ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

910.000 ευρώ θα κοστίζει ετησίως ο Εκτελεστικός Διευθυντής των ΑΕΙ

Δημοσίευση: 06/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο νέος θεσμός του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στα ΑΕΙ ,  και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού και του επιδόματος θέσης ευθύνης,  θα κοστίζει συνολικά , ετησίως, το ποσό των 910 χιλ. ευρώ περίπου.

Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β ́ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 17 Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία, που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Α.Ε.Ι. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, που επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Διευθυντή είναι παράλληλη με τη θητεία του Σ.Δ.

2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, που συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων.

3. Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής:

α) πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής,
β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39),
γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την έρευνα ή εν γένει διοικητική εμπειρία σε ερευνητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Πλέον των προσόντων διορισμού του παρόντος, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. να έχει τα γενικά προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 25), και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού του ίδιου νόμου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση της παρ. 1 έχουν: α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143) και γ) ιδιώτες. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́258). Αν επιλεγεί υποψήφιος που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του αποτελεί η προηγούμενη καταγγελία της σύμβασής του κατόπιν αίτησής του, χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από την καταγγελία της σύμβασής του. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου του δημοσίου τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των θητειών που δύναται να επιλεγεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνεκτιμά το σύνολο των προσόντων τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και επιλέγει με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) αυτόν που θεωρεί καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, όπου απαιτείται πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων, όπου και επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία.

6. Η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή πραγματοποιείται:

α) Με πράξη του Πρύτανη, αν ο επιλεγείς υποψήφιος προέρχεται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.
β) Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ανά περίπτωση οικείου Υπουργείου, με την οποία αποσπάται ο επιλεγείς υπάλληλος κατά παρέκκλιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο υπηρετεί, αν έχει την ιδιότητα δημόσιου υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλον φορέα του δημόσιου τομέα, πλην του Α.Ε.Ι. Εάν επιλεχθεί υπάλληλος Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 6 Α του άρθρου 44 ν. 4674/2020 (Α ́53).
γ) Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α ́ 280), αν ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ιδιώτης.

7. Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β ́ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

8. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Εκτελεστικού Διευθυντή ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε στο Α.Ε.Ι. πριν από την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., β) λήξη της απόσπασης αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα και γ) απόλυση αν είναι ιδιώτης. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224 του παρόντος, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του,

ζ) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228,

θ) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Σχόλια (8)

 
Γελάμε ή κλαίμε?
06 Ιουλ 2022 21:42

@Κλαίμε με την κατανόηση κειμένου
- Απολογούμαι και δηλώνω ένοχος. Ένοχος που δεν αφιέρωσα το χρόνο για να διαβάσω το άρθρο και "εμπιστεύτηκα" μόνο τον τίτλο :
<<910.000 ευρώ θα κοστίζει ετησίως ο Εκτελεστικός Διευθυντής των ΑΕΙ>>.
- Αυτό που σίγουρα ΔΕΝ αλλάζει (και που είναι το μείζων) είναι το ίδιο ποσό των 910.000 ευρώ (από το φορολογούμενο), για ΟΤΙ κι αν αφορά η συγκεκριμένη δαπάνη. Δαπάνη που ελπίζω να μην τη θεωρείτε ευκαταφρόνητη.... γιατί ΔΕΝ είναι.
- Ωραία "η περιγραφή" για τον καθορισμό των αποδοχών της θέσης αλλά αναρωτιέμαι, γιατί ΔΕΝ αναφέρονται ξεκάθαρα οι μηνιαίες αποδοχές? Καθαρός ουρανός, αστραπές φοβάται?....
- Τέλος, μπορεί και να κάνω λάθος αλλά θεωρώ τα "ελάχιστα προσόντα επιλογής" εντελώς ανεπαρκή, για να μην πω, προσχηματικά.

 
Nicolo di Corfu
06 Ιουλ 2022 15:16

το κορυφαίο, επιδοτούμενο ταξίδι του ‘εγώ’…: πολιτικός προϊστάμενος ή βουλευτής!
δεν απαιτούνται προσόντα, δεν έχει υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, δεν υπάρχουν κριτήρια απόδοσης..

 
Μέλος ΔΕΠ
06 Ιουλ 2022 14:14

Τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή τώρα τις καλύπτει η διοίκηση του ιδρύματος (πρύτανης, αντιπρυτάνεις) μαζί με διοικτηικούς υπαλλήλους.
Με 910.000 ευρώ θα μπορούσε το ΑΕΙ να προσλάβει 30 άτομα, διοικητικούς ή μέλη ΔΕπ για να καλύψει πολύ σοβαρές ανάγκες.

 
Μέλος ΔΕΠ
06 Ιουλ 2022 14:02

Εάν παίρνει περισσότερα από πρωτοβάθμιο καθηγητή θα υποβάλω υποψηφιότητα!

 
Κλαίμε με την κατανόηση κειμένου
06 Ιουλ 2022 13:12

Ο θεσμός κοστίζει τόσο, όχι οι αμοιβές ανά άτομο!

" ο νέος θεσμός του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στα ΑΕΙ , και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών αυτού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, θα κοστίζει συνολικά το ποσό των 910 χιλ. ευρώ περίπου."
"Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β ́ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόμου."

 
Ιωάννης Κ.
06 Ιουλ 2022 13:10

Άφθονα χρήματα για άχρηστους εκτελεστικούς διευθυντές βρίσκονται αμέσως. Χρήματα για διορισμούς νέων καθηγητών στα ΑΕΙ, για εξοπλισμούς εργαστηρίων και για υποδομές, μόνο σε βάθος δεκαετιών. Εν τω μεταξύ αυτός που θα παριστάνει τον εκτελεστικό διευθυντή, θα έχει και καμία 5-6 γραμματείς για να του κάνουν τις δουλειές.

 
σοβαρά;
06 Ιουλ 2022 13:08

Ας δούμε από την αρχή: αυτός/ή που θα αιτηθεί για Εκτελεστικός Διευθυντής των ΑΕΙ χρειάζεται ΜΟΝΟ μεταπτυχιακό!!!!! Και θα "προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του". Σε μια δομή που οι "υπάλληλοι" έχουν τουλάχιστον τα 2πλάσια προσόντα από αυτόν/ή. Μάνα και πατέρα, τσάμπα οι σπουδές μου, παιδιά μου τσάμπα ο χρόνος μακριά σας!

 
Γελάμε ή κλαίμε?
06 Ιουλ 2022 12:47

Δηλαδή πχ σε σχέση με ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης, αποδοχές επί 20.... και προσόντα διά 5? Βρε τί σου είναι αυτοί οι άριστοι!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.