ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

Μετά την επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 5:30 μ.μ.
Δημοσίευση: 21/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, μετά την επέκταση του ωραρίου στις 5:30 μ.μ. ,από το νέο σχολικό έτος, ορίζει η διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο γα τα ΑΕΙ.

Ειδικότερα η διάταξη , όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχει ως εξής:

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες: αα) Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται, επ ́ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έ- ως 14.55).

ii) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη - Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης - Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε εκ- παιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τα ο- ποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

iii) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με εν- διάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολικό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:


δ)Στο εν λόγω πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται, ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή τρίμηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του προ- γράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του προ- γράμματος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο ορισμός του αντικειμένου της δεύτερης των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα αντικείμενα που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισμός του προσφερόμενου αντικειμένου δραστηριοποίησης των σχολικών μαθητικών ομίλων και της διάρκειας καθενός από τους ομίλους αυτούς και η κατανομή των μαθητών σε αυτούς γίνονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Ομοίως, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Εφόσον καταστεί αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεμάτων των δύο προηγούμενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο ο- ποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

3. α) Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία. Συγκεκριμένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνί- δι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται ως εξής:

δ) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία της 5ης και 6ης διδακτικής ώρας του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου για τα μονοθέσια νηπιαγωγεία είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια, για τα διθέσια είναι επτά (7) νήπια/προνήπια και για τα τριθέσια και άνω είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.

4. Η λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου διέπεται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το παρόν, από το άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109). Το άρθρο αυτό εξακολουθεί να ισχύουν για τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία δεν εφαρμόζεται το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος άρθρου.

5. Το εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που ορίζονται για το σχολικό έτος 2022-2023 και για κάθε επόμενο σχολικό έτος. Κριτήρια για την ένταξη των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα του παρόντος συνιστούν ιδίως ο αριθμός των μαθητών ανά σχολική μονάδα, ο αριθμός των μαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στο εν λόγω αναβαθμισμένο πρόγραμμα το εκάστοτε προσεχές σχολικό έτος, ο αριθμός των τμημάτων που λειτούργησαν υπό ολοήμερο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2021- 2022 και τα εκάστοτε αμέσως προηγούμενα σχολικά έ- τη, τυχόν κρατούσες ιδιαίτερες, κοινωνικές ή οικονομικές, συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για μαθησιακή, παιδαγωγική και εν γένει εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών και η ανάγκη υποστήριξης οικογενειών με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία, στα οποία δύναται να εφαρμοστεί το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του παρόντος κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και κάθε επόμενο σχολικό έτος. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζονται εκ νέου ή να αναμορφώνονται τα προγράμματα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, όπως έχουν καθορισθεί με το παρόν άρθρο, ιδίως ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των διδακτικών ωρών, ως προς το γνωστικό αντικείμενό τους ή το αντικείμενο δράσης ή ενασχόλησης των μαθητών αυτές τις διδακτικές ώρες, ως προς την ειδικότητα ή τον κλάδο του εκ- παιδευτικού προσωπικού που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στην εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων ή ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών από τα εν λόγω προγράμματα. Τέλος, με όμοια απόφαση δύναται: α) να ορίζονται εκ νέου ή να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 5 που συνεκτιμώνται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση της προαναφερόμενης εισήγησής του, να ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος του παρόντος σε κάθε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και β) να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και εν γένει για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η οποία, εφόσον αφορά σε διαδικαστικό θέμα, εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης και Ειδικής Αγωγής, άλλως μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π..

Σχόλια (17)

 
@ΔΟΕ
23 Ιουλ 2022 08:00

οι αιρετοί δεν σας αρέσουν , οι 58 ΔΠΕ που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται και μόλις ορίστηκαν ως ΑΡΙΣΤΟΙ και όσοι προηγούμενοι δεν κράτησαν τη θέση ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣΕ , ΣΤΟΝ ΚΟΠΤΣΗ , ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΣΟΦΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ;;;;;;;; Ε;;;;;;;; Ας τα πουν στην παρθενική Τρίτη με την υπουργάρα !

 
Καλυψώ
22 Ιουλ 2022 20:18

Πάλι με τους δ/ντες τα βάζετε!Προτρέχετε...

 
Βρας
22 Ιουλ 2022 16:05

@Δάσκαλος
«Ό,τι χειρότερο...» θες να πεις μάλλον, ε;

 
Γιαννα
22 Ιουλ 2022 16:02

Δεν είναι υποχρεωτικό να πάει το παιδί.Αλλα δυστυχώς χρειάζεται σε πολλούς γονείς που δουλεύουν και σχολανε 4.Δεν έχουν αμάξι και θέλουν πάνω από μία ώρα να γυρίσουν.

 
VL
22 Ιουλ 2022 14:58

Καλά τα βγάζετε τα μέτρα απ'τις καρέκλες σας. Έχετε έρθει να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί ένα σχολείο με ολοήμερο; Αν υπάρχουν οι σωστές υποδομές; Τα παιδιά θα είναι δώδεκα ώρες στο σχολείο; Και με μας τις σχολικές καθαρίστριες τί θα γίνει; Δουλεύουμε πάνω από δέκα χρόνια με συμβάσεις κι ακόμα να μονιμοποιηθούμε. Έχετε ιδέα από σχολικό καθαρισμό; Όχι φυσικά. Γιατί εμάς δεν μας σκέφτεται κανείς... ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Συγχαρητήρια για τα πτυχία σας...

 
Δάσκαλος
22 Ιουλ 2022 14:37

Ότι πιο χειρότερο θα μπορούσε. Και που είμαστε ακόμη. Υπομονή.

 
Πιτσιφλής
22 Ιουλ 2022 12:23

- Τι κάνεις εκεί δάσκαλε;
- Πειράζω ένα δικό σου ποίημα Ποιητή.
- Για να δω!

Παιδί με το άσπρο γόνατο
Κουρεμένο ενίοτε κεφάλι όνειρο ακούρευτο
μακό με σταυρωμένες άγκυρες.
Μπράτσο του κάγκελου δάχτυλο του ηλεκτρονικού
αδερφάκι του ζωγραφισμένου σύννεφου!

Κοντά σου δεν είδες ν’ ασπρίζει ένα βρεμένο βότσαλο,
Δεν άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι.
Τα πιο γυμνά τοπία που σου ‘κρυψαν,
τα πιο χρωματιστά.

Βαθιά βαθιά ο αστείος περίπατος του σπάρου,
ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο
και πέρα πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκκινα.

Παιδί με το άσπρο γόνατο
σταυρουδάκι ακίνητο βλέμμα λυπημένο.
Παχύ παντελονάκι,
στήθος του μπαλκονιού κρίνο του λιγοστού νερού.
Μορτάκι του ζωγραφισμένου σύννεφου!

- Σχίσ' το!

 
Πιτσιφλής
22 Ιουλ 2022 09:42

Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο
κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο
ποδιά με σταυρωμένες άγκυρες.
Μπράτσο του πεύκου γλώσσα του ψαριού
αδερφάκι του σύννεφου!

Κοντά σου είδες ν’ ασπρίζει ένα βρεμένο βότσαλο,
άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι.
Τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες,
τα πιο χρωματιστά.

Βαθιά βαθιά ο αστείος περίπατος του σπάρου,
ψηλά ψηλά της εκκλησίτσας το καπέλο
και πέρα πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκκινα.

Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο
χαϊμαλί τρελό σαγόνι πεισματάρικο.
Παντελονάκι αέρινο,
στήθος του βράχου κρίνο του νερού.
Μορτάκι του άσπρου σύννεφου!...

- Μακρυγιάννη, πάρε το μαύρο γιαταγάνι να πάμε στο Μαρούσι...

 
ΕΛΕΝΗ
22 Ιουλ 2022 08:36

Με τι υποδομές προχωρά το Υπουργείο στην επέκταση του ωραρίου; Έτσι θα λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα ή θα αποξενώσουμε ακόμη περισσότερο τις ελληνικές οικογένειες; Μετά το σχολείο μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν και τα φροντιστήρια για τα παιδιά μας, τους πιο σκληρά εργαζόμενους Έλληνες/Ελληνίδες!!!

 
Ηλίας Λαμπράκης
21 Ιουλ 2022 22:04

Σοβαρή αναστάτωση σε οικογένειες εκπαιδευτικών και μαθητών.
Αλήθεια, σκέφτεται κανείς τις οικογένειες των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες εργασίας επί 11 ώρες καθημερινά για μαθητές και δασκάλους; Υπάρχουν ήδη σχολεία που λειτουργούν με 4 και 5 τμήματα Ολοήμερου. Τι θα συμβαίνει στις -καθόλου σπάνιες- περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών; Θα δίνονται υπερωρίες για τις συχνές αναπληρώσεις εκπ/κών; Πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες λειτουργίας των σχολείων έως τις 5:30 μ.μ.; Μήπως πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή, σαφή γνώση της πραγματικότητας λειτουργίας των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, πριν προβούμε σε ατελέσφορες μεγάλες αλλαγές τύπου ξένων ΑΠΣ;

 
7:45-5:30
21 Ιουλ 2022 14:30

Πρωταθλητισμός 10 ωρο

 
Πιτσιφλής
21 Ιουλ 2022 11:08

Πάλι γαλλικά αρώματα!...
Για ξαναδείτε τα διαλείμματα μαζί με έναν έμπειρο δάσκαλο που έχει χρόνια στο Ολοήμερο. Τότε και μόνον τότε θα καταλάβετε ότι τα ''διαλείμματα'' που προτείνετε είναι καψόνια και τίποτε άλλο. Γνωρίζετε ότι σε πολλά σχολεία τα έχουμε μεγαλώσει όσο πρέπει για να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε την ψυχική υγεία των παιδιών; Ελάτε μια φορά στην πρώτη γραμμή!

 
Τα παιδιά τα σκέφτηκε κανείς;
21 Ιουλ 2022 10:30

Για να καταλάβω, αυτό ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που μπορούσαν να φτιάξουν; Δηλαδή κάποια παιδιά θα είναι στο σχολείο από τις 7:00 (αν παρακολουθούν και πρωινή ζώνη) μέχρι τις 5:30 , πάνω από 10 ώρες, και οι τελευταίες ώρες θα είναι 45´ με 5 λεπτά διάλειμμα ΜΟΝΟ; Όταν τα παιδιά θα είναι εξαντλημένα από τις τόσες ώρες παραμονής το σχολείο; Τι να πει κανείς για την όλη ιδέα γενικώς. Λυπάμαι….

 
Δάσκαλος
21 Ιουλ 2022 10:23

Δεν συμφωνώ με το μέτρο για τον λόγο ότι θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο.
Όμως είμαι βέβαιος ότι πολλοί διευθυντές και διευθύντριες θα διεκδικήσουν να εφαρμοστεί στο σχολείο τους.

 
Χαρά
21 Ιουλ 2022 10:14

Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας
κι ο γιος μου το ανταλλακτικό
θα ναι εντάξει μια ζωή στην δούλεψή σας είναι από άριστο ΥΛΙΚΟ

 
Νίκος
21 Ιουλ 2022 09:55

Ωραία....επεκτείνουμε το ωράριο και άντε τώρα να βγάλεις πρόγραμμα...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ