ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια : Τι άλλαξε στο "πάρα πέντε" στη Βουλή

Ειδικά προγράμματα σπουδών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 που χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν να λειτουργούν έως την 31η.8.2023, οπότε και καταργούνται
Δημοσίευση: 20/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στο "πάρα πέντε", στην κυριολεξία , λίγο πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ , η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγής ως προς τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας'

Άλλαξε την ακόλουθη διάταξη

"Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), καθώς και όσοι έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περ. β) και γ) της ίδιας παραγράφου, δεν απαιτείται να λάβουν το Πιστοποιητικό του άρθρου 99".

ως εξής:

"Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 (Α΄102) δεν απαιτείται να λάβουν το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του παρόντος".

και πρόσθεσε μία επιπλέον διάταξη η οποία ορίζει τα εξής:

"Ειδικά προγράμματα σπουδών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 που χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν να λειτουργούν έως την 31η.8.2023, οπότε και καταργούνται".
 
Το άρθρο 99 του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ , ορίζει τα εξής:

Άρθρο 99
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

 

2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. συνεργάζεται με άλλο Α.Ε.Ι., στο ο- ποίο λειτουργεί Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., προκειμένου να λειτουργήσει διιδρυματικό ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο διοικείται σύμφωνα με την παρ. 6. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά ένα (1) πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Εάν στο Α.Ε.Ι. υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράμματος της παρ. 1. Το διατμηματικό πρόγραμμα ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Στο πρόγραμμα σπουδών του παρόντος δύνανται να γίνουν δεκτοί:

α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευ- σης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,

β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ει- δικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή μετα- δευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Με την απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,

β) το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα μαθήματα, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με κατανομή των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα,

γ) οι κατηγορίες των φοιτητών και των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί ανά περίπτωση,

δ) τα γενικά κριτήρια εισδοχής και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών, ιδίως αν ο αριθμός των θέσεων φοίτησης του προ- γράμματος υπολείπεται του αριθμού των αιτήσεων υποψηφίων, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια που αξιολογούνται, όπως η επίδοση του υποψηφίου στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει ή ο συνολικός βαθμός πτυχίου, το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως τεκμαίρεται από το σύνολο των προσόντων και δραστηριοτήτων που υποβάλλει με την αίτησή του ή την επίδοσή του σε δομημένη συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζει η απόφαση της Επιτροπής,

ε) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος και η ποσόστωση ανά κατηγορία εισακτέων σύμφωνα με την παρ. 3, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση των φοιτητών του Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα, εάν το Α.Ε.Ι. παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκ- παιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης,

στ) ο τίτλος σπουδών που απονέμεται, ισοδυναμεί με την απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Ο τίτλος που απονέμεται, παρέχεται ως διακριτός τίτλος σπουδών προς όλους όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. Ειδικά για τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, οι πιστωτικές μονά- δες του προγράμματος είναι δυνατόν να αναγράφονται και στο Παράρτημα Διπλώματος χωρίς να συνυπολογίζονται στον βαθμό του πτυχίου,

ζ) η δυνατότητα οργάνωσης του θεωρητικού μέρους του προγράμματος σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

η) κάθε είδους ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

5. α) Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

β) Για την πιστοποίηση των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. καταρτίζει και εκδίδει ειδικό πρότυπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, που περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν ιδίως στα εξής:

βα) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος,

ββ) την καταλληλότητα και τη συνάφεια των μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν θεματικές ενότητες σχετικές με την παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική, τη διδασκαλία και μάθηση, τη διδακτική και πρακτική άσκηση, καθώς και τη συνάφεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος με τις ανάγκες διδασκαλίας των προ- γραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης,

βγ) τα ειδικά επιστημονικά προσόντα των διδασκόντων του προγράμματος και τη συνάφειά τους με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος,

βδ) τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές του προγράμματος,

βε) την καταλληλότητα των συγγραμμάτων.

γ) Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων που συγκροτεί η ΕΘ.Α.Α.Ε. για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ι.Ε.Π..

δ) Τα προγράμματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αξιολογούνται ετησίως στο πλαίσιο των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε Α.Ε.Ι. και πιστοποιούνται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. κάθε πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω κριτήρια του ειδικού πρότυπου αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που εκδίδει η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., ισχύουν και για την πιστο- ποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με την απόδοση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

6. Ως όργανα διοίκησης του προγράμματος σπουδών ορίζονται:

α) η Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με την παιδαγωγική και διδακτική των Τμημάτων ή Σχολών του Α.Ε.Ι. ή του συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι., που έχουν την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος ή Σχολής, σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα Τμήματα ή Σχολές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., καθορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε περίπτωση συν- διοργάνωσης,

β) ο Διευθυντής του Προγράμματος, που αναδεικνύεται ένα μέλος από την Επιτροπή του Προγράμματος, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με θητεία παράλληλη με αυτή της Επιτροπής.

7. Η Επιτροπή του Προγράμματος δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς φοιτητής του προ- γράμματος κατά τη διάρκεια προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, εφόσον αντιστοιχούν στο περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του προγράμματος.

8. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Προγράμματος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχόλια (16)

 
Απορών
21 Ιουλ 2022 13:03

Αν μπορέσει κάποιος να μου εξηγήσει πως θα είναι ένα πρόγραμμα να καλύψει όλες τις ειδικότητες (από νηπιαγωγούς μέχρι μηχανικούς) θα δεχτώ ότι όντως σκεφτήκανε σωστά.

 
ΠΕ04.02
21 Ιουλ 2022 00:12

@Polar_fish
Ένας φοιτητής που εισήχθη π.χ. στο Χημικό το 2020, ήξερε πως όταν αποφοιτήσει το 2024 θα λάβει οπωσδήποτε μαζί με το πτυχίο του το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, χωρίς να χρειαστεί να κάνει απολύτως τίποτα παραπάνω (το Χημικό χορηγεί Επάρκεια μόνο με βάση υποχρεωτικά μαθήματα, άρα δεν χρειαζόταν καν να επιλέξει πρόσθετα μαθήματα). Εάν καταλαβαίνω καλά τον νέο νόμο, τελικά το 2024 ΔΕΝ θα πάρει αυτοδικαίως το Πιστοποιητικό Επάρκειας αδιάσπαστο με το πτυχίο του. Απεναντίας, θα πρέπει να έχει εγγραφεί σε ειδικό πρόγραμμα σπουδών που θα ιδρυθεί με ευθύνη της Σχολής Επιστημών Αγωγής, και να το παρακολουθήσει για τουλάχιστον 2 εξάμηνα, πιθανώς μάλιστα με καταβολή διδάκτρων. Αν δεν προβεί σε αυτή την ενέργεια, ή αν για κάποιο λόγο δεν γίνει δεκτός στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. λόγω υπερβολικού αριθμού αιτήσεων), τότε αποφοιτώντας δεν θα έχει Επάρκεια, και θα πρέπει να σπαταλήσει τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο για να την αποκτήσει. Δεν φαίνεται αυτό να είναι ένα διαφορετικό καθεστώς από αυτό που ήξερε πως θα ισχύει όταν δήλωνε την σχολή του στο μηχανογραφικό του 2020;

 
Polar_Fish
20 Ιουλ 2022 21:38

@Φοιτητής Σχολής Θετικών Επιστημών
Η επάρκεια δεν εχει σχέση με την αποφοίτηση αλλα με το έτος εισαγωγής. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καθηγητικές σχολές. Η ορολογια αυτη καταργήθηκε εδώ και πολλά χρόνια.

 
3της φοιτητης ΑΣΠΑΙΤΕ
20 Ιουλ 2022 20:40

Δεν αναφερετε κ Κεραμεως πουθενα της ΑΣΠΑΙΤΕ την εγκαταλειψατε μαλλον οπως εχετε κανει τα 4 χρονια της θητειας σας.

 
Polar_Fish
20 Ιουλ 2022 17:59

@ΠΕ04.02
Η αλλαγη είναι διοικητικής φύσεως, δηλαδη πως θα ειναι οργανωμενη η διαδικασία. Ο Ν4547/2018 αφηνε απέξω το ΙΕΠ, δηλαδη κάποιο εξωτερικο ελεγχο για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Δεν υπάρχουν καθηγητικές σχολές εδώ και χρόνια. Ο όρος εχει καταργηθεί. Οι φοιτητές δεν επηρεάζονται.

 
John
20 Ιουλ 2022 17:58

Και κάπως έτσι μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ πάλι υπερκαλύπτει όλα τα δεδομένα. Είναι 2 ακαδημαικα εξάμηνα, 60 πιστωτικές μονάδες και όποιος την έχει καλύπτεται ακόμα και 500 νόμοι να αλλάξουν. Ε΄γω αυτό κατάλαβα

 
ΠΕ04.02
20 Ιουλ 2022 17:14

Είναι απαράδεκτο φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους να αποφοιτήσουν με διαφορετικούς όρους και συνθήκες από όσα ίσχυαν όταν δήλωναν και εισάγονταν στα Τμήματά τους. Σίγουρα κάποιος με νομικές γνώσεις θα μπορούσε να διακρίνει ένα μονοπάτι δικαστικής μάχης έτσι ώστε τουλάχιστον να επανέλθει η αρχική μεταβατική διάταξη για όσους έχουν ήδη εισαχθεί σε καθηγητικές σχολές.

 
Πείτε μου
20 Ιουλ 2022 17:06

Αν η σχολή μου δεν κάνει ειδικό πρόγραμμα, για τους χ - y λόγους, εγώ από ποιον θα ζητήσω τα ρέστα; Τη σχολή ή το Υπουργείο; Γιατί δε γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να οργανωθούμε όλοι οι τελειόφοιτοι που θίνονται τα συμφέροντα μας.

 
Πίνακες γενικής
20 Ιουλ 2022 16:43

Με τόσες αλλαγές που έγιναν με το νέο νομοσχεδιο, επηρεαζόμαστε πολλά άτομα και δεν είναι έτοιμα να υλοποιηθούν άμεσα ούτε τα πανεπιστήμια ούτε το Υπουργείο!

Τουλάχιστον να ληφθεί υπόψη και να καθυστερήσει το άνοιγμα των πινάκων γενικής ώστε να προλάβουμε εμείς οι τελειοφοιτοι να πάρουμε την επάρκεια με τον +1 χρόνο που μας φορτώσατε στη πλάτη, και να μπορούμε να ενταχθούμε στους πίνακες! Αλλιώς είναι σαν να μας καταδικάζετε εμας!!

 
Μπάχαλο όπως πάντα
20 Ιουλ 2022 16:31

Στο τμήμα μου, είπαν ότι δεν μπορούν μονοι τους να κάνουν ειδικό πρόγραμμα, ζήτησαν συνεργασία από άλλο τμήμα που αρνήθηκε, και τώρα περιμένουν κάποιες νομοθετικές διευκρινίσεις για να ζητήσουν συνεργασία από άλλα τμήματα, μήπως και... δηλαδή στον αέρα όλα!! Και όλα αυτά ενώ τελειώναμε κανονικά τώρα και θα είχαμε πτυχίο με επάρκεια, κι ενώ λέγεται ότι θα ανοίξουν οι πίνακες γενικής το 2023!! Ντροπή σας και μόνο!! Μας εμπέζετε κανονικά!!

 
μπερδεμένος
20 Ιουλ 2022 13:31

Μισό λεπτό δηλαδή καταργεί τα προγράμματα... για να τα ξανα-ιδρύσει;;;;
Τί φαση ποιό το νόημα;;; για να λέει μετά οτι έκανε κάτι (που δεν έκανε τίποτα κατ' ουσία);;;

 
messis
20 Ιουλ 2022 13:10

Να φανταστώ τωρα τα ΚΕΚ, κολέγια, ιδιωτικά και λοιπες ΑΕ θα διαφημίζουν τωρα προγράμματα για απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας!!!
Δημιουργείται ολόκληρη αγορά πιστοποιητικών για να αναλάβουν οι ιδιώτες. Τελικά δίκιο είχαν κάποιοι που κορόιδευα ο ίδιος, μειώνεται ο ρόλος του δημόσιου πανεπιστημίου και πετσοκόβεται η ουσία του πτυχίου.

 
Φοιτήτρια
20 Ιουλ 2022 11:47

Είμαι στο τρίτο έτος του Χημικού του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος χορηγεί σε όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μαζί με το πτυχίο τους, με βάση συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα που συμπληρώνουν 34 ECTS. Άρα υπάγεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018, όχι όμως ως κάποιο ειδικό πρόγραμμα σπουδών. Ξέρει κάποιος πώς θίγεται αυτό το καθεστώς από τον νέο νόμο;

 
Φοιτητής Σχολής Θετικών Επιστημών
20 Ιουλ 2022 11:23

Παρακαλώ ας μας εξηγήσει κάποιος τι γίνεται με όσους έχουμε εισαχθεί ήδη σε καθηγητικές σχολές... θα πάρουμε την επάρκεια αν αποφοιτήσουμε μέσα στο 2023;

 
δηλαδή ;
20 Ιουλ 2022 09:55

κάποιο μπαχαλάκι βλέπω να προκύπτει !
να δούμε και με τα συγγράμματα τι θα γίνει με δαύτους !

 
Ερώτηματικο
20 Ιουλ 2022 09:45

Με την ΑΣΠΑΙΤΕ που το πτυχίο δίνει και παιδαγωγική επάρκεια και πτυχίο μηχανικού τι γίνεται?
Και για τους φοιτητές που είναι στο πτυχίο αλλά και για όσους είναι ήδη μέσα ?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ