ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους (ΓΕΛ) των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε παραδείγματα
Δημοσίευση: 28/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές  (έτους 2022)  Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022   για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας,  (δείτε εδώ τους Συντελεστές Βαρύτητας).

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία που βασίζονται σε τυχαία βαθμολογικά στοιχεία.

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος για το 1ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

2ο  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος για το 2ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για την Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 18.110 μόρια σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος για το 2ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υποψήφιος για το 3ο Ε.Π. που έλαβε την εξής βαθμολογία:


Συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:


Συγκεντρώνει για το Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους ορισθέντες συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω Υ.Α.:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Αρχαία Ελληνικά, Β ́ Ιστορία, Γ ́ Λατινικά, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Φυσική, Γ ́ Χημεία, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Βιολογία, Β ́ Χημεία, Γ ́ Φυσική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Οικονομία, Γ ́ Πληροφορική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των
κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Eνδεικτικά παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων για τη Νομική Κομοτηνής-Δ.Π.Θ., οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:

Εισάγεται ο 2ος υποψήφιος διότι στην περίπτωση αυτή έχουμε ισοβαρείς συντελεστές (25%) σε όλα τα μαθήματα και στο πρώτο μάθημα της ακολουθίας μαθημάτων του 1ου Ε.Π., τα Αρχαία Ελληνικά, έλαβε μεν τον ίδιο βαθμό με τον συνυποψήφιό του (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβε όμως μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ιστορία που είναι το δεύτερο μάθημα στην ακολουθία του Ε.Π. (2ο κριτήριο ισοβαθμίας).

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων για τη Νομική Θεσσαλονίκης-Α.Π.Θ., οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:


Στην περίπτωση αυτή επειδή έχουμε δύο μαθήματα με μέγιστο συντελεστή (30%), λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του μαθήματος που προηγείται στη σειρά της ακολουθίας μαθημάτων σύμφωνα με την παρ. β του Κεφαλαίου Β της εγκυκλίου. Συνεπώς, εισάγεται ο 1ος υποψήφιος διότι στο 1ο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (30%), τα Αρχαία Ελληνικά, έλαβε τον ίδιο βαθμό με τον συνυποψήφιό του (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), αλλά έλαβε μεγαλύτερη βαθμολογία στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία που είναι το δεύτερο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (2ο κριτήριο ισοβαθμίας).

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μεταξύ 2 υποψηφίων από το 3ο Ε.Π. για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία-Παν. Δυτ. Αττικής, οι οποίοι ισοβάθμησαν στα μόρια στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου και έλαβαν την ακόλουθη βαθμολογία:


Εισάγεται ο 1ος υποψήφιος μολονότι και οι δύο υποψήφιοι έλαβαν τον ίδιο βαθμό στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία που είναι το μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (40%) (1ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβαν τον ίδιο βαθμό στη Βιολογία που είναι το πρώτο μάθημα στην ακολουθία μαθημάτων του 3ου Ε.Π. (2ο κριτήριο ισοβαθμίας), έλαβε όμως μεγαλύτερο βαθμό στη Χημεία που είναι το αμέσως επόμενο μάθημα της ακολουθίας (3ο κριτήριο ισοβαθμίας).

 

Σχόλια (2)

 
Βάσεις και ποιότητα σχολικής εκπαίδευσης.
28 Ιουν 2022 21:27

Η ΕΒΕ το 2022 θα κυμαίνεται περίπου στο 8 με 9 στα 20, άρα δεν αποτελεί εμπόδιο για αποφοίτους Λυκείου με γενικό μέσο όρο άνω του 11-12. Φυσικά, με περίπου το 70% των γραπτών κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης του 4ου Πεδίου βλέπουμε για άλλη μια φορά να φανερώνεται η προβληματική κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις.

Μαθητές που έχουν προβλήματα κατανόησης κειμένου είναι λογικό να μην μπορούν να γράψουν έστω ένα 10/20 ούτε στην Ιστορία, ούτε στη Φυσική, ούτε καν στην Νεοελληνικη΄ Γλώσσα.

Επιτέλους, χρειάζεται Υπουργείο και εκπαιδευτικοί να επικεντρωθούν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σαν ενιαίο σύνολο -στα 6 πολύ σημαντικά χρόνια σπουδών στη Β'θμια Εκπαίδευση- και όχι μόνο στην τελευταία τάξη του σχολείου και τις εισιτήριες εξετάσεις για τα ΑΕΙ.

 
Θα τα τρελανουν και εφετος?
28 Ιουν 2022 15:11

Ποτε φετος σκεφτονται να ανακοινωσουν την ΕΒΕ? Ημαρτον με οτι εγινε περυσι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.