ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πανεπιστήμια: Έρχεται τροπολογία με νέο "πακέτο" δεκάδων αλλαγών στο νέο νόμο για τα ΑΕΙ

Πρόκειται για λάθη και παραλείψεις στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου.
Δημοσίευση: 29/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα δεύτερη τροπολογία   με δεκάδες αλλαγές επί του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ , το οποίο ψηφίστηκε  στη Βουλή πριν 10 ημέρες και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ πριν μια εβδομάδα , ετοιμάζεται να καταθέσει  η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν καταγράφονται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλη Δημητρόπουλου.

Πρόκειται για λάθη και παραλείψεις στις διατάξεις του νέου νομου.

ο κ. Δημητρόπουλος συγκεντρώνει επίσης αλλαγές οι οποίες επισημαίνονται γραπτά  ή προφορικά από τα διοικητικά όργανα των Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται να γίνουν στο νόμο  γα τα ΑΕΙ  ξεπερνούν τις 200.

Ψηφίστηκε η τροπολογία με τις 13 αλλαγές στο νομοσχέδιο γα τα ΑΕΙ

Στο μεταξύ ήδη ψηφίστηκε , στην Ολομέλεια της Βουλής, λίγο μετά τα μεσάνυχτα η τροπολογία με τις 13 τροποποιήσεις   επί του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ  .

Ειδικότερα οι 13 αλλαγές έχουν ως εξής:

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το Πρώτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.».

2. Στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022, περί της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών της παρ. Ι είναι τετραετής.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’, τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο, άλλα όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται εκπροσώπηση φοιτητών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

4. Στο άρθρο 415 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών των
πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των πανεπιστημιακών κλινικών και των πανεπιστημιακών μουσείων, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, σι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

5. Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον οποίον καθορίζονται ειδικότερα Θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.».

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, μετά από τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14» προστίθεται η ψράοη «καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του σι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. Ι και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».

7. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθενται παρ. 12 και 13 ως εξής:

«12. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η Θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αφυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.

13. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ασκούνται απευθείας από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο χωρίς προηγούμενη εισήγηση, εφόσον δεν υφίσταται ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.. Συλλογικά όργανα ή επιτροπές, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται νομίμως, εφόσον δεν υφίσταται Εκτελεστικός Διευθυντής στο Α.Ε.Ι.. Τα εν λόγω όργανα ή οι επιτροπές ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι..».

8. Στο άρθρο 449 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1, 2 και 3, στις Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στις οποίες η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάΘηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την  28η.2.2023, δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67), ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη για την εκλογή νέου Κοσμήτορα και αναπληρωτή Κοσμήτορα το αργότερο έως την 15η.9.2022. Η διαδικασία ανάδειξης των Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 24, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του παρόντος. Η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας λήγει την 31η.8.2025.».

9. Το άρθρο 459 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαΘίοταται ως εξής:

«Αρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι Γ’
Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της προθεσμίας της Παρ. Ι του άρθρου 469, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζονται Θέματα σχετικά με τη διοικητική διάρθρωση και τη δομή της Βιβλιοθήκης.».

10. Στο άρθρο 473 του ν. 4957/2022, περί των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ’, προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:
«13. Εάν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. έχει συγκροτηθεί Ειδικό Επταμελές Όργανο δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), αυτό συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως έως τη λήξη της θητείας του και ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών που του έχουν μεταβιβαστεί.

14. Η Επιτροπή Ερευνών, ή το Ειδικό Επταμελές Όργανο κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, ασκούν την αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οψειλής των Μελών Δ.Ε.Π. και υπηρετούντων λεκτόρων και εξέτασης των ενστάσεων που ασκούνται κατά αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α 195).)>.

11. Η παρ. 2 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022, περί έναρξης ισχύος, τροποποιείται, ως προς την αναφερόμενη διάταξη, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ισχύς του άρθρου 257 αρχίζει από την Ιη.1.2024.».

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

12 . Στο άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού παράρτημα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μετην επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.), που ιδρύθηκε με τον ν. 3328/2005 (Α 80), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.».

13. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

 

Σχόλια (17)

 
Θύμιος
02 Αυγ 2022 09:37

Ονειρεύομαι την ημέρα που ένας ψηφισμένος νόμος να απαγορεύται να αλλάξει από την ίδια Βουλή. Μπας και οι υπεύθυνοι πάρουν στα σοβαρά αυτό που κάνουν.

 
ΔΕΠ
01 Αυγ 2022 14:57

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ρήση "όλα στο γόνατο". Εκατοντάδες νομοτεχνικές βελτιώσεις στη Βουλή πριν την ψήφιση, δεκάδες τροπολογίες μετά, τώρα κι άλλες. Σκέτη απελπισία. Μετρήστε πόσα νομοσχέδια για την παιδεία έχουν ψηφιστεί τα τελευταία 50 χρόνια - θα ΄χάσετε το μπούσουλα. Κάθε υπουργός και νομοσχέδιο, κάθε κυβέρνηση και "νόμος-πλαίσιο". Στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες αυτά ακούγονται "μπανανία", και μάλλον είναι. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΟΛΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, δεν προλαβαίνει κανένας να καταλάβει τι ήταν σωστό και τι όχι, τι δούλεψε καλά και τι όχι.

 
"Έχεις πακέτο"
31 Ιουλ 2022 21:30

Να δείτε τί "πακέτο" θα έχετε εσείς στις εκλογές.

 
ΘΑΝΑΣΗΣ
31 Ιουλ 2022 19:38

Επιτέλους ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ και απάλλαξε την παιδεία από την παρουσία σου!

 
Λάτρης της παιδείας
31 Ιουλ 2022 19:03

Η κ. Κεραμέως είναι δυστυχώς η μέγιστη υπαίτιος της κυβερνητικής φθοράς. Έχει φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά κοντά στην εξουσία. Ειδικά στη νέα γενιά έχει γίνει αιτία να είναι η ΝΔ τρίτο κόμμα. Προσωπικά μετάνιωσα που την πίστεψα. Και η εμπιστοσύνη που της δείχνει ο πρωθυπουργός με απομακρύνει και από τον ίδιο και το κόμμα. Δεν νοιάζονται για την παιδεία...

 
Αριστεία, όχι αστεία
30 Ιουλ 2022 19:26

Ζηλεύω που είσαι όμορφη
και όλοι σε θαυμάζουν
και όπου περάσεις κούκλα μου
στα μάτια σε κοιτάζουν.

Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι
Κι από μόνη σου αγαπιέσαι
στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι
Κι από μόνη σου αγαπιέσαι.

 
Κ.Α.
30 Ιουλ 2022 17:38

Η Βουλή λογικα΄ έκλεισε για διακοπές και θα ανοίξει τέλη Αυγούστου. Δεν θα λειτουργήσουν θερινά τμήματα. Έχω λάθος;

 
Ευτύχιος
30 Ιουλ 2022 17:32

Μετά από 3 χρόνια δεν κατάφερε να έχει ένα σωστό νόμο και διορθώνει προβλήματα από τις πρώτες αφού ψηφίστηκε!
Τι άλλο χρειάζεται για να πάει σπίτι της?

 
επάρκειας συζήτηση - Πρόταση
30 Ιουλ 2022 17:28

Γιατί δεν κάνετε εξετάσεις για παιδαγωγική επάρκεια 1 φορά το χρόνο και όποιος περάσει να την πέρνει κιόλας; Σαν Κρατικό Πιστοποιητικό. Μονο μπαίνετε στη διαδικασ΄΄ια τώρα να κάνετε αλλαλούμ τα προγράμματα των πανεπιστημίων...

Και θα αφήνετε τον κάθε υποψήφιο να προετοιμάζεται μονος του. Θέλει να παρακολουθήσει επιλογής μαθήματα στη σχολή του; Να κάνει μεταπτυχιακό ή κάποια ενότητα του ΕΑΠ; Θέλει να διαβάσει μονος; Αρκεί να περάσει τις εξετάσεις. Ούτε γκρίνιες ούτε τίποτα. Δύσκολο είναι;; ή έχει μεγαλύτερη αξία η ολοκλήρωση καποιων μαθημάτων ενός έτους από την επιτυχία σε εξετάσεις;;

 
pakis
30 Ιουλ 2022 16:06

Έχουν υλοποιήσει λέει το 100% των μέτρων που είχαν εξαγγέλλει και εμείς ήδη βιώνουμε την ολιστική και την σφαιρική αναβάθμιση που μας έχουν φέρει δλδ το νιώθουμε αλλά εντάξει όσο άριστοι και να είναι άνθρωποι είναι, μόνο 200+ διορθώσεις ...

 
της τραμπαλολογίας το ανάγνωσμα
30 Ιουλ 2022 13:11

Το νομο-παρασκεύασμά σας είναι σε ντεκαντανς μανταμ, επισκευή και πέταμα! Βάψτε το με την γαλάζια μπογιά σας και φούντο στην θάλασσα όπως είναι. Να μην φαίνεται και το ανασύρει και κάνας άλλος από το μούσκιο, όπως εσείς που το βρήκατε στον πάτο και το επαναφέρατε στην επιφάνεια για μόστρα!
Τώρα το καταλάβατε ότι μπάζει νερά από παντού! Και που είσαι ακόμη να δεις!

 
Περικλής
30 Ιουλ 2022 11:24

Πάντως ανεξαρτήτως κυβερνήσεως κάθε Ιούλιο έχουμε "της τροπολογίας το ανάγνωσμα¨ (ή το κάγκελο αν προτιμάτε)

 
Ανδρέας
30 Ιουλ 2022 11:10

ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει.

όταν γίνονται πράγματα βιαστικά και πρόχειρα αυτό ακριβώς επακολουθεί.

 
Τζέρυ Κόνγουεϊ
30 Ιουλ 2022 10:24

Ευτυχώς που ήρθε αυτό το άγιο νομοσχέδιο και κωδικοποίησε όλη τη νομοθεσία για να μη χρειάζεται να τρέχουμε σε διάσπαρτες διατάξεις δηλαδή.

 
πολίτης
30 Ιουλ 2022 10:16

Ο άριστος τρόπος νομοθέτησης ακολουθεί πλέον τον εξής αλγόριθμο:

- Φτιάχνεις τον νόμο με αρκετή προχειροδουλειά (κι ας τον ετοίμαζες επί 3 χρόνια)
- Περιμένεις από αυτούς που τον υφίστανται να σου διορθώνουν τα λάθη
- Υποβάλλεις συνεχείς τροπολογίες.

 
Και που είσαι ακόμα
30 Ιουλ 2022 10:10

Εχουμε να δούμε ακόμα αλλαγές που είτε οι ίδιοι νομοθέτες δεν θα μπορούσαν να φανταστουν. Αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα της προχειρότητας και της βιασύνης

 
Παιδαγωγική επάρκεια
30 Ιουλ 2022 09:54

Να υπάρξει τροπολογία και για τη παιδαγωγική επάρκεια, όλα είναι στον αέρα και δε ξέρει κανένας τί θα γίνει, ενώ επίκειται το άνοιγμα των πινάκων γενικής!

Και πέραν αυτού, γιατί δεν μοριοδοτείται η επάρκεια αλλά πρέπει να διαχωρίζονται οι πίνακες; Δηλαδή εγώ δουλεύω 2 χρόνια ως αναπληρωτής στο σχολείο χωρίς παιδαγωγική επάρκεια (ακόμη), και αν δεν προλάβω να βάλω την επάρκεια στους επόμενους πίνακες θα με περνούν απόφοιτοι που θα έχουν μονο το πτυχίο τους (με επάρκεια όμως, άσχετα αν δεν έχουν διδάξει ποτέ), και καμμιά ξένη γλώσσα! Νομίζω μπάζει το σύστημα.

Καλύτερα να μοριοδοτείται η επάρκεια παρά να δημιουργούνται επικουρικοί πίνακες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ