ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τι είναι ο νέος θεσμός "Συμβούλιο Φοιτητών"

Πως θα γίνεται η ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Δημοσίευση: 25/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ.

2. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργνώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.

3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκ- προσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των φοιτητών των προ- γραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης,

β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές του Τμήματος.

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη.

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παραπάνω παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών.

Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, έως έναν (1) υποψήφιο για τον δεύτερο κύκλο σπουδών και για τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

8. Η διαδικασία  εφαρμόζεται και για τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Μονοτμηματικών Σχολών.

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

9. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων φοιτητών που αναδείχτηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Σχολής από το σύνολο των εκπροσώπων φοιτητών των Συνελεύσεων των Τμημάτων με αναλογική εφαρμογή του παρόντος και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

Τι είναι ο  νέος θεσμός "Συμβούλιο Φοιτητών"

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συστήνεται Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχει στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.

2. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.

3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

4. Το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτε- ρου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι. και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέμα- τα σχετικά με:

αα) τη φοιτητική μέριμνα,

αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών,

 αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και

αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υποδομές, φυσικές και ψηφιακές, και τον εξοπλισμό, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστηριότητες, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στο εκπαιδευτικό, συμβατικό και ψηφιακό, υλικό και στις υπηρεσίες υποστήριξης του Α.Ε.Ι.,

β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτροπές, όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του Α.Ε.Ι.,

γ) υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατηγικής του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα  ή κοινωνικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα,

ε) συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των φοιτητών και

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

5. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και σε λοιπά συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι., όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών , διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.

Σχόλια (5)

 
Πιτσιφλής
26 Ιουλ 2022 13:14

Κάτι σαν την περήφημη ΕΦΕΕ!...
Αχαχαχαααααα....
Έχουμε χιούμορ, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε!...
Την Πανσπουδαστική τη ρωτήσατε;

 
γονιός
26 Ιουλ 2022 09:16

τΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ ΣΑΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΘΥΜΑΜΑΙ. ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ;

 
φοιτήτρια
26 Ιουλ 2022 09:16

Επιτέλους με σοβαρά θέματα και όχι κομματικά.

 
Φοιτητής
25 Ιουλ 2022 14:19

Ευτυχώς ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί ψήφιζε ένα μικρό ποσοστό . Έκλεινε τη σχολή με απόφαση μειοψηφίας και έκανε κατάληψη καταστρατηγώντας το δικαίωμα των φοιτητών για φοίτηση κανονική! Καιρός να ξεφύγουμε από τέτοιες καταστάσεις.

 
πολίτης
25 Ιουλ 2022 10:17

Η όλη πρόβλεψη είναι πιθανότατα αντισυνταγματική καθότι, όπως λέει και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, φαίνεται να επέρχεται "ανεπίτρεπτη υποκατάσταση διοικητικού οργάνου στη σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλόγων, θεσµού που ορίζεται στο Σύνταγµα (άρθρο 16 παρ. 5) και έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης και συλλογικής δράσης."

Το Συµβούλιο Φοιτητών συγκροτείται, κατά τον νόµο, ως διοικητικό όργανο, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Όµως, οι αρµοδιότητες που του αναθέτει ο νόµος εκτείνονται πέραν της συµµετοχής στη διοίκηση των ΑΕΙ, και οµοιάζουν µε δραστηριότητες που εντάσσονται κατεξοχήν στη σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλόγων. Ειδικότερα, το Συµβούλιο των Φοιτητών «εκπροσωπεί τους φοιτητές» και λειτουργεί ως «σύνδεσµος επικοινωνίας» µε τα όργανα διοίκησης, εισηγείται θέµατα σχετικά µε τη φοιτητική µέριµνα και συνεργάζεται για την «εξυπηρέτηση των συµφερόντων των φοιτητών». Κατά τούτο, τίθεται το ερώτηµα αν επέρχεται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση διοικητικού οργάνου στη σφαίρα δράσης των φοιτητικών συλλόγων, θεσµού που ορίζεται στο Σύνταγµα (άρθρο 16 παρ. 5) και έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης και συλλογικής δράσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.