Χρονική διάρκεια σπουδών των φοιτητών, σύμφωνα με το νέο νόμο πλαίσιο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης φοιτητών για μερική φοίτηση - Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

25/07/2022

Άκουσε το άρθρο

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου λογίζεται ότι αφορά στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντι-τοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

3. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.

2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν δύνανται να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάκεια φοίτησης.

Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες .

4. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης , δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο δια- κοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) στο Α.Ε.Ι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (7)

Θύμιος
|

Κι όμως οι αιώνιοι στοιχίζουν σε διαχειριστικό κόστος. Κοστίζουν στην πρόβλεψη χώρων για τη διενέργεια μαθημάτων και ακόμα περισσότερο για τη διε΄νεργεια εξετάσεων. Κοστίζουν για τις αιτήσεις που κάνουν για δικαιολογητικά απουσιών από τη δουλειά τους ή για αναβολές στράτευσης.

0 εις το πηλίκο
|

@ @Θύμιος 26 Ιουλ 2022 13:28
Μην περιμένετε άδικα. Γίνεται απλά, γιατί ακούγεται ωραία στα κανάλια και την κοινή γνώμη και επίσης για τα αυτιά του "φορολογούμενου πολίτη", που έχει χάσει την μπάλα με αυτά που πληρώνει....

Βασίλης
|

Η παράγραφος για τις διαγραφές ισχύει για τους νεοεισαχθεντες φοιτητές η και για τους ήδη φοιτουντες;

απάντηση :
|

οι αιώνιοι δεν στοιχίζουν ΤΙΠΟΤΑ : δεν παίρνουν συγγραμματα, εργαστήρια γίνονται για τους σε άλλα εξάμηνα (αν δεν προλάβουν να γραφτουν , ας τα χάνουν) . ΤΙΠΟΤΑ απολύτως. άλλη μια κεραμο-ιδεοληψία ΧΩΡΙΣ λόγο . άλλο μεγα θέμα κεραμικό; για τα συγράμματα που κάτι ψήνεται ΘΑ ΜΑΣ πει ;;;;

ελαααα
|

αυτο δεν ισχυε δηλαδη? δεν ειχε νομοθετησει ήδη το ν+2 δηλαδη σε 6 χρονια απο σημερα για παλιους και νεους?
Κεραμεως το μοναδικο ατομο που νομοθετει κατι ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ...ΣΑΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

@Θύμιος
|

Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα να περνάει κάποιος φοιτητής όσα μαθήματα θέλει και όποτε θέλει και σε όσα χρόνια θέλει. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος ή τι άλλο υπάρχει ??? και γιατί κόπτονται να τους διαγράφουν?? Περιμένων απάντηση.

Θύμιος
|

Την δικιά μου θέση για το θέμα της διάρκειας φοίτησης την έχω εκφράσει πολλές φορές σε αυτές τις ιστοσελίδες, και κάποιοι την έχουν χαρακτηρήσει ακόμα πιο αυστηρή.
Να μην υπάρχει χρονικό όριο φοίτησης. Αν κάποιος μετέχει της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρακολουθώντας, να μπορεί να πάρει πτυχίο όσο αργά θέλει ή όσο γρήγορα μπορεί. Αλλά αν αποτύχει να περάσει ένα μαθήμα σε κάθε εξάμηνο να διαγράφεται. Αν δεν μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα εξάμηνο, μπορεί να ζητήσει διακοή σπουδών και να επανέλθει.
Το ν+2 είναι προβλημα σε μεγάλο βαθμό για τους εργαζόμενους φοιτητές και τους φοιτητές που έχουν ήδη οικογένεια.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ