Πανελλαδικές Εξετάσεις ΑΣΕΠ : Όλες οι πληροφορίες

Το Μάρτιο θα διεξαχθεί ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τον διορισμό 17.942 μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο

28/09/2022

Άκουσε το άρθρο

Το Μάρτιο του 2023 θα διεξαχθεί ο ι πρώτες Πανελλαδικές Εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τον διορισμό των 17.942 μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ενδέχεται  να διεξαχθεί ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

Στην περίπτωση αυτή τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ορισθούν  στην προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο διαγωνισμό.

Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη.

2. Οι πίνακες αποκλειομένων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Στους πίνακες αναgράφεται ο λόγος αποκλεισμού. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από αρμόδιο όργανο του Α.Σ.Ε.Π., το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα τις αλφαβητικές καταστάσεις καθώς και τις προς συμπλήρωση καταστάσεις παρόντων - απόντων των υποψηφίων που τους αντιστοιχούν. Παράλληλα, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού, προκειμένου να διαβιβαστούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εξεταστικά κέντρα.

4. Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων αναρτούν σε εμφανές σημείο την αλφαβητική κατάσταση των υποψηφίων δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

Απαντητικά Φύλλα - Τετράδια εξέτασης

1. Όταν το μάθημα ή η δοκιμασία εξετάζεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιείται απαντητικό φύλλο, στο οποίο οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους. Τα απαντητικά φύλλα φέρουν ειδικό πλαίσιο στο οποίο επικολλάται ετικέτα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποψηφίου.

Όταν οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα εξεταστέα θέματα ή απαντούν με κείμενο στις τιθέμενες ερωτήσεις, αντί απαντητικού φύλλου, χρησιμοποιούν ειδικά τετράδια που φέρουν τον τίτλο του Α.Σ.Ε.Π. Τα τετράδια φέρουν ειδικά πλαίσια για την επικόλληση ετικετών με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποψηφίου και την αναγραφή του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή.

Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά πλαίσια καλύπτονται όταν τεθούν τα στοιχεία του υποψηφίου και ακολούθως όταν τεθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 21 της παρούσας. Τα τετράδια μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα ή τη δοκιμασία και το είδος της εξέτασης αυτού (ανάπτυξη κειμένου, απάντηση σε ερωτήσεις κ.λπ.).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. παραδίδει ή αποστέλλει εγκαίρως στον πρόεδρο της επι- τροπής κάθε εξεταστικού κέντρου τα αναγκαία για την εξέταση όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών απαντητικά φύλλα και τετράδια, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα υλικά. 3. Ο Πρόεδρος της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου φροντίζει να παραληφθούν από τον υπεύθυνο κάθε αίθουσας τα αναγκαία απαντητικά φύλλα και τετράδια, ανάλογα με τον αριθμό των διαγωνιζομένων στην αίθουσα, για την οποία είναι υπεύθυνος και τον αριθμό των μαθημάτων ή
δοκιμασιών στα οποία θα διαγωνισθούν.

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών εξέτασης μαθήματος

1. Στην περίπτωση εξέτασης μαθημάτων ή δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, ενδεικτικά, υπολογιστές - ταμπλέτες, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

. Οι ερωτήσεις με τις αντίστοιχες επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν τις απαντήσεις τους, εμφανίζονται στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών των υποψηφίων.

Αναβολή διαγωνισμού

Η Κ.Ε.Δ. μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της, που ανακοινώνεται αυθημερόν κατά τον προσφορότερο τρόπο, να αναβάλει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μέχρι είκοσι μία (21) το πολύ ημέρες.

Μεγαλύτερης διάρκειας αναβολή αποφασίζεται μόνο από το Α.Σ.Ε.Π., αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος.

Πρόγραμμα διαγωνισμού

Η Κ.Ε.Δ., επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, καθορίζει το πρόγραμμα του διαγωνισμού που περιλαμβάνει: α) τις ημέρες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι και β) τα τυχόν επιτρεπόμενα βοηθήματα.

Το πρόγραμμα αποστέλλεται στους προέδρους των εξεταστικών κέντρων ή στον γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων, που ενεργούν περαιτέρω .

Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες

Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου με βάση την αλφαβητική κατάσταση, κατανέμει τους υποψηφίους στις αίθουσες των κτιρίων του διαγωνισμού, ανάλογα με τη χωρητικότητα των αιθουσών, τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των εξεταζομένων μαθημάτων ή δοκιμασιών.

Στα κτίρια του διαγωνισμού αναρτάται, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, η αλφαβητική κατάσταση που περιλαμβάνει τους υποψηφίους που διαγωνίζονται στο συγκεκριμένο κτίριο.

Για την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση, συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον γραμματέα και τον πρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων της περ. α’, της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προ- κήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Προσδιορισμός θεμάτων

1. Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζει θεματοδότες ανά εξεταστέο μάθημα ή δοκιμασία από πρόσωπα ειδικών προς τούτο γνώσεων.

Κάθε θέμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως.

Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της εξέτασης και σε ειδικό χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού και μαζί με τους θεματοδότες καθορίζει ή εγκρίνει τα θέματα που θα δοθούν για εξέταση.

Η Κ.Ε.Δ. μεριμνά για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι.

2. Η εξέταση των μαθημάτων ή δοκιμασιών μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο.

Στην πρώτη περίπτωση, για κάθε μία ερώτηση, διατυπώνονται περισσότερες της μίας εναλλακτικές απαντήσεις.

Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση.

Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα της γραπτής εξέτασης.

3. Όλα τα μέλη της Κ.Ε.Δ., καθώς και οι θεματοδότες, αν δεν είναι μέλη της, παραμένουν στην αίθουσα που συνεδριάζουν και δεν επιτρέπεται να εξέλθουν πριν παρέλθει μία τουλάχιστον ώρα από το τέλος της μετάδοσης ή διαβίβασης των θεμάτων.

Οι θεματοδότες απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο μάθημα ή τη δοκιμασία για το οποίο τους ανατίθεται η διατύπωση των εξεταστέων θεμάτων.

Σχετική δήλωση παραδίδουν εγκαίρως στον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ..

Διενέργεια της γραπτής εξέτασης

1. Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει ή εγκρίνει τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού τα οποία μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα προς όλα τα εξεταστικά κέντρα κατά τον προσφορότερο δυνατό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων ως την παραλαβή τους από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου.

Αυτός αναπαράγει τα θέματα σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των αιθουσών του διαγωνισμού και παραδίδει ένα αντίτυπο σε κάθε υπεύθυνο αίθουσας προς εκφώνηση.

Αν τα εξεταστέα θέματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Δ., δεν θα εκφωνηθούν, αλλά θα διανεμηθούν στους υποψηφίους, αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα και παραδίδονται στον υπεύθυνο αυτής.

Ο υπεύθυνος κάθε αίθουσας, μόλις παραλάβει τα θέματα, τα εκφωνεί προς τους υποψηφίους ή τα διανέμει σ’ αυτούς κατά τα ανωτέρω.

2. Κατά την αναπαραγωγή των θεμάτων, τόσο ο πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου, όσο και η αρμόδια επιτροπή του εξεταστικού κέντρου έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων ως τη διανομή τους στον υπεύθυνο κάθε αίθουσας.

3. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται από την Κ.Ε.Δ., ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και την εκτιμώμενη έκταση του εξεταζόμενου θέματος και μπορεί να παραταθεί από αυτήν μόνο μία φορά.

Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, ο οποίος προσμετράται από το τέλος της εκφώνησης ή της διανομής του θέματος και των τυχόν επεξηγήσεων από την Κ.Ε.Δ. στους διαγωνιζόμενους σε κάθε αίθουσα και με την ανακοίνωση της λήξης της εξέτασης, οι διαγωνιζόμενοι παύουν κάθε ενέργεια.

Οι επιτηρητές συγκεντρώνουν τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια των υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι την ανάπτυξη του θέματος ή τις απαντήσεις τους.

4. Οι επιτηρητές, αφού ελέγξουν τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια, τα παραδίδουν στον υπεύθυνο της αίθουσας, ο οποίος με τη σειρά που τα παρέλαβε καλεί κάθε υποψήφιο να προσέλθει και αφού διαπιστώσει πάλι την ταυτότητα του υποψηφίου, ελέγξει την ακρίβεια των ενδείξεων των ατομικών του στοιχείων που έχουν τεθεί από αυτόν στο οικείο πλαίσιο, θέτει την υπογραφή του στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο, στην περίπτωση του απαντητικού φύλλου, ενώ στην περίπτωση του τετραδίου, στο τέλος του γραπτού κειμένου.

Επίσης, ο υπεύθυνος της αίθουσας επιβεβαιώνει την παράδοση του απαντητικού φύλλου ή του τετραδίου από τον υποψήφιο και καλύπτει ενώπιόν του, τα στοιχεία του με το αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο).

Ο υποψήφιος που αποχωρεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης, παραδίδει το απαντητικό φύλλο ή το τετράδιο σε έναν από τους επιτηρητές της αίθουσας και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Ορισμός βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών

α) Ως Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται το κτίριο του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων το επιβάλει, μπορεί με απόφαση της Κ.Ε.Δ. να ορίζεται δεύτερο Βαθμολογικό Κέντρο το κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη ή να ορίζονται βαθμολογικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε ορισμένες μόνο ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που έλα- βαν μέρος στο διαγωνισμό.

Βαθμολογητές

Ως Βαθμολογητές ορίζονται, ανάλογα με το είδος των εξεταζόμενων μαθημάτων ή δοκιμασιών, εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής ή καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός από αυ- τούς, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, ορίζονται τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. ή των ο.τ.α. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

Αν πρόκειται για βαθμολόγηση μαθήματος που δεν διδάσκεται στα ΑΕΙ ή σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται ο κατάλληλος βαθμολογητής χωρίς δέσμευση από τα προηγούμενα εδάφια και μπορεί να είναι και ιδιώτης. Αυτός πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα αντίστοιχα προσόντα για την εξέταση των οικείων μαθημάτων.

Ο αριθμός των βαθμολογητών εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων κάθε μαθήματος, προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στην εξέταση των γραπτών.

Κάθε τετράδιο βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές μεμονωμένα.

Αναβαθμολογητές

Όσα ισχύουν για τους βαθμολογητές, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αναβαθμολογητές.

Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αποφασίζει να γίνεται η αναβαθμολόγηση όλων των γραπτών μόνο στο κτίριό του στην Αθήνα.

Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές δεν επιτρέπεται να ορίζονται:

α) Τα μέλη των επιτροπών του διαγωνισμού και οι θεματοδότες.

β) Σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου το τετράδιο θα βαθμολογηθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο ορίστηκαν βαθμολογητές.

Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδουν στον πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου πριν από την παραλαβή των γραπτών για βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση.

Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου απαγορεύεται να ορίζεται σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου το τετράδιο θα βαθμολογηθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο του οποίου είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Μόλις λάβει το διορισμό του, υποβάλλει σχετική δήλωση στην Κ.Ε.Δ. για την έγκαιρη αντικατάστασή του.

Βαθμολόγηση γραπτών - αναβαθμολόγηση

1. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.

2. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

3. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας,   και από έναν αναβαθμολογητή με βάση τις οδηγίες που δίνει η Κ.Ε.Δ.

4. Οι βαθμολογητές παραλαμβάνουν από τον πρόεδρο του βαθμολογικού κέντρου επί αποδείξει αριθμό τετραδίων που εκτιμούν ότι μπορεί να βαθμολογήσουν εντός μιας ημέρας. Δεν επιτρέπεται να παραλάβουν άλλα τετράδια, αν δεν παραδώσουν αυτά που έχουν ήδη παραλάβει.

5. Ο βαθμολογητής που βαθμολογεί το τετράδιο πρώτος, σημειώνει τον βαθμό αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό προς τούτο πλαίσιο, θέτει τη μονογραφή του και καλύπτει αμέσως τον βαθμό με αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει το βαθμό στο ειδικό γι’ αυτόν πλαίσιο του τετραδίου και θέτει τη μονογραφή του. Διόρθωση του βαθμού ισχύει μόνο εφόσον μονογράφεται από τον βαθμολογητή. Κατά τη βαθμολόγηση των τετραδίων δεν επιτρέπεται η χρήση δεκαδικών ψηφίων.

6. Για τη διασφάλιση της ορθότερης και αντικειμενικότερης αξιολόγησης των γραπτών, κάθε βαθμολογητής σημειώνει, με διαφορετικού χρώματος στυλό ο καθένας, επί του τετραδίου, οσάκις είναι δυνατό, τα λάθη του υποψηφίου, ώστε η βαθμολόγηση να παρίσταται αιτιολογημένη. Ο πρώτος βαθμολογητής χρησιμοποιεί στυλό διαρκείας κόκκινο και ο δεύτερος πράσινο.

7. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και από τους δύο βαθμολογητές, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου προβαίνει σε αποσφράγιση του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή που είναι καλυμμένος με αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Όταν διαπιστωθεί ότι η βαθμολογία των δύο βαθμολογητών για το ίδιο τετράδιο διαφέρει περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, τότε καλεί τρίτο βαθμολογητή - αναβαθμολογητή από πίνακα που έχει ορίσει το Α.Σ.Ε.Π. για την αναβαθμολόγηση των γραπτών. Ο βαθμός που θέτει ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να είναι κατώτερος ούτε ανώτερος του κατώτερου και ανώτερου βαθμού, αντιστοίχως, που έχουν θέσει οι δύο βαθμολογητές. Ο βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί και υποκαθιστά τους δύο βαθ- μούς των βαθμολογητών.

8. Μετά το πέρας και της τυχόν αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου παραδίδει επί αποδείξει στην Κ.Ε.Δ. τα τετράδια του διαγωνισμού.

9. Όταν το μάθημα ή η δοκιμασία έχει εξετασθεί με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών η βαθμολόγηση γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με απευθείας ανάγνωση και βαθμολόγηση του απαντητικού φύλλου του υποψηφίου ηλεκτρονικώς μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κ.Ε.Δ., απαντήσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

Βαθμός μαθήματος ή δοκιμασίας, βαθμός εξέτασης, συνολικός βαθμός διαγωνισμού

1. Βαθμός μαθήματος ή δοκιμασίας

Βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο αριθμητικός βαθμός με τον οποίο εκφράζεται η αξιολόγηση συγκεκριμένου μαθήματος ή δοκιμασίας. Ο βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εξέτασης. Ειδικότερα:

α) Όταν οι απαντήσεις στα εξεταστέα θέματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας δίνονται σε ένα μόνο τετράδιο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

β) Όταν οι απαντήσεις στα εξεταστέα θέματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας δίνονται σε διαφορετικά τετράδια, διότι το κάθε τετράδιο θα βαθμολογηθεί από διαφορετικούς βαθμολογητές, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο βαθμός που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο, με βάση τον αριθμό των ερωτημάτων κάθε τετραδίου, όταν τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα. Αν τα ερωτήματα έχουν συντελεστές βαρύτητας, λαμβάνονται υπόψη και οι συντελεστές.

γ) Στην περίπτωση εξέτασης με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, όταν για το ίδιο μάθημα ή τη δοκιμασία οι απαντήσεις δίνονται σε ένα απαντητικό φύλλο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.

δ) Όταν ορισμένα ερωτήματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας αναπτύσσονται σε τετράδιο και άλλα απαντώνται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε απαντητικό φύλλο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο βαθμός που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο του βαθμού του τετραδίου και του βαθμού του απαντητικού φύλλου.

2. Βαθμός της εξέτασης

Βαθμός της εξέτασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Αν τα μαθήματα ή οι δοκιμασίες έχουν συντελεστή βαρύτητας, βαθμός της εξέτασης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

3. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των τυχόν προσαυξήσεων του υποψηφίου.

Εξέταση ειδικών γνώσεων

1. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή εξέτασης ειδικών γνώσεων για τη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Η εξέταση αυτή διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Η εξέταση ειδικών γνώσεων μπορεί να διεξάγεται από ει- δικές τριμελείς τουλάχιστον επιτροπές, που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό τους. Στις επιτροπές αυτές μετέχει ένα (1) τουλάχιστον μέλος ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και, ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τομέα. Με απόφαση του Προέδρου των ειδικών επιτροπών μπορούν να ορίζονται ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην εξέταση ει- δικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

3. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης ειδικών γνώσεων, η ει- δική επιτροπή, όταν υφίσταται, καταρτίζει σχετικό πρακτικό με παράθεση συνοπτικής αιτιολογίας για τους υποψηφίους για τους οποίους εισηγείται προς την Κ.Ε.Δ. τον αποκλεισμό τους και υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης στην Κ.Ε.Δ.

4. Η Κ.Ε.Δ., με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, με αιτιολογημένη απόφασή της, αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

Πίνακες βαθμολογίας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών του διαγωνισμού, καθώς και της τυχόν εξέτασης ειδικών γνώσεων, ακολουθεί, με μέριμνα της Κ.Ε.Δ. και με την εποπτεία ενός τουλάχιστον μέλους της που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτής, η αποσφράγιση των καλυμμένων ονοματεπωνύμων των υποψηφίων από τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Οι μετά την αποσφράγιση ενέργειες για την κατάρτιση των ονομαστικών πινάκων βαθμολογίας γίνονται μηχανογραφικά με ευθύνη της Κ.Ε.Δ.

2. Αν υποψήφιος δεν προσήλθε στην εξέταση ορισμένου μαθήματος ή δοκιμασίας ή στην εξέταση ειδικών γνώσεων, ή για οποιαδήποτε αιτία αποκλείσθηκε από την εξέταση σε συγκεκριμένο μάθημα ή δοκιμασία ή κατά την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων δεν παρέδωσε, όπως είχε υποχρέωση, απαντητικό φύλλο ή τετράδιο για το εξεταζόμενο μάθημα ή δοκιμασία, σε κάθε περίπτωση η ένδειξη ένα (1) επέχει θέση βαθμού για το συγκεκριμένο μάθημα ή δοκιμασία.

3. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

4. Αν στον βαθμό εξέτασης κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας ή/και στο συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης προκύπτει μη ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.

Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογία βάσης εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

2. Στη συνέχεια, όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετοχής, το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω και που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους ως άνω πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021, βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων. Για τον καθορισμό των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται.

4. Αν κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

5. Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει πλαστά δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/ προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων

1. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει με βάση τα δικαιολογητικά την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021 και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων. Οι προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είναι αναγκαίο για να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων. Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. καταρτίζονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, η δε κατάταξη είναι ενιαία για το σύνολο των υποψηφίων, υπαγομένων ή μη στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4765/2021. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

3. Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης παρατίθενται οι προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα στοιχεία, κριτήρια και ιδιότητες με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης αυτών, με αναφορά της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (5)

@Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
|

Όλα αυτά που θέλετε να πείτε στην τελευταία σας παράγραφο, ήδη εδώ και χρόνια ισχύουν για κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας (νέοι, κοινωνικά κριτήρια, με προϋπηρεσία, κ.λπ.)...

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ
|

Έπρεπε να οργανωθεί ήδη από το 2021, έχουν περάσει 15 χρόνια από τον τελευταίο διαγωνισμό (2008, 2009).

Φυσικά, υπάρχουν τα συνηθισμένα ζητήματα (πχ. φροντιστήρια κτλ.) αλλά επιτέλους πρέπει να σταματήσει η «επετηρίδα» και τα πολυάριθμα κριτήρια που εμποδίζουν την πρόσληψη νέων στο Δημόσιο.

Εν ανάγκη ας μπει μια λογική ποσόστωση σε ΟΛΕΣ τις θέσεις, πχ. 80% ΑΣΕΠ και 20% οι υπόλοιπες κατηγορίες (πχ. κοινωνικά κριτήρια, συμβασιούχοι αναπληρωτές κ.α.)

Μακάρι σύντομα και για τους εκπαιδευτικούς
|

Μόνο έτσι θα είναι πραγματικά αξιοκρατικοί οι διορισμοί τους και το δημόσιο σχολείο επιτέλους θα αναβαθμιστεί.

@metakomizw
|

εδω εχουν αυτοδιαλυθει απο τα γελια και τα μπετα

Μετακομίζω πάραυτα
|

Κυβέρνηση Ιούλιος 2019, γραπτός ΑΣΕΠ Μάρτιος 2023.... Έπιπλο και πλακάκι ΔΕΝ μας έμεινε όρθιο από τα γέλια!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ