Μεταβατική διάταξη για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

05/07/2022

Άκουσε το άρθρο

Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), καθώς και όσοι έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περ. β) και γ) της ίδιας παραγράφου, δεν απαιτείται να λάβουν το Πιστοποιητικό του άρθρου 99 (του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ , το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή).

Αυτό προβλέπει μεταβατική  διάταξη του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίου το άρθρο 99, ορίζει τα εξής

Άρθρο 99
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. δύναται να ιδρύσει διιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών της παρ. 1 σε συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά ένα (1) πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Εάν στο Α.Ε.Ι. υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράμματος της παρ. 1. Το διατμηματικό πρόγραμμα ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Στο πρόγραμμα σπουδών του παρόντος δύνανται να γίνουν δεκτοί:

α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,

β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Με την απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,

β) το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα μαθήματα, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με κατανομή των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα,

γ) οι κατηγορίες των φοιτητών και των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί ανά περίπτωση,

δ) τα γενικά κριτήρια εισδοχής και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών, ιδίως αν ο αριθμός των θέσεων φοίτησης του προγράμματος υπολείπεται του αριθμού των αιτήσεων υποψηφίων, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια που αξιολογούνται, όπως η επίδοση του υποψηφίου στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει ή ο συνολικός βαθμός πτυχίου, το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως τεκμαίρεται από το σύνολο των προσόντων και δραστηριοτήτων που υποβάλλει με την αίτησή του ή την επίδοσή του σε δομημένη συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζει η απόφαση της Επιτροπής,

ε) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος και η ποσόστωση ανά κατηγορία εισακτέων σύμφωνα με την παρ. 3, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση των φοιτητών του Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα, εάν το Α.Ε.Ι. παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης,

στ) ο τίτλος σπουδών που απονέμεται, ισοδυναμεί με την απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Ο τίτλος που απονέμεται ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών για τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. ή παρέχεται ως διακριτός τίτλος σπουδών για τους λοιπούς αποφοίτους του προγράμματος,

ζ) η δυνατότητα οργάνωσης του θεωρητικού μέρους του προγράμματος σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

η) κάθε είδους ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

5. α) Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

β) Για την πιστοποίηση των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. καταρτίζει και εκδίδει ειδικό πρότυπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, που περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν ιδίως στα εξής:

βα) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος,

ββ) την καταλληλότητα και τη συνάφεια των μαθημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος με τις ανάγκες διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης,

βγ) τα ειδικά επιστημονικά προσόντα των διδασκόντων του προγράμματος και τη συνάφειά τους με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος,

βδ) τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές του προγράμματος,

βε) την καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

γ) Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων που συγκροτεί η ΕΘ.Α.Α.Ε. για τον σκοπό αυτό, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ι.Ε.Π.

δ) Τα προγράμματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αξιολογούνται ετησίως στο πλαίσιο των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε Α.Ε.Ι. και πιστοποιούνται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. κάθε πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους.

6. Ως όργανα διοίκησης του προγράμματος σπουδών ορίζονται:

α) η Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με την παιδαγωγική και διδακτική των Τμημάτων ή Σχολών του Α.Ε.Ι. ή του συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι., που έχουν την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος ή Σχολής, σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα Τμήματα ή Σχολές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., καθορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε περίπτωση συνδιοργάνωσης,

β) ο Διευθυντής του Προγράμματος, που αναδεικνύεται ένα μέλος από την Επιτροπή του Προγράμματος, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με θητεία παράλληλη με αυτή της Επιτροπής.

7. Η Επιτροπή του Προγράμματος δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς φοιτητής του προγράμματος κατά τη διάρκεια προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, εφόσον αντιστοιχούν στο περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του προγράμματος.

8. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Προγράμματος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχόλια (17)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΜ.
|

Τι γίνεται όταν έχεις περάσει τα μαθήματα που είναι για τη διδακτική επάρκεια και έχεις είδη 50 πιστωτικές μονάδες αλλά χρωστάς δύο μαθήματα για να πάρεις πτυχίο. Τα μαθήματα θα δοθούν το β' εξάμηνο του 2023. Χάνεις το δικαίωμα της πιστοποίησης. Ευχαριστώ.

Εφη
|

Θα συνεχίσει να ισχύει η παιδαγωγική επαρκεια μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού στις επιστήμες της Αγωγής ή καταργείται;

Εκπαιδευτικός Μουσικός ΤΕ16
|

Οι ΤΕ 16 μουσικοι με 40 και 50 μήνες προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση γιατί αποκλείονται από το δικαίωμα της παιδαγωγικής επάρκειας;

Παντελεήμων Τσιρακης
|

Δεν είναι δίκαιο γιατί κάποια πρόγραμματα παιδαγωγικής επάρκειας όπως η ετήσια ενότητα Πλη37 για τους απόφοιτους πε86 εξετάζονται αύριο 6/7/22 ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε 5/7/22.

Αδικία που πρέπει να διορθωθεί άμεσα μιας και όταν έγινε η εισαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ίσχυε ο υπάρχων νόμος και όχι ο υπό ψήφιση νόμος.

ΞΑΝΘΟΣ
|

ΜΙΑ ΧΑΡΑ ..........ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ....!!!
ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ.....ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.
Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΜΕ 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΑ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΔΩΡΕΑΝ....ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ.
ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ......ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ .......ΕΙΣΤΕ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΙ......ΟΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Φοιτητής ΕΑΠ
|

Τι θα γίνει με εμας που έχουμε ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΑΠ αλλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκινάει κάθε εξάμηνο αλλά έχει διάρκεια 1 έτος και ορισμένοι το ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 22.

Apostolos
|

Άρθρο 431
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’
Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), καθώς και όσοι
έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περ. β) και γ) της ίδιας παραγράφου, δεν απαιτείται να λάβουν το
Πιστοποιητικό του άρθρου 99

Παντελής
|

Ας κλείσει η ΑΣΠΑΙΤΕ. Υπήρχαν άλλες ανάγκες και συνθήκες.

Βρας
|

@ΓΙΑΝΝΗΣ Τ.
Στους αποφοίτους Π.Α. δόθηκε η ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους με την εξομοίωση. Υποχρεωτικό δεν ήταν βέβαια, αλλά σταδιακά άρχισαν να μειώνονται τα «προνόμια» που είχε η κατοχή του τίτλου. Για παράδειγμα μέχρι κάποια χρόνια ήταν προσόν διορισμού από μόνη της η κατοχή πτυχίου ΠΑ, μετά έγινε υποχρεωτική και η εξομοίωση (για διορισμό). Αν θυμάμαι καλά κάποτε έπαιρνε μόρια στις κρίσεις το πτυχίο, τώρα όχι πια. Υποθέτω ότι αν ζητήσεις σήμερα δεύτερη ειδικότητα ΠΕ70 δε θα πάρεις.

Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έκαναν εξομοίωση βγήκαν στη σύνταξη, κι όσοι δεν το έκαναν δεν μπορούν να έχουν καμιά εξέλιξη πχ μεταπτυχιακό. Μάλιστα, κάποια στιγμή, στα ζόρικα χρόνια του μνημονίου επί τριπλής συγκυβέρνησης, τέθηκε θέμα αν θα πρέπει αυτοί να καταταχτούν στους ΤΕ, μιας και δεν πληρούν τα κριτήρια για να μπουν στους ΠΕ, σύμφωνα με το σκεπτικό. Ευτυχώς ο τότε υφυπουργός (ένας ΠΑΣΟΚος, δε θυμάμαι όνομα) δε δέχτηκε την εισήγηση των νομικών, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει με το υπουργείο οικονομικών που είχε θέσει το θέμα. (--Δηκτικό και σκωπτικό σχόλιο, το οποίο αφαιρώ για να μη με κόψει η λογοκρισία--)!.

Θα μου φαινόταν παράξενο αν υπήρχε πρόβλεψη για επάρκεια από πτυχίο ΠΑ. Αμφιβάλλω αν τις θυμούνται ακόμα εκεί στο Μαρούσι.

Φοιτητρια
|

Οσοι εχουν ηδη εισαχθει σε καθηγητικες σχολες (λ.χ. φιλολογια) τους "πιανει" αυτη η αλλαγη?

παρατηρητης
|

Το πιο ανυσηχητικο ειναι οτι δεν διαβαζουμε καμια δηλωση και επισημη τοποθετηση απο την διοικουσα της ΑΣΠΑΙΤΕ σαν να μην τους αποσχολει τιποτα.Αν ειχε κλεισει η πορροφηθει απο αλλο ΑΕΙ θα ηταν το ιδανικο παρα τωρα που ολισθενει ετος με το ετος

ΓΙΑΝΝΗΣ Τ. ΠΕ86 - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
|

Ν.3848/2010
3.Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται
γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.,
ή ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ. Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
ΟΞΥΜΩΡΟ-ΑΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ Π.Ε. ΕΝΩ ΤΑ 2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Χιλιάδες πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδημιών -οι δάσκαλοί σας δηλαδή-, που έγιναν ΔΑΣΚΑΛΟΙ ,συγγραφείς , διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, επιθεωρητές, προϊστάμενοι ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ στο τμήμα της παιδαγωγικής επάρκειας;;;;;;;;;

Πέτρος
|

Δεν είναι δίκαιο γιατί κάποια πρόγραμματα παιδαγωγικής επάρκειας όπως η ετήσια ενότητα Πλη37 για τους απόφοιτους πε86 εξετάζονται αύριο 6/7/22 ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε 5/7/22.

Αδικία που πρέπει να διορθωθεί άμεσα μιας και όταν έγινε η εισαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ίσχυε ο υπάρχων νόμος και όχι ο υπό ψήφιση νόμος.

ΑΣΠΑΙΤΕ
|

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΛΟΥΚΕΤΟ.

ΠΕ04.02
|

Δεν νομίζω πως σκέφτηκαν καλά τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί με τον αριθμό των εισακτέων... Ας πάρουμε ως παράδειγμα την Αθήνα, όπου το ΕΚΠΑ από μόνο του έχει δεκάδες τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι έχουν προσόντα διορισμού στην εκπαίδευση (Δημοτικής, Νηπιαγωγών, Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Θεατρικών Σπουδών, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Μουσικών Σπουδών, Φυσικής Αγωγής, Νομική, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, ΜΙΘΕ/ΙΦΕ, Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής...). Κάθε ένα από αυτά τα Τμήματα δέχεται έως και 400 φοιτητές τον χρόνο... πώς θα μπορέσουν όλοι να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα το ένα και μοναδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής επάρκειας που θα επιτρέπεται να διοργανω΄σει το πανεπιστήμιο; Και όλα αυτά φυσικά χωρίς να υπολογίζουμε πως στην Αθήνα υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια που δεν έχουν δικές τους Σχολές Επιστημών Αγωγής (ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, ΠΑΠΕΙ, ΟΠΑ, Γεωπονικό, ΑΣΚΤ κλπ), και επομένως οι χιλιάδες φοιτητές τους θα πρέπει να εισαχθούν και αυτοί στο ένα και μοναδικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ!

Φοιτητής
|

Καταλαβαίνω καλά πως όλοι οι εν ενεργεία φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί σε "καθηγητικές" σχολές (π.χ. φιλολογία, χημικό, φυσικό) θα λάβουν κανονικά το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ενσωματωμένο στο πτυχίο τους, χωρίς να χρειαστεί να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών δύο εξαμήνων που θεσμοθετείται με αυτόν τον νόμο;

πολύ προβληματικό όλο
|

λεπτομέρειες και διασάφηση

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ