ΒΟΥΛΗ

Μέλη ΔΕΠ: Πλήρη και μερική απασχόληση, τ υποχρεώσεις ,δικαιώματά , άδειες, παράλληλη απασχόληση , τα ασυμβίβαστα

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με 8 άρθρα του  του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή, αντιμετωπίζονται ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την πλήρη και μερική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, τις άδειες, την παράλληλη απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι., τα ασυμβίβαστα, την αναστολή καθηκόντων και τις πιστώσεις των αποδοχών τους.

Άρθρο 154
Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 155.

2. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτημά του. Για την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης απαιτείται η έκδοση απόφασης του Κοσμήτορα της Σχολής, που κοινοποιείται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων από την ημερομηνία πρώτης εκλογής τους. Το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου το μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το μέλος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθεστώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε χρόνο συντομότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) διευθυντή ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου οργανισμού φορέα ή φορέα που εντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) και δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύματος της αλλοδαπής και γ) ερευνητή ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατά την εξέταση του αιτήματος, λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π., καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, εγκρίνει το αίτημα περί υπαγωγής σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που βρίσκεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αφαιρουμένου του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

5. Κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 155
Υποχρεώσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) Να διαμένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται.

β) Να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο προς το Τμήμα, στο οποίο έχουν εκλεγεί, αλλά και εν γένει προς το Α.Ε.Ι.

γ) Να επιβλέπουν, υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους φοιτητές κατά την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και να εποπτεύουν τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

δ) Να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

ε) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.

στ) Να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων, Σχολής, Τμήματος και Τομέα, όπως προβλέπεται στον παρόντα, καθώς και σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.

ζ) Να εντάσσονται στο Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων του άρθρου 145 σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΣΤ ́, καθώς και στα Μητρώα Εξωτερικών Εκλεκτόρων άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή στα αντίστοιχα μητρώα εκλεκτόρων των ερευνητικών ή τεχνολογικών φορέων και τη διαδικασία εκλογής ερευνητών.

η) Να παρέχουν έργο προς τα πανεπιστημιακά εργαστήρια ή τις πανεπιστημιακές κλινικές που τοποθετούνται, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

θ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία έχουν εκλεγεί.

ι) Να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

2. Ειδικότερα, τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) Να παρέχουν διδακτικό έργο των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 64, τουλάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου και προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης και σύντομης διάρκειας του Τμήματος του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχουν εκλεγεί, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος περί ανάθεσης διδακτικού έργου. Είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου άλλων Τμημάτων μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας, η οποία συνυπολογίζεται στο ελάχιστο όριο των έξι (6) ωρών παροχής διδακτικού έργου. Δεν λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση της ελάχιστης υποχρέωσης παροχής διδακτικού έργου έξι (6) ωρών, τυχόν διδακτικό έργο που προσφέρεται σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου με πρόσθετη αμοιβή, καθώς και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, χειμερινά και θερινά σχολεία.

β) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των έξι (6) ωρών διδακτικού έργου και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που τίθενται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 1, πλην της περ. α) της παρ. 1, ενώ οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης της παρ. 2 μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως, ενώ οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως.

5. Αρμόδιος για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 και 2, είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ανάλογα με τη βαρύτητά του εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές του άρθρου 178.

Άρθρο 156
Δικαιώματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης δύνανται:

α) Να συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οι Τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί και να αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτά σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων.

β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

γ) Να αμείβονται για την εκτέλεση κλινικού έργου, τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), καθώς και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων, όπου είναι εγκατεστημένες οι πανεπιστημιακές κλινικές ή τα πανεπιστημιακά εργαστήρια όπου υπηρετούν.

δ) Να παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και δημόσια Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε) Να παρέχουν επιστημονικό έργο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

στ) Να συμμετέχουν επ’ αμοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ζ) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Δ.Ε.Π., μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν προσδίδει στο μέλος Δ.Ε.Π. την εμπορική ιδιότητα.

η) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ` αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι ανταγωνιστικά με αυτή του Α.Ε.Ι. και συνάδει με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.

θ) Να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. και να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

ι) Να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνοβλαστούς σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α ́ 237).

ια) Να συμμετέχουν, με ή χωρίς αμοιβή, ως μέλη σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλο Υπουργείο, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π.

ιβ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή Καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και των Επιτροπών της Βουλής, ως μέλη των ανεξάρτητων αρχών, με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους ή να κατέχουν τις θέση συνεργάτη στα ιδιαίτερα γραφεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή ή θέση επιστημονικού συνεργάτη του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής, καθώς και να ορίζονται ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

ιγ) Να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. δύνανται επίσης, εφόσον εντάσσονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, να αναλαμβάνουν τη θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικού κέντρου – ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 157
Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και αίτημα του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση των ακόλουθων αδειών:

α) επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, με ανώτατο όριο έως ένα (1) ακαδημαϊκό έτος για κάθε έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας,
β) άδειας για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με αποδοχές, με ανώτατο όριο έως τρεις (3) μήνες ανά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη,
γ) άδειας άνευ αποδοχών, που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του.

Οι πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία του αρχικού διορισμού τους. Το χρονικό διάστημα που τελεί ένα μέλος Δ.Ε.Π. σε άδεια άνευ
αποδοχών δεν προσμετράται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, καθώς και για τη μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία.

3. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται η χορήγηση αδειών των άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26).

4. Κατά τη χορήγηση των αδειών των παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π. που αιτείται την άδεια, η μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, καθώς και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διδακτικού έργου από άλλο διδάσκοντα στις άδειες της παρ. 3.

5. Το αίτημα του μέλους Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση άδειας των περ. α) και β) της παρ. 1 συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Κατά τη λήξη της άδειας το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να υποβάλει στον Κοσμήτορα της Σχολής έκθεση σχετικά με το επιστημονικό έργο που διεξήγαγε κατά τον χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας δεν παραγράφεται, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το αιτούν μέλος Δ.Ε.Π, αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας. Ειδικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που λαμβάνουν επιστημονική άδεια με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τη διάρκεια της άδειάς τους λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξημένες κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).

6. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών των περ. α) και β) της παρ. 1 σε μέλη Δ.Ε.Π. που απέχουν λιγότερα από δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους.

7. Κατά το διάστημα που τα μέλη Δ.Ε.Π. τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ίδια το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους, εκτός αν κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας απασχολούνται σε άλλο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και καταβάλλονται από αυτόν ασφαλιστικές εισφορές για τους ίδιους.

8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία, οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος.

Άρθρο 158
Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

1. Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του άρθρου 293 και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, δύνανται να είναι υποψήφιοι σε προκηρύξεις που επισπεύδονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιασδήποτε βαθμίδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Οι Καθηγητές δύναται να εκλεγούν και να εκδοθεί πράξη διορισμού τους, χωρίς να απαιτείται να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Οι Καθηγητές της παρ. 1 κατά τον χρόνο απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π., πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., και υποχρεούνται είτε να απασχολούνται σε αυτό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό  Κανονισμό, είτε να εντάσσονται καθ ́όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 154, εφόσον δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που υπηρετούν και δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%).

3. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται ή να διοριστούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του άρθρου 293, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο οποίο υπηρετούν. Για την παράλληλη απασχόληση σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής απαιτείται πράξη του Κοσμήτορα, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Στην περίπτωση της παρ. 3, ο χρόνος απασχόλησης στο ίδρυμα της αλλοδαπής με φυσική παρουσία δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το μέλος Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνει αποδοχές από το Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο εν λόγω χρόνος δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 157. Κατά τον χρόνο απασχόλησης σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να ασκούν κατ’ ελάχιστον τα διοικητικά καθήκοντα που είναι υποχρεωτικά από τον νόμο, άλλως η άδεια παράλληλης απασχόλησης στην αλλοδαπή ανακαλείται με πράξη του Κοσμήτορα.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να απασχολούνται σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές.

6. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι παρ. 3 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως στις αντίστοιχες κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 159 Ασυμβίβαστα

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δεν επιτρέπεται:

α) Να παρέχουν υπηρεσίες, να απασχολούνται, να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή να αναλαμβάνουν διοικητικά, διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα σε φορείς με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών, εφόσον οι φορείς δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143). Κατ’ εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. επιτρέπεται να απασχολούνται, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε φορείς, που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) στον φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί το μέλος Δ.Ε.Π. συμμετέχει το Α.Ε.Ι. και αβ) το μέλος Δ.Ε.Π. λαμβάνει σχετική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω απασχόληση είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του.

β) Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, στις οποίες ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, η προμήθεια ειδών ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.

γ) Να κατέχουν άλλη μόνιμη οργανική θέση σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 156 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράλληλη κατοχή θέσης δικαστικού λειτουργού, θρησκευτικού λειτουργού που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α ́ 223) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142).

2. Τα ασυμβίβαστα της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 160 Αναστολή καθηκόντων

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν αναλάβουν καθήκοντα:

α) μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού,
β) Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή,
γ) Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου,
δ) Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (A’ 133) και Ειδικού Γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019,
ε) Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς,
ζ) προέδρου ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών,
η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, του οποίου η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδας,
θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη.

3. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές.

4. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αμισθί διδακτικό έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως προς το Τμήμα όπου υπηρετούν, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των οκτώ (8) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστολής των μελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα για την εξέλιξή τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν αμισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα προς το Τμήμα όπου υπηρετούν.

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκόντων, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν καταβάλλονται ήδη ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση.

6. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Κατ’ εξαίρεση μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέσεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτικής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή παροχής για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς αυτούς.

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αλλά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 154, μέλη Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνουν καθήκοντα:

α) προέδρου ή αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),
β) προέδρου ή αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή άλλων ερευνητικών οργανισμών, που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία,
γ) προέδρου ή αντιπροέδρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) προέδρου ή αντιπροέδρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και διοικητών ή υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και προέδρου ή αντιπροέδρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ε) προέδρου ή αντιπροέδρου σε μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.

9. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 161 Πιστώσεις αποδοχών

Οι πιστώσεις που αφορούν στις αποδοχές των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες δεν καταβάλλονται λόγω ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών και άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ιδρύματα της αλλοδαπής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών του άρθρου 171, ερευνητών επί συμβάσει του άρθρου 172 και εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.