ΒΟΥΛΗ

Διατάξεις στη Βουλή:Αύξηση κονδυλίων για την πρόσληψη αναπληρωτών, επιμίσθιο Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, παράταση θητείας Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης

Θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα
Δημοσίευση: 24/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέες διατάξεις της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως , οι   οποίες κατατέθηκαν , προς ψήφιση στη Βουλή, σε Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υγείας (σ.σ. θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα), προβλέπουν:

Α. Αύξηση του προϋπολογισμού του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το έτος 2022.

Β. Παράταση της θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των εκπαιδευτικών δομών στα καταστήματα αυτά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ ́ του ν. 4763/2020 (Α ́254).
 
Γ.
Χορήγησης στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού του ειδικού επιμισθίου και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 30.6.2023, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, τροποποιείται α) ως προς τα έτη κατά τα οποία η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως προς τον επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ετών αυτών, και β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη στον τίτλο τουέργου που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (80.774.400 ευρώ) και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (55.521.600 ευρώ) ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 49
Επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4415/2016

Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), περί των αναπληρωτών συντονιστών-εκπαίδευσης εξωτερικού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Από την 1η.7.2022 μέχρι την 30ή.6.2023 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.».

Άρθρο 50
Παράταση θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών στις εκπαιδευτικές δομές των Καταστημάτων Κράτησης – Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 19 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254), περί των μεταβατικών ρυθμίσεων για τους Συμβούλους-Συντονιστές εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), μετά από την περ. γ), προστίθεται περ. δ), ως εξής:

«δ) Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης ανηλίκων αρρένων Βόλου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του στο ίδρυμα αγωγής ν. 4521/2018, περί των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (A ́ 254), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από την 30ή.6.2022 και μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ ́ του ν. 4763/2020, περί της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης.».

 

Σχόλια (6)

 
4ο έτος και άνω
27 Ιουν 2022 10:51

Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού γιατί δε δίνετε επιμίσθιο μετά το 4ο έτος και δίνετε μόνο στους συντονιστές;
(Οι εκπαιδευτικοί επελέγησαν με βάση τα μόρια τους.)

 
Δάσκαλος
26 Ιουν 2022 22:52

Για ποιο λόγο δεν γίνονται κρίσεις για συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού;
Τρία χρόνια τώρα χωρίς κανένα κριτήριο.

 
ASND
25 Ιουν 2022 10:31

Η ρύθμιση του άρθρου 49 είναι σκανδαλωδης:
1. Δίνει επιμίσθιο πάνω από 4 χρόνια μόνο στους αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης και όχι στους υπόλοιπους αποσπασμένους εκπαιδευτικους (ανισότητα απέναντι στο νόμο)
2. Δινει άλλον ένα χρόνο παράταση θητειας στους αναπληρωτές Συντονιστες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν προέλθει όχι από υπηρεσιακες κρισεις - γι' αυτό άλλωστε λέγονται "αναπληρωτές" - , αλλά περίπου όπως οι ΔΔΕ και ΔΠΕ. Προσωρινοι κι αυτοί που πάνε να καταντησουν μόνιμοι...
3. Καθώς τα Συντονιστικά Γραφεία είναι συνολικά 13 και οι περισσότεροι Συντονιστές είναι επιλογή, πριν 3 χρόνια, ... Κεραμέως, όπως γράψαμε στο 2, η ρύθμιση αυτή τείνει να είναι φωτογραφική... Αφορά καποιον/καποιους ελάχιστους από τους 13 που έχουν 4 χρονια ήδη κι όχι 3...
ΚΡΊΜΑ ΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΛΟΓΙΑ!!!

 
Γιάννης
25 Ιουν 2022 10:03

Α μπα! Ούτε ένα θετικό σχόλιο ε; Διορισμοί αυξήσεις … ψιλά γράμματα ε ;

 
Νικος
24 Ιουν 2022 18:53

Καμμια έκπληξη
Η κ Παρατασεως μας έχει συνηθίσει

ΠΘ δεν υπάρχει

Στις κάλπες το ραντεβού μας λοιπόν

 
Δημήτρης
24 Ιουν 2022 17:01

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.