ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εγκύκλιος για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Μετά τη δημοσίευση σχετικής Διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Δημοσίευση: 19/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο  για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, μετά τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του άρθρου 127 του ν.4957/2022 «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους».

Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Η νέα διάταξη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους»:

«1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.».

Δεν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου στους αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη φορείς δεν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Αντίθετα, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα από τον υπάλληλο έγγραφα προκύπτει ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο εκτελείται εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Υπενθύμιση

Επιπλέον, στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 58 του ν.4075/2012, η οποία τροποποιείται με τη διάταξη του άρθρου 377 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με την οποία:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. ... Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του ν.4075/2012 (Α’ 89). ...».

Σχόλια (12)

 
NT
29 Αυγ 2022 20:37

Αυτό που δεν αναφέρεται πουθενά είναι οι κρατήσεις που φτάνουν το 70% της αμοιβής της απογευματινής εργασίας...

 
@Υπάλληλος ΕΡΤ και Φοιτητής ΤΕΙ
23 Αυγ 2022 12:32

Απ' ότι κατάλαβα εσύ θέλεις να δουλεύεις το πρωί και να κάνεις τη πρακτική άσκηση το απόγευμα. Απ’ ότι ξέρω οι εκπαιδευόμενοι στα ΙΕΚ που εργάζονται το πρωί κάνουν τη πρακτική άσκηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότη (εργάζονται και δηλώνονται κανονικά στην ΕΡΓΑΝΗ) το απόγευμα χωρίς να έχει δημιουργηθεί ποτέ θέμα. Ο νόμος αφορά στο να σε υποχρεώσει ο εργοδότης να εργάζεσαι 16 ώρες, όχι άμα το θες εσύ και για περιορισμένο χρόνο και στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, υποχρεωτική για την απόκτηση πτυχίου. Προχώρησε κανονικά με τη πρακτική άσκηση γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η δια βίου εκπαίδευση!!!

 
Υπάλληλος ΕΡΤ και Φοιτητής ΤΕΙ
23 Αυγ 2022 05:54

Καταρχάς δεν έχω καμία σχέση ούτε με τον ERT, ούτε με τους άλλους που σχολίασαν από κάτω.

Στο δια ταύτα: είμαι υπάλληλος της ΕΡΤ και φοιτητής ΤΕΙ. Μπορώ να κάνω την πρακτική μου εκτός ΕΡΤ (εννοείται εκτός ωραρίου) και παράλληλα να δουλεύω στην ΕΡΤ ή θα συναντήσω λογιστικό και νομικό πρόβλημα; Εξ όσων γνωρίζω δεν μπορώ να απασχολούμαι ως μισθωτός δυο 8ωρα (ούτε έναν ούτε σε δύο εργοδότες) διότι δεν θα συμπληρώνεται 11ωρη ανάπαυση. Οι αρμόδιοι στην ΕΡΤ μου λένε "εμείς σε αφνήνουμε, βρες τα με το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ, την ΕΡΓΑΝΗ, τον ΟΑΕΔ". Ίδια απάντηση και από το ΤΕΙ μου. Επικοινώνησα εγγράφως με το ΣΕΠΕ μου λένε "βρες τα με τον ΟΑΕΔ που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ". Μιλάω με τον ΟΑΕΔ (εγγράφως) μου λένε "βρες τα με το ΣΕΠΕ, κακώς σε έστειλε σε εμάς". Άντε να βγάλω άκρη.

Όποιος ξέρει κάτι ας βοηθήσει

Τι να κάνω; Να πληρώσω την δικηγόρο μου και να μου φύγουν 200-400€ για να την κάνω πληρεξούσια και να προσπαθήσει να βγάλει άκρη μαζί τους; Σίγουρη λύση αλλά οικονομικά ασύμφορη.

 
Εκπαιδευτικός & Φοιτητής ΤΕΙ
20 Αυγ 2022 18:07

Γνωρίζει κανείς αν πρέπει να ζητήσω άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για να κάνω πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο; Εννοείται εκτός διδακτικού ωραρίου.

 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
20 Αυγ 2022 17:17

Λάθος... Οι αναπληρωτές είναι δημόσιοι υπάλληλοι εφόσον είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου η ορισμένου χρόνου και μισθοδοτούνται από το δημόσιο.
Άλλος πως θα δικαιούνται και αυτοί τις ίδιες άδειες με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του δημοσίου;
Έχουν λοιπόν και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μόνιμους υπαλλήλους.

 
@
20 Αυγ 2022 14:14

Οι αναπληρωτές έχουν τα ίδια δικαιώματα με μόνιμους και τις ίδιες υποχρεώσεις.

 
ERT
20 Αυγ 2022 10:48

Άρθρο 14, παρ. 1, Π.Δ. 410/1988:

"1. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη των δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις για την εντοπιότητα.".

 
ERT
20 Αυγ 2022 10:35

Άν ψάξετε θα βρείτε το σχετικό ΠΔ (δεκαετία του 80) το οποίο περιγράφει ότι οι συμβασιούχοι στο δημόσιο έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μονίμους. Επομένως, αν και ιδιωτικού δικαίου, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μονίμους για όσο διάστημα είναι συμβασιούχοι. Οι νόμοι δεν διαβάζονται σαν κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας...

 
@pakis
19 Αυγ 2022 23:41

Μα οι αναπληρω΄τες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι... ποιος ζητάει ιδιωτικό έργο από συμβασιούχους, τα σχολεία; Αφού δεν είστε υπάλληλοί τους (συμπληρώνετε χρονικώς ένα διδακτικό κενό).

Το ιδιωτικό έργο αφορά δημοσίους υπαλλήλου μόνο, το λέει και εδώ το άρθρο.

 
pakis
19 Αυγ 2022 22:54

Με ξεπερνάει το γεγονός ότι οι εμείς οι αναπληρωτές θεωρούμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και για 2 ώρες μαθήματος εκτός σχολείου τρέχουμε για την άδεια, γραφειοκρατία να υπάρχει.

 
ΙΕΚ
19 Αυγ 2022 16:25

Και για τα δημόσια ΙΕΚ θα έπρεπε

 
Άννα
19 Αυγ 2022 14:05

Θα ήταν καλό να μελετηθεί ο νόμος τόσο από το ΙΕΠ όσο και από τα ΑΕΙ που αναλαμβάνουν την υλοποίηση προγραμμάτων (πχ Τ4Ε) γιατί τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ακολουθούν το γράμμα του νόμου ενώ οι ανωτέρω φορείς χορηγούν ελλιπείς βεβαιώσεις. Είναι παράλογο να ταλαιπωρείται ο /η εκπαιδευτικός για χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε προγράμματα του ίδιου υπουργείου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ