Ανατροπή στα νέα σχολικά βιβλία: Tο σχ. έτος 2024-25 τα νέα βιβλία (έγχαρτα) στα σχολεία και όχι από το 2023-24 όπως αρχικά ανακοινώθηκε

Μέχρι και το μεθεπόμενο σχ. έτος 2023-24 οι μαθητές θα διδάσκονται από το σημερινά βιβλία ενώ θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα νέα βιβλία

28/08/2022

Ενημερώθηκε: 29/08/2022, 15:42

Άκουσε το άρθρο

Ανατροπή έρχεται στην ετοιμασία των νέων σχολικών βιβλίων, καθώς πλέον , σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων, το ΙΕΠ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποφάσισαν τα νέα σχολικά βιβλία, με τη μορφή του πολλαπλού βιβλίου, να είναι (σε έντυπη μορφή)  στα σχολεία το σχολικό έτος 2024-25 και όχι το 2023-24, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Ετσι το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2023-24 οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία που έχουν και σήμερα και όχι τα νέα, ενώ το περιεχόμενο των νέων   βιβλίων  που θα έχει παραδοθεί από τους εκδοτικούς οίκους και τις ομάδες συγγραφέων θα βρίσκεται αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, και θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να τα επισκέπτονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Ο λόγος της αλλαγής του χρόνου οφείλεται στα εξής δύο γεγονότα:

Πρώτον: Από τη στιγμή που θα βγει η προκήρυξη συγγραφής των βιβλίων (σ.σ. τον Οκτώβριο αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη) οι συγγραφείς έχουν περιθώριο 11 μήνες για να παραδώσουν τα βιβλία, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για να παραγγείλει το απαιτούμενο χαρτί και να κάνει τις διαδικασίες εκτύπωσης των βιβλίων χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Τα Προγράμματα Σπουδών

Ηδη το ΙΕΠ συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις από τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία επί των νέων Προγραμμάτων Σπουδών , καθώς  το προηγούμενο σχολικό έτος εφαμόστηκαν πειραματικά μόνο σε αυτά.

Η επόμενη κίνηση του ΙΕΠ είναι να συγκροτήσει Επιτροπές για να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Η Υπουργική Απόφαση

Η Σχετική Υπουργική Απόφαση για να κινηθούν οι διαδικασίες συγγραφής των νέων βιβλίων καθώς και το Σχέδιο Πνευματικών Δικαιωμάτων βρίσκονται στο γραφείο της υπουργού Ν. Κεραμέως προς υπογραφή.

 Ειδικότερα τα στάδια που θα ακολουθήσουν είναι τρία:

  •     Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Υπουργικής Απόφασης
  •     Κοστολόγηση των βιβλίων, και
  •     Έκδοση της Προκήρυξης συγγραφής των βιβλίων

Σύμφωνα  με το Σχέδιο της υπουργικής απόφασης:

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η προκήρυξη οι ομάδες συγγραφέων θα πρέπει να παραδώσουν το βιβλίο τους  στο ΙΕΠ για αξιολόγηση (υιοθέτηση ή απόρριψή του) εντός 11 μηνών.

Με τη θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου για κάθε τίτλο βιβλίου δε  θα υπάρχει περιορισμός βιβλίων  , αρκεί να έχουν λάβει την έγκριση του ΙΕΠ.

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων, που χρησιμοποιούνται από την κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα σε αυτή.

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων πραγματοποιείται μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων  , εφόσον αυτά είναι περισσότερα του ενός για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή μη επιλογής, η επιλογή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρίζει άμεσα τις αποφάσεις επιλογής διδακτικού βιβλίου σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δημιουργείται και λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ).

Τα διδακτικά βιβλία που επιλέγονται από το σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τυπώνονται και διανέμονται σε αυτές από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ .

Για παράδειγμα εάν στα Μαθηματικά έχουν εγκριθεί 10 βιβλία από αυτά ο κάθε εκπαιδευτικός θα επιλέγει ένα.

Αφού όλα τα σχολεία κάνουν την επιλογή των  βιβλίων ανά μάθημα,  τότε θα δοθεί στον ΔΙΟΦΑΝΤΟ ο συγκεκριμένος αριθμός βιβλίων για να εκτυπωθεί.

Οι δε εκδοτικοί ή ομάδες συγγραφέων θα πληρώνονται για τον αριθμό βιβλίων που επελέγησαν με βάσει την κοστολόγηση η οποία θα έχει προηγηθεί.

Δηλαδή εάν  για το ίδιο μάθημα υπάρχουν δυο βιβλία το ένα το επιλέξει το 80% των εκπαιδευτικών και το άλλο το 20% , οι δύο ομάδες  συγγραφέων θα πληρωθούν αναλογικά , με το ποσοστό απορρόφησης.

Ψηφιακό υλικό ανά δυο σελίδες

Το κάθε βιβλία υποχρεωτικά θα έχει ψηφιακό υλικό ανά δυο σελίδες.

Εάν για παράδειγμα ένα βιβλίο έχει 160 σελίδες υποχρεωτικά θα έχει 80 ψηφιακά αντικείμενα.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί ψηφιακά το σύνολο των βιβλίων ανά μάθημα

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να χρησιμοποιούν, παράλληλα με το διδακτικό βιβλίο που έχει διανεμηθεί στην οικεία σχολική μονάδα, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή και των ψηφιακών αντικειμένων τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων .

Στα διδακτικά βιβλία συγκαταλέγεται και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά ή αναφέρεται εντός αυτών και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.

Η προκήρυξη

Για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων  προς ένταξη στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων   και την  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων  θα εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το υπουργείο Παιδείας , κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και στην οποία αναφέρονται ιδίως τα σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των βιβλίων, τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις ένταξης, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των παραδοτέων από τους ενδιαφερομένους.

Τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Η διαδικασία έκδοσης της πρόσκλησης αυτής δύναται να επαναληφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως επί μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επί υποβολής μίας πρότασης προς σύνταξη βιβλίου.

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων

Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) θα συσταθεί Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων  , τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π .

 Το Μ.Δ.Β. υποδιαιρείται σε Υπομητρώα, τα οποία αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν το σύνολο των διδακτικών βιβλίων .
 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

Επίσης  στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») θα συσταθεί Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), η οποία περιλαμβάνει τα ενταγμένα στο Μ.Δ.Β. διδακτικά βιβλία της παρ. 1 σε ψηφιακή μορφή.

Ελεύθερη πρόσβαση

Η πρόσβαση στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και η χρήση των ενταγμένων σε αυτά διδακτικών βιβλίων  θα είναι ελεύθερη.

Αξιολόγηση των βιβλίων

 Η αξιολόγηση των βιβλίων προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. πραγματοποιείται από επιστημονικές επιτροπές ανά γνωστικό αντικείμενο, με κριτήρια ποιότητας που προσδιορίζονται με βάση προδιαγραφές και χαρακτηριστικά επιστημονικής και παιδαγωγικής καταλληλότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτίμηση ιδίως της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής εγκυρότητας του βιβλίου και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού, της ενθάρρυνσης της αυτενέργειας των μαθητών/τριών και της καλαισθησίας, καθώς και προδιαγραφές που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βιβλίων, όπως διαστάσεις, εικαστικό υλικό και παράμετροι τυποποίησης.

Ποια θα είναι τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών

Οι επιστημονικές επιτροπές θα αποτελούνται  από μέλη Δ.Ε.Π, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο των βιβλίων.

Το έργο των εν λόγω επιτροπών συνεπικουρούν εμπειρογνώμονες, όσον αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή εκδοχή των παραδοτέων βιβλίων.

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες δεν σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των υπό ένταξη βιβλίων.

Η συγκρότηση των επιστημονικών επιτροπών και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., μετά από πρόσκλησή του.

Για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων μετέχουν στις επιτροπές και στελέχη του Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Η θητεία των μελών των επιστημονικών επιτροπών λήγει αφότου οι υπουργικές αποφάσεις ένταξης των βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και Ψ.Β.Δ.Β. καταστούν οριστικές και απρόσβλητες.

Μετά τη θετική αξιολόγηση

Μετά τη θετική αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου που προτείνεται προς ένταξη στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ αφενός του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και αφετέρου:

α) του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή των πνευματικών, συγγενικών και λοιπών, δικαιωμάτων των δημιουργών ή του δημιουργού,

β) άλλως, του δικαιούχου που έχει αποκτήσει ή εκμεταλλεύεται τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα από τους δημιουργούς ή τον δημιουργό,

γ) άλλως, του ίδιου του δημιουργού, με το οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά, συγγενικά και λοιπά, δικαιώματα και ιδίως τα αφορώντα στην έκταση, στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης ή χρήσης ή εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το ύψος της εύλογης αποζημίωσής τους.

Οι αμοιβές των συγγραφέων

Κάθε διδακτικό πακέτο που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. λαμβάνει εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση ένταξης ανάλογα με το μάθημα.

Οι νόμιμοι δικαιούχοι των διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και έχουν επιλεγεί και διανεμηθεί σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνουν αποζημίωση χρήσης που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για κάθε διδακτικό πακέτο.

Στην περίπτωση αυτήν από την καταβλητέα αποζημίωση χρήσης αφαιρείται η αποζημίωση ένταξης.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης χρήσης γίνεται με βάση την τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη και το ποσοστό χρήσης του κάθε διδακτικού πακέτου επί του συνόλου των διδακτικών πακέτων που διανέμονται για το συγκεκριμένο μάθημα.

Η τιμή αναφοράς κάθε βιβλίου για κάθε μάθημα και τάξη θα ορισθεί με απόφαση της  υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων.

Η αποζημίωση χρήσης καταβάλλεται κάθε σχολικό έτος από το έτος πρώτης ένταξης του διδακτικού πακέτου στο Μ.Δ.Β. και δεν δύναται να υπερβεί ένα μέγιστο ποσό, πλέον του οποίου το διδακτικό πακέτο διανέμεται χωρίς να καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση.

Η επικαιροποίηση ή νέα έκδοση ήδη ενταγμένου διδακτικού βιβλίου δεν αποζημιώνεται ως νέο διδακτικό βιβλίο και καταλαμβάνεται από τα προαναφερόμενα όρια αποζημίωσης.

Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων
 
Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων  θα ορισθεί επταμελής και συνίσταται από:

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα και το είδος της σχολικής μονάδας για την οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το προς κοστολόγηση διδακτικό βιβλίο, οι οποίοι αναπληρώνονται από Προϊσταμένους Τμήματος της αντίστοιχης Διεύθυνσης,

β) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Ε.Π. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.,

γ) δύο (2) εκπροσώπους του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και

δ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς εγγράφως, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη λήψη του σχετικού αιτήματος από τους φορείς αυτούς.  

Η θητεία της Επιτροπής θα είναι  τριετής

Η κοστολόγηση των διδακτικών πακέτων από την Επιτροπή προηγείται της υπογραφής των προαναφερόμενων συμφωνητικών.

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. η απένταξή τους είναι δυνατή με απόφαση της  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Προσφυγές

Κατά των εν λόγω αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου περιήλθε σε πλήρη γνώση του η υποκείμενη σε προσφυγή απόφαση, ενώπιον ειδικής επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνίσταται από μέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικούς ή και από άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

Η άσκηση της προσφυγής αυτής προηγείται υποχρεωτικά του ένδικου βοηθήματος που δύναται να ασκηθεί κατά των αποφάσεων ένταξης ή απένταξης ή καθορισμού της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων, το οποίο διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. είναι δυνατές:

α) η κατάθεση, από τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους, αίτησης για υποβολή προς αξιολόγηση βελτιωμένης εκδοχής βιβλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εφόσον δεν είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης ένταξης αυτού ή δεν εκκρεμεί οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία προσβολής της απόφασης αυτής,

β) η τροποποίηση βιβλίου μετά από εισήγηση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. και έγκριση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ) αναγκαίες επικαιροποιήσεις σε βιβλίο, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Στην περίπτωση που: α) η διαδικασία συγγραφής διδακτικών βιβλίων και ένταξής τους στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.,  αποβεί άκαρπη, β) δεν υπάρχει καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος ή γ) πρόκειται για την ένταξη των διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα γνωστικών αντικειμένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Ι.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγγραφής των διδακτικών βιβλίων κατόπιν νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με εργασία ομάδων εκπαιδευτικών που απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή και αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. για τη συγγραφή αυτή ή και από άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων ή, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), την ανάθεση της συγγραφής.

Ευθύνη έκδοσης και κυκλοφορίας των νέων βιβλίων

Το Ι.Τ.Υ.Ε.«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει την ευθύνη της έκδοσης, κυκλοφορίας, διανομής και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά κατ’ ενάσκηση των ισχυουσών αρμοδιοτήτων του.

Σχόλια (27)

Eutychia-sama
|

Ναι καλά για καινούρια βιβλία
Αλλά όμως κοίταξε πρώτα το χώρο που τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο σε ποιες συνθήκες είναι και μετά τα βιβλία αντε λίγο....θα πάω Α' Λυκείου...
Είστε άχρηστοι....

Μαρία Χατζη
|

Ποιοι είναι οι λόγοι θεσμοθέτησης του πολλαπλού βιβλιου; Γιατί πρέπει να υπάρχουν 10 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο μάθημα;

Με τη Νίκη
|

Ακριβώς στην ΩΡΑ τους οι αλλαγές με 2 χρόνια καθυστέρηση... Πάλι καλά να λέμε γιατί με τους δ/ντές έκανε περισσότερο! Μπράβο Νίκη!

δρ. Μαύρος
|

Εντελώς ανοργάνωτοι, τίποτα δεν γίνεται σωστά, τίποτα δεν προγραμματίζεται σωστά. Πάμε συνεχώς σε αναβολές σε όλες τις εξαγγελίες από αξιολογήσεις και κρίσεις μέχρι βιβλία.
Υπουργείο αχταρμάς που πάει να τα κάνει όλα ταυτόχρονα και τελικά δεν κάνει τίποτα.

Αξιολογούμενος μη επαρκής
|

Στο υπουργείο αξιολόγηση ΔΕΝ έχει μόνο στα κορόιδα.
Όπως και να το πεις κάπου πρέπει να φορτωθεί η αποτυχία κυβερνητικών αποτυχιών δεκαετιών. Κάποιος πρέπει να φταίει και όπως ξέρουμε πολύ καλά δεν φταίνε ποτέ και υπουργοί ποτέ οι κυβερνήσεις στην περίπτωσή μας φταίνε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
Στην περίπτωσή μας για τα βιβλία Πόροι από ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν αν ήταν όμως καμία επιδότηση σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε γίνει χθες.

Ερώτηση
|

καμία πρόβλεψη για τα ποσοστά των εκδοτικών οίκων θα υπάρχει; Φοβάμαι ότι στο τέλος οι συγγραφείς θα παίρνουν 100 ευρώ το χρόνο αποζημίωση για καμιά δεκαριά χρόνια...

Lefteris
|

Οι λόγοι της αναβολής δεν είναι δύο αλλά ένας. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έκαναν οι εγκέφαλοι του υπουργείου.

Μακροπρόθεσμα όνειρα
|

Μην κάμεις όνειρα τρελά κάτσε εδώ που είσαι καλά!!!

Φιλολογίζων
|

Πείτε επιτέλους την αλήθεια!! Δεν εξασφαλίστηκαν τα σχετικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ για "τόσα" πολλαπλά βιβλία! Τα της μετάθεσης σε άλλη χρονιά είναι υπεκφυγές!!!

CHRIS
|

ΜΠΑΝΑΝΙΑ

Ευτυχώς συνταξιουχος
|

Πάλι δεν πρόλαβε η Κεραμεως;; Καλά ξέρει παράταση!!!!! Κατά τα Χριστούγεννα ίσως κάνει κρίσεις διευθυντών!!!!? Αλλιώς παράταση!!!!!!!

alastor
|

Έχουμε πια καταλάβει πως λειτουργεί το επιτελικό κράτος/παράρτημα ΥΠΑΙΘ και ξέρουμε από ... αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα.

Σιγά μην είχαμε πάρει στα σοβαρά ότι το 2023-24 θα έφταναν στα σχολεία τα νέα σχολικά βιβλία, για τα οποία ...ακόμα δεν έχει γίνει η προκήρυξη συγγραφής τους...

Όσο για το 2024-25, προφανώς θα αποφασίσει η νέα κυβέρνηση....

Nikoletta
|

Μιλάμε για οργάνωση όχι αστεία!!! Γιατί γελάτε κύριοι!!!

Ο Παραλογισμός
|

Γενική πρόβα για τα σχολικά βιβλία, λες και παίζουμε στο θέατρο, αυτά έπρεπε να είχαν ετοιμαστεί από το 2020 ή το 2021.

Γιατί περιμένουν όλοι τελευταία στιγμή, έτσι θα δώσουν το σωστό παράδειγμα στους μαθητές από τους οποίους απαιτούν συνέπεια σε όλα; Με βιβλία που ξεκίνησαν να γράφονται το 2000-2010 θα κάνουν μάθημα οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το 2025;

Το βιβλίο είναι βιβλίο, δεν είναι σημειώσεις σε Powerpoint ή PDF να τις διαβάζουν από την οθόνη τα παιδιά.

Βρας
|

Ε, όχι και «ανατροπή»! Αναβολή είναι...

ΥΓ ένχαρτα; Τιναφτό;

Ωιμε
|

ΑΝ ΟΙ '' ΑΡΙΣΤΟΙ'' ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ, ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ. ΘΑ ΦΑΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΥΤΟΙ, ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΑΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΗΤΤΑ

Πιτσιφλής
|

- Θα γελά και το φωτοτυπικό της κυρίας Άννας.
- Ποιας Άννας;
- Της βιομηχανικής επανάστασης.
- Της τέταρτης;
- Ποιας άλλης;

ποια ανατροπή; το αναμενόμενο;
|

από τους άχρηστους; ποιος μάχιμος που ξέρει τι γίνεται στο σχολείο με τις παλινωδίες τους το είχε χάψει; ελάτε, παρακαλώ ...

Kitsos
|

Ούτε αυτό το πρόλαβε η Νίκη;

Συνάδελφος
|

Μπερδεμένος ο νέος νόμος για τα βιβλία. Δεν ξεκαθαρίζει πλήρως την οικονομική απολαβή των συγγραφέων .

Γιάννης
|

Παρακαλώ αναμένεται στο ακουστικό σας λόγω εκλογών. Τίποτα δεν θα γίνει καί απλά όλα παίρνουν παράταση μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η φυσική της γ λυκειου γιατί ήταν η μόνη που μεταβατικά άλλαξε ; Μεταβατικά τα υπόλοιπα πανελλαδικά μαθήματα είναι όλα οκ;;

Φ. Κώστας
|

Καλά είναι όλα αυτά. Ξέρεις άμα σβησεις τις απουσίες και έχεις το σχολείο ξέφραγο αμπέλι τίποτα δεν έχει σημασία.

ΠΕ04.02
|

Άρα ποια προγράμματα σπουδών θα εφαρμοστούν το 2023-2024; Τα τωρινά ή τα νέα;

ΠΟΛΙΤΗΣ
|

Προφανώς, μόλις συνειδητοποίησαν τις ανάγκες του χρονοδιαγράμματος για τα προαπαιτούμενα. Δόξα να 'χει ο ερασιτεχνισμός.

Κωνσταντίνος.
|

Η νέα κυβέρνηση θα τα πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων. Η σημερινή κυβέρνηση το ίδιο έκανε με τα αναλυτικά προγράμματα της προηγούμενης.

Λόγια
|

Λόγια αδιαφόρετα...

Πιτσιφλής
|

Τα μήλα φταίνε, τα απάτσι, το πολύ μπλα-μπλα, η επιλογή ''γαλλικών αρωμάτων'' αντί της ''πυρίτιδας'' και η εμμονή με τα δευτερεύοντα.
Φταίει και ο άμετρος ''ενθουσιασμός''.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ