ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Μεταβατικές διατάξεις για τους νυν Πρυτάνεις και Κοσμήτορες

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μεταβατικές διατάξεις για τους νυν Πρυτάνεις και Κοσμήτορες, περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι μεταβατικές διατάξεις, έχουν ως εξής:

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α ́ 67) υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το αργότερο έως την 31η.12.2022. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατά παρέκκλιση του άρθρου 9, η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Κατ’ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022, η πρώτη προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη λήγει την 31η.8.2026.

3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η. 8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των προθεσμιών που τίθενται στα άρθρα αυτά.

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι έως τις 31.8.2023. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποχρεούνται όπως συγκροτήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο έως την 31η.8.2023.

5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Πρυτανικό Συμβούλιο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, νοείται το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8, εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ότι η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες που δεν σχετίζονται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8.

7. Η προκήρυξη για την επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης.

8. Ως πλήρης θητεία νοείται αυτή που η διάρκειά της ισούται ή υπερβαίνει το μισό της συνολικής διάρκειας της θητείας κάθε οργάνου. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή Πρύτανη ή Αντιπρύτανη για χρόνο μικρότερο της πλήρους θητείας δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο θητειών που τίθεται ανά περίπτωση για κάθε αξίωμα.

9. Οι θητείες που έχουν διανυθεί ή διανύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα αξιώματα του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Αναπληρωτή Πρύτανη λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. β) και δ) της παρ. 4 του άρθρου 11. Στο ανώτατο όριο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 8 και των περ. γ) και δ) της παρ. 4 του άρθρου 11 δεν προσμετράται θητεία που έχει διανυθεί ως μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α ́195), πριν την κατάργησή του.

Άρθρο 424 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και παράλληλα, την ίδια ημερομηνία, λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών του Α.Ε.Ι., η διάρκεια της οποίας δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α ́ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η διαδικασία ανάδειξης των νέων Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Η προκήρυξη πραγματοποιείται από τον υπηρετούντα Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 24. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2025. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

2. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 και η θητεία υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων από την ημερομηνία λήξης της έως τη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Κοσμήτορα, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.10.2023. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της επόμενης θητείας του Κοσμήτορα είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και
λήγει την 31η.8.2026. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023, η προκηρυσσόμενη θητεία του Κοσμήτορα είναι έως τις 31.8.2026.

3. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2024 και παράλληλα λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022 και η διάρκειά της δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η ανάδειξη των Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.10.2024.

Άρθρο 427
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

1. Οι διαδικασίες εκλογής των Διευθυντών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, Πανεπιστημιακών Κλινικών και Πανεπιστημιακών Μουσείων των οποίων οι προκηρύξεις έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Η θητεία των υπηρετούντων Διευθυντών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών μουσείων κατά τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο εκλογής τους.

3. Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του άρθρου 47 εκδίδεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.