ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καλύπτονται με αναπλήρωση
Δημοσίευση: 22/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με  αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν  , και αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,   καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση...»

Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως

«»..14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.»

Επίσης στο άρθρο 11 προβλέπεται

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

« 2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ..»
Επιπρόσθετα

Με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 4547/2018(Α ́102) προστίθεται στην παράγραφο Ε του άρθρου 11 του ν. ν.1566/1985 περίπτωση 4. ως εξής :

«...4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176).»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ειδικότερα ισχύει

Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Στις περιπτώσεις βραχειών απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισόβαθμων.

Β. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. ισχύει η παρ.2 της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α ́167), σε συνδυασμό με την παρ. παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88, όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής ή Υπεύθυνος Τομέα παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Γ. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Σχόλια (107)

 
ΠΕ19
25 Ιουν 2022 11:59

@Πλατάρος Γιάννης
Δάσκαλε πόσο δίκιο έχεις !!!!!!!!
Πρόβλημα 1ο Τσάμπα Συμβούλια ΕΝΤΕΛΩΣ τσάμπα !!!!
Πρόβλημα 2ο Πλήρωση Κενούμενων θέσεων !!!!
Μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα τα παραπάνω που είναι κυρίως ηθικό ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ μιλάει όλους τους βολεύει η κατάσταση αυτή ιδιαίτερα το υπουργείο (ποιος θέλει να κάνει αξιολόγηση και να του πέσει ο μουτζούρης !!!!)

 
ΑΓΟΥΔΟΥΡΑΣ_official
25 Ιουν 2022 10:53

Προσωπική άποψη:
1) Είναι με διαφορά ο καλύτερος νόμος που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα για την επιλογή στελεχών στο συγκεκριμένο υπουργείο.
2) Είναι με διαφορά η χειρότερη διαχείριση εφαρμογή νομού για την επιλογή στελεχών στο συγκεκριμένο υπουργείο.
3) Αρχίζω να πιστεύω ότι συνειδητά γίνεται η διαχείριση αυτή, διότι διαπιστώνουν και αυτοί που τον καθιέρωσαν, ότι τους δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ ότι περίμεναν και για τα "δικά τους" παιδιά.
4) Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι ούτε από την αντιπολίτευση βλέπω ιδιαίτερη αντίδραση, μάλλον και αυτούς δεν τους βολεύει για τα "δικά τους" παιδιά.

Ερώτηση: Εάν όλα είχαν γίνει εντός χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς κραυγαλέες αδικίες στην διαδικασία θα μιλούσε κανείς σήμερα.....?

ΥΓ. Ο Πεπονής όταν έφτιαξε τον ΑΣΕΠ έπεσαν να τον κατασπαράξουν περισσότερο απ όλους οι δικοί του στο ΠΑΣΟΚ.... Ούτε βουλευτής δεν βγήκε στις επόμενες εκλογές......

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
25 Ιουν 2022 10:31

@Πλατάρος
Αγαπητέ, επιμένετε μονομανώς και εμμονικά στα ίδια περσινά ξινά σταφύλια, παρά τη γενικευμένη πλέον κατακραυγή για το νομοθετικό αυτό τερατούργημα που τείνει ήδη στην αυτοκατάργησή του. Δικαίωμά σας φυσικά, αλλά επιτέλους αναγνωρίστε και το δικαίωμα των άλλων να μην μπορούν να προσχωρήσουν στη δική σας άποψη. Γιατί θέλετε τόσο πολύ να τους (μας) πείσετε; Δε θα ήταν ίσως πιο σώφρον να σταματήσετε πια να επανέρχεστε επαναλαμβάνοντας αφόρητες κοινοτοπίες εν είδει αυθεντίας και με εμφανή την πλάγια υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας, πράγμα που δεν σας τιμά ιδιαίτερα;
Η πολύ σύντομη απάντηση λοιπόν που μπορώ να δώσω στα τελευταία αδιάσειστα τεκμήρια που καταθέτετε είναι διπλή:
α) Όλα αυτά τα "προσόντα" έχουν ελάχιστο έως μηδαμινό αντίκρισμα στην ουσιαστική ικανότητα κάποιου να αναλάβει θέση ευθύνης στην εκπαίδευση,
β) Το κυνήγι τέτοιων "προσόντων" προφανώς δηλώνει άτομα ασυγκράτητης διευθυντομανίας και η απόκτησή τους αποκαλύπτει εκπαιδευτικούς που τα κυνηγούν - κατά κανόνα - σε βάρος της εργασίας, για την οποία πληρώνονται! Με λίγα λόγια, όσο περισσότερες άδειες παίρνει κανείς και όσο λιγότερο μάθημα κάνει, τόσο περισσότερο επιβραβεύεται από το κράτος! Χμ! Υπέροχα!

 
Ο νόμος δυστυχώς εκοιμήθει
25 Ιουν 2022 00:34

@Πλατάρος Γιάννης (24 Ιουν 2022 19:15) και (24 Ιουν 2022 17:27)
Εάν έχω όλα τα κριτήρια-προσόντα που αναφέρατε (όχι εσείς αλλά ο καλυτερότερος νόμος) :
- Δεν πάω για διευθυντής στην Κάτω Ραχούλα, πάω Λοζάνη με μισθό 5 χιλιάρικα.
- Αλλά το Υπουργείο θέλει 1-2 χρόνια για να τα μετρήσει, βγαίνω σύνταξη.
- Αλλά το Υπουργείο θέλει "250.000€" για να τα μετρήσει, θα περιμένω να κερδίσει το Λόττο.
- Αλλά πχ δεν μιλάω φαρσί τα Ιγκλέζικα, τότε πάνε τζάμπα τα υπόλοιπα προσόντα.
- Αλλά παίρνει + 6 ΜΟΡΙΑΚΙΑ ο διευθυντής ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ γραφείου, συν το κάτι τις παραπάνω στη συνέντευξη.... γιατί όσο να ναι "θα τα λέει και καλά"....
Ε ΤΟΤΕ ο νόμος δεν είναι απλά "δυσεφαρμοστος"(ούτε καν "ανεφαρμοστος").... αλλά είναι τα κόλλυβα του 4547 (που έλεγε κάποτε κι ο Σ.Κ. εκ Γρανάδας) που όμως ΔΕΝ θα φάμε ποτέ....

 
Πλατάρος Γιάννης
24 Ιουν 2022 19:15

@περι μοριοδοτησεως ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Χαίρομαι, που μου τίθενται ερώτημα συνδικαλιστική τύπου (=συνθηματικού τύπου, απλουστευτικου τύπου, πονηρου τύπου)
Λοιπον:
όντως ισχύει το, 3 Ερασμους =1 μεταπτυχιακό.
Η απάντηση είναι να κάνεις ΚΑΙ Ερασμους. Δεν σε εμποδίζει κανείς...
Επί πλεον:
*Να γράψεις άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
* Να κανεις εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές και επίσημα πρακτικά.
*Να κάνεις επιμορφωτικό ΈΡΓΟ.
* ΝΑ επιμορφώσεις εσύ ο ίδιος σε παν. Φορείς >300 ώρες.
* Να επιμορφώθεις σε επίσημους φορείς.
* Να κολυμπησεις στο άρθρο 33 του νόμου επιλογής.
Πολυδιαστατα προσόντα, πρωτοφανές εύρος προσοντων και :
Πρώτη φορα ο μέσος όρος των προσόντων των υποψηφίων, υπερτερεί του μέγιστου ορίου της συνέντευξης!
ΑΥΤΌ ΘΈΛΑΜΕ ΌΛΟΙ 30 ΧΡΌΝΙΑ! Αυτό!!! Και έγινε!!!....
Όταν ο επόμενος νόμος ΔΕΝ θα πληροί το τελευταίο βασικότατο κριτήριο, θα ζητήσει κάποιος συγγνώμη;;;;;
Βάλτε το ονομα σας, να σας καλέσω για μια απλή ανθρώπινη συγγνώμη...
Ειπαμε, ότι είμαστε όλοι τετραπερατοι.
Και κάθε πρωϊ σηκωνομαστε από το κρεβάτι με ερωτηματικό αν ξυπνάμε...

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
24 Ιουν 2022 19:01

ΜΕ ΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ...

 
Πλατάρος Γιάννης
24 Ιουν 2022 17:27

@ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Ειπαμε ότι είναι δυσεφαρμοστος. Όχι ανεφαρμοστος!
Εκείνοι που κλήθηκαν να τον εφαρμόσουν, σπεύδουν βραδεως καθως υπάρχουν ασαφειες ως προς τα δικαιολογητικά κοκ. Υπάρχει άκρη, αλλά θέλει 250.000€ κόστος που δεν αναλαμβάνει το υπεθ. Λόγω των ποινικών ευθυνών που κινδυνεύουν τα Συμβούλια, κινούνται αργά με διασταυτωσεις και με σίγουρα βήματα. Έχουν όμως και ΔΙΑΚΟΠΕΣ και το υπουργείο τους ζητάει εν μέσω ΚΑΥΣΩΝΟΣ, να δουλέψουν πάνω σε εξαιρετικά υπεύθυνη εργασία... ΑΜΙΣΘΊ!!!
Το θέμα πλέον είναι καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΌ...

 
Βασίλης@Πλάταρος
24 Ιουν 2022 16:17

Ο καλύτερος νόμος όλων των εποχών κατά τον Πλάταρο ......Να γελάσει η να κλάψει κανείς....Μάλλον βολεύει εσένα και τα γράφεις αυτά...Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπ/κών τον έχει καταργήσει ...Πτυχίο Νομικής ΙΣΟΝ με τρία etwining στην μοριοδότηση...Είπατε τίποτα κ.Πλάταρε;;;

 
ΑΡΗΣ
24 Ιουν 2022 16:17

ΜΕ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ(ΟΣΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) ΚΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ;ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ;ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ;

 
Πιτσιφλής
24 Ιουν 2022 16:16

Από τις παραλίες και από τα όρη περιμένουμε εναγωνίως, είμαστε κολλημένοι στο κινητό, το ανοίγω και πάει μόνο του στο esos, οι μισοί φίλοι μου είναι υποψήφιοι, δεν αντέχω άλλο! Πού είναι ο ενθουσιασμένος Πρωθυπουργός;

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
24 Ιουν 2022 16:05

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ;

 
@Πλάταρος
24 Ιουν 2022 14:21

Κ.Πλάταρε πότε θα μας απαντήσετε πως γίνεται ο καλύτερος νόμος όλων των εποχών κατ΄ εσάς να μοριοδοτεί το πτυχίο Νομικής με τρία etwining; ; ; ; ;Αναμένουμε ! ! !

 
Πλατάρος Γιάννης
24 Ιουν 2022 13:37

Η καθυστέρηση νέας επιλογής των Διευθυντών Σχολικών μονάδων έχει τις παρακάτω παρενέργειες:
1) Διαιωνίζει τον μοναδικό νόμο εν ελλάδι, που βγήκε εξ ολοκλήρου παράνομος και αντισυνταγματικός . Η πλειονότητα είναι προσοντούχοι, αλλά έχουν βγει και πολλοί δημοφιλείς μη προσοντούχοι.
2) Η μη βεβαία επιλογή προσοντούχων υποψηφίων, στερεί χρήματα από τους βέβαιους μελλοντικούς διευθυντές και είναι μια οιονεί υπεξαίρεση εισοδήματος.
3) Λαμβάνουν μόρια (νομίμως) πρόσωπα που έχουν επιλεγεί αντισυνταγματικώς. Προσωπικά αποτελώ ένα τέτοιο παράδειγμα, αν και έχω πιάσει την οροφή (ταβάνι)
4) ΔΕΝ λαμβάνουν μόρια και προϋπηρεσία προσοντούχα πρόσωπα των οποίων η επαγγελματική ανάπτυξη καθυστερεί αδικαιολόγητα.
5) Τίθεται σοβαρό θέμα αξιοπιστίας, θεσμών, προσώπων, κομμάτων, παρατάξεων, συνδικαλισμού κτλ . Ναι μεν κύριος υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις είναι εξ ορισμού η νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αλλά και ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΑ! το τελευταίο είναι το πιο σοβαρό και αντιστοιχεί στην αδιαφορία των ίδιων των πολιτών. Η αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση επί παντός γεγονότος και παραλήψεως πραγματικού είτε φανταστικού, ΠΛΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.,
Ο καλύτερος νόμος όλων των εποχών εν Ελλάδι, μόλις έγινε αντιληπτό πόσο αξιοκρατικός είναι , επιχειρείται να καταργηθεί με τα διάφορα κωλύματα εφαρμογής του.
Ας πούμε, ΕΔΩ, οι περισσότεροι ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, γνωρίζοντας ως τόσο, ότι αντικειμενικά είναι πολύπλοκος αφού μετρά και αποτιμά πολλαπλάσια προσόντα που ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποτιμούντο. Και ενώ η λύση είναι η ΓΕΝΝΑΙΑ αμοιβή των συμβουλίων, δεν την ζητούν, αφού εκ της εφαρμογής του νόμου και της πρώτης εφαρμογής στους Δ.Ε. , μάθαμε ότι θέλει περισσότερη δουλειά η αποτίμηση.
Ενδεχομένως , έχουν γίνει και κάποια απίστευτα "λάθη" για 1-2 υποψηφίους -όχι παραπάνω- σε όλη την Ελλάδα και τα Συμβούλια (ορισμένα μέλη πλειοψηφούντα στο Συμβούλιο ) αρνούνται να τα διορθώσουν. Τα άλλα μέλη όμως (η μειοψηφία) δεν είναι χαζά (μόνο αυτό δεν είναι) να πάνε για παράβαση καθήκοντος.
Υπάρχει κατ' εμέ η πολύ σοβαρή πιθανότητα να καθυστερεί η έκδοση των αποτελεσμάτων, λόγω απίστευτης αδικίας που έχει διαπραχθεί κατά 1-2 υποψηφίων, ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Αλλά επειδή θα γίνει πολιτικός σεισμός από τους 1-2 δεν τα βγάζουν, μέχρι να αλλάξει σύνθεση ένα συμβούλιο.
Την μία περίπτωση την έχει δημοσιεύσει το esos.gr με τα 6 μόρια ανθυποψηφίου , ενός άλλου.
Με την παγίωση της ανακοίνωσης των τελικών μορίων, έναντι των οποίων δεν χωρεί κάποια διοικητική διαδικασία, αλλά μόνο δικονομική, νομική, δικαστική οδός, θα αρχίσουν οι φωνές. Μέχρι την αποκατάσταση την διοικητική των , οι αδικούμενοι δεοντολογικά ΔΕΝ ομιλούν. Άμα τη ανακοινώσει των αποτελεσμάτων, θα ομιλήσουν ΟΛΟΙ οι εκτός νυμφώνος (όσοι έχουν αδικηθεί ή νομίζουν ότι έχουν αδικηθεί)
Εικάζω ότι όλοι από τις παραλίες θα διαβάζουν esos.gr....

 
Βρας
24 Ιουν 2022 11:28

Επειδή τα επιφανή μέλη της διευθυντικής επετηρίδας κοντεύουν να βγάλουν φλύκταινες, να παραθέσω τα εξής:
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όντως αναρτήθηκαν τροποποιήσεις των αρχικών ορισμών αναπληρωτών (ΣΕΠ 21) με τις οποίες η θητεία των αναπληρωτών επεκτείνεται μέχρι 31/2/22. Επίσης αναρτήθηκε τουλάχιστον ένας νέος ορισμός ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ (σε σχολείο χωρίς Υ/Δ). Τη θέση κατέλαβε εκπ/κός του Σχολείου.

Οπότε (όπως ήταν ήδη φανερό εδώ και μέρες) το θέμα «Διευθυντές» έχει λήξει για τους καλοκαιρινούς μήνες. Το αν η θητεία των αναπληρωτών (και των προσωρινών φυσικά) θα λήξει όντως στις 31/8 και δε θα παραταθεί περαιτέρω το αφήνω στην κρίση του καθενός...

 
Στράτος
24 Ιουν 2022 10:40

@διαύγεια, 24 Ιουν 2022 09:20
Το σχόλιο σου έχει ενδιαφέρον. Μπορείς να μας παραθέσεις το σύνδεσμο από τη Διαύγεια με την πρόσκληση για κενούμενες θέσεις; Ποιους καλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον;
.
Εγώ προς το παρόν εντόπισα μόνο αποφάσεις τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών Διευθυντών σχολείων, των οποίων η θητεία δεν θα λήξει 30/6/2022 αλλά 31/8/2022 σύμφωνα με την εγκύκλιο

 
διαύγεια
24 Ιουν 2022 09:20

ξεκίνησαν οι προσκλησεις για κενούμενες. προφανώς ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΎΝ νέοι ΔΠΕ/ΔΔΕ σύντομα , άρα γιατί να βγουν οι πίνακες και να σκούζουν; μετά την πρώτη βδομάδα ιουλίου (έχει ΠΥΣ , ε΄χει υπογραφές κλπ κλπ ) . και ο κλάδος πετάει χαρταετό !

 
,,@μανος
23 Ιουν 2022 21:50

Για ποια νομιμότητά μιλάτε;.. νομιμότητά θεωρείται την τρίτη χρονιά παράτασης;.. νομιμότητά είναι να εφαρμοστεί ο νόμος τον οποίο έχει ψηφίσει η Βουλή. Τον οποίο δεν εφαρμόζει, πράγμα που είναι παράνομο θίγοντας τα ένομα συμφέροντα του πολίτη ο οποίος καλή τη πίστη αναμένει να εφαρμοστεί ο νόμος Εκτός και αν εσείς έχετε λόγο που σάς συμφέρει η παράταση για ίδιον όφελος,μια παράταση η οποία αντίκειται στην νομιμότητά!

 
Δημητρης
23 Ιουν 2022 21:46

Δεν είχα προσόντα αλλά είχα καλές δημοσιες σχέσεις και εγινα Διευθυντής
Ευχαριστώ από καρδιάς την κ Υπουργό που εμποδίζει άλλους με μεταπτυχιακά και άλλα προσοντα να πάρουν την πολύτιμη θεσούλα μου

Εγώ θα σας ψηφίσω κ Υπουργε μου

Οι άλλοι ας πάνε να χαλάνε λεφτά και χρόνο σε πτυχία

Και πάλι ευχαριστώ

 
@niki
23 Ιουν 2022 20:42

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ξυπνήστε……….. και μιλήστε …….. να ακούσουμε τις απόψεις σας…….

 
alastor
23 Ιουν 2022 20:40

@Μάνος
Το τι θα ψηφίσετε είναι δικαίωμά σας.

Το ότι η χώρα είναι ασόβαρη σε όλα τα επίπεδα, είναι σωστό και γνωστό.

Την ...τήρηση της νομιμότητας από την Παρατάσεως (που λέει κι ο καναλάρχης), που την είδατε;; Στο ότι εδώ και τρία χρόνια, που βρίσκεται επικεφαλής του ΥΠΑΙΘ, αδυνατεί να βρει αποτελεσματικό τρόπο επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης/συμβούλων/διευθυντών σχ. μονάδων και τους πάει από παράταση σε παράταση; αυτό θεωρείτε ότι είναι τήρηση της νομιμότητας;

 
Μάνος
23 Ιουν 2022 18:50

Πρώτη φορά θα ψηφίσω ΔΑΓΚΩΤΟ Ν.Δ λόγω Κεραμέως που τήρησε την νομιμότητα σε μια ασόβαρη χώρα ! ! !

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
23 Ιουν 2022 18:37

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017,ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 1-2ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ,2ο ΠΤΥΧΙΟ,Β2Η/Υ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΑΤΑΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Δ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕ...

 
ΙΣ
23 Ιουν 2022 16:32

Eφαρμόζουν τον νόμου του 1985, ενώ έχουν ψηφίσει άλλους νομούς για το συγκεκριμένο θέμα...... είναι το εμπρός πίσω!!!! Θέλουμε και αξιολόγηση και νέα προγράμματα σπουδών και....και...και...ΑΣ αφήσουν τους γερασμένους αναπληρωτές διευθυντές να τρέξουν μπροστά..... πίσω!!!!! Συγχαρητήρια στο ΥΠΑΙΘ.

 
Θανάσης
23 Ιουν 2022 16:22

Τελικά αυτή η εγκύκλιος έχει αποσταλεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναπλήρωσης ή είναι διευκρινιστική για το τι προβλέπεται σε αυτές τίς περιπτώσεις;.. .δεν έχω καταλάβει; Μα πριν 20 μέρες η υπουργός διαβεβαίωνε άλλα πράγματα ..

 
Βρας
23 Ιουν 2022 16:16

Για όσους εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις εκλογές ας έχουν υπόψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν μεν αλλά να αναβληθούν και η χώρα να συνεχίσει επ' αόριστον με αναπληρωτή Π/Θ, αξίωμα που θα ανατεθεί στο αρχαιότερο μέλος του Κοινοβουλίου.
Δεν είναι πλάκα, ε;

 
ΔΟΕ
23 Ιουν 2022 15:44

Η ατομική αξιολόγηση δε θα προχωρήσει από Σεπτέμβρη.
Αυτό μας ενδιαφέρει και όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες.

 
Νικη
23 Ιουν 2022 14:59

Θα πέσει τέτοιο μαύρο στις εκλογές που θα σας πονέσει...
Στηρίξατε την πιο ανίκανη υπουργό όλων των κυβερνήσεων, θα τα πούμε στις καλπες

...

 
@Ζορρο
23 Ιουν 2022 14:05

Αυτά να τα σκεφτόσουν πριν γίνεις νεοδημοκρατης. Ελπίζω να έβαλες μυαλό... Και να μην ξανά ψηφίσεις... Αυτους

 
Εκπαιδευτικός
23 Ιουν 2022 13:40

Λογικό ακούγεται. Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί κάνουν διοικητικό έργο πάνω από ένα χρόνο ας οριστούν μόνιμα διοικητικοί υπάλληλοι κσι να προσφέρουν διοικητικό έργο στη διεύθυνση ευρύτερα .

 
Δαναός
23 Ιουν 2022 13:31

Γάμος με το στανιό δεν γίνεται:
ας δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν όσοι ενδιαφέρονται (αρκεί να υπηρετούν στο "νομό" και να έχουν τα προσόντα) και όχι να υποχρεωθούν συνάδελφοι του σχολείου, επειδή ανέλαβαν αναπλήρωση για 1 χρόνο, ή είναι αρχαιότεροι...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ