ΒΟΥΛΗ

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

Μετά την επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 5:30 μ.μ.
Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Άρθρο 371 του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, ορίζει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, μετά την επέκταση του ωραρίου στις 5:30 μ.μ.

Ειδικότερα το άρθρο 371, προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 371
Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:

αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται, επ ́ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έως 14.55).

ii) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης - Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:

δ) Στο εν λόγω πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται, ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή τρίμηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο ορισμός του αντικειμένου της δεύτερης των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα αντικείμενα που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισμός του προσφερόμενου αντικειμένου δραστηριοποίησης των σχολικών μαθητικών ομίλων και της διάρκειας καθενός από τους ομίλους αυτούς και η κατανομή των μαθητών σε αυτούς γίνονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Ομοίως, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Εφόσον καταστεί αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεμάτων των δύο προηγούμενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο οποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.
 

3. α) Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία. Συγκεκριμένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται ως εξής:


δ) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία της 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου για τα μονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.

4. Η λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου διέπεται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109). Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρμόζεται το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος άρθρου.

5. Το εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζονται για το σχολικό έτος 2022 – 2023 και για κάθε επόμενο σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα του παρόντος συνιστούν ιδίως ο αριθμός των μαθητών ανά σχολική μονάδα, ο αριθμός των μαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα το εκάστοτε προσεχές σχολικό έτος, ο αριθμός των τμημάτων που λειτούργησαν υπό ολοήμερο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021 - 2022 και τα εκάστοτε αμέσως προηγούμενα σχολικά έτη, τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονομικές, συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία δύναται να εφαρμοστεί το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος κατά το σχολικό έτος 2022 -2023 και κάθε επόμενο σχολικό έτος. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναμορφώνονται τα προγράμματα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, όπως έχουν καθορισθεί με το παρόν άρθρο, ιδίως ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείμενό τους ή το αντικείμενο δράσης ή ενασχόλησης των μαθητών αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στην εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων ή ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών από τα εν λόγω προγράμματα. Τέλος, με όμοια απόφαση δύναται α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 που συνεκτιμώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόμενης εισήγησής του, να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος του παρόντος σε κάθε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν γένει για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η οποία, εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέμα, εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλλως μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 422 Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία δύναται να εφαρμοστεί το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος κατά το σχολικό έτος 2022 -2023 και κάθε επόμενο σχολικό έτος. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναμορφώνονται τα προγράμματα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, όπως έχουν καθορισθεί με το άρθρο 371, ιδίως ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείμενό τους ή το αντικείμενο δράσης ή ενασχόλησης των μαθητών αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στην εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων ή ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών από τα εν λόγω προγράμματα. Με όμοια απόφαση δύναται α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 371 που συνεκτιμώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόμενης εισήγησής του, να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος του παρόντος σε κάθε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν γένει για την εφαρμογή του άρθρου 371, η οποία, εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέμα, εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλλως μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας της παρ. 1 του άρθρου 374, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ν. 4472/2017 (Α ́ 74) και 4354/2015 (Α ́ 176) και να καθορίζεται το ύψος της.

Σχόλια (17)

 
Πρότυπα οικοτροφεία σε υποβαθισμένες περιοχές
06 Ιουλ 2022 15:57

Γιατί δεν καθιερώνεται και στην Ελλάδα ο θεσμός των Πρότυπων Οικοτροφείων (boarding schools), ώστε παιδιά άνω των 10 ετών που ζουν σε ακριτικές ή υποβαθμισμένες περιοχές να μπορούν να στεγάζονται και να σιτίζονται κοντά σε πρότυπες σχολικές εγκαταστάσεις (με χώρους άθλησης και πολιτισμού), και να μπορούν να βλέπουν το Σαββατοκύριακο και την περίοδο των εορτών τους κηδεμόνες τους;

Επιτέλους, για να γίνει η εκπαίδευση πραγματικά το κέντρο της κοινωνίας πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία να βλέπουν το σχολείο σαν ζωντανό οργανισμό, ώστε να διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τις φιλίες τους μέσα σε αυτό. Να μην είναι το σχολείο χώρος στάθμευσης αλλά χώρος μάθησης, με την ίδια βιωματική μέθοδο που εφαρμόζουν στο εξωτερικό τα καλά (ιδιωτικά) εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ και αιώνες.

 
Απογευματινή ζώνη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
06 Ιουλ 2022 12:47

Ολοήμερο χρειάζονται οι έφηβοι μαθητές (12 έως 18 ετών), ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με καλλιτεχνικές, επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες πέρα από το πρωϊνό πρόγραμμα των μαθηματών.

Στο Δημοτικό Σχολείο (6 έως 11 ετών) μικρή αξία έχει, εκτός ίσως από ένα 4ωρο την εβδομάδα για τις Ξένες Γλώσσες και άλλο ένα 2ώρο για την οργανωμένη άθληση (που μπορεί να γίνεται και το Σ/Κ). Τα μικρά παιδιά χρειάζονται την ξεκούραση και το παιχνίδι σε οικείο χώρο, και φυσικά ΧΡΟΝΟ να βλέπουν την οικογένειά τους.

Όπως έγραψαν και άλλοι, το Δημόσιο Σχολείο πρέπει να είναι πυλώνας της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας - να μην καταλήξουν τα ολοήμερα «χώροι φύλαξης παιδιών και νηπίων»...

 
Ποιοι στέλνουν παιδιά στο ολοήμερο
06 Ιουλ 2022 12:13

Οι μαθητές του Ολοημέρου είναι παιδιά εργαζόμενων γονέων, είναι παιδιά που δεν έχουν κ΄άποιον να τα φυλάξει, είναι παιδιά γονέων που κυνηγούν το μεροκάματο. Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους στηρίζουμε την επέκταση και δυστυχώς αποδεικνύεται η Κεραμέως φιλολαϊκότερη από τους εκπαιδευτικούς ( η εκπαιδευτικός παίρνει άδεια για να φυλάξει το παιδάκι της ή της φτιάχνουν το κατάλληλο προγραμματάκι).

 
Άννα
06 Ιουλ 2022 10:22

Το ότι θα αλλάζουν τα δεδομένα με απόφαση του εκάστοτε διευθυντή Εκπαίδευσης και τα ωρολόγια προγράμματα με απόφαση του ΙΕΠ είναι το πιο επικίνδυνο.

 
Λογικό μου ακούγεται
06 Ιουλ 2022 10:12

@di-2021
Εάν δηλαδή έβγαζε ένα νόμο, για 24ωρη παραμονή των παιδιών στο σχολείο και οι γονείς "εγγράφανε" τα παιδιά τους.... κανένα πρόβλημα αφού θα αποφάσιζαν οι γονείς ε? Λέω να το επεκτείνουν και στην εφορία. Να αποφασίζει ο φορολογούμενος τί-πότε-πώς-πόσα θα δηλώνει.....

 
@Βολικο και εκσυγχρονιστικο
06 Ιουλ 2022 10:06

Πως φαίνεται ότι δεν είστε δάσκαλος... Φυσικά και δε χαιρόμαστε οι δάσκαλοι για τις θέσεις για τον απλούστατο λογο: θα προσληφθεί ένα άτομο για να καλύψει το διάστημα από 16:00 ως 17 :30 που σημαίνει 1,5 ώρα. Επί 5 μέρες που έχει η βδομάδα =7,5 ώρες. Ξέρετε. ποσο θα πληρώνεται;;;; Πολύ λιγα. Ποιος θα πει ναι;;; Να νοικιάζει σπίτι κλπ;;;; Κανείς. Εδώ 1.000 παίρνουμε και δε μας φτάνουν. Επομένως, μην προτρεχετε.Σκεφτειτε πρώτα.

 
@di
06 Ιουλ 2022 10:02

Φυσικά!!! Οι γονείς αποφασίζουν. Αφού είναι περισσότεροι από εμας τους εκπαιδευτικούς (όλα μεταφραζονται σε ψηφους)!!!!!

 
Νέα Δημοκρατία
06 Ιουλ 2022 05:43

Περισσότερη δουλειά για ακόμα λιγότερα λεφτά

 
di-2021
06 Ιουλ 2022 00:36

Οι γονείς τελικά αποφασίζουν, όχι εμείς. Όλα τα αλλά είναι λόγια για τα λόγια. Εάν οι γονείς εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι 17:30, το ολοήμερο θα επεκταθεί. Εάν οι γονείς δεν εγγράψουν τα παιδιά τους, τότε θα μείνει στα χαρτιά. Απλά πράγματα

 
Όλγα
05 Ιουλ 2022 23:29

Εμπνευσμενο το προγραμμα του νεου ολοήμερου νηπιαγωγειου. Αναπαυση και παιχνιδι. Το σκεφτηκαν πολυ...

 
Ολοήμερο τώρα και μετά
05 Ιουλ 2022 22:39

Ολοήμερο τώρα και μετά και
ΟΛΟΝΥΚΤΙΟ

 
Μαρίνα
05 Ιουλ 2022 20:04

Δεν μας είπανε για το ωράριο των νηπιαγωγών.πως θα διαμορφωθεί;μια νηπιαγωγός πρωί και μια απόγευμα όλη την χρονιά;εναλαξ όπως ήταν παλιοτερα;πώς;;;;;

 
ΕΡΓΑΤΗΣ
05 Ιουλ 2022 16:19

Είμαι ένας μικρός, 7χρονος βιομηχανικός εργάτης. Πηγαίνω στο σχολείο στις 8.00 π.μ. και φεύγω στις 17.30 Ο πατέρας μου δουλεύει 8ωρο, αλλά εγώ έχω σκληραγωγηθεί από μικρός, να δουλεύω 9,5 ώρες... Έτσι όταν μεγαλώσω, θα ξεπεράσω και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και θα εργάζομαι άνετα για 12 ώρες/ημέρα. Γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την άριστη υπουργό μας, που φροντίζει τόσο πολύ για εμάς... Για τη σωματική μας υγεία καταρχάς. Ξέρετε τι ωραία πλάτη που φτιάχνεις, όταν κάθεσαι επί 8 ώρες σε μια καρεκλίτσα ξύλινη; (αφαίρεσα τα διαλείμματα) Για την ψυχική μας υγεία, κατά δεύτερον! Ξέρετε τι ωραία που αναπτύσσεσαι ψυχικά, όταν δε θα βλέπεις τα αδέρφια σου, τους γονείς σου, τους φίλους σου, καθώς όλοι θα έχουμε διαφορετικά ωράρια και δε θα έχουμε καμιά επαφή; Όλα τέλεια!!! Να μου ζήσεις υπουργάρα μου και όσοι σοφοί, σκεφτήκατε να μου κάνετε αυτό το δώρο!!!

 
Βολικό και εκσυγχρονιστικό
05 Ιουλ 2022 15:17

Εξαιρετικα! Δε πιστεύω να μη στηρίξουν οι δάσκαλοι τόσες θέσεις ;

 
Μπαχαλο
05 Ιουλ 2022 14:40

Ιδίως για τα νηπιαγωγεία. Καλό είναι να αρχίσει καμπάνια αποτροπής των γονέων για τις δύο ώρες επιπλέον στα νηπιαγωγεία οι οποίες είναι αέρας κοπανιστος (ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι). Αναλόγως και στα δημοτικά. Αλίμονο στα καημένα τα παιδιά...

 
Νηπιαγωγός
05 Ιουλ 2022 12:58

Σε απλά ελληνικά, η επ΄εκταση του ωραρίου στο νηπιαγωγείο, σημαίνει το να βρίσκονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο κάνοντας διάλειμμα και παίζοντας ή αράζοντας και για ξεκάρφωμα μπήκε και ο όρος "ανατροφοδότηση" που υλοποιήθηκε μία ώρα του ρολογιού νωρίτερα. Σε ακόμα απλούστερα ελληνικά: "Φύλαξη παιδιών" (;), " Πάρκινγκ παιδιών" (;) ή κάτι τέτοιο είναι όλη αυτή η "αναμόρφωση" του προγράμματος.

 
Χρήστος Ανεσιάδης
05 Ιουλ 2022 10:23

Δεν αναφέρεται η ανάθεση στην 3η ζώνη των ομίλων. Ποιές ειδικότητες και με ποιο καθεστώς: Αυτό του αναπληρωτή,ωρομίσθιου;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.