ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μεταπτυχιακά: Το εισόδημα που οδηγεί σε απαλλαγή από τα δίδακτρα

Ποιοι έχουν δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης - Υποτροφίες
Δημοσίευση: 06/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος απαλλάσσονται από τα δίδακτρα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 , όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών , των οποίων:

Α. Το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, δεν υπερβαίνει τα  8.752 ευρώ (από 8.770  πέρσι),και,

Β. Το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα   αυτοτελώς τις 6.126, 40  ευρώ (από 6.143 πέρσι)

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης - Υποτροφίες

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ.  πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 

Ετικέτες: 
Μεταπτυχιακά

Σχόλια (18)

 
Πολίτης
27 Σεπ 2022 08:08

Αν είναι δυνατόν να αλλάζουν τον νόμο και να βάζουν και την προϋπόθεση της αριστείας τέλος Ιουλίου, ένα μήνα πριν την λήξει των αιτήσεων στα μεταπτυχιακά και εφόσον έχει λήξει και η προθεσμία αιτήσεων για άλλες πιθανές υποτροφίες. Είναι πραγματικά ντροπή και αίσχος να κόβουν τόσα παιδιά από την "δωρεάν" παιδεία τελευταία στιγμή.

 
Α
18 Σεπ 2022 15:17

Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αν κάποιος είναι 25 χρονών και είναι ανεξάρτητο μέλος από την οικογένεια του εδώ και χρόνια θα υπολογιστεί το ατομικό ή οικογενειακό του εισόδημα; Γιατί αναφέρεται μεν η ηλικία των 26 ετών αλλά είναι σε πλήρη αντίθεση με τον φορολογικό νόμο για τα εξαρτώμενα μέλη.

 
Ερώτηση
17 Σεπ 2022 19:02

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα?
Η γραμματεία του μεταπτυχιακού μου δεν γνωρίζει.

Ισχύει η κλίμακα στάθμισης που ίσχυε και παλιότερα, δηλαδή 1 για τον πρώτο ενήλικα 0.5 για ενήλικες και άνω των 14 ,0.3 για κάτω των 14?
Ή πλέον κάθε άτομο μετράει ως 1?

 
Φεκ
14 Σεπ 2022 10:10

Για να κατεβάσετε το φεκ μπείτε στην εφημεριδα της κυβερνήσεως (gov.gr) , τεύχος Β' 2022 και αναζητήστε το τεύχος 4659 .

 
Dario Moutso
13 Σεπ 2022 00:27

Τα μεταπτυχιακά άμα επιλεγείς θα έπρεπε να είναι τζάμπα. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε.

 
@ΑΝΩΝΥΜΟΣ
12 Σεπ 2022 22:53

Μήπως μπορεί να την παραθέσει το esos.... εάν δεν χάθηκε στην πτήση με το Rafale?

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
12 Σεπ 2022 15:14

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΠΑΝΤΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ....

 
Ξεκάθαρα
09 Σεπ 2022 22:14

Άλλαξαν τα εισοδηματικά κριτήρια για να μειώσουν τους δικαιούχους. Υποβάθμισαν την έννοια του εξαρτώμενου μέλους με βάση τον κώδικα φορολογίας , ορίζοντας ως όριο τα 26 έτη , πριν από τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα όλης της οικογένειας, ακόμα και αδερφών (αν είναι δυνατόν).

 
αλλ αντ άλλων
09 Σεπ 2022 22:07

Δηλαδή θέλετε να μας πείτε πως το ίδιο είναι μέσος όρος 8.00 , με μέσο όρο τμήματος 5.5 και 8.00?
Στη σωστή κατεύθυνση ο περιορισμός με βάση την "αριστεία" , αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Στάθμιση με βάση μ.ο. σχολής θα ήταν πιο δίκαιο (αν και πάλι υπάρχουν μεταβλητές, όπως διαφορετικά κριτήρια στη βαθμολόγηση από τμήμα σε τμήμα).

 
SM
09 Σεπ 2022 09:38

Παιδιά δεν είναι κάποιος νέος νόμος αυτός. Η υπουργική απόφαση απόφαση απλώς ορίζει ακριβώς τα εισοδηματικά κριτήρια όπως προβλέπονται από το νόμο. Τα Π.Μ.Σ το γνωρίζουν αυτό και μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους από πριν. Αυτό που προστέθηκε αν δεν κάνω λάθος είναι το κριτήριο του βαθμού. Ουσιαστικά δηλαδή λιγότεροι φοιτητές θα διακαιούνται απαλλαγή φέτος. Επίσης γράφει ξεκάθαρα ότι πρέπει ο βαθμός να είναι 7.5/10 τουλάχιστον και προφανώς ΚΑΙ να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρα. Η παράγραφος 4 το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Που μπερδεύεστε;

 
Φορολογούμενος
07 Σεπ 2022 21:51

7,5 βαθμολογία και θα πληρώνουμε το μεταπτυχιακό; Όχι βέβαια. 8.30/10 ναι! Το 7.5 σήμερα είναι χαμηλός βαθμός.

 
Επιπλέον
07 Σεπ 2022 21:49

Πρέπει να μη λαμβάνονται μόνο τα εισοδήματα αλλά και ο βαθμός. Γιατί να απαλλαγεί κάποιος που κάνει απλά ένα πέρασμα; Άριστη βαθμολογία με χαμηλό εισόδημα. Όπως στο εξωτερικό.

 
@Πέτρος
07 Σεπ 2022 11:55

Ακριβώς. Ουσιαστικά το κράτος εδώ έρχεται να κάνει κοινωνική πολιτική (θα το έλεγα αλλιώς, αλλά δε θέλω να κοπεί το σχόλιο) με ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, αυτό των φοιτητών που θα πληρώσουν δίδακτρα. Αυτά είναι σε στυλ ΕΣΣΔ. Και μάλιστα τελευταία στιγμή, που δε μπορεί να "αντιδράσει" και να ρυθμίσει πια το ύψος των διδάκτρων το τμήμα για να βγει ο λογαριασμός. Τι να πεις...αυτοί είναι οι "άριστοι". Δυστυχώς. Απογοήτευση.

 
ΟΜ
06 Σεπ 2022 23:39

Μετά από δεύτερη (και τρίτη) ανάγνωση, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτούνται ΚΑΙ ο βαθμός, αλλά ΚΑΙ τα οικονομικά κριτήρια. Αν δεν κατάλαβα σωστά, διορθώστε με...

 
OM
06 Σεπ 2022 23:12

Έχω κάνει αίτηση για μεταπτυχιακό και ο βαθμός του πτυχίου μου είναι 7,7. Αυτό από μόνο του με απαλλάσσει από τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού, ή πρέπει να πληρούνται και τα οικονομικά κριτήρια;

 
Κκ
06 Σεπ 2022 21:57

Εάν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Α και Β θα πρέπει να πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις πχ βαθμό στο προπτυχιακό κλπ?

Ευχαριστώ.

 
Πέτρος
06 Σεπ 2022 20:06

Δωρεάν κοινωνική πολιτική κάνει ο κ. Υπουργός.
30% δωρεάν και 30% ο ΕΛΚΕ
Με το υπόλοιπο πως να λειτουργήσει το ΠΜΣ;;;
Για αυτό και η Κύπρος κάνει χρυσές δουλειές κ. Υπουργέ

 
ΔΕΠ
06 Σεπ 2022 14:15

Μια ερώτηση προς τον κ. Συρίγο, ο οποίος ως μέλος ΔΕΠ ξέρει πως λειτουργούν οι ΕΛΚΕ και τα ΠΜΣ: Αν κάνεις ένα προϋπολογισμό για να "βγαίνει" το Μεταπτυχιακό και μετά ένας εξωτερικός παράγων (το Υπουργείο) σου πει να δεχθείς έναν αριθμό φοιτητών δωρεάν (τώρα, άμεσα, που ήδη τρέχει το ΠΜΣ, έχεις περάσει προϋπολογισμό κλπ), ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;
1) Αυξάνεις τα δίδακτρα για τους υπόλοιπους φοιτητές εκ των υστέρων;
2) Μειώνεις τις αμοιβές (αν υπάρχουν) για τους διδάσκοντες εκ των υστέρων;
3) Ξανατρέχεις έγγραφα, γραφειοκρατία, ΕΛΚΕ απ'την αρχή για τα παραπάνω;

Συγνώμη αλλά αυτά δείχνουν έλλειψη σοβαρότητας. Τέτοιες αλλαγές και προβλέψεις πρέπει να γίνονται 1 ακαδ. έτος ΝΩΡΙΤΕΡΑ για να μπορούν όλοι να κάνουν το κουμάντο τους. Είναι εξοργιστικό η πολιτική ηγεσία να μην εφαρμόζει κοινή λογική και να γίνονται πράγματα σαν αυτό, στο γόνατο και τελευταία στιγμή. Δε λυπάστε κανέναν.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.