ΙΕΚ

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών ΙΕΚ

Η υπουργική απόφαση
Δημοσίευση: 23/06/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), προβλέπει απόφαση της υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία   δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τεσσάρων (4) ετών, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν τη διαδικασία αξιολόγησής της και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://directors.it.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, σε ψηφιακή μορφή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζόμενων στο άρθρο 4 της πα- ρούσας προσόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυ-νης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής

1. Δεν επιλέγονται ως Υποδιευθυντές δημοσίου Ι.Ε.Κ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή

β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι- οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή

γ) τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 ή

δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή

ε) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021 ή

στ) η επίδοση των οποίων έχει χαρακτηρισθεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ή

ζ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, μεταξύ άλλων και για τον χαρακτηρισμό της επίδοσής τους σε εκθέσεις αξιολόγησης που τους αφορούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

4. Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 3
Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2022, ακόμα και αν υπηρετούν μετά από παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και όσον αφορά σε αυτούς έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από σοβαρό λόγο υγείας ή λόγο σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται.

Άρθρο 4
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον:

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

γ) γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών, με ικανότητες στην παρακολούθηση και εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησής της.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Άρθρο 5

Συνέντευξη

1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας.

2. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος, η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών προβλημάτων, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται: α) η γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η γνώση και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, γ) η εμπειρία σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) η εμπειρία στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, ε) η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, στ) η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρουσίαση του βιογραφικού κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και β) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

4. Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 6
Ηχογράφηση και διαδικασία αξιολόγησης της συνέντευξης.

1. Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

2. Για την αξιολόγηση της συνέντευξης χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει ξεχωριστά και συνοπτικά αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

3. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

4. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

5. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

6. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 7
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η παρουσία των υποψηφίων, με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 8
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. συγκροτείται ως ακολούθως:

α. Μαγδαληνή Συγγρού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Παπαμανώλη, Προϊστάμενο Τμήματος Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους Τάξη Μαθητείας,

β. Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Κασάρα, Προϊστάμενο Τμήματος Τμήμα Β Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και Νεολαίας, γ. Βασιλική Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με αναπληρωματικό μέλος την Πιέρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων.

Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής ορίζεται η Ευαγγελία Τσαούση, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρωματική την Ελένη Μπράκη, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής ανατίθενται στους παρακάτω υπαλλήλους της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.:

α) Κονταράτου Ευγενία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

β) Κατσαρού Άρτεμις, υπάλληλος της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

γ) Λομποτέση Ιουλία - Φωτούλα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

δ) Κόλλια Αικατερίνη - Αγάπη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της υπάλληλος της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν.

ε) Κουμούλη Βασιλική, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

στ) Καραβαγγέλη Βασιλική, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Υποδιευθυντών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

3. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από την Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

5. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους εν- διαφερομένους.

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής από την επομένη της ανάρτησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

7. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

8. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων.

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον τελικό πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

10. Στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής γίνονται με φυσική παρουσία των μελών της ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Υποδιευθυντών, διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 8.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδιευθυντή δημόσιων Ι.Ε.Κ. επέχει και θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσ ων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του τρόπου αξιολόγησης δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο επί των πινάκων των παρ. 4 και 6, του άρθρου 8 της παρούσας και δεν μπορεί να αφορούν στην αξιολόγηση και μοριοδότηση της συνέντευξης.

9. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα στην παρούσα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

10. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στη συνέντευξη.

11. Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Άρθρο 10
Επιλογή Υποδιευθυντών

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η απόσπαση και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρ- μόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 11
Ισχύς των πινάκων επιλογής - Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση Υποδιευθυντών του τελικού αξιολογικού πίνακα, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Ο τελικός πίνακας επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι τη 31η Αυγούστου του τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενού- μενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος του πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελι- κό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης - θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού πίνακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαιρεθούν από τον τελικό πίνακα επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 12 Θητεία

1. Με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

2. Οι επιλεγέντες Υποδιευθυντές οφείλουν να ανα- λάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Η τριετής θητεία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί της επιλογής τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Υποδιευθυντή των δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 και στο άρθρο 25 της υπό στοιχεία Κ5/160259/08-12-2021 (Β’ 5837) απόφασης.

Άρθρο 14
Ανάκληση απόσπασης

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Υποδιευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα δημόσιου νοσοκομείου ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 15
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής είναι αρμόδιες για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, στην οποία συμμετέχουν ή την οποία πραγματοποιούν και στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης directors.it.minedu.gov.gr σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4, 5, 8 και 9 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών των ΙΕΚ της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συ- νυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ., άλλως μέχρι αμετάκλη- της επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

Άρθρο 16
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε ο αντίστοιχος Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ., ενώ σε περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή επιλογής και των συναφών πράξεων απόσπασης και τοποθέτησης, μέχρι να επιλυθεί αμετάκλητα η σχετική διαφορά.

Σχόλια (6)

 
NIC
24 Ιουν 2022 01:45

@ @nic 23 Ιουν 2022 18:27
Συμφωνώ και με τις δύο παρατηρήσεις που αναφέρεις. Το σχόλιο μου πρωτίστως είναι για αυτά καθ’ αυτά τα κριτήρια επιλογής. Ή έχεις ή δεν το έχεις το κριτήριο, απλά ξεκάθαρα. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει με τους διευθυντές εκπαίδευσης.??? Η συνέντευξη είναι πάντα υποκειμενική όπως και να γίνει. Οι απαντήσεις στο χαρτί δεν είναι συνέντευξη αλλά διαγώνισμα.
Τώρα αν η μοριοδότηση έχει γίνει για να πριμοδοτήσει κάποιους ?? αυτό είναι πασιφανές.
Για το τελευταίο αν ένας έχει 30 χρόνια εμπειρία ως διευθυντής σίγουρα είναι αποτελεσματικός γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τους αρχαιότερους αεροπαγίτες αλλά θα διαλέγαμε νέους δικαστές να δοκιμάσουμε αν είναι αποτελεσματικοί η όχι. Η ίδια λογική είναι.

 
Παναγιώτης
23 Ιουν 2022 21:40

Είναι φοβερό πως αλλάζει η μοριοδοτηση σε κάθε προκήρυξη των Δ.ντων και Υποδ.ντων ΔΙΕΚ την τελευταία Δεκαετία!
Τυχαίο!
Επίσης είναι αξιοπερίεργο το ότι οι Δ.ντες Σχολ. μονάδων έχουν πάρει παράταση άλλη μια τριετία και η κυβέρνηση "καινοτομεί " με το να προκηρύξει τις θέσεις Υποδ.ντων ΔΙΕΚ. !
Άξιοι!

 
@nic
23 Ιουν 2022 18:27

ωραια. ας πουμε οτι το διδακτορικο δεν παιζει ρολο στο αν θα εισαι καλος διευθυντης.
το βλεπεις λογικο η προφορικη συνεντευξη του ενος τεταρτου να μοριοδοτειται με 25 μορια? ειναι αυτα τα μορια μετρησιμα οπως λες?
μετρησιμα θα ηταν αν εξεταζοταν οι υποψηφιοι σε ερωτησεις κλειστου τυπου με καλυμμενα τα ονοματα τους στο απαντητικο χαρτι, και μετα απο κληρωση θεματων, κυριε nic.
επισης, ενας που ειναι 30 χρονια διευθυντης και εχει εμπειρια, σημαινει οτι ειναι και αποτελεσματικος?

 
Κωνσταντίνος
23 Ιουν 2022 18:16

1) Δεν μοριοδορείται έξτρα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, η κατοχή Μεταπτυχιακού σχετικού με την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως πχ είναι το μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

2) Μεγάλη μοριοδότηση στα ήδη στελέχη άρα δεν θέλουν ανανέωση πιο άξιων αλλα΄ αναπαραγωγή των παλιών.

3) Δυσανάλογα μεγάλη μοριοδότηση της συνέντευξης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό παραμονές εκλογών.

 
NIC
23 Ιουν 2022 16:43

Μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε, έτσι πρέπει να είναι οι προκηρύξεις για διευθυντές - υποδιευθυντές. Μετρήσιμα μόρια, σαφέστατα και ξεκάθαρα.
@nikos, δεν έχει σημασία το διδακτορικό για να κάνεις χρέη υποδιευθυντή ή διευθυντή και ευτυχώς αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Εμπειρία στην εκπαίδευση και στη διοίκηση χρειάζεται.

 
nikos
23 Ιουν 2022 13:23

7 μορια το διδακτορικο, 25 η συνεντευξη. ωραια!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ