ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αναπληρωτές: Σήμερα τα ονόματα των 32.000 προσληφθέντων εκπαιδευτικών

Τι ισχύει για μισθοδοσία, συμβάσεις, προσμέτρηση προϋπηρεσίας, δικαιολογητικά
Δημοσίευση: 26/08/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σήμερα   θα ανακοινωθούν τα ονόματα   των  32.000 περίπου εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η επεξεργασία όλων των στοιχείων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται  η ανακοίνωση των ονομάτων .

Πάντως με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι προλήψεις αναπληρωτών θα καλύψουν το 90% των κενών που δηλώθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Στις 31 Αυγούστου  Θα εκδοθούν οι αποφάσεις προσλήψεων των αναπληρωτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Την 1η Σεπτεμβρίου  οι  προσληφθέντες αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν τα σχολεία που προτιμούν να διδάξουν.

Προσοχή: θα δοθεί μόνο μία ημέρα για τις δηλώσεις προτίμησης.

Στις 2 Σεπτεμβρίου , ημέρα Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα σχολεία  στα οποία τοποθετούνται οι αναπληρωτές.

Τη Δευτέρα στις  5 έως  και  την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου  οι  προσληφθέντες αναπληρωτές υποχρεούνται   να παρουσιαστούν στα σχολεία τα οποία προσλήφθηκαν.

Ως ημέρα έναρξης μισθοδοσίας ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων

Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. - Υποβλητέα δικαιολογητικά.

1. Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.

Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης.

Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας - δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

2. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της, και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας   το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας.

Για τη λήξη της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η έκδοση κανενός είδους διαπιστωτικής διοικητικής πράξης.

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης

Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία αυτού,

β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο διπλασιασμός της μοριοδότησης   υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη δυσπρόσιτη σχολική μονάδα και για τις συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε αυτό.

Καταγγελία σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας   λύεται και πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).

Ωρομίσθιοι

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του οποίου προσελήφθηκαν και στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας του ωρομισθίου.

Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως:

α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί,

γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο και

δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την 21η Ιουνίου.

Απαγορεύεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων

Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω  κώλυμα     αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά

Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

β. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:

αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,

ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και

γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Ετικέτες: 
Αναπληρωτές

Σχόλια (5)

 
Πιτσιφλής
26 Αυγ 2022 22:18

Καλώς ήρθατε στον χώρο της επανάστασης!
Διευθυντές δεν έχομεν, ούτε Συμβούλους! Άμα κάνουμε, θα σας στείλουμε. Ο Θεός μαζί σας!

 
xxx
26 Αυγ 2022 19:25

Πότε θα βγουν επιτέλους;;;

 
ΙΩΑΝΝΗΣ
26 Αυγ 2022 14:10

Την ώρα δεν μας λέτε η αγωνία είναι μεγάλη.
Άντε να τελειώνουμε και να ξέρουμε τι γίνετε.

 
"Μπράβο" στην κ. Κεραμέως
26 Αυγ 2022 11:36

Συνεχίστε να προσλαμβάνετε με το γιαλαντζί "προσοντολόγιο", το οποίο και θα καταργούσατε. Αξιοκρατίας το ανάγνωσμα...

 
Γεώργος
26 Αυγ 2022 01:13

Της γραφειοκρατίας το ανάγνωσμα και το φόρτο τον δέχεται ένα μόνο άτομο: ο καταχωριστής ΕΣΠΑ.
1)
Παρουσιάζονται στα σχολεία αλλά η πρόσληψή τους δεν ολοκληρώνεται εκεί πρέπει κάποιος ταλαίπωρος υπάλληλος της ΔΔΕ/ΔΠΕ να κάτσει το απόγευμα να έρθει ένα αρχείο XML από το ΥΠΑΙΘ και να κάνει την πρόσληψη στην ΕΡΓΑΝΗ. Και αν κάποιος δεν υπάρχει στο XML για τον όποιο λόγο να του κάνει ΕΡΓΑΝΗ με το χέρι!!! Γιατί το ΥΠΑΙΘ δεν ανεβάζει το XML το ίδιο που τα παράγει και να καλεί της διευθύνσεις απλά να τυπώσουν τις αναγγελίες πρόσληψης αφού το ίδιο είναι το μόνο που ξέρει ποιοι έκαναν αποδοχή της σύμβασης ψηφιακά και αν στέλνει μόνο τα στοιχεία όσων κάτι πήγε στραβά για να γίνει η πρόσληψη με το χέρι;
Επίσης αν ο αναπληρωτής δεν πάει στο σχολείο αλλά στη ΔΔΕ/ΔΠΕ εκεί πρέπει να του κάνουν Εργάνη με το χέρι και σύμβαση με το χέρι καταχωρώντας τα στοιχεία του αφού δεν μπορούν να τον δεσμεύσουν στο myschool σαν σχολική μονάδα!!!!! Γραφειοκρατία με χίλιες παραλλαγές και ανθρώπους να παλεύουν άδικα.
Μάλιστα από την πολυπλοκότητα τις διαδικασίας πέρυσι υπήρχε αναπληρωτής που έκανε ψηφιακή σύμβαση στο σχολείο, μετά πήγε στη διεύθυνση και είπε ότι δεν του έκαναν σύμβαση στο σχολείο αφού δεν πήρε κανένα χαρτί και του κάνει ΕΡΓΑΝΗ με το χέρι καταχωρώντας τα στοιχεία και σύμβαση με το χέρι από το bglossa και το αρχείο τXML: ο απόγευμα χτυπούσε σε αυτόν γιατί ήδη είχε προσληφθεί από τη ΔΔΕ!!!!!!

Τέλος άλλες πράξεις κάνουν ψηφιακή σύμβαση , μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιοι, μουσικοί κάνουν χειροκίνητα στη Δ.Δ.Ε.; Μα γιατί;

2)
Θα παρουσιαστούν 5 Σεπτεμβρίου και μέχρι 20 του μηνός θα πρέπει να έχει ανέβει η μισθοδοσία τους. Πότε θα φτιαχτούν οι φάκελοι; Πότε θα γίνει έλεγχος στα χαρτιά τους; Πότε θα βγουν οι προϋπηρεσίες του; Πότε θα βγουν οι αποφάσεις κατάταξης σε ΜΚ και τα ΑΔΚΥ; Πότε θα περαστούν στο bglossa τα μισθολογικά στοιχεία και οι ώρες ανά σχολείο; Και όλα αυτά τα κάνει ένα άτομο;
3)
Άρχισαν να δημοσιεύονται οι πρώτοι οδηγοί αναπληρωτών ΕΣΠΑ και πράγματι γίνεται ένα πανηγύρι γραφειοκρατίας.
Άλλα απουσιολόγια θέλουν λογότυπο ΕΣΠΑ, άλλα όχι. Στο απουσιολόγιο του αναπληρωτή πρέπει να γράφεται η πράξη κάθε μήνα!!!, γιατί ; Αφού βγαίνει η απόφαση διορισμού του με ονομασία της πράξης, τι δουλειά έχει να αναφέρεται συνέχεια ξανά και ξανά; Δεν αρκεί να αναφέρεται απουσιολόγιο αναπληρωτή ΠΔΕ-ΕΣΠΑ και να έχει λογότυπο και να υπάρχει το ίδιο έντυπο για όλους τους αναπληρωτές; Αφού αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του αναπληρωτή, γιατί πρέπει να αναγράφεται η πράξη, αφού αυτή φαίνεται στην απόφαση πρόσληψης;
Πηγαίνετε σε ένα σχολείο και ρωτήστε τους αναπληρωτές σε ποια πράξη ανήκουν. Το 95% θα σας πει είμαι αναπληρωτής. Ποιος θυμάται τίτλο πράξης και κωδικό ΟΠΣ;
Να μην αναφέρουμε τις άδειες, τις αιτήσεις που άλλα θέλουν και άλλα δεν θέλουν λογότυπο ανάλογα την πράξη και τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τα οδοιπορικά κάθε πράξης ξεχωριστά!
Αλλά και στη μισθοδοσία ξεχωριστές καταστάσεις, ξεχωριστές αναρτήσεις αρχείων, ξεχωριστές ΑΠΔ..δηλαδή βρε παιδιά ΈΛΕΟΣ!
Και όλα αυτά καλείται να τα αντιμετωπίσει ένα άτομο ο καταχωριστής ΕΣΠΑ!!!
Γιατί τόση γραφειοκρατία, γιατί;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.