ΒΟΥΛΗ

Το ΑΣΕΠ για τις καταγγελίες εκπαιδευτικών για αδικίες και λάθη του συστήματος στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022, δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων
Δημοσίευση: 02/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γραπτή απάντηση του ΑΣΕΠ στην ερώτηση Βουλευτών για τις καταγγελίες εκπαιδευτικών για αδικίες και λάθη του συστήματος στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022, διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης  Βορίδης.

Ειδικότερα, στην απάντηση το ΑΣΕΠ αναφέρει τα εξής:

1. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από το προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο, η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται αποκλειστικά με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους και κατ’ αυτής οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.

2. Η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. αφορά στην έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης. Η απόφαση για τον αριθμό των θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες, το χρόνο διορισμού, καθώς και η απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019, περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής.

3. Ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα και την πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π. και τα οποία αναφέρονται στην εν θέματι Ερώτηση:

α. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022, δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων. Εάν είχε παρατηρηθεί πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, το Α.Σ.Ε.Π. θα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει πράξει στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων προκηρύξεων. Επιπλέον, εάν υφίστατο δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων, αυτή προφανώς δεν θα αφορούσε μόνον τη συμπλήρωση του προσόντος της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά θα είχε παρατηρηθεί και στη συμπλήρωση των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων.

β. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr/helpdesk) ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01 Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».

4. Σε κάθε περίπτωση οριστικές απαντήσεις επί των θεμάτων που τίθενται με την Ερώτηση και άπτονται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των υποψηφίων θα δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

5. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.

Σχόλια (2)

 
ΑΣΕΠ 2008
04 Σεπ 2022 10:26

Πότε θα γίνει νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ; Υπάρχουν και οι επιτυχόντες του 2008, ένα ποσοστό των θέσεων αναπληρωτών δεν πρέπει να δοθεί σε εκείνους;

 
Παναγιώτα
02 Σεπ 2022 16:18

Διαπιστώνοντας ότι δεν έχει τηρηθεί ο Νόμος για την σύνταξη των πινάκων για ΕΕΠ ως προς ζήτημα της προσθήκης του κριτηρίου της παιδαγωγικής επάρκειας ως προσόν για την πρόσληψη των ΠΕ23 Ψυχολόγων στην Εκπαίδευση, θα πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά ενάντια στην αυθαίρετη και μη σύννομη πρόταξη, των εχόντων παιδαγωγική επάρκεια στους πίνακες των ψυχολόγων ΠΕ 23.
Σύμφωνα και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4589/2019 όπου οι μεταβατικές διατάξεις ΔΕΝ ισχύουν για όσους ξεκίνησαν τις σπουδές τους κατά το έτος 2012 και ΠΡΙΝ όπως περιγράφεται στα παρακάτω

Άρθρο 66 παρ. 2

2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.