ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καλύπτονται με αναπλήρωση
Δημοσίευση: 22/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με  αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν  , και αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,   καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση...»

Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως

«»..14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.»

Επίσης στο άρθρο 11 προβλέπεται

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

« 2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ..»
Επιπρόσθετα

Με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 4547/2018(Α ́102) προστίθεται στην παράγραφο Ε του άρθρου 11 του ν. ν.1566/1985 περίπτωση 4. ως εξής :

«...4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176).»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ειδικότερα ισχύει

Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Στις περιπτώσεις βραχειών απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισόβαθμων.

Β. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. ισχύει η παρ.2 της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α ́167), σε συνδυασμό με την παρ. παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88, όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής ή Υπεύθυνος Τομέα παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Γ. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Σχόλια (107)

 
ΑΡΗΣ
22 Ιουν 2022 21:54

ΟΧΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ,ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

 
@Δήμητρα
22 Ιουν 2022 21:52

Σχολιάζει ο Στράτος "Δεν μπαίνω στη νομική και δικαστική διάσταση του θέματος, ότι δηλ. η μη έκδοση κανονιστικη΄ς Υ.Α. και η μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά στα διοικητικά δικαστήρια.¨ Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ μήπως πρέπει να κάνουν έστω και μια ανακοίνωση για τον τρόπο που λειτουργεί η κ. Παράταση και να δείξουν στα μέλη τους ότι ενδιαφέρονται να λειτουργεί το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ στα πλάισια της νομιμότητας. Αλλά όταν θίγονται τα δικαιώματά τους στέλνουν βροχή τα έγγραφα για ΑΠΕΡΓΙΕΣ.....

 
ΝΙΚΙΑΣ
22 Ιουν 2022 21:51

ΑΜΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΤΑ ΜΗΛΑ...

 
@Δήμητρα
22 Ιουν 2022 21:42

Όταν πέρυσι έγινε η τοποθέτηση των Διευθυντών με την εφαρμογή του πολύ πρόσφατου νόμου ....... (1985....) με την τροποποίησή του στα μέτρα της κ. Παράταση της Παράτασης (επειδή έτσι μ' αρέσει......) κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό Προσωρινών Διευθυντών στις σχολικές μονάδες, για τις οποίες δεν προβλεπόταν Υποδιευθυντής, από 3-9-2021 έως την αντικατάστασή τους και "ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022"... Μήπως μπορεί κάποιος ΦΩΣΤΗΡΑΣ του Υπουργείου Παράτασης.... να μας το εξηγήσει ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ;
Υστερόγραφο: Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ δεν μπορούν να βγάλει μια ανακοίνωση; Το μόνο που ξέρουν είανι όταν θίγονται τα κεκτημένα τους να ζήτουν απεργίες;

 
ΔΙΑΣ
22 Ιουν 2022 21:19

ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ...

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
22 Ιουν 2022 21:09

ΟΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ.

 
As
22 Ιουν 2022 21:05

Σιγά τα νέα που μας λέει η εγκύκλιος. Η Παρατασέως πρέπει να μην ξαναδεί ούτε ψήφο.

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 Ιουν 2022 21:02

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΔΑΚΙΤΕΣ...

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:56

ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ 2019.

 
ΔΙΑΣ
22 Ιουν 2022 20:54

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ...

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:53

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ,ΠΕΚΕΣ,ΚΠΕ-11 ΧΡΟΝΙΑ Κ.Α.

 
Στράτος
22 Ιουν 2022 20:52

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του νόμου 4823/2021 ορίζεται ότι:
«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του δευτέρου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.
11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών
σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»
.
Όλα τα παραπάνω υπενθύμιζε το Υπουργείο με την εγκύκλιο Φ.350/70/97134/Ε3 που εκδόθηκε στις 5 - 8 - 2021 (ΑΔΑ: 69ΣΒ46ΜΤΛΗ-Τ46). Στην εγκύκλιο αυτή μάλιστα επισημαίνονταν επιπλέον ότι "Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)".
.
Η κανονιστική Υπουργική Απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ εντός τους ενός έτους που πέρασε από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου.
.
Στην τωρινή εγκύκλιο οι παραπάνω προβλέψεις του ν. 4823/2021 αποσιωπούναι πλήρως και παρακάμπτονται.
.
Καθόσον δεν φαίνεται πιθανόν να γίνει σύντομα επιλογή Διευθυντών Σχολείων και στα πλαίσια της νομιμότητας, μήπως αντί της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1566/1985 για την αναπλήρωση διευθυντών σχολείων, θα έπρεπε να βγει η κανονιστική Υ.Α. και με βάση αυτή να επιλεγούν οι προσωρινοί Διευθυντές για τις κενές και κενούμενες θέσεις;
.
Δεν μπαίνω στη νομική και δικαστική διάσταση του θέματος, ότι δηλ. η μη έκδοση κανονιστικη΄ς Υ.Α. και η μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4823/2021 μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά στα διοικητικά δικαστήρια.

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:50

ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:47

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!!!

 
ΖΕΥΣ
22 Ιουν 2022 20:44

ΙΣΟΒΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΘΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ...

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
22 Ιουν 2022 20:42

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ,ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ;

 
Στράτος
22 Ιουν 2022 20:39

Στην παρούσα εγκύκλιο, στο «Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.», στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται:
«Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)»
.
Η παραπομπή που γίνεται στον ν.4823/2021, γίνεται χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο άρθρο του νόμου. Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα στον νόμο τη συγκεκριμένη αναφορά και διατύπωση. Ο νόμος αναφέρεται στην Αναπλήρωση των στελεχών εκπαίδευσης στο Άρθρο 46, στο οποίο όμως δεν αναφέρεται τίποτε για την αναπλήρωση διευθυντή σχολικής μονάδας!
.
Εάν δεν βλέπω κάτι και κάποιος έχει εντοπίσει το Άρθρο του ν. 4823/2021 που το αναφέρει, ας μας διαφωτίσει.

 
ΚΣ
22 Ιουν 2022 20:29

Συνάδελφοι η θητεία των προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών του σχολικού έτους 2021-22 λήγει 31-08-2022, που λήγει το σχολικό έτος. Παράταση θα υπάρξει μόνο αν κάποιος ήταν υποδιευθυντής και αναπλήρωνε την κενούμενη θέση του διευθυντή. Από κει και πέρα με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο και με τον νόμο 4823/21, οι περσινές κενές θέσεις και οι φετινές που θα προκύψουν από συνταξιοδοτήσεις θα προκηρυχθούν στον νομό που ανήκει στο σχολείο. Δεν θα τοποθετηθεί ως αναπληρωτής διευθυντής ο αρχαιότερος του σχολείου. Έτσι το καταλαβαίνω.

 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:23

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΝΥΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΠΡΩΤΑ.

 
Πιτσιφλής
22 Ιουν 2022 20:20

Μόλις τώρα έμαθα ότι από ένα ανοιχτό παράθυρο του Υπουργείου, ακούγεται συνέχεια:
Κόκκινο γαρύφαλλο, κόκκινο γαρύφαλλο
πάνο στο πουκάμισο, στο μέρος της καρδιάς
Κόκκινο γαρύφαλλο, κοκκινο γαρύφαλλο
πάρ' το από το στήθος μου, ελπίδες να κρατάς...

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
22 Ιουν 2022 20:19

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ........

 
Ζορρο
22 Ιουν 2022 19:35

Ειμαι νεοδημοκρατης δεν εχω παρει φραγκο για βενζινη το σχολειο μου ειναι ενα καφενειο με αναπλ.διευθυντη ολα πανε με αυτοματο πιλοτο εχουμε μια υπουργο που δεν ξερει τι της γινεται τα εχει κανει μπαχαλο γιατι οταν εχεις απεναντι και τη δακε δεν κανεις τιποτα σωστο οποτε στις εκλογες αδιαφορω και παω εκδρομη σταχτη και μπουρμπερη να γινουν ολα για ολα

 
Νικόλας@ert
22 Ιουν 2022 19:32

Πού είσαι; Ανησυχήσαμε ; Πάλι μόρια θα κερδίσεις την επόμενη σχολική χρονιά.. Ηρέμησε και κάνε και καμμιά δουλειά στο σχολείο σου και όχι μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις έχουμε το παραμύθι με τις βάρδιες μια φορά το δίμηνο και ο μισθός να πέφτει..

 
Ματίνα
22 Ιουν 2022 19:27

Σήμερα η Κεραμέως έβαλε τέλος στις κραυγές και στην καταστροφολογία και προ έταξε την λογική στην ομαλή επανέναρξη των σχολείων..Μπράβο της που σεβάστηκε την νομοθεσία ! ! !

 
@ert
22 Ιουν 2022 19:24

Aγαπητέ συνάδελφε σαν νεόκοπος υποψήφιος Δ/ντής θα πρέπει να γνωρίζεις ΟΤΙ: Στα σχολεία οι συνταξιοδοτήσεις αποχωρούν των Δ/ντών λήγει 31-08-2022..1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνει ο Υπ/ντής ή ο αρχαιότερος ..Εάν αρνηθεί ο επόμενος αρχαιότερος..Υπάρχουν αρκετοι αξιόλογοι συνάδελφοι που γνωρίζουν το σχολείο τους και θα αναλάβουν..ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ...Το παραμύθι με τους δράκους το τελείωσε ΟΡΘΟΤΑΤΑ η Κ. Κεραμέως που έβαλε πάνω από όλα την ομαλή επανέναρξη των σχολείων..Καλό Καλοκαίρι και επιλογές Δ/ντών σχολικών μονάδων Απρίλιο 2023 , το γράψαμε 10 φορές ! ! !

 
Κιμ
22 Ιουν 2022 19:22

Πράγματι, μεγαλείο ανίκανης υπουργού, φοβικής, αναποφάσιστης, άσχετης, ακατάλληλης για τη θέση. Τριάντα χρόνια στην εκπαίδευση δε θυμάμαι πιο αργές διαδικασίες επιλογής στελεχών. Και τόσες απαράδεκτες παρατάσεις...

 
Iraklis
22 Ιουν 2022 19:21

Ναι με αναπληρώσεις... τι δεν καταλάβατε; Και όχι αναπληρώσεις κατόπιν προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως έκανα εγώ επί 7 χρόνια που ήμουνα Διεθυντήα εκπαίδευσης αλλά όποιον θέλει ο προσωρινός διευθυντής εκπαίδευσης που νομιμοποιείται μέσω του διορισμένου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στο νομό μου, έβαλαν αδυνατούντα εκπαιδευτικό ως προσωρινό διευθυντή Σχολείου, έγινε μπάχαλο το σχολείο και στο τέλος παραιτήθηκε..Κι αυτός. Ενώ υπήρχε ενδιαφέρον από έμπειρα και ικανά στελέχη, τα οποία όμως δεν τα ήθελε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, γιατί τα θεωρεί ανταγωνιστές της.... Αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά... Αλλά εκεί στο Υπουργείο , αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, μόνο να δίνετε οδηγίες προς ναυτιλομένους... Με νόμο του 1985 τον 1566, λέει, άκουσον/άκουσον ... τόσοι και τόσοι νόμοι και τόσο μεγάλο και σπουδαίο νομοθετικό έργο έχετε να επιδείξετε και ειδικά στο Ύουργείο Παιδείας, με αυτόν θα πορευτούμε; Αν όλοι εσείς εκεί στο Υπουργείο είστε ευχαριστένοι με όλη αυτή την κατάσταση, συνεχίστε καλά το πάτε... είμαι περίεργος ξέρετε τώρα πια , να δω που θα το φθάσετε, γιατί όλα αυτά που κάνετε είναι πέρα από κάθε λογική και νομική , ηθική κοινωνική και ανθρωπιστική στάση, ας αφήσουμε την επαγγελματική... αδυνατώ πια να σας παρακολουθήσω... χαιρετίσματα στην εξουσία σας...

 
Αριστεία, όχι αστεία
22 Ιουν 2022 19:19

Η υπουργάρα έχει ξεκινήσει την προεκλογική της εκστρατεία.
Για τα σχολεία, αριστεία

 
Μεγαλείο ανίκανων
22 Ιουν 2022 18:26

3η χρονιά με αναπληρώσεις...δεν μπορούν να οργανώσουν τίποτε.Να κλαίς ή να γελάς.Ανικανοι.

 
ert
22 Ιουν 2022 18:25

Είπαμε, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δεν θέλω. Επίσης, το καλοκαίρι(Ιούλιο-Αύγουστο) δεν καίγονται για αναπληρωτή, αφού υπάρχει κάθε Πέμπτη αυτός που κάνει υπηρεσία (τρελό αλλά έτσι είναι). Από Σεπτέμβρη, φτου από την αρχή ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ!!!!!!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.