ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 31/01/2023
Δημοσίευση: 27/07/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΜΣ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Η πρόταση αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία.

Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Α2. Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ (κείμενο 1 - 2 σελίδων).

Η πολιτική ποιότητας μπορεί να είναι κοινή για όλα τα ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά περιλαμβάνεται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α3. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Α4. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Α5. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ).

Α6. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας για κάθε μάθημα.

Α7. Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες).

Α8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Α9. Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Α10.Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Α11.Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Α12.Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ

Α13.Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Α14.Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών

Η ακαδημαϊκή μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για όλα τα ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α15.Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα

Α16.Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Α17. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Α18.Έκθεση προόδου για το εν λόγω ΠΜΣ για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της Έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τα ΠΜΣ.

Α19.Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) με σήμανση Α19.1, Α19.2, Α19.3 κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 31/01/2023.

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους, ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΑΑΕ: secretariat@ethaae.gr με θέμα: «Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης ΠΜΣ: ... (τίτλος) του.... (ονομασία ΑΕΙ)».

2) Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε πολλαπλούς υποφακέλους, διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση σε κάθε αρχείο εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής.

3) Επειδή το συνολικό μέγεθος των αρχείων ενδέχεται να υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο της ηλεκτρονικής αποστολής, οι ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων παρακαλούνται να αποστέλλουν τα αρχεία με τη χρήση συνδέσμου σε λογαριασμό Dropbox ή Google Drive, ή μέσω WeΤransfer. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να επιτρέπουν πρόσβαση στην ΕΘΑΑΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις secretariat@ethaae.gr και quality-assurance@ethaae.gr.

4) Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Πρότασης θα πρέπει να δηλώνονται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του οικείου Τμήματος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας εκ μέρους της ΜΟΔΙΠ (όνομα, e-mail και τηλέφωνο).

5) Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται προθεσμία 2 εβδομάδων για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

Σχόλια (4)

 
Ιωάννης Κ.
28 Ιουλ 2022 13:26

Αυτή η απίστευτη γραφειοκρατία και το γεγονός πως όλος ο φόρτος εργασίας για την ετοιμασία τέτοιων φακέλων πέφτει στους ώμους των διδασκόντων, είναι μοναδικά στον κόσμο. Δεν μας φτάνουν τα μαθήματα, οι πτυχιακές διατριβές, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, το ερευνητικό έργο, το διοικητικό έργο και χίλια δυο άλλα, έχουμε και αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο. Οι κύριοι της ΕΘΑΑΕ τι φαντάζονται; Πως έχουμε τους γραμματείς για να μας κάνουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική δουλειά; Καλό είναι επίσης όταν έρχονται οι εξωτερικοί αξιολογητές για πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών για προπτυχικά και μεταπτυχιακά προγράμματα και πριν βγάλουν τις αποφάσεις τους, να ρωτήσουν και να φροντίζουν να μάθουν με τι συνολικά ασχολείται ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ιδίως οι κατώτερες βαθμίδες και να κάνουν τη σύγκριση με το δικό τους έργο στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που εργάζονται. Αμφιβάλλω πολύ αν οι ίδιοι άντεχαν αυτό το φορτίο και την πίεση, μέσα στη δαιδαλώδη και χαοτική ελληνική πραγματικότητα.

 
ΔΕΠ
28 Ιουλ 2022 09:54

Διαβάζουν τι ζητούν και ξέρουν τι φόρτο απαιτούν; Την ποιότητα των προτάσεων της ΕΘΑΑΕ ποιος την κρίνει;

 
Polar_Fish
28 Ιουλ 2022 05:15

To να είναι οργανώμενες οι μεταπτυχιακες σπουδές δεν ειναι γραφειοκρατία.

 
Τάκης
27 Ιουλ 2022 18:13

Μήπως να πάρουν τα Πανεπιστήμια καμιά θέση για την τόση γραφειοκρατία που τους επιβάλεται από το υπουργείο αντί των αστυνομικών που σε πολλά Πανεπιστήμια θα κυνηγάνε μύγες "τσε-τσε"!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ