ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατακτήριες για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής: Εξεταζόμενα μαθήματα και η διαδικασία

Οι κατατακτήριες αφορούν τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Δημοσίευση: 22/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία.

γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

2. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές- συγγράμματα.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 59/2022 (Α ́ 156), διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτών, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου - υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι εκ των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ή άλλο σχετικό έγγραφο της οικείας σχολής και μέχρι την κατάταξή τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών τους.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά και πτυχία των Σχολών/Τμημάτων που έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό αντιστοιχίας με σχολή εκ των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 59/2022 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δελτίο ταυτότητας.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ ́ της περ. δ ́ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α ́ για τους άνδρες.

6. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

7. Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει σε έλεγχο των εισακτέων για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο.

Άρθρο 3
Προκαταρκτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 7, 8, 9,10 και 11 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).

2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δια- τυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του 59/2022.

3. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων και ο πίνακας των υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 4 Επιτροπές

1. Για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής Δικαιολογητικών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης, Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών.

2. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών ορίζονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Άρθρο 5
Κατάρτιση θεμάτων, διενέργεια γραπτού διαγωνισμού και βαθμολόγηση

1. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων είναι επταμελής, με πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών. Τα μέλη της είναι καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ανά δύο διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συναφούς με αυτό.

2. Για την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ των προτεινόμενων από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τακτικών ή αναπληρωτών καθηγητών των Σχολών αυτής. Οι προτεινόμενοι καθηγητές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προσκαλεί στον τόπο της κλήρωσης τους προτεινόμενους καθηγητές τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν την διενέργεια αυτής και οι παρόντες συνυπογράφουν το πρακτικό της κλήρωσης.

3. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων συνεδριάζει από την προηγούμενη ημέρα των γραπτών εξετάσεων στον ειδικό χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποχωρεί μία ώρα μετά την παράδοση θεμάτων στους εξεταζόμενους. Το έργο της Επιτροπής επικουρείται οργανωτικά από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ανωτέρω Υπουργείου και από Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο του εξεταζόμενου μαθήματος ή συναφούς αυτού, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι θέματα και η Επιτροπή κληρώνει τρία από αυτά. Πριν την κλήρωση, εισέρχεται στον ειδικό χώρο ομάδα λυτών, ένας ή δύο ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία, για την αποφυγή σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι στο γνωστικό αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων, ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων. Η ομάδα λυτών αποχωρεί από τον ειδικό χώρο συγχρόνως με την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.

5. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή τα εννέα συνολικά θέματα που κληρώθηκαν σε σφραγισμένους φακέλους. Στη συνέχεια, ακολουθεί νέα κλήρωση, στον τόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, με ευθύνη της Εξεταστικής Επιτροπής, για την επιλογή ενός θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Τα θέματα που επιλέγονται, αναπαράγονται και διανέμονται στους εξεταζόμενους από την ομάδα υπο- στήριξης των επιτηρητών.

6. Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αναλόγως του αριθμού των εξεταζόμενων υποψηφίων, δύναται να είναι το κτήριο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή παραχωρούμενη σχολική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η μετάδοση των θεμάτων δύναται να γίνει και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο ή τρόπο.

7. Σε περίπτωση θεμάτων πολλαπλών επιλογών, κάθε θέμα περιλαμβάνει είκοσι ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα ύλη και κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις απαντήσεις που δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος (Α,Β,Γ,Δ). Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν μέχρι και το είκοσι για κάθε μάθημα και συνολικά από το μηδέν έως και το εξήντα. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν.

Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των δέκα βαθμών και στα τρία μαθήματα θεωρείται επιτυχών των γραπτών εξετάσεων ενώ αν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη των δέκα βαθμών σε οποιοδήποτε από τα τρία μαθήματα, θεωρείται αποτυχών των γραπτών εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές. Σε περίπτωση θεμάτων ανάπτυξης, για τη βαθμολόγηση των δοκιμίων των εξεταζόμενων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β ́ 3185) απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Τα θέματα, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι, οι σωστές απαντήσεις βάσει των οποίων βαθμολογήθηκαν, ο πίνακας αποτελεσμάτων και ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 6
Αποζημίωση καθηγητών

1. Οι καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και οι ιδιώτες που συμμετέχουν στις Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, λαμβάνουν αντίστοιχα την αποζημίωση της υποπαρ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 70977 Φ.536.5/03-01-2018 (Β ́ 76) κοινής υπουργικής απόφασης για κάθε ώρα απασχόλησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1 αυτής.

2. Για την αποζημίωση των ιδιωτών βαθμολογητών, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τις Ομάδες Βαθμολογητών που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 7 Προκήρυξη

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 59/2022 και στην υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β ́ 3185) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8 Ενστάσεις

Κατά των πινάκων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Αρχηγού Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επανάληψη των προκαταρκτικών και γραπτών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 9
Κατάταξη επιλεγομένων

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιμασιών, με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα αποτελεσμάτων που έχει συντάξει η Επιτροπή Βαθμολόγησης. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνεται ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων (εισακτέων και επιλαχόντων), που έχει συντάξει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Οι πρώτοι κατά βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία/ πτυχίο του πίνακα επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων, αποτελούν τους εισακτέους του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη. Υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων δεν επιτρέπεται.

2. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Αξιωματικών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και κατατάσσονται στο τρίτο (Γ ́) εξάμηνο σπουδών ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί.

3. Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δη- μοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό Π.Σ. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό ορκωμοσίας ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, καθώς και απογραφικό δελτίο και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων, για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων και τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή.

γ) Αρνούνται ή δεν προσέρχονται στον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή βρεθούν θετικοί στο αποτέλεσμα του ελέγχου.

6. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μέσα στους τρεις πρώτους μήνες από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους επιλαχόντες, κατά τη σειρά βαθμολογίας, από τον πίνακα επιτυχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α ́ 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων. Στην έννοια του βασικού μαθήματος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 λογίζεται το πρώτο αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας, ήτοι το μάθημα «Στοιχεία Φυσικής και Χημείας».

8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

9. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Δόκιμος Ανθυποπυραγός, επιτυχών του διαγωνισμού, δύναται να υποβάλει εγγράφως δήλωση παραίτησης, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει εγγράφως εντός δυο (2) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ανακαλέσει την παραίτησή του κατά τα προβλεπόμενα και υποβάλει εκ νέου παραίτηση, τότε η Πυροσβεστική Ακαδημία την υποβάλει αυθημερόν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης.

11. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

12. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

13. Εισακτέος που προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα δεν δίνει εκ νέου τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου και εισάγεται στο τρίτο (Γ ́) εξάμηνο της Σχολής Ανθυποπυραγών με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.