδή ποσοστό 32,48%.

Πώς επιτυγχάνεται η στοχοπροσήλωση στις ανάγκες των μαθητών, όταν τα νέα ΠΣ δεν παρέχουν κανένα μάθημα Οικονομίας στην Α ́ και Β ́ τάξη Γενικού Λυκείου, παραβλέποντας ότι το 1/3 των μαθητών ΓΕΛ επιλέγουν σπουδές Οικονομίας;

2. Βασικές αρχές των Νέων ΠΣ: Συνοχή


Σύμφωνα με τις Αρχές των νέων ΠΣ

«Η αρχιτεκτονική των ΠΣ βασίζεται στο μοντέλο του δικτύου, διασφαλίζοντας συνεκτικούς δεσμούς εντός και μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων αλλά και μεταξύ γνωστικών πεδίων, δημιουργώντας λειτουργικές μεταβάσεις από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα»

«επιδιώκουν τη διασύνδεση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριων μέσω πολλαπλών προσεγγίσεων ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους».


Η αρχή αυτή ακολουθώντας τη θεωρία του Bruner (1960), σχετικά με τη σπειροειδή ανάπτυξη των ΑΠ επιτάσσει τα σχολικά αντικείμενα να μελετώνται σταδιακά, με κλιμακούμενη προοπτική και εξελισσόμενη συνθετότητα.

Στην περίπτωση της οικονομικής επιστήμης η συνοχή του ΠΣ είναι ανύπαρκτη. Στο πλαίσιο του μονόωρου μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην Α’ Γυμνασίου, προκειμένου να αναλυθεί ο θεσμός του νοικοκυριού, αναλύονται μεταξύ άλλων αναγκών του (διατροφή, υγεία και ασφάλεια, κατοικία, ενδυμασία, ποιότητα περιβάλλοντος) και κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες που εστιάζονται στην καταναλωτική συμπεριφορά και σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν επαφή με την πολυδιάστατη οικονομική δραστηριότητα που θεραπεύει η οικονομική επιστήμη. Στη συνέχεια κάποιες διάσπαρτες οικονομικές έννοιες δίνονταν στην Α’ Λυκείου στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Στα νέα ΠΣ η Πολιτική Παιδεία αντικαθίσταται από το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή που δεν έχει καμία ενότητα οικονομίας. Επομένως, σύμφωνα με τα νέα ΠΣ δεν υπάρχει μάθημα που να εισάγει τους μαθητές στην οικονομική επιστήμη.

Πώς επιτυγχάνεται η οικοδόμηση της γνώσης (κονστρουκτιβισμός -εποικοδομητισμός) όταν το αντικείμενο μια επιστήμης εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Γ ́ τάξη του Γενικού Λυκείου;

3. Άνιση αντιμετώπιση των υποψηφίων των διαφορετικών κατευθύνσεων

Η έλλειψη σπειροειδούς διάταξης υπάρχει μόνο στο μάθημα της Οικονομίας, σε κανένα άλλο μάθημα προσανατολισμού όπως είναι εμφανές στον παρακάτω πίνακα ο οποίος αντλεί στοιχεία από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου Λυκείου (ΦΕΚ 3791/13-08-2021).


Στο Λύκειο οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών μεταξύ των γνωστών αντικειμένων των Ανθρωπιστικών, των Θετικών σπουδών και της Οικονομίας και Πληροφορικής. Αφενός, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επιλογή μεταξύ αντικειμένων που τα Ωρολόγια Προγράμματα και τα ΠΣ δεν τους έδωσαν καμία ευκαιρία να γνωρίσουν; Αφετέρου, όσοι μαθητές/τριες αποφασίσουν να ακολουθήσουν προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής στη Β’ Λυκείου αναγκάζονται να παρακολουθήσουν Φυσική, ενώ όλοι οι μαθητές/τριες των υπόλοιπων προσανατολισμών έχουν μπει στη διαδικασία προετοιμασίας στα μαθήματα που θα τους εισάγουν στο Πανεπιστήμιο. Οι μαθητές/τριες που στη Γ ́ θα ακολουθήσουν τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής ούτε είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Οικονομικά σε μικρότερες τάξεις, ούτε έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μαζί με τους άλλους στη Β ́ την προετοιμασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα Λατινικά που αντικατέστησαν από την φετινή χρονιά την Κοινωνιολογία ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, εισάχθηκαν τόσο στη Γ ́ όσο και στη Β’ Λυκείου. Με τα Νέα ΠΣ δε δίνονται ίσες ευκαιρίες στους μαθητές όλων των προσανατολισμών, δεδομένου ότι όλοι οι υπόλοιποι ξεκινάνε τον προσανατολισμό στη Β ́ Λυκείου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άνισες ευκαιρίες εφόσον υπάρχουν τμήματα που είναι κοινά και μπορούν να τα διεκδικήσουν μαθητές/τριες από διαφορετικούς προσανατολισμούς.

Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή, η οικοδόμηση της γνώσης και η ίση αντιμετώπιση των υποψηφίων όλων των προσανατολισμών με αυτά ΠΣ και ΩΠ;

4. Μάθηση με νόημα και σύνδεση με την κοινότητα


Σύμφωνα με τις Αρχές των νέων ΠΣ

«Τα ΠΣ συνδέουν τα γνωστικά αντικείμενα με την ευρύτερη ζωή των μαθητών/τριών, την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα, ενσωματώνοντας στοιχεία της σύγχρονης καθημερινής ζωής, ώστε να καλλιεργούν την αποδοχή και την κατανόηση μέσα από τη συλλογικότητα».


Σύμφωνα με το κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο του Vygotsky η μάθηση δεν είναι γραμμική διαδικασία αλλά λειτουργεί αλληλεπιδραστικά και εμπλέκει το άτομο με την κοινότητα. Η μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, που εμπλέκεται με ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και οικονομικά ζητήματα.

Η στοχοθεσία των ΠΣ εκτός από το γνωσιακό κομμάτι εδράζεται στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη αξιακού συστήματος (καλλιέργεια Στάσεων και αξιών). Στην ίδια κατεύθυνση το πρόγραμμα PISA (OOSA) αξιολογεί στην ηλικία των 15, τις γνώσεις στα πεδία των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, την Κατανόηση Κειμένου και τις δεξιότητες στην Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος, τη Λήψη Αποφάσεων, τον Οικονομικό Εγγραμματισμό. Κατά συνέπεια οι μαθητές της χώρας μας αποκλείονται από τη μέτρηση των δεξιοτήτων, δεδομένου ότι τα ΠΣ δεν προβλέπουν μαθήματα που προάγουν την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης με την ευρύτερη ζωή, με την κοινότητα, η ενσωμάτωση της στην καθημερινή ζωή, η δημιουργία συνειδητών ενεργών πολιτών του κόσμου, η απόκτηση δεξιοτήτων, χωρίς να τους παρέχεται Οικονομικός Εγγραμματισμός, χωρίς να γνωρίζουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των οικονομούντων μονάδων και τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος;

Βιβλιογραφία

Bruner, J (1960) The Process of Education, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Dewey, J. (1902). The child and the curriculum (Vol. 1). Library of Alexandria.
Μαγουλά, Θ. (209). Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών. Μικροδιδασκαλίες. Gutenberg, Αθήνα.
Τσάφος. Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αθήνα: Μεταίχμιο. http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida
https://gpseducation.oecd.org/Home https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m/anakoinwseis-gel/4...

Σοφία Τακάογλου
Υπ. Διδ. Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός,
Υποδιευθύντρια Πρότυπου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων,
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ένωσης Οικονομολόγων

*Στο άρθρο εκφράζονται προσωπικές απόψεις

Σχόλια (25)

 
Κοινωνία και Εργασία στο 2050
16 Ιουν 2022 13:33

Όταν μιλάμε για Οικονομία εννοούμε την Κοινωνία και την Εργασία, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Ειδικά οι νέοι και τα παιδιά, όλοι όσοι είναι σήμερα κάτω των 20 ετών, θα αναγκαστούν να σταδιοδρομήσουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πλέον σταθερότητα και έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη η αγορά ή ακόμα και η ενοικίαση μόνιμης κατοικίας.

Είναι ευθύνη της πολιτείας να τους προσφέρει με όλα τα γνωστικά εφόδια ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με αξιοπρέπεια βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης, από την Δημόσια Παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση μέχρι τις βασικές ανάγκες ισορροπημένης διατροφής, εργασίας και στέγασης, ώστε να μη καταντήσουμε μια χώρα γεμάτη νεοπτωχους εξουθενωμένους εργαζόμενους.

 
Στρ. Βούρβαχης
16 Ιουν 2022 13:10

@Ιόλη: Οι καθηγητές Πληροφορικής δεν σε ενημέρωσαν (δεν υπάρχει "κατεύθυνση οικονομικών", αλλά "Οικονομίας και Πληροφορικής");

 
Ιόλη
16 Ιουν 2022 12:41

Ως μαθήτρια λυκείου μπορώ να πω πώς μέχρι να φτάσω β λυκείου δεν είχα ενημερωθεί καν για την ύπαρξη της κατεύθυνσης των οικονομικών και όταν επιτέλους ενημερώθηκα δεν ήταν από το σχολείο.

 
Άννα Δ.
14 Ιουν 2022 22:42

Εξαιρετικό άρθρο! Εύστοχη, περιεκτική και εμπεριστατωμένη η προσέγγιση του θέματος!
Πράγματι θα πρέπει συμπεριληφθούν από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και σε ΄όλες τις τάξεις του λυκείου, ώρες μαθημάτων που αφορούν στην Οικονομία. Η Οικονομία είναι το μοναδικό μάθημα το οποίο διδάσκεται μόνο στην Γ ΄Λυκείου και μόνο στους μαθητές οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα προσανατολισμού "Οικονομία και Πληροφορική", σε αντίθεση με όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται και παρουσιάζουν "συνέχεια" στη γνώση καθώς και στο χρόνο της μαθησιακής πορείας των μαθητών.
Αν θέλουμε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι να έχουν τη γνώση και να αποκτήσουν κριτική σκέψη για την οικονομία και γενικότερα για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα Οικονομικά μαθήματα στην εκπαίδευση, ως μαθήματα γενικής παιδείας - για όλους τους μαθητές - και όχι μόνο ως ένα μάθημα προσανατολισμού.

 
Νικος
14 Ιουν 2022 22:19

Καλή η προσπάθεια.
Τα οικονομικά θα διδαχθούν μέσα από αλλά μαθήματα.
Δε χωράνε όλες οι ειδικότητες στο Λύκειο.

 
Περι φορολογικής συνείδησης,
14 Ιουν 2022 19:16

σοβαρά τώρα, είναι δυνατόν να ακούγεται έστω και ως άποψη ότι φταίει η έλλειψη οικονομικών γνώσεων από το σχολείο. Ποιοι, με τι σπουδές και ειδικότητα, είναι αυτοί που χειρίζονται τις φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και των πολιτών;
Αυτοί οι επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου, τι ακριβώς κάνουν όσον αφορά τα παντός είδους εισοδήματα και την απόδοση των αναλογούντων φόρων στην πολιτεία.
Τα ομαδικά συγχαρητήρια, εν χορώ, δεν τεκμηριώνουν με τα επιχειρήματα που κατατέθηκαν, τίποτα που να δικαιολογεί την ύπαρξη (πόσο μάλλον και την επέκταση) τέτοιων μαθημάτων (μεταξύ διάφορων άλλων που χρεώνουν ώρες) στο ωρολόγιο.
Απλώς, είναι μια διεκδίκηση επιπλέον θέσεων ΠΕ οικονομικών από την εξαγγελλόμενη "πίτα" των 8500 νέων διορισμών. Ούτε εκπαιδευτικές, ούτε άλλου είδους ανάγκες καλύπτονται στο πρόγραμμα των μαθητών. Απλώς το επιβαρύνουν με ένα ακόμη μάθημα.
Για τα ΙΒ των ιδιωτικών, να μην αρχίσω να λέω πως γίνεται η "δουλειά" αυτή.

 
Yannis Pap
14 Ιουν 2022 18:59

Aκόμα και για τους μαθητές που δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τον κλάδο των οικονομικών,οι βασικές αρχές πρέπει να διδάσκονται απο τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.Δυστυχώς εν έτει 2022,λείπουν τα μαθήματα ζωής και ουσίας απο το δημόσιο σχολείο.
Αντί αυτού,τα παιδιά μας αναλώνονται σε ανούσια-ανεπαρκή μαθήματα,μεταφραζόμενα σε χιλιάδες ώρες διδασκαλίας, που δεν προσφέρουν τίποτα,αλλά κάποιοι τα επέβαλαν πριν απο αρκετές δεκαετίες για πολιτικούς και συντεχνιακούς λόγους.
Αφού μιλάμε για οικονομικά,πόσα εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο απο τα κρατικά ταμεία,κατ' επέκταση απο τους φορολογούμενους πολίτες, για να διαιωνίζεται ενα εκπαιδευτικό σύστημα που μόνο αγανάκτηση προκαλεί;;;

 
George Dretas
14 Ιουν 2022 18:39

Συγχαρητήρια στην κ. Τακαογλου για την επιστημονική ανάδειξη του θέματος του οικονομικού αναλφαβητισμού στην βθμεια εκπαίδευση. Σχετικά με ενα προηγούμενο σχόλιο ότι "οι ανήλικοι μαθητές δεν έχουν έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα για αυτό το γνωστικό πεδίο" να ενημερώσω τον φίλο για την ύπαρξη πολλών μαθητικών διαγωνισμών κάθε χρόνο όπου συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές γυμνασίων και λυκείων, χωρίς ουσιαστικά οικονομικές γνώσεις, για αυτό και κυρίως διακρίνονται μαθητές ιδιωτικών σχολείων οι οποίοι παρακολουθούν οικονομικά μαθήματα (προετοιμασία για το ΙΒ).

 
ΞΑΝΘΟΣ
14 Ιουν 2022 17:50

Το πρόγραμμα σπουδών της βασικής τυπικής εκπαίδευσης , σε κάθε τάξη ,μεταξύ των άλλων ,πρέπει να καλλιεργεί στους νέους μας την οικονομική σκέψη, τη φορολογική συνείδηση , την επιχειρηματικότητα ,την καινοτομία και την αναγκαιότητα για δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας.
Είναι αδιανόητο ο σημερινός απόφοιτος λυκείου να νομίζει ότι αν αυτός αποφύγει τους φόρους , δεν θα πληρωθούν άμεσα ή έμμεσα από κανέναν.
Η επαφή των νέων της χώρας μας με θέματα οικονομίας είναι χρήσιμο εργαλείο για τους αυριανούς πολίτες.
Σε ένα πρόγραμμα σπουδών 30 + ωρών εβδομαδιαία , οι αδελφοί Κύπριοι έχουν βάλει και μαθήματα οικονομίας χωρίς να δημιουργούν κανένα πρόβλημα στα άλλα επιστημονικά πεδία.
Το ερώτημα είναι αν θέλουμε οι πολίτες μας να ξέρουν κάποια βασικά πράγματα για τη ζωή τους ή όχι !
Γιατί κακά τα ψέματα ,οι γνώσεις σε θέματα οικονομίας των πολιτών δυσκολεύουν κατά κάποιο τρόπο την ζωή των πολιτικών.

 
Μάρκος
14 Ιουν 2022 16:44

Εξαιρετικό το άρθρο της συναδέλφου όμως η Κεραμεως μας έχει γράψει στα παλιότερα των υποδημάτων της μακάρι να γίνουν εκλογές μήπως γλυτώσουμε από αυτήν , εξάλλου και στις επιστολές του οικονομικού επιμελητηρίου για το θέμα αυτό που ο πρόεδρος είναι ΝΔ δε μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει

 
Παντελής
14 Ιουν 2022 16:19

@ Καταφύγιο...
Είσαι λάθος...
Γενικώς, τα ΠΣ είναι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων αλλά και των υπουργών των κυβερνήσεων. Κάνετε μια σύγκριση των Υπουργών Παιδείας της ΝΔ ( Κεραμέως και Αρβανιτόπουλου) στο τι έγινε με τα μαθήματα της Κοινωνιολογίας. Η φιλελεύθερη ΝΔ τα εξοβελισε σε σχέση με την συντηρητική κυβέρνηση Σαμαρά που ανέδειξε μέχρι και το Ι.Κ.Ε.

 
Νίκος
14 Ιουν 2022 15:53

Η οικονομική εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε και άμεσα. Το υπουργείο να λάβει σοβαρά το συγκεκριμένο άρθρο. Συγχαρητήρια στην αρθρογράφο!

 
κυρία Sofia Takaoglou
14 Ιουν 2022 15:09

το κείμενο σας ξεκάθαρα διεκδικεί μεγαλύτερο "μερίδιο" στον κλάδο των οικονομικών, οπότε αυτό είναι σαφές. Κατά τα άλλα, διεθνώς, στους ανήλικους μαθητές το μόνον "πορτοφόλιο" που τους εμπιστεύονται οι κηδεμόνες τους είναι το "χαρτζιλίκι τους" (ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ανάλογα την ηλικία) , γιατί δεν υπάρχει η εμπειρία-ωριμότητα-ανάπτυξη για οτιδήποτε άλλο. Τόσες γενιές που αποφοιτήσαμε από την μέση και ανώτατη εκπαίδευση, μάθαμε την "μικροοικονομία" μέσα από τις εργασιακές, κοινωνικές και αγοραστικές μας σχέσεις γιατί μόνον έτσι (στην πράξη) μαθαίνεις.
Όπως ο πληθωρισμός γεννά παρασιτική οικονομία, έτσι και ο πληθωρισμός πτυχίων σε όλες τις ειδικότητες έχει δημιουργήσεις το εκπαιδευτικό ανάλογο της "παρασιτικής" παιδείας.
Αυτό φαίνεται άμεσα από το ΄ότι ήδη υπάρχουν πάνω από 130 κλάδοι ΠΕ στην μέση εκπαίδευση, με νέους κλάδους να προστίθενται διαρκώς στην μέση εκπαίδευση. Δηλαδή ο αριθμός τους τείνει να γίνει ίσος με τον αριθμό των διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων στην χώρα.
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται στους εφήβους υπερκορεσμός από τα καθημερινά 7-ωρα στην σχολική τάξη, και πολυδιάσπαση λόγω των πολλών ασύνδετων μεταξύ τους μαθημάτων στο ωρολόγιο. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τους μαθητές, γιατί τους κάνει να "αλληθωρίζουν".
Φυσικά, ο κάθε κλάδος ΠΕ έχει το δικαίωμα να διεκδικεί θέσεις στην αγορά εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όμως η πολιτεία και οι γονείς έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν για τους ανήλικους μαθητές καλύτερη μόρφωση, με ωράριο που δεν "αλληθωρίζει" αλλά εκπαιδεύει τα παιδιά.
Όσο περισσότερα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο ωρολόγιο πρόγραμμα τόσο περισσότερο "αλληθωρίζουν" οι μαθητές, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στην παπαγαλία και την αντιγραφή. Η γνώμη μου είναι ότι το μάθημα των οικονομικών είναι ένα ακόμη από τα ειδικά μαθήματα που επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα στους μαθητές.
Επομένως οι περισσότερες ώρες που διεκδικείτε, θα επιτείνουν προς το χειρότερο παρά θα θεραπεύσουν το πρόβλημα της παπαγαλίας και της αντιγραφής, για τον απλούστατο λόγο ότι οι ανήλικες μαθητές δεν έχουν έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα για αυτό το γνωστικό πεδίο.

 
ΠΟΛΙΤΗΣ
14 Ιουν 2022 14:47

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ , ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΦΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ,ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ......ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΝΑΜΕ ΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ.
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΠΙΣΤΕΦΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ.
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΟΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ....ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΜΠΑ.....!!! ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΤΟΥ.
ΠΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.......ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΤΟΥ.....!!!
ΕΠΕΙΔΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ......ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΞΕΓΕΛΟΥΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΟΛΙΤΗ.
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 30-35 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.....ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ....!!!
ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ.....ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ.....ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ......ΟΛΟΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΌΤΙ ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ......ΘΑ ΈΠΑΙΡΝΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ....!!!
ΠΟΣΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.....ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.....!!!
Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.....!!! ΔΥΣΤΥΧΩΣ.....!!! .......ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ.....ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ....Η ΥΓΕΙΑ.....ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ......κ.ά. ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ .....ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ........!!!

 
Πιτσιφλής
14 Ιουν 2022 13:30

Ορθά και πρωτίστως πειστικά αναδεικνύει η αρθρογράφος την αναγκαιότητα του γνωστικού αντικειμένου, καθιστώντας απαραίτητη τουλάχιστον την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών που αφορά το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον χρόνο διδασκαλίας του. Με τις ποιοτικές παρεμβάσεις των έμπειρων συναδέλφων μπορούν να βελτιωθούν πολλά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια, αρκεί να υπάρχει ένας ευέλικτο θεσμικό όργανο που θα αντιδρά τάχιστα και αποτελεσματικά. Κι αυτό δεν είναι το ΙΕΠ στην τωρινή του μορφή, χρειάζεται η αναβάθμισή του ή κάτι άλλο.

 
Ενοποίηση μαθημάτων Κοινωνιολογίας και Οικονομικών στο Λύκει
14 Ιουν 2022 13:03

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μάθημα Γενικής Παιδείας, με δίωρη διδασκαλία στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ώστε η Κοινωνιολογία και τα Οικονομικά να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο γνωστικό πεδίο, όπως άλλωστε συμβαίνει στις σύγχρονες πανεπιστημιακές σχολές που θεραπεύουν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 
Παγώνα
14 Ιουν 2022 12:47

Δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα το κενό που υπάρχει στις Οικονομικές επιστήμες σε ΄όλη την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Συγχαρητήρια στην αρθρογράφο!
Μάθημα κατεύθυνσης και απαξιώνεται από όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας, πλην της Γ' λυκείου.
Επιτέλους, πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να συμπεριλάβει από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου ώρες μαθημάτων περί Οικονομίας που θα αυξάνονται σε περισσότερες ώρες, σε όλες τις τάξεις του λυκείου.
Αν φυσικά θέλουμε να μιλάμε για ισονομία, για ίσες ευκαιρίες στην μάθηση καθώς επίσης να "παράγουμε" ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη για τα κοινωνικοοικονοπολιτικα δρώμενα μίας χώρας, επιβάλλεται η διεύρυνση των Οικονομικών μαθημάτων στην εκπαίδευση.

 
Κωνσταντίνος
14 Ιουν 2022 12:29

Ευχαριστώ πολύ την Σοφία που με την αναλυτική και οξυδερκης σκέψη της παραθέτει μια εμπεριστατωμενη ανάλυση για την εκπαιδευτική ανάγκη που έχουν οι νέοι για οικονομική εκπαίδευση. Όλοι οι εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να αναγνωρίσει και να αγκαλιάσει τα οικονομικά μαθήματα.

 
Βαγγέλης
14 Ιουν 2022 12:07

Το άρθρο είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένο και αναδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πρωτοφανή υποβάθμιση της οικονομικής παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Δυστυχώς το ΙΕΠ κωφεύει διαρκώς...Είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση της Οικονομικής παιδείας άμεσα στα ωρολόγια προγράμματα

 
Sofia Takaoglou
14 Ιουν 2022 11:56

Απάντηση στο Καταφύγιο επαγγελματικής αποκατάστασης στην εκπαίδευση
Κάνετε λάθος. Δεν είμαστε στην εκπαίδευση επειδή δεν τα καταφέραμε κάπου αλλού. Είμαστε στην εκπαίδευση επειδή πιστεύουμε ότι οι αυριανοί πολίτες είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τη λειτουργία της αγοράς (μικροοικονομία) και τη λειτουργία της οικονομίας στο σύνολό της (μακροοικονομία), ώστε να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις ως καταναλωτές, ως εργαζόμενοι, ως φορολογούμενοι και ως ψηφοφόροι. Αυτά δεν μπορούν τα μάθουν ούτε από τα μαθηματικά τα οποία περιορίζονται στα υπολογιστικά εργαλεία, ούτε από τα γλωσσικά μαθήματα τα οποία αγνοούν τη συνολική λειτουργία του οικονομικού συστήματος.

 
Ειρήνη
14 Ιουν 2022 11:52

Συγχαρητήρια στην αρθρογράφο! Μακάρι το ΙΕΠ και το Υπουργείο να το λάβουν υπόψην!!

 
Δημήτρης
14 Ιουν 2022 11:23

Εξαιρετικό άρθρο επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ελπίζω το υπουργείο και το ΙΕΠ να καταλάβουν κάποια στιγμή το αυτονόητο. ΑΟΘ το μοναδικό πανελλαδικά εξεταζόμενο μαθήμα χωρίς καμία συνέχεια στο πρόγραμμα σπουδών. Για να μη μιλήσω για Οικονομικό εγραμματισμό που πατωνουμε ως χώρα.

 
Καταφύγιο επαγγελματικής αποκατάστασης στην εκπαίδευση
14 Ιουν 2022 10:31

Το πεδίο που αφορά τις σπουδές σε οικονομικές επιστήμες χρειάζεται από το Λύκειο να παρέχει τα βασικά εφόδια γνώσης που αφορούν τα Μαθηματικά και την Πληροφορική πρωτίστως.
Οι απόφοιτοι των Οικονομικών σχολών δεν προορίζονται για εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης, ούτε οι εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών είναι βασικές γνώσεις που μπορεί να κατανοήσουν οι έφηβοι. Απλώς επιτείνουν την "παπαγαλία".
Οι τύποι για χρεολύσια και τόκους μπορούν να περιλαμβάνονται στο μάθημα των μαθηματικών.
Ο υπερπληθωρισμός αποφοίτων από κάθε είδους σχολή και τμήμα δεν μπορεί να αναζητά ως καταφύγιο επαγγελματικής αποκατάστασης θέσεις στην εκπαίδευση.

 
Γεωργία
14 Ιουν 2022 09:32

Ότι καλύτερο έχουμε διαβάσει τον τελευταίο καιρό! Μακάρι εκεί στο Υπουργείο να ακούσουν...

 
Γιάννης
14 Ιουν 2022 09:26

Εξαιρετικό άρθρο και εξαιρετική επιστημονική τοποθέτηση! Επιτέλους πρέπει το ΙΕΠ και το υπουργείο να ακούσουν. Αυτή η στρέβλωση με την οικονομική παιδεία πρέπει να εξαλειφθεί. Συγχαρητήρια στην αρθρογράφο!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ