Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.)

Δείτε το ΦΕΚ

18/08/2022

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, με την οποία ορίζεται η διαδικασία  εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.)..

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1

Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που είναι:

(Ι) Tέκνα ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τέκνα ομογενών και τέκνα αλλογενών-αλλοδαπών, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙ) κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό, σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα τέκνα Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού και ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙΙ) υποψήφιοι/ες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλ-λοδαπής,

(IV) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών,

(V) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων,

(VI) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για μία μόνο ειδική κατηγορία με αίτηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς ή τον ασκούντα τη νόμιμη επιμέλεια/κηδεμονία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλουν αίτηση σε παραπάνω από μία κατηγορία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Αίτηση υπαγωγής σε ειδική κατηγορία δικαιούνται να υποβάλουν και οι υποψήφιοι/ες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής μέσω εξετάσεων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους εισακτέους. Οι αιτήσεις υπαγωγής των μαθητών/τριών στις ανωτέρω κατηγορίες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο ΕΣ της επιλογής τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έλεγχο. Ο/Η Διευθυντής/τρια οφείλει να αποστείλει απαντητικό σημείωμα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικά με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να διακριβώσουν την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών από το Σχολείο. Η υποβολή της αίτησης οριστικοποιείται μόνο μετά την αποστολή εκ μέρους του σχολείου του αποδεικτικού παραλαβής. Στην περίπτωση εισαγωγής του/της υποψηφίου/ας, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή στο Σχολείο υποβολής της αίτησης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο/η Διευθυντής/ντρια του Ε.Σ. οφείλει:

Ι) Να επιβεβαιώσει:

α. Τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του/ της αιτούντος/ούσης και

β. Αν ο/η υποψήφιος/α υπάγεται στην ειδική κατηγορία στην οποία έχει δηλώσει ότι ανήκει, κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχει υποβάλει.

ΙΙ) Να καταρτίσει τις καταστάσεις με αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδική κατηγορία για εισαγωγή στο οικείο Ε.Σ.

ΙΙΙ) Να διαβιβάσει τις ανωτέρω καταστάσεις στο Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής τους

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία

Α. Για τις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών I-III, απαιτούνται:

α. Απολυτήριο (Τίτλος Σπουδών) ή πιστοποιητικό φοίτησης Δημοτικού ή Γυμνασίου, από σχολικές μονάδες του εξωτερικού, που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος προέλευσης σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο Διευθυντή/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια προέρχεται από εκκλησιαστικό σχολείο του εξωτερικού, η ισοτιμία- αντιστοιχία χορηγείται από το Ε.Σ.Ε.Ε. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους.

γ. Ειδικά για την κατηγορία των ομογενών, επιπλέον, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής.

δ. Ειδικά για την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών, επιπλέον: δα) βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής, η οποία να βεβαιώνει την εθνικότητα/υπηκοότητα, δβ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει φοιτήσει/ αποφοιτήσει από σχολείο στην Ελλάδα και ότι διαμένει νόμιμα στη χώρα.

ε. Ειδικά για την περίπτωση ΙΙΙ, επιπλέον, απαιτείται ειδική συστατική επιστολή από Ορθόδοξο Πατριαρχείο ή Ορθόδοξη Ιερά Μητρόπολη της αλλοδαπής.

2. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία.

3. Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 233/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για να γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές θα πρέπει να φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση, αυτά υποβάλλονται σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου. Για τις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών IV-VI, απαιτούνται:

Β. Ειδικά, για την κατηγορία IV απαιτούνται:

α. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

β. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι τέκνα τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Γ. Ειδικά, για την κατηγορία V απαιτείται: Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας και των δύο γονέων από τον ΟΑΕΔ (άνω των 12 μηνών).

Δ. Ειδικά, για την κατηγορία VI απαιτείται εκκαθαριστικό σημείωμα. Για τις θέσεις της κατηγορίας τέκνων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα υποβάλλουν αίτηση οι έχοντες εισόδημα κάτω των 12.000 €. Οι υποψήφιοι εισακτέοι ιεραρχούνται κατά αύξουσα σειρά του μεγέθους του οικογενειακού εισοδήματος, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.

Άρθρο 4
Ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία

1. Το ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία ορίζεται σε 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Γυμνασίου και 5% επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Λυκείου, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα για κάθε Ε.Σ. Το Ε.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει την κατανομή των μαθητών/τριών ανά σχολείο και ειδική κατηγορία.

2. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία προαπαιτείται η έγκριση της Ιεράς Κοινότητος.

3. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών και τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., προαπαιτείται απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής μαθητών

1. Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για την επικύρωση των καταστάσεων αξιολογικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων, ανά ειδική κατηγορία, σε κάθε σχολείο και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων με τους εισακτέους μαθητές.

2. Εάν κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιο/α ΕΣ, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε κάποια/ες από τις κατηγορίες α, β, γ της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), δύνανται να συμπληρώνονται αρχικά από τις λοιπές κατηγορίες της ίδιας ομάδας και εάν χρειαστεί από τις κατηγορίες α, β γ της παρ. 7 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και αντίστροφα, κατά φθίνουσα σειρά ιεράρχησης, ως εξής:

Για τις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 5 προηγούνται: α) μαθητές/τριες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής, β) μαθητές/τριες που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών, γ) μαθητές/τριες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισα- γωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα.

Για τις περιπτώσεις α, β, γ. της παρ. 7 προηγούνται: α) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, β) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων, γ) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Εάν δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

4. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις σε μία κατηγορία υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, για τον ορισμό των εισακτέων λαμβάνεται ως υποκριτήριο, ο γενικός βαθμός απολυτηρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από το Ε.Σ.Ε.Ε. Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για την ιεράρχηση των υποψηφίων μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, για τον προσδιορισμό επιπλέον κριτηρίων εφόσον είναι αναγκαίο, καθώς και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος.

5. Εάν προκύψουν κενές θέσεις μαθητών/τριών των ειδικών κατηγοριών στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αυτές συμπληρώνονται με την ίδια διαδικασία όπως ορίζεται ανωτέρω για τη πλήρωση των κενών θέσεων.

Διαδικασία  εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία (Ε.Σ.) Για την ίδρυση και λειτουργία τάξης υποδοχής, όπως προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ1/60388/Δ1/27-05-2021 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ. Στην περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις, το ΕΣΕΕ επιλαμβάνεται της ίδρυσης τάξης υποδοχής, κατόπιν αίτησης που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο σχολείο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, μετά την εγγραφή των εισακτέων μαθητών της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία τάξης υποδοχής στα εκκλησιαστικά σχολεία είναι οι 5 μαθητές. Για κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στις προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και τις ώρες διδασκαλίας τους, τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, τις προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης και τη στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό επιλαμβάνεται το Ε.Σ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ