ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καλύπτονται με αναπλήρωση
Δημοσίευση: 22/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για την αναπλήρωση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, με  αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν  , και αφορούν στη διαδικασία αναπλήρωσης κενών και κενούμενων θέσεων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. - Προϊσταμένων διθέσιων, τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων,   καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τον ν.1566/1985, Α ́167, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον οποίο προβλέπεται ότι :

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση...»

Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως

«»..14. Η προσωρινή αναπλήρωση διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις βραχείων απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισοβάθμων.»

Επίσης στο άρθρο 11 προβλέπεται

« Άρθρο 11
...Ε. Αναπλήρωση

« 2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.

3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ..»
Επιπρόσθετα

Με την παρ. 1Α του άρθρου 49 του ν. 4547/2018(Α ́102) προστίθεται στην παράγραφο Ε του άρθρου 11 του ν. ν.1566/1985 περίπτωση 4. ως εξής :

«...4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176).»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ειδικότερα ισχύει

Α. Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Ε.Κ.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ., όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Στις περιπτώσεις βραχειών απουσιών των διευθυντών σχολείων για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών, και εφόσον δεν υπάρχει υποδιευθυντής ή απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός του ίδιου σχολείου και επί ισοβαθμίας εκπαιδευτικός που ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ύστερα από αξιολόγηση και σύγκριση των ισόβαθμων.

Β. Αναπλήρωση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. ισχύει η παρ.2 της περ. Ε ́ του άρθρου 11 του Ν.1566/1985 (Α ́167), σε συνδυασμό με την παρ. παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88, όπου ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Ε.Κ. ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους τόσο για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όσο και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής ή Υπεύθυνος Τομέα παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.
Επισημαίνουμε ότι ο υποδιευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του και στην περίπτωση που ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.

Γ. Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

Για την αναπλήρωση των Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων ισχύει το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά από μετάθεση.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Σχόλια (107)

 
Ερωτήματα
22 Ιουν 2022 18:25

Αν κατάλαβα καλά μετά τις αρνήσεις ( ή νάζια άρνησης) εκπαιδευτικών του σχολείου, η αναπλήρωση διευθυντών και υποδιευθυντών γίνεται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα διοικητικά όρια της διεύθυνσης και όχι μόνο στο σχολείο. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά από την περσινή εγκύκλιο. Ενδιαφέρον!

 
Νίκος
22 Ιουν 2022 17:48

Αναμενόμενο..Το γράψαμε-το ξαναγράψαμε ότι κύριο μέλημα του ΥΠΑΙΘ είναι η ομαλή έναρξη των σχολικών μονάδων τον Σεπτέμβριο..Λογικό και έγινε πράξη ...Επιλογές γίνονται όλη την σχολική χρονιά..Το είπε 10 φορές η Κεραμέως..Το ίδιο θα έκανε κάθε σοβαρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα αφού δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα επιλογών ! ! Καλό Καλοκαίρι σε όλους μας και εν αναμονή των νέων Δ/ντών ΠΕ και ΔΕ εκπ/σης ! ! !

 
Γιώργος
22 Ιουν 2022 17:47

Αν κατάλαβα καλά αυτοί που ορίστηκαν ως προσωρινοί Διευθυντές σχολείων η θητεία τους ήταν για ένα χρόνο και αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος το ΠΥΣΔΕ όριζε νέο Διευθυντή απο τα σχολεία του Νομού αυτόν που έχει τα κατάλληλα προσόντα. Ή κάνω λάθος....;

 
Κατερίνα
22 Ιουν 2022 17:40

Και κάπως έτσι ξεκαθάρισε το τοπίο για την αναπλήρωση των Δ/ντών που συνταξιοδοτούντια..Το αυτονόητο δηλαδή..Οι Υ/ντές και εκεί που δεν υπάρχουν, ο αρχαιότερος και εάν δεν επιθυμεί παραιτείται και μετά ο επόμενος Το μοναστήρι να είναι καλά , υπάρχουν πολύ αξιόλογοι εκπ/κοί στα σχολεία που τα κρατάνε όρθια γιατί τα αγαπάνε ..Επιλογές λοιπόν Δ/ντών σχολικών μονάδων θα γίνουν με την σειρά και σύμφωνα με τον ν.4823 ..Καλό Καλοκαίρι συνάδελφοι και αποδείχτηκε ότι η Κεραμέως δεν ακούει κραυγές αλλά την λογική ! ! ! ΥΓ: θα δώσω μια ευχή από καρδιάς:ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4823, Κάντε τον πιο απλό με την μοριοδότηση και τον αχταρμά μοριοδοτήσεων ! !

 
ΠΕ 60
22 Ιουν 2022 17:26

Σε περίπτωση νηπιαγωγείου που η προϊσταμένη υπεβαλε παραίτηση αν η αρχαιότερη δεν επιθυμεί να αναλάβει τι γίνεται τότε;προχωράνε στην επόμενη νηπιαγωγό που έχει οργανική;

 
Ι.Λ.
22 Ιουν 2022 17:25

Το Υπουργείο κινείται λοιπόν και επίσημα στον χορό της αναπλήρωσης των διευθυντών σχολείων. Και ουδεμία αναφορά στο πότε πρόκειται να σταματήσει αυτός ο χορός. Προφανώς μέχρι τελικής πτώσεως... της κυβέρνησης στις εκλογές!

Διαφωτιστική η κ. Δόκου αλλά μερικά ερωτήματα παραμένουν. Όταν π.χ. λέει
"Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. ( ν.4823/2021)"
η εισήγηση των περιφερειακών συμβουλίων σε τι βασίζεται; Επιλέγουν όποιον εκπαιδευτικό του νομού θέλουν; (!!!)

 
Το επάγγελμα του μέλλοντος
22 Ιουν 2022 17:19

Αναπληρωτής καθηγητής, αναπληρωτής υποδιευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής. Του χρόνου θα δημιουργηθούν και οι σχετικοί πίνακες για κάθε κατηγορία.

 
ΝΙΚΟΣ
22 Ιουν 2022 16:55

Δεν καταλαβαίνω τίποτα! Δηλαδή αν δε θέλει ο υποδιευθυντής τι γίνεται;

 
Open mind
22 Ιουν 2022 16:52

Αφού η αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από 21 Ιουνίου 2022, το Σεπτέμβριο θα γίνει επανάληψη διαδικασίας για την επιλογή διευθυντών ή θα συνεχίσουν αυτοί που αναπλήρωσαν το σχ. έτος 2021-22;

 
Αννα
22 Ιουν 2022 16:14

Η ανικανότητα μιας υπουργού που 3 χρόνια τώρα ξέρει να κουνάει το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς σε όλο της το μεγαλειο

 
Κωστας
22 Ιουν 2022 16:05

Απαράδεκτο να συνεχίζεται η ίδια τακτική!!!!

 
ΠΕ19
22 Ιουν 2022 15:53

Αναπλήρωση 2 ετών !!!
Στα όρια της νομιμότητας και εκτός ορίων ηθικής και του πνεύματος του παρόντως νόμου.
Οι αναπληρωτε΄ς θα είναι μέχρι του χρόνου ... και να δούμε.

 
Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν
22 Ιουν 2022 15:42

""....Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους ...."""
Πριν ένα χρόνο ορίζει κάποιους υπδντες αναπληρωτές δντων στα σχολεία, αφού στο παρά πέντε, φρόντισε να καταργήσει τους πίνακες δντων από τους οποίους πίνακες, (δικαιότερα) θα μπορούσε να γίνει η αναπλήρωση από εκπαιδευτικούς που έστω είχαν αξιολογηθεί για αυτή τη θέση. Οι συνάδελφοι υπδντες φυσικά και ανταποκρίνονται οι περισσότεροι στα καθήκοντά τους, ο ορισμός στη θέση του υπδντη ήταν, σύμφωνα με το νόμο, απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων με ότι αυτό σημαίνει. Τώρα λοιπόν κι ενώ έχει λήξει ο χρόνος αναπλήρωσης σύμφωνα με το παραπάνω, έχουμε παράταση της αναπλήρωσης!!! Κι ενώ γύρω μας πολλά συμβαίνουν και μας τρελαίνουν....:

Σαράντα σβέρκοι βωδινοὶ μὲ λαδωμένες μποῦκλες
σκεμπέδες, σταβροθόλωτοι καὶ βρώμιες ποδαροῦκλες
ξετσίπωτοι, ἀκαμάτηδες, τσιμπούρια καὶ κορέοι
ντυμένοι στὰ μαλάματα κ᾿ ἐπίσημοι κι ὡραῖοι.

Σαράντα λύκοι μὲ προβιὰ (γι᾿ αὐτοὺς χτυπᾷ ἡ καμπάνα)
καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα!
Κι ἀπὲ ρεβάμενοι βαθιὰ ξαπλώσανε στὸ τζάκι,
κι ἀβάσταγες ἐνιώσανε φαγοῦρες στὸ μπατζάκι.

Ὄξ᾿ ὁ κοσμάκης φώναζε: «Πεινᾶμε τέτοιες μέρες»
γερόντοι καὶ γερόντισσες, παιδάκια καὶ μητέρες
κ᾿ οἱ τῶν ἐπίγειων ἀγαθῶν σφιχτοὶ νοικοκυρέοι
ἀνοῖξαν τὰ παράθυρα καὶ κράξαν: «Εἶστε ἀθέοι».

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ : ΠΟΙΗΤΙΚΑ

 
111
22 Ιουν 2022 15:33

ΑΨΟΥ ΓΕΙΤΣΕΣ.....!!!!!! ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΨΩ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ?????????????????????????????????????????????????????????????????

 
Χ.Ψ.
22 Ιουν 2022 15:33

Μας δουλεύουν κανονικά...
Έτσι, με αναπληρώσεις θα κάνουν την αξιολόγηση οι ουδέποτε αξιολογημένοι....
Κλείνουν 3 χρόνια κυβέρνηση και ακόμα δεν κατόρθωσαν να εφαρμόσουν τον νόμο που οι ίδιοι συνέταξαν και ψήφισαν με τόσο κόπο, ακριβώς πάνω στα 2 χρόνια της κυβέρνησής τους....
Και αυτοί θέλουν να μας αξιολογήσουν....
Αυτοί που δεν μπορούν να εφαρμόσουν κρίσεις στελεχών και αφήνουν τα σχολεία στα χέρια εντελώς ακατάλληλων ανθρώπων, από τις λίστες του 2017....

 
Αισιόδοξος
22 Ιουν 2022 15:23

Η εγκύκλιος επιλογής στελεχών για τα επόμενα 4 χρόνια.

 
άρα παράταση απεξω απεξω
22 Ιουν 2022 15:16

μεχρι τις επόμενες κρίσεις (τη δευτέρα παρουσία ! )
πιο ρεζίληδες πεθαίνεις !
γελοιοι και άχρηστοι αντάμα !

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.