Είστε εδώ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Η νέα απόφαση για τη απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών
Δημοσίευση: 02/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υπογράφηκε από την υπουργό Ν. Κεραμέως και την υφυπουργό Ζ Μακρή η νέα   Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής μαθητών και μαθητριών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των θρησκευτικών.

Ειδικότερα για τα θρησκευτικά, προβλέπεται ότι:

  • Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

Η εν λόγω Απόφαση του Υπουργείου εκδίδεται σύμφωνα με τις τέσσερις σχετικές Αποφάσεις (υπ’ αρ. 559/2014, 660/2018, 1749/2019 και 1750/2019) του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αναλυτικά η απόφαση  για την απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα, προβλέπει τα εξής:
 
1) Φυσική Αγωγή

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Αν από τα στοιχεία του οικείου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή/τριας προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα, ο/η Διευθυντής/ντρια, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α, ως Πρόεδρο, τον/την αρμόδιο/α εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον/την Υπεύθυνο/η του οικείου τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφαίνεται για την απαλλαγή του/της μαθητή/τριας από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για την αποχή του/της από συγκεκριμένες αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω Τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια και συνεδριάζει όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν θέματα της αρμοδιότητάς της.

δ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής ο/η μαθητής/τρια δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μάθημα. Την ώρα αυτή συμμετέχει στις δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με την περιπτ. β ́ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ε) Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μίας διδακτικής ώρας, αν υπάρχει λόγος. Ο/Η διδάσκων/ουσα μπορεί να χορηγήσει την απαλλαγή μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

2) Μουσική

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της
Μουσικής, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του, αν ο/η κηδεμόνας του/της ή ο/η ίδιος/α, εάν είναι ενήλικος/η, υποβάλλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται αν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας ή είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα/ουσα καθηγητή/τρια, και τον/την Υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, η οποία συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Η ίδια επιτροπή καθορίζει εάν ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος. Αν υπάρχουν αμφιβολίες ο/η μαθητής/τρια προσκομίζει γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης και αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα του. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία, αν ο/η μαθητής/τρια δεν είναι υποχρεωμένος/η να παρευρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας, καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος.

3) Θρησκευτικά

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/τρια, εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της, εάν είναι ανήλικος/η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους. Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά το άρθρο 11 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α’ 45) και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του/της. Ο/Η Διευθυντής/ντρια ενημερώνει για την υποβολή της σχετικής αίτησης τον/την καθηγητή/τρια που διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα στο οποίο φοιτά ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια, ώστε να γνωρίζει ποιοι/ποιες μαθητές/τριες θα βρίσκονται στην τάξη του/της κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν επιτρέπεται να περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α 167) και της υπ ́ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β' 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (όπως ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η τάξη στην οποία φοιτούν οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών.

δ) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Την ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού παραμένουν στο σχολείο και εφαρμόζεται αναλόγως το τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου.

4) Αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας από τους μαθητές/τριες και/ή από τους γονείς/κηδεμόνες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, φυλάσσονται με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας εντός κλειστών φακέλων σε σημείο του γραφείου του/της στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο εκείνος/η και καταστρέφονται από εκείνον/εκείνη μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής.

5) Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων

α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εφαρμογή της παρούσας είναι i) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της εκάστοτε σχολικής μονάδας και ii) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της αιτούμενης απαλλαγής από την ενεργό συμμετοχή στα ανωτέρω μαθήματα.

δ) Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε' του Γ.Κ.Π.Δ. (η έκδοση της πράξης χορήγησης ή μη της απαλλαγής λαμβάνει χώρα κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας). Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ' του Γ.Κ.Π.Δ., ήτοι η θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικής αξίωσης, υπό την έννοια της άσκησης του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και της προβολής των εξ αυτού απορρεουσών αξιώσεων. Ταυτόχρονα, νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών είναι και το αρ. 9 παρ. 2 περ. ζ ΓΚΠΔ.

ε) Η χορήγηση της απαλλαγής σε μαθητή/τρια από την ενεργό συμμετοχή σε κάποιο από τα ανωτέρω μαθήματα καταχωρίζεται στο βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας με την ακόλουθη διατύπωση : «Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής», «Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα της Μουσικής», «Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών», «Χορήγηση απαλλαγής από την προσευχή και τον εκκλησιασμό» χωρίς να καταχωρίζεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που αφορά στους λόγους χορήγησης της απαλλαγής ή σχετίζεται με αυτούς. Η χορήγηση της απαλλαγής καταχωρίζεται και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», επομένως αποδέκτης αυτής της πληροφορίας είναι και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"», το οποίο έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το ως άνω πληροφοριακό σύστημα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η καταχώριση και στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα είναι απαραίτητη για την οργάνωση και άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και την άσκηση περαιτέρω αρμοδιοτήτων που συνέχονται με αυτό, όπως ενδεικτικώς η έκδοση τίτλων σπουδών και λοιπών πιστοποιητικών /αποδεικτικών. Στο πληροφοριακό σύστημα καταχωρίζεται μόνο η πληροφορία της απαλλαγής του/της μαθητή/τριας από την ενεργό συμμετοχή στα ανωτέρω μαθήματα χωρίς να καταχωρίζεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που αφορά στους λόγους χορήγησης της απαλλαγής ή σχετίζεται με αυτούς.

στ) Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την απαλλαγή από τα ανωτέρω μαθήματα και στα λοιπά συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το τέλος του σχολικού έτους το οποίο αφορούν, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής των ως άνω αιτήσεων και λοιπών συνυποβληθέντων δικαιολογητικών. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» τηρούνται για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα έχουν μόνο ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι από εκείνον/η εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, τα τηρούμενα στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» δεδομένα προστατεύονται μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν, κατ ́ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία από κάθε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση.

η) Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν και δύνανται να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, του περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία.

 

Σχόλια (16)

 
Πλατάρος Γιάννης
05 Σεπ 2022 13:09

@ Για την ανεπάρκεια κατανόησης κειμένου:
Στο δια ταύτα των «τρομακτικών» για εσάς απόψεων, προέτεινα να αποφασίζει το παιδί , αφού η συνείδηση εξ ορισμού είναι ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Άρα ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ο γονέας συναινεί νομικά. Μιλάμε για αναλογική αναγνώριση δικαιώματος παιδιού στην δική του συνείδηση και όχι του γονέα του.
Δογματικά, το παιδί κατηχεί ο ανάδοχος νονός μέχρι τα 12. Μετά το παιδί έρχεται Γυμνάσιο και αποφασίζει ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΣ με βάση την δική του συνείδηση!
Αυτά έγραψα και σας τα κάνω πιο λιανά, μήπως αυτή την φορά το καταλάβατε.

 
Δεν φταίει το κείμενο.... αλλά η κατανόησή του....
05 Σεπ 2022 10:51

@Πλατάρος Γιάννης 04 Σεπ 2022 11:46
Να μας συγχωρείτε για την «πλήρη ανεπάρκεια κατανόησης κειμένου»…. Μήπως όμως δεν είναι «λόγω εθελοτύφλωσης».... αλλά λόγω του αχταρμοεθελοτυφλωτικού κειμένου?.....
ΥΓ. Και κάποιος άλλος δικαιολογούταν προχθές, ότι δεν έγινε ορθή κατανόηση αυτών που είπε και που ακούσαμε με τα αυτάκια μας.....

 
Δήμος
04 Σεπ 2022 23:57

Στην πραγματικότητα όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα απαλλαγής. Η θρησκευτική συνείδηση είναι προσωπικό δεδομένο και αλλάζει κατά το δοκούν. Μπορεί κάποιος να είναι τώρα Χριστιανός και αργότερα Βουδιστής ή Άθεος και μετά να ξαναγίνει Χριστιανός. Άρα λοιπόν μπορεί ο γονιός να υπογράψει ένα χαρτί που να λέει οτι το παιδί του δεν είναι πλέον Χριστιανός Ορθόδοξος και να πάρει απαλλαγή. Τι θα του ζητήσουν ; Χαρτί οτι ξεβαπτίστηκε ;

 
Trianon
04 Σεπ 2022 18:28

Αν η Κεραμέως επιμείνει στην ισχύουσα ΥΑ δεν θα γίνει πάλι συζήτηση στο ΣτΕ;

 
Αυτονόητη απόφαση
04 Σεπ 2022 13:13

Το μάθημα των θρησκευτικών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και η γνωμοδότηση της Αρχής αναφέρεται στη διατύπωση που θα υποβάλλει ο κηδεμόνας.Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Αρχή να αποφασίζει για το ποια μαθήματα είναι υποχρεωτικά ή για τον χαρακτήρα τους.Το υπουργείο έλαβε υπόψη της τη γνωμοδότηση,όπως έπρεπε για τυπικούς λόγους,αλλά η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική για το υπουργείο.Πέρα από τα νομικίστικα όμως,το μάθημα έχει μεγάλη χρησιμότητα και αρέσει στα παιδιά όταν γίνεται κανονικά.Ας βελτιώσουμε το περιεχόμενό του και το επίπεδο των θεολόγων,που ήδη έχει ανέβει παιδαγωγικά.Επισης,ας αφήσουμε τα σχολεία να λειτουργήσουν χωρίς να τα φορτώνουμε με τα απωθημένα και τις ιδεοληψίες μας.Αν το πάμε έτσι, μπορεί κάποιος αλλοεθνής να διαφωνήσει με το μάθημα της ιστορίας ή άλλος με την φιλοσοφία,την πολιτική αγωγή ή με τη νευτώνεια φυσική.

 
Πλατάρος Γιάννης
04 Σεπ 2022 11:46

@@Πλατάρος
Το πραγματικά τρομακτικό είναι η πλήρης ανεπάρκεια κατανόησης κειμένου λόγω εθελοτύφλωσης...

 
Απίστευτα πράγματα
04 Σεπ 2022 11:33

@Πλατάρος Γιάννης 03 Σεπ 2022 12:35
"Παλιότερα ο άθεος δεν έβαζε βέτο για τα θρησκευτικά. Το δεχόταν χωρίς να το παραδέχεται. Το αποδεχόταν απλώς. Και δεν πάθαινε και τίποτα! Το χειρότερο να γίνει καλύτερος άνθρωπος!".
Δηλαδή η διδασκαλία των θρησκευτικών στο σχολείο a priori μας κάνει καλύτερους ανθρώπους λέτε? Ή μήπως όλοι οι θρησκευόμενοι είναι καλύτεροι άνθρωποι? Είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ αυτά που γράφετε.... (σε οποιαδήποτε Θρησκεία).

 
@Πλαταρος
04 Σεπ 2022 09:32

"Τώρα έχει ανοίξει προ πολλού ο ασκός του Αιόλου. Παλιότερα ο άθεος δεν έβαζε βέτο για τα θρησκευτικά. Το δεχόταν χωρίς να το παραδέχεται. Το αποδεχόταν απλώς. Και δεν πάθαινε και τίποτα! Το χειρότερο να γίνει καλύτερος άνθρωπος!"
Παλαιότερα ...η γυναίκα έτρωγε ξύλο από το σύζυγό της κ το αποδεχόταν απλώς...ο μαθητής από το δάσκαλο...ο υπάλληλος από τον εργοδότη (απειλές για την ακρίβεια)...και άλλα πολλά παραδείγματα που το χειρότερο που μπορούσε να τους συμβεί ήταν " να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι"...
Τα στέρνα τιμούν τα πρώτα κ. Πλαταρε, κ επειδή δεν σας γνωρίζω καλύτερα να αποσυρθειτε κ να δώσετε τη σκυτάλη στους νεους κ στα οράματα τους.
Υ.Γ τα γραπτά μένουν, είναι τρομακτικά όλα αυτά που γραφετε

 
Μιχάλης Θ.
03 Σεπ 2022 19:23

Με την ευκαιρία - και εξ αφορμής της απόφασης - να ρωτήσω κάτι (λίγο) άσχετο:
Επιστρέφει η καθημερινή, πρωινή, προσευχή;
Ρωτάω γιατί από τον Μάρτιο του 2020 είχε σταματήσει.
Αν γνωρίζει κάποιος...

 
Πλατάρος Γιάννης
03 Σεπ 2022 12:35

Ένα σοβαρό εξτρά παρεπόμενο θέμα είναι το ποιός υπογράφει την ΄δήλωση!
Π΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄άρα πολύ σοβαρό, από δεοντολογική, ηθική, λογική, νομική άποψη!
Ο κηδεμόνας του ανηλίκου όπως είναι πάντα το νομικώς ορθόν;
Το παιδί έχει άποψη για θέμα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ;;; (Σκεφτείτε την έννοια της λέξης «συνείδηση» και την ετυμολογία της που σχεδόν ταυτίζεται με την έννοια)
Ο νόμος αναγνωρίζει δικαίωμα συνείδησης φύλου σε ανηλίκους! (Νοιώθω κοριτσάκι, ας έχω ΧΨ χρωμόσωμα φύλου, άρα ντύνομαι κοριτσίστικα, αλλάζω χαρακτηριστικά φύλου κ.ο.κ.
Υπάρχει η ΑΓΩΓΗ!
Σπρώχνω τον γιό μου σε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό.
Το Κράτος σπρώχνει τον κόσμο σε ό,τι αυτό θεωρεί σωστό εκφράζοντας έναν μέσο όρο δημοκρατικής πλειοψηφίας και ενός Συντάγματος.
Είναι ΑΤΟΜΙΚΟ δικαίωμα; Δικαίωμα παιδιού; Δικαίωμα ανηλίκου; Υπάρχει επιτροπεία στην ατομική θρησκευτική συνείδηση;
Και λίγο ανάποδα:
Έχει δικαίωμα ο πιτσιρικάς να λέει «δεν θέλω να παρακολουθώ;
Έχει καλλιεργηθεί ένα βουνό δικαιωματισμού τα τελευταία χρόνια.
Αντιφάσεις επί αντιφάσεων....
Η παλιά αντίληψη του τύπου «...αυτό είναι το πρόγραμμα που παρέχει το Δημόσιο Σχολείο κι άμα σας αρέσουμε, για το αίτημά σας δεν θα μπορέσουμε...» δεν παραπέμπει σε τραγούδι του Χ''δάκη , αλλά σε αυταρχισμό τουλάχιστον έως απροκάλυπτο φασισμό. ...
Ζητούν όλοι ατομικές διακεκριμένες μεταχειρίσεις σε μαζικούς συλλογικούς χώρους...
Τώρα έχει ανοίξει προ πολλού ο ασκός του Αιόλου. Παλιότερα ο άθεος δεν έβαζε βέτο για τα θρησκευτικά. Το δεχόταν χωρίς να το παραδέχεται. Το αποδεχόταν απλώς. Και δεν πάθαινε και τίποτα! Το χειρότερο να γίνει καλύτερος άνθρωπος!
Πιο παλιά μεγαλοαστοί, συνήθιζαν να γράφουν τα παιδιά τους στην ΚΝΕ, για να κοινωνικοποιηθούν να μάθουν την στρατιωτική πειθαρχία σε πολιτικό περιβάλλον, την ιεραρχία , την υπακοή στην πλειοψηφική άποψη του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» κ.ο.κ. όντες ΄βέβαιοι ότι με την ενηλικίωση «θα έπαιρνε το δρόμο του», βλέποντας και από πρώτο χέρι, βιωματικά πώς ενεργούν οι ζηλωτές τιμητές των πάντων...
Ας το δουν έτσι και οι Γονείς οι άθεοι: Ας πούμε το παιδί παθαίνει ατύχημα και γίνεται Χριστιανός! Τι θα πάθει πραγματικά;;;
Θα είναι ολιγαρκής, θα τρώει λίγο και υγιεινά , δεν θα ξενυχτάει πλην ολονυκτιών(!) δεν θα πίνει, δεν θα βρίζει,θα αρκείται και στα λίγα, δεν θα αδικεί, θα συγχωρεί, θα ζητάει συγχώρεση, θα παραδέχεται τα λάθη του, θα είναι ταπεινός, κ.ο.κ. Αυτό δεν θέλουν όλοι οι γονείς από τα παιδιά τους; Έχει τόση δύναμη δα το Σχολείο στην διαμόρφωση χαρακτήρα ; Και μάλιστα ένα μόνο μάθημα; Και μάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες της ανθρώπινης Ιστορίας ;
Μακάρι να είχαμε την δύναμη μετασχηματισμού που νομίζουν πολλοί ότι έχουμε!
Λέω λοιπόν , ας κάνει το παιδί Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ, με την εποπτεία του γονέα να αποφεύγει το κακό. Δεν θα πάθε και τίποτα αν πετύχουν 100% οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος!....

 
συνείδησή μου ....
03 Σεπ 2022 01:26

Με συγχωρείτε, ο άθεος έχει θρησκευτική συνείδηση; Τι του ζητούν να υπογράψει; Τι πιο φυσικό να επικαλείται λόγους συνείδησης απλώς.

 
Γεωργία λ.
02 Σεπ 2022 23:55

Δηλαδή το δικαίωμα κάθε μαθητή να πιστεύει ή να μην πιστεύει του δίνεται από το πόσο "ελαστικός" ή μισαλλοδοξος είναι ο κηδεμόνας του...και μετά σου λέει ότι έχουμε ελευθερία και ισότητα . Αλλά η κυρία κεραμεως δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπους που πιστεύουν σε αλλαγές θρησκείες ή που είναι άθεοι ,εκείνη χριστιανή είναι ,τι την αφορά τι κάνουν οι υπόλοιποι? Ελευθερία άποψης και επιλογής από τον μαθητή αν θα διδάσκεται ένα μάθημα το οποίο αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι καθαρά επιλογή του κάθε ανθρώπου αν θα το ασπάζεται !

 
Ανδρέας
02 Σεπ 2022 22:51

Η υπουργός σωστά αποφάσισε για τη μη απαλλαγή των ορθοδόξων μαθητών, στηριγμένη στις (4) αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν ότι το μάθημα είναι υποχρεωτικό γι αυτούς τους μαθητές. Αν κάποιος μαθητής
( ή για να το πω πιο σωστά, αν οι γονείς του - διότι οι γονείς αποφασίζουν για τα ανήλικα παιδιά τους -) δεν αισθάνονται καλά ως βαπτισμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί, ας δηλώσουν ενυπόγραφα στο σχολείο, ότι για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, ζητούν την απαλλαγή του παιδιού τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών.
Πάντως βιάστηκαν κάποιοι κονδυλοφοροι να χαρούν, γράφοντας τις προηγούμενες μέρες, ότι ΟΛΟΙ οι μαθητές, - και οι ορθόδοξο χριστιανοί - θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το μάθημα, απλώς με μια προφορική δήλωση στο διευθυντή του σχολείου.
Δυστυχώς γι αυτούς, διαψευστηκαν!!!

 
Nikos
02 Σεπ 2022 21:59

Παίζει κρυφτούλι η Υπουργός. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Μπορούν όντως, λόγω της αδυναμίας ελέγχου, ακόμα και οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να μπορούν να δηλώσουν πως δεν είναι Χ.Ο. (το οποίο δεν θα αρέσει στην Εκκλησία, μιας και έτσι όπως είναι η διατύπωση της απόφασης θα προσμετρώντας στους "εκτός ποιμνίου").

Μα αυτό που της φωνάζουν όλοι της Κεραμέως είναι το ότι πρέπει να φτιάξει εναλλακτικό μάθημα. Κι αφού δεν μπορεί -έτσι που τα έχει κάνει - άμεσα, το αργότερο από το σχ. έτος 2023-24.
Αυτό είναι κάτι που θέλει να το αποφύγει, μιας και έτσι θα προστεθεί ακόμα ένα στοιχείο που θα ενισχύει την αποδέσμευση του κοσμικού κράτους από την αγκάλη της εκκλησίας. Και μαζί χάνεται και η καλή σχέση της Υπουργού με το ειδικό αυτό μέρος του εκλογικού σώματος.
Είναι βέβαια καιρός να γίνει (η αποδέσμευση), ειδάλλως καθυστερούμε τραγικά και θα συνεχίζουμε να ακούμε, ως επιχειρήματα και ισότιμο λόγο . Πρέπει πραγματικά να γίνει επιτέλους αυτός ο διαχωρισμός πολιτείας/εκκλησίας.

Τέλος, παραμένει λάθος το υπουργείο, μιας και θεωρεί ότι η συνείδηση συνδέεται απαρέγκλιτα με τα θρησκευτικά πιστεύω. όσο κι αν αυτό της το τρίβουν στη μούρη καιρό τώρα, με αμέτρητες δικαστικές αποφάσεις.
Απλά δεν μπορεί να το κατανοήσει. Είναι έξω από τη σφαίρα νοημάτων που μπορεί να αναγνωρίσει. Πόσο κρίμα όμως για εμάς, τους πολίτες αυτής της χώρας!

 
Στράτος
02 Σεπ 2022 21:10

Ο σχολιαστής " Στράτος, 02 Σεπ 2022 20:24" δεν είμαι εγώ που συνηθίζω εδώ και αρκετά χρόνια να σχολιάζω στο esos με αυτό το όνομα. Παρακαλώ τον φίλο σχολιαστή να αλλάξει κάτι στο όνομα σχολιασμού για αποφυγή παρεξηγήσεων.
.
Επί της ουσίας του ρεπορτάζ: Το Υπουργείο διατηρεί το καθεστώς των απαλλαγών από τα Θρησκευτικά ως είχε μέχρι σήμερα μόνο για αλλόθρησκους, ετερόδοξους και άθεους. Επιπλέον ξεπερνά με απλές νομικές κινήσεις στοιχεία για τα οποία υπήρξαν δικαστικές καταδίκες. Έτσι ζητά δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ (υπήρξε ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ σε προηγούμενη ΥΑ για τις απαλλαγές επειδη΄ δεν είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ) και στα λαμβανόμενα υπόψιν της Υ.Α. αναγράφει και την απόφαση της ΑΠΔΠΧ (υπήρξε η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε την αμέσως προηγούμενη ΥΑ επειδή δεν είχε λάβει υπόψιν ως ουσιώδη τύπο καποια Γνωμοδότηση της Αρχής).
Ασφαλώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια των δικαστικών διεκδικήσεων από όσους θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο υπεράσπισης των απόψεών τους (π.χ. Ένωση Αθέων).
Προς το παρόν πάντως και για το αρχόμενο σχολικό έτος ισχύει η σημερινή ΥΑ.

 
Στράτος
02 Σεπ 2022 20:24

Δεν άλλαξε κάτι. Σε ότι αφορά τα Θρησκευτικά, η αδυναμία ελέγχου της θρησκευτικής ταυτότητας ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα και στους ορθόδοξους μαθητές να απαλλαγούν. Η θρησκευτική τους ταυτότητα δεν απορρέει από πουθενά. Το Υπουργείο απλά παίζει το γνωστό παιχνίδι και όλοι είναι ικανοποιημένοι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ