ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Συγκρότηση και ορισμός μελών του κλαδικού συμβουλίουδεξιοτήτων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος

Δημοσίευση: 08/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Κλαδικό Συμβούλιο δεξιοτήτων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ.), συγκροτήθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος   λειτουργίας  και οι  αρμοδιότητες του Κλαδικού Συμβουλίου.

Το Κ.Σ.Δ.- Κ.Ε.Υ.Δ., έχει ως αποστολή:

α) τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες των ακόλουθων κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 08:

  • Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών
  • Κατασκευή ειδών ένδυσης
  • Βιομηχανία Δέρματος και Δερματίνων ειδών 

β)τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων.

Το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας, διαπιστώνει έγκαιρα τις ελλείψεις, τις ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και προτάσεων κλαδικού ενδιαφέροντος προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και προς τα περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των παραπάνω κλάδων σε δεξιότητες,

β) την αναθεώρηση των υφιστάμενων και την εκπόνηση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων για τα επαγγέλματα-ειδικότητες του κλάδου,

γ) την εκπόνηση στρατηγικής δεξιοτήτων για τον κλάδο,

δ) την προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) και την αναβάθμιση του περιεχομένου της,

ε) την εκπόνηση πλαισίων προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και σχημάτων πιστοποίησης για επαγγέλματα και ειδικότητες ειδικού κλαδικού ενδιαφέροντος,

στ) τη διοργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και ευ- αισθητοποίησης για την προώθηση της απασχόλησης στον κλάδο,

ζ) την παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης για την αγορά εργασίας του κλάδου,

η) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, καθοδήγησης και επιμόρφωσης προς τις επιχειρήσεις του κλάδου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων coaching, mentoring του προσωπικού τους στο πλαίσιο υποδοχής μαθητευόμενων και πρακτικά ασκούμενων,

θ) την οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης, συνεργασίας και διαλόγου για θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,

ι) την προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας με τα ΑΕΙ (προώθηση του θεσμού των Βιομηχανικών Διδακτο- ρικών σε θέματα που αφορούν τον κλάδο, διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης, προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης),

ια) την εκπόνηση κλαδικών αναλύσεων και μελετών σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου στις επιχειρήσεις του κλάδου για την καταγραφή των αναγκών σε ειδικότητες/δεξιότητες,

Ιβ) την σύνταξη ετήσιας «Έκθεσης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων» με την οποία θα πραγματοποιείται η διάγνωση και πρόγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στους παραπάνω κλάδους.

Ορισμός μελών - Σύνθεση

1. Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο Κ.Σ.Δ. προτείνονται από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών- Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ), οι οποίοι κατόπιν διαβούλευσης υποβάλουν τη σχετική
πρόταση προς έγκριση στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

2. Τα μέλη του Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. ορίζονται ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Γαβαλάκης, Προϊστάμενος τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

β) Ο Παναγιώτης Συριόπουλος, Διευθυντής Κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συ- νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

γ) Η Αλίκη Κύρου, Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

δ) Η Δέσποινα Βαλάση, Επιστημονικό στέλεχος στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

ε) Ο Βασίλειος Γεώργας, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ).

στ) Ο Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

ζ) Ο Μελέτιος Καραμπίνης, Σύμβουλος ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών- Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ).

η) Ο Φίλιππος Αζαριάδης - Τοπάλογλου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,.

θ) Ο Γεώργιος Πρινιωτάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ι) Η Βενετία Κουτσού , Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τρόπος Λειτουργίας, Διαδικασία σύνταξης και υποβολής της «Έκθεσης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων»

1. Το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. συνεδριάζει τρεις φορές ετησίως ή όποτε κρίνεται απαραίτητο κατόπιν πρόσκλησης του Γραμματέα του. Ο Γραμματέας του Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. αποστέλλει στα μέλη του Κ.Σ.Δ.- Κ.Ε.Υ.Δ την ημερήσια διά- ταξη της συνεδρίασης.

2. Ο Γραμματέας του Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ την «Έκθεση Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων», μέ- χρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η έκθεση διαμορφώνεται και συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρόταση των Κοινωνικών Εταίρων για τη σύσταση και λειτουργία Κλαδικών Συμβουλίων στην Ελλάδα (ενότητα 3.8), όπως αυτή εγκρίθηκε από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. (Πρακτικό 5/22-12-2021).

Για την εκπόνηση της έκθεσης πραγματοποιείται διάγνωση και πρόγνωση των αναγκών της αγοράς Εργασίας και καλύπτει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων του κλάδου και του κλαδικού συστήματος, με βάση το μέγεθος, τον κλάδο δραστηριότητας τους και τη γεωγραφική κάλυψη. 

Η Έκθεση Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων του Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. περιλαμβάνει τα εξής:

α) τις ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων, τις οποίες πρέπει να προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τις απαιτούμενες τεχνικές- επαγγελματικές, πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό,

β) τις περιοχές γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες πρέπει να αναπτύσσουν/αναβαθμίζουν οι εκάστοτε πολιτικές για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και να προσφέρουν μέσω προγραμμάτων επανακατάρτισης ή/και αναβάθμισης δεξιοτήτων,

γ) την επισκόπηση των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, συνεργασίας και διαλόγου που αναπτύχθηκαν από το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. κατά την περίοδο αναφοράς.

Η θητεία των μελών του Κ.Σ.Δ-Κ.Ε.Υ.Δ. και του Γραμματέα είναι διετής. 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ