ΒΟΥΛΗ

Αλλαγές ως προς την εξέταση στη ξένη γλώσσα των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το άρθρο 374  του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, προβλέπει αλλαγές ως προς την εξέταση στη ξένη γλώσσα των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το άρθρο 374, προβλέπει τα εξής:
 
 Άρθρο 374
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την πρόβλεψη ότι διενεργείται προφορική εξέταση για τον έλεγχο της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην οποία αποκτήθηκαν οι τίτλοι σπουδών που προσκομίζονται από τον υποψήφιο, εφόσον ζητείται από τον υποψήφιο και η μοριοδότηση της ξένης γλώσσας και επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε: βα) να τίθεται η προϋπόθεση μόνο της αποδεδειγμένης γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας εκ μέρους του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή του ομότιμου καθηγητή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που θα διενεργήσει την προφορική εξέταση όλων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται είτε στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37, είτε στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38, ββ) να διευρυνθούν τα πρόσωπα των εξεταστών όλων των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης με την προσθήκη και των διδασκόντων την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης και βγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και δ) προστίθεται έκτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως
εξής:

«6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, εξετάζονται προφορικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμο καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που αποδεδειγμένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή από μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. που αποδεδειγμένα γνωρίζει την αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή από μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή από διδάσκοντα την αντίστοιχη ξένη γλώσσα, υπό οιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση, στα διδασκαλεία ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι. ή σε οποιαδήποτε δημόσια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή από εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή από Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2, ούτε και για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής. Αν η παραπάνω εξέταση ενώπιον του συμβουλίου επιλογής δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή, το συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με ειδική αιτιολογία, ότι η εξέταση της γλώσσας θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).».

2. Το δεύτερο και έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις, αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021. Τα λοιπά εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, εφαρμόζονται στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης για τις οποίες θα δημοσιευθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να προβλέπεται η καταβολή αμοιβής στους εξεταστές ξένης γλώσσας της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α ́ 74) και του ν. 4354/2015 (Α ́ 176), και να καθορίζεται το ύψος της.

Σχόλια (16)

 
Στο κράτος με τα λαμόγια
06 Ιουλ 2022 16:09

Λογικό είναι τώρα να αρχίσουμε να ψάξουμε και μεταξύ μας χαχαχαχαχαχα

@ελενη αν είναι η άριστη γνώση ξένης γλώσσας με μεταπτυχιακό του εξωτερικού είναι οκ; Γιατί αναρωτιέσαι μόνο για τα... "προφισιενσι"!

 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ
06 Ιουλ 2022 13:47

@Ελένη
Με το σκεπτικό αυτό και τα πτυχία πρέπει να επανελέγχονται….
Ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη!!!! Πέρασαν πολλά χρόνια….
Έλεος πια.
Όποιος έχει δίπλωμα, όποτε και αν το απέκτησε, το έχει για πάντα…

 
ΕΛΕΝΗ
06 Ιουλ 2022 12:17

Θα ήταν όμως δίκαιο να εξετάζεται στην ξένη γλώσσα όποιος απόκτησε proficiency πριν δεκαετίες. Το ότι κάποιος διαθέτει proficiency το οποίο απέκτησε στα 16 του χρόνια και τώρα είναι ηλικίας 40 ετών και άνω δεν τον καθιστά γνώστη της γλώσσας αν από τότε δεν ασχολήθηκε ξανά.

 
ΕΥΝΟΙΑ
06 Ιουλ 2022 08:48

Η ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΕ ΕΥΝΟΟΥΣΕ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 
Η ΓΛΩΣΣΑ
06 Ιουλ 2022 08:39

ΣΤΙΣ 29/9 ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
06 Ιουλ 2022 08:36

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ 50 ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
05 Ιουλ 2022 22:59

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟ ΑΤΟΠΟ!!!! ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΑ ΚΑΨΩΝΙΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ .

 
EΠΙΜΗΘΕΑΣ
05 Ιουλ 2022 22:42

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΡΙΝ ΞΗΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 
Απορία
05 Ιουλ 2022 22:24

Αν καταθέσω το πτυχίο αλλοδαπής με βάση το οποίο διορίστηκα και πάρω κάτω από τη βάση εκτός από τα μόρια της γλώσσας που δεν θα πάρω θα γίνει και άρση του διορισμού μου;

 
Αγαπητό εσος
05 Ιουλ 2022 21:31

Σας παρακαλώ δώστε μια διευκρίνηση
Μόνο όταν θέλει κάποιος αναγνώριση γλώσσας εξετάζεται? Διαφορετικά ο τίτλος μόνος του μοριοδοτείται?
Σας ευχαριστώ

 
ΛΟΓΙΚΟ
05 Ιουλ 2022 16:23

Άρα, εξετάζονται πλέον μόνο όσοι/ όσες επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για την ξένη γλώσσα και όχι για τον τίτλο σπουδών;
Επιτέλους, κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να ακυρώνουν πτυχία που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
Δίκαιο…. Αν θες να πάρεις μόρια στην γλώσσα να εξεταστείς ή να προσκομίσεις τον αντίστοιχο τίτλο.

 
ΔΗΛΑΔΗ
05 Ιουλ 2022 13:47

Το πτυχίο ή master από ξένο ΑΕΙ ή κολλέγιο από ότι καταλαβαίνω μοριοδοτείται κανονικά και εφόσον και μόνο ζητήσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να μοριοδοτηθεί κ στη ξένη γλώσσα πηγαίνει σε προφορική εξέταση, ΣΩΣΥΑ;;;;

 
ΔΗΛΑΔΗ
05 Ιουλ 2022 13:35

Το πτυχίο ή master από ξένο ΑΕΙ ή κολλέγιο από ότι καταλαβαίνω μοριοδοτείται κανονικά και εφόσον και μόνο ζητήσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να μοριοδοτηθεί κ στη ξένη γλώσσα πηγαίνει σε προφορική εξέταση, ΣΩΣΥΑ;;;;

 
Η ΟΥΣΙΑ ΙΔΙΑ
05 Ιουλ 2022 12:04

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ

 
Ντου γιου ντου
05 Ιουλ 2022 11:54

Λογικό.... πάντα το κακό, μπορεί να γίνει χειρότερο....

 
Διευθυντής
05 Ιουλ 2022 10:40

Μπράβο για πρώτη φορά. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.