ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ρύθμιση για τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Μεταπτυχιακά (ΦΕΚ)

Τα δικαιολογητικά
Δημοσίευση: 17/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, με την οποία ρυθμίζονται θέματα  σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και στο εξής για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνονται και λειτουργούν από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

1. Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα: Το ως άνω εισόδημα προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και διαπιστώνεται στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ’ έτος, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. Φορολογητέο εισόδημα

Ως τέτοιο εισόδημα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) από το ακαθάριστο εισόδημα.

3. Προϋποθέσεις αριστείας

Οι ως άνω προϋποθέσεις αντιστοιχούν κατ’ελάχιστο στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση (7,5/10) εφόσον η αξιολόγηση στο βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται ανα- λογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Μη δικαιούχοι - Προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, εφόσον:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως. αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστο από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

4. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

5. Ο συνολικός αριθμός των απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης φοιτητών δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προ- κύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%), οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του αριθμού.

6. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

7. Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4

Διαδικασία

1. Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε κάθε Π.Μ.Σ. γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

2. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.

3. Η εξέταση των αιτήσεων και της συνδρομής των κριτηρίων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος στην περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα. Για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

1. Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Για τη διαπίστωση πλήρωσης της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, προϋπόθεσης αριστείας, εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατεθεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αριστεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

5. Η Συνέλευση ή κατά περίπτωση η Επιτροπή Προ- γράμματος Σπουδών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

6. Η αναζήτηση των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται αυτεπάγγελτα από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους στην αίτησή τους

Σχόλια (7)

 
ενδιαφερον
25 Σεπ 2022 16:54

μεταπτυχιακα γιοκ για το λαουτζίκο, δε μας φτάνουν τα λεφτα λεει, αλλα για την ΟΠΠΙ και τα τουρνικε βρηκαμε 50 εκατομμύρια...

 
απο Σύρο
18 Σεπ 2022 16:32

α...πολλά δικαιολογητικά...
Εξ άλλου από τους άλλους υπόσχονται περισότερα ..και πιο θελκτικά...θα σκεφτώ τι θα ψηφίσω καλύτερα αυτή τη φορά.....

 
@Υπατία
18 Σεπ 2022 11:11

Ίσως γιατί τα τρία κριτήρια που αναφέρετε, συνδυαστικά τα πληρούν περίπου 10 φοιτητές στην Ελλάδα?

 
Φοιτητης
18 Σεπ 2022 08:36

Δεν του είπε κάποιος ότι το κριτήριο για το βαθμό > 7.5 είναι υπέρ των αποφοίτων των πιο εύκολων σχολών;όλες οι σχολές το ίδιο επίπεδο δυσκολίας έχουν;ο,τι να ναι κάνουν.

 
Ερώτηση
17 Σεπ 2022 21:01

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα?
Η γραμματεία του μεταπτυχιακού μου δεν γνωρίζει.

Ισχύει η κλίμακα στάθμισης που ίσχυε και παλιότερα, δηλαδή 1 για τον πρώτο ενήλικα 0.5 για ενήλικες και άνω των 14 ,0.3 για κάτω των 14?
Ή πλέον κάθε άτομο μετράει ως 1?

 
Αδικία
17 Σεπ 2022 20:43

δεν είναι μόνο τα στελέχη άνθρωποι με ανάγκες είναι και οι απλοί καθηγητές. Ενώ για αυτούς έχει ξεραθεί το δένδρο αποδοχών και έχει εξαφανιστεί ο δημοσιονομικός χώρος (όπως χαριτωμένα λένε όλοι) στα στελέχη το δένδρο κοντεύει να γίνει η ρεβιθιά του Τζάκ στον ουρανό και πάντα με όποιες οικονομικές συνθήκες αυτοί παίρνουν αύξηση βρίσκοντας δημοσιονομικό χώρο.

 
Υπατία
17 Σεπ 2022 12:04

Η συνεχής φοίτηση, η άριστη >9.5 βαθμολογία και η χαμηλή οικ κατάσταση. Διαφορετικά για ποιο λόγο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.