ΒΟΥΛΗ

Λειτουργία εδρών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και επώνυμων εδρών στα Α.Ε.Ι.

Δημοσίευση: 05/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με δέκα  άρθρα του  του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ, το οποίο κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή, αθορίζεται το νομικό πλαίσιο για το πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και θέματα αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας εδρών Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και επώνυμων εδρών στα Α.Ε.Ι. για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία επιλογής, τα προσόντα και τα ασυμβίβαστα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του πρόσθετου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., στο οποίο εντάσσονται οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές, οι Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές, οι Επισκέπτες καθηγητές και Επισκέπτες – ερευνητές, οι ερευνητές επί συμβάσει, οι εντεταλμένοι Διδάσκοντες, το Επικουρικό διδακτικό προσωπικό και οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές καθώς και όσοι καταλάβουν τις έδρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και τις επώνυμες έδρες του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 166 Ερευνητές

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ως Ερευνητές, επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Οι Ερευνητές εντάσσονται στις βαθμίδες Α ́, Β ́ και Γ ́ σύμφωνα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α ́258). Οι ερευνητές Α` και Β` βαθμίδας προσλαμβάνονται ως αορίστου χρόνου, ενώ οι ερευνητές Γ` βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή θητεία και μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για πρόσληψη ως ερευνητές Β` βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται έως δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση. Εάν η τρίτη κρίση είναι αρνητική, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και η σχέση τους λύεται. Για την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη Ερευνητών απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α ́133).

2. Η εκλογή Ερευνητών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη που διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ». Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού ινστιτούτου, όπως τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό του. Για την εκλογή απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του.

3. Η επιλογή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα που συγκροτείται από το Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προς προκήρυξη θέσης. Για την επιλογή των εκλεκτόρων χρησιμοποιούνται οι εκλέκτορες των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Κατά τη διαδικασία εκλογής των Ερευνητών του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικά τα άρθρα 18 και 29 του ν. 4310/2014.

4. Η προκήρυξη θέσης Ερευνητή πραγματοποιείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αντιπρύτανη, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., με την οποία καθορίζονται το γνωστικό αντικείμενο και η βαθμίδα της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με τις ανάγκες του Ερευνητικού Ινστιτούτου, στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, και οι πόροι που θα καλύψουν τη μισθοδοσία του.

5. Οι Ερευνητές των Α.Ε.Ι. αμείβονται σύμφωνα με τα άρθρα 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α ́75) και εξομοιώνονται με τους Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος. Η μισθοδοσία των Ερευνητών της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 6, στις οποίες η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Εάν οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους, η σύμβασή τους καταγγέλλεται.

6. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., δύναται να εγκρίνεται η μετατροπή μέρους των θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κατανέμονται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέσεις Ερευνητών της παρ. 1 για τη στελέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Ειδικώς οι Ερευνητές Α ́ και Β ́ βαθμίδας που έχουν εκλεγεί σε θέσεις που μετατράπηκαν με τη διαδικασία του παρόντος είναι μόνιμοι και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 167
Δυνατότητα σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1. Έλληνες Επιστήμονες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) για την εκτέλεση ερευνητικού έργου (ERC) δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης μέλους Δ.Ε.Π. σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν, σχετίζεται με το επιστημονικό τους έργο και είναι συναφές με το Τμήμα ή το Ερευνητικό Ινστιτούτο όπου υποβάλλεται το αίτημα. Εάν το αίτημά τους γίνει δεκτό, έχουν την υποχρέωση να διαχειριστούν οικονομικά το έργο ERC μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.

2. Δικαίωμα υποβολής του αιτήματος της παρ. 1 έχουν οι Επιστήμονες που λαμβάνουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: α) ERC Starting Grant (StG), β) ERC Consolidator Grant (CoG), γ) ERC Advanced Grant - AdG και δ) ERC Synergy Grant – SyG. Στο αίτημά τους αναγράφεται υποχρεωτικά η βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή της θέσης της οποίας ζητείται η σύσταση. Ειδικότερα, ο κάτοχος του έργου ERC δύναται να αιτηθεί από το Α.Ε.Ι. τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης έως τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή Γ ́, εάν είναι κάτοχος ERC Starting Grant – StG, τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητή Β ́, εάν είναι κάτοχος ERC Consolidator Grant (CoG) και τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ερευνητή Α ́, εάν είναι κάτοχος ERC Advanced Grant - AdG ή ERC Synergy Grant – SyG.

3. Ο αιτών τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης ERC αξιολογείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή γνωστικό αντικείμενο με αυτό της θέσης που ζητείται η ίδρυσή της. Εάν το αίτημα αφορά στη σύσταση θέσης μέλους Δ.Ε.Π. σε Τμήμα του Α.Ε.Ι., το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ενώ εάν το αίτημα αφορά στη σύσταση θέσης Ερευνητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο, το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Το εκλεκτορικό σώμα αξιολογεί εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής στη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή στη βαθμίδα που αιτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 143 ή το άρθρο 166 αντίστοιχα. Η διαδικασία της κρίσης ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Ο έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, εάν η κρίση είναι θετική, με επιμέλεια του Πρύτανη το πρακτικό εκλογής αποστέλλεται προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία ιδρύεται προσωποπαγής θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή σύμφωνα με το αίτημα της παρ. 1. Ο διορισμός του αιτούντος στη συσταθείσα θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη.

5. Οι επιστήμονες που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και έχουν τις υποχρεώσεις μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή του Α.Ε.Ι., όπως καθορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων νοείται αντίστοιχα ο αρμόδιος Υπουργός για την έρευνα και την καινοτομία. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 168 Επώνυμες έδρες

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας και πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, που σχετίζεται με το αντικείμενο Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιό του.

2. Προϋπόθεση για την ίδρυση επώνυμης έδρας είναι η δωρεά προς το Α.Ε.Ι. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143), με σκοπό την κάλυψη των δαπανών της έδρας. Η οικονομική διαχείριση της δωρεάς για τη λειτουργία της επώνυμης έδρας πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Οι δαπάνες λειτουργίας της έδρας δύνανται να καλύπτονται από το κεφάλαιο ή από τις αποδόσεις των επενδύσεων του κεφαλαίου της δωρεάς.

3. Για την ίδρυση επώνυμης έδρας απαιτείται η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του δωρητή, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται η γνωστική περιοχή της επώνυμης έδρας, η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, το ύψος της δωρεάς και οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λειτουργία της έδρας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να συνοδεύεται από χρηματοοικονομική μελέτη λειτουργίας της επώνυμης έδρας. Οι δαπάνες της έδρας καλύπτουν τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα και τα λειτουργικά έξοδα αυτής, στα οποία περιλαμβάνονται, ιδίως, δαπάνες για την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποδομών του Τμήματος στο οποίο εγκαθίσταται η έδρα, τη διενέργεια διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, τη χορήγηση υποτροφιών προς τους φοιτητές του Τμήματος, την απασχόληση συνεργατών και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της έδρας. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επώνυμης έδρας δεν δύναται να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

4. Την επώνυμη έδρα δύναται να καταλάβει: α) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, β) επισκέπτης Καθηγητής ή επισκέπτης ερευνητής του άρθρου 171, γ) εντεταλμένος διδάσκων του άρθρου 173, δ) ερευνητής επί συμβάσει του άρθρου 172 και ε) καθηγητής Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Mε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος επιλέγεται το πρόσωπο που καταλαμβάνει την επώνυμη έδρα, το οποίο πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή της έδρας.

5. Αν η επώνυμη έδρα καταλαμβάνεται από επισκέπτη Καθηγητή, επισκέπτη Ερευνητή, εντεταλμένο διδάσκοντα, ερευνητή επί συμβάσει ή καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επιλέξιμη δαπάνη δύναται να είναι και το κόστος μισθοδοσίας του, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας της παρ. 3.

6. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της επώνυμης έδρας τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας χρηματοδότησης από τον δωρητή, χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι.

7. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας.

8. Οι παρ. 1 έως 7 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου αναφέρονται μέλη ΔΕΠ οποιαδήποτε βαθμίδας νοούνται οι Ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 169 Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

1. Καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες, που κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, δύνανται παράλληλα να απασχολούνται μερικώς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ως συνεργαζόμενοι καθηγητές (Joint Chairs) με αντικείμενο την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανάγκες ενός Τμήματος του Α.Ε.Ι.

2. Η απασχόληση ενός συνεργαζόμενου καθηγητή εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την απόφαση της έγκρισης απασχόλησης καθορίζονται το ακριβές έργο του συνεργαζόμενου καθηγητή σύμφωνα με την παρ. 3, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Η δαπάνη απασχόλησης των συνεργαζόμενων καθηγητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

3. Στους συνεργαζόμενους καθηγητές της παρ. 1 δύναται να ανατίθεται διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, που αφορά στα ακόλουθα καθήκοντα:

α) τη συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, β) την επίβλεψη πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών φοιτητών προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,
γ) την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τη συμμετοχή στις τριμελείς ή επταμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών των άρθρων 94 και 95,
δ) τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων/προγραμμάτων του Τμήματος,
ε) τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές για την επιστημονική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, την ανανέωση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων και την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
στ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

4. Η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης ενός συνεργαζόμενου καθηγητή είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία, μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας του με το Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη τριετία.

5. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»), συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
β) αναφέρουν τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. και του Τμήματος στα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες που συμμετέχουν, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις τους, καθώς και στις βάσεις δεδομένων καταγραφής του επιστημονικού τους έργου,
γ) παρευρίσκονται στην έδρα του Α.Ε.Ι. και ασκούν το έργο που τους έχει ανατεθεί με φυσική παρουσία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ενώ κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μπορούν να διεξάγουν το έργο τους εξ αποστάσεως.

6. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
β) λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι.,
γ) χρησιμοποιούν τον επιστημονικό εξοπλισμό, τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι.,
δ) αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων,
ε) οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και αναλαμβάνουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη,
στ) παρέχουν υπηρεσίες μέσω των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Τμήματος.

7. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των οργάνων του Τμήματος και του Α.Ε.Ι.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), δύναται να εγκρίνεται η απασχόληση συνεργαζόμενου καθηγητή σε ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ακριβές έργο που ανατίθεται στον συνεργαζόμενο καθηγητή, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το παρόν.

9. Η σύμβαση απασχόλησης υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., του συνεργαζόμενου καθηγητή, του Προέδρου του Τμήματος ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αντίστοιχα, αναλόγως αν παρέχει έργο προς Τμήμα ή ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ του Α.Ε.Ι.

10. Κάθε Τμήμα του Α.Ε.Ι. αναφέρει τους συνεργαζόμενους καθηγητές στην επίσημη ιστοσελίδα του σε διακριτό πεδίο «συνεργαζόμενοι καθηγητές» και κάθε Α.Ε.Ι. τηρεί κατάλογο με τους συνεργαζόμενους καθηγητές ανά Τμήμα και ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Α.Ε.Ι., τον οποίο αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 170
Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται:

α) Να παρέχουν διδακτικό έργο κατά το άρθρο 64 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. με ανώτατο όριο έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως.
β) Να παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες, καθώς και σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών.
γ) Να συμμετέχουν σε τριμελείς και επταμελείς Επιτροπές για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικών διατριβών.
δ) Να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές Επιτροπές των Α.Ε.Ι., όταν δεν προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
ε) Να συμμετέχουν ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης άλλου Α.Ε.Ι., από αυτό από το οποίο έχουν αφυπηρετήσει.
στ) Να διεξάγουν ερευνητικό, εν γένει επιστημονικό έργο και να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και κλινικό ή εργαστηριακό έργο σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
ζ) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων, με εξαίρεση των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και αυτών που η ανάληψη επιστημονικής ευθύνης προϋποθέτει την κατοχή ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., όπως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και έργα που διαχειρίζονται πόρους κλινικών ή εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.
η) Να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.
Οι δυνατότητες των περ. α), β), γ), ε) και ζ) υφίστανται και για τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 171
Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές

1. Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή Γ' βαθμίδας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α' 258), δύνανται να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι.

2. Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. με την οποία καθορίζονται το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους. Ειδικώς στους επισκέπτες ερευνητές δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του Τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών του δομών.

3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών της παρ. 1 πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών. Η θητεία των επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται και σε ημερολογιακά έτη. Με την απόφαση επιλογής του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται αν η απασχόληση είναι αποκλειστική ή μη. Η θητεία δύναται να ανανεωθεί για μία (1) ακόμα τριετία με την ίδια διαδικασία,
αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του έργου του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή της πρώτης τριετίας.

4. Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Αν βαρύνονται συγχρηματοδοτούμενα έργα, το ύψος των αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης βαθμίδας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 128 έως 131 και 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α' 74, διόρθ. σφάλμ. Α ́ 75), αντίστοιχα. Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. Το ύψος της μισθοδοσίας των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών που απασχολούνται σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 2, δύνανται να:

α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνονται από το ίδιο ή άλλο Τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος,
β) συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 234,
γ) συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ορίζονται ως επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτών,
δ) συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αφορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του Α.Ε.Ι.,
ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.

Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές δύνανται να αμείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων των περ. α), β) και γ), αν το προς ανάθεση έργο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά το έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.

6. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του ιδρύματος.

7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρμόζονται αναλόγως για την απασχόληση επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα ή οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου ανωτέρω αναφέρεται η Συνέλευση του Τμήματος, νοείται αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου - ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 172 Ερευνητές επί συμβάσει

1. Στα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις πανεπιστημιακές κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως ερευνητικές μονάδες του Α.Ε.Ι., δύνανται να απασχολούνται ερευνητές επί συμβάσει για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου, που στοχεύει ιδίως στην παραγωγή ή τη βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Οι Ερευνητές του παρόντος απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, με θητεία τριών (3) έως πέντε (5) ημερολογιακών ετών.

2. Ως Ερευνητές επί συμβάσει δύνανται να επιλεγούν επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μεταδιδάκτορες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της ερευνητικής μονάδας και η οποία περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο και την επιστημονική εξειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης του Ερευνητή επί θητεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 243, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος.

3. Η επιλογή των Ερευνητών επί συμβάσει πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αποτελείται από τον Διευθυντή της ερευνητικής μονάδας, για τις ανάγκες της οποίας προκηρύσσεται η θέση και από δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. Ο υποψήφιος που έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 245.

4. Η μισθοδοσία των Ερευνητών επί συμβάσει βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος της ερευνητικής μονάδας του Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους, ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 230.

5. Στους Ερευνητές επί συμβάσει δύναται να ανατίθεται διοικητικό έργο σχετικό με τις ανάγκες της ερευνητικής Μονάδας όπου απασχολούνται. Επίσης οι Ερευνητές επί θητεία δύνανται να συμμετέχουν σε επιτροπές του Α.Ε.Ι. για θέματα που σχετίζονται με την ερευνητική μονάδα ή το Α.Ε.Ι., αν δεν απαιτείται από τη νομοθεσία η συμμετοχή μέλους του προσωπικού του Α.Ε.Ι. Οι Ερευνητές δύνανται να απασχολούνται επιπλέον των καθηκόντων τους και:

α) να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,
β) να απασχολούνται σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
γ) να αναλαμβάνουν διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται ανά περίπτωση.

6. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ερευνητικής μονάδας καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός Ερευνητών επί συμβάσει που δύναται να απασχοληθεί για τις ανάγκες και το έργο της μονάδας ανά ακαδημαϊκό έτος.

7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 173 Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, δύναται να επιλέγονται επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες του Τμήματος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021 (Α ́ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α` 280).

2. Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες επιλέγονται για καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης αναλόγως του διδακτικού έργου που τους ανατίθεται και δύνανται να απασχοληθούν δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου. Η διάρκεια απασχόλησής τους ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών. Στους εντεταλμένους διδάσκοντες δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 64 στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου. Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες δύναται να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο που τους έχει ανατεθεί.

3. Η προκήρυξη της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, β) το διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί κατά το άρθρο 64, γ) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, δ) το είδος της σύμβασής τους και το καθεστώς απασχόλησής τους και ε) τους πόρους που καλύπτουν την αμοιβή τους. Η προκήρυξη, με την οποία ορίζεται προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

4. Η επιλογή εντεταλμένου διδάσκοντος πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος του άρθρου 140 με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προς πλήρωση θέσης.

5. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

6. Η αμοιβή των εντεταλμένων διδασκόντων δύναται να βαρύνει:

α) τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη,
β) τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα,
γ) τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και οι οποίοι διατίθενται, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος, δ) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. αν υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 7 για την κάλυψη της αμοιβής εντεταλμένων διδασκόντων.

7. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χρηματοδοτεί εκτάκτως τα Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματός τους για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν και ο συνολικός αριθμός προσλήψεων εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143).

8. Η σύμβαση της παρ. 2 περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης του ως άνω προσωπικού και υπογράφεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., αν η αμοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αν η αμοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Άρθρο 174 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

1. Επιστήμονες, που είναι κατ ́ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε επιστημονικό πεδίο ίδιο ή συναφές με αυτό της διδακτορικής τους διατριβής μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος δύνανται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να λαμβάνουν τον τίτλο μεταδιδακτορικού ερευνητή και να απασχολούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας και τη διεξαγωγή ερευνητικού, διδακτικού ή εργαστηριακού έργου. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή υποτροφίας μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απονομής του τίτλου του μεταδιδακτορικού ερευνητή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών ερευνητών καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 175 Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του αρμόδιου οργάνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η έγκριση της συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην παροχή επικουρικού διδακτικού έργου. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου.

2. Ως επικουρικό διδακτικό έργο ορίζεται η επικουρία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, η άσκηση των φοιτητών, η διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, η εποπτεία εξετάσεων και η διόρθωση ασκήσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να ασκούν επικουρικό διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου. 3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. και τους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού, το ανώτατο ποσό χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας ανά φοιτητή, τον ανώτατο αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησής τους και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση των υποτροφιών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.