ΒΟΥΛΗ

Κριτήρια πλήρωσης θέσεων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τέσσερα  Άρθρα  του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις κατηγορίες του ειδικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και, ειδικότερα, στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Συγκεκριμένα προσδιορίζονται τα κριτήρια πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων, οι όροι και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των μελών κάθε κατηγορίας.

Άρθρο 162
Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού

1. Ως ειδικό διδακτικό προσωπικό νοούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

2. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

4. Ο διορισμός σε θέσεις ειδικού διδακτικού προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη.

Άρθρο 163
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Σε αυτά δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος Ε.Ε.Π. Το προσωπικό της παρούσας διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

2. Τα μέλη Ε.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
β) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.
γ) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.
δ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.Ε.Π. δύνανται:

α) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.
β) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Ε.Ε.Π. μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδίδει στο μέλος Ε.Ε.Π. την εμπορική ιδιότητα.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, του Κοσμήτορα ή του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. δύνανται να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

5. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και διδακτορικού διπλώματος συναφούς με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 164
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το οποίο συνίσταται ιδίως στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

2. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
β) Να διεξάγουν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο που τους ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
γ) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.
δ) Να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου.
ε) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.
στ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται:

α) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.
β) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.
γ) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Ε.ΔΙ.Π., μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδίδει στο μέλος Ε.ΔΙ.Π. την εμπορική ιδιότητα.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα μπορεί να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

5. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 165
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

1. Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

2. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.
β) Να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου.
γ) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι.
δ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα δύνανται να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

5. Το ελάχιστο προσόν που απαιτείται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.