Εντατικοί υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία: Οδηγίες προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες

"Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας"

30/09/2022

Άκουσε το άρθρο

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες  ζητά με εγκύκλιο ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, από τις κατά τόπους υγειονομικέ υπηρεσίες.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι στις εκπαιδευτικές μονάδες εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια κ.λ.π) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σύμφωνα με την ανωτ. 4 σχετ. Υγ. Διάταξη. Ειδικότερα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ.

Κατά τη διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση ανωτ. σχετ. 12 & 14 των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίων καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση χρήσης επιβατηγών οχημάτων μεταφοράς μαθητών πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ανωτ. 11 σχετ. εγκύκλιο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης & προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με την λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων .

 • Ορθή εφαρμογή των οδηγιών που προβλέπονται στην ανωτέρω σχετ. 8 ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει.
 • Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στη συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
 • Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών
 • Μέριμνα για την σχετική εκπαίδευση του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης, αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας κα την ορθή και πιστή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
 • Τακτικός αερισμός αιθουσών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Δ1/Γ.Π.οικ.986/08-01-2021 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2.» (ΑΔΑ: 6ΦΗΑ465ΦΥΟ – Ν79).
 • Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους σίτισης, αποχωρητήρια κ.λ.π.
 • Αναγκαιότητα συνεχούς ενημέρωσης του σχολικού πληθυσμού σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού, ώστε να μην υπάρχει εφησυχασμός, με ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών επί του θέματος σε εμφανή σημεία εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Β.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις ανωτ. 2 & 3 σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (π.χ. ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κ.α.) τα οποία πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με τα πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή/και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.
Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνουμε την εφαρμογή της ανωτέρω 6 σχετικής Απόφασης & των ανωτ. 9 & 10 σχετ. εγκυκλίων αντίστοιχα. Κρίνεται σκόπιμο επίσης, να διεξάγονται Υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων & χώρων εστίασης:

Για την προστασία των μαθητών και των εργαζομένων στη σχολική μονάδα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στα ανωτ. 2, 3 & 8 σχετ. Συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/ 11-4-2012 (Β’1199), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα
προσωπικής υγιεινής.
 Η απασχόληση του προσωπικού των κυλικείων- καντίνες να γίνεται σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως κάθε φορά ισχύουν για τα ΚΥΕ. (αναφορικά με τη μη μετάδοση της λοίμωξη COVID-19).

Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τη τήρηση κανόνων υγιεινής, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 • Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού με σαπούνι και ζεστό νερό (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).
 • Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης (σχετ. 12 & 14) και απεντόμωσης–μυοκτονίας της επιχείρησης.
 • Τακτικός & καλός αερισμός του χώρου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.81816/18-12-2020 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Συστάσεις για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων κατά τη χειμερινή περίοδο υπό το πρίσμα της πανδημίας του ιού SARS CoV-2» (ΑΔΑ: ΩΕΝΓ465ΦΥΟ-0ΦΛ).
 • Διάθεση των προσυσκευασμένων τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικά επισημαίνεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται από το κυλικείο μετά από επεξεργασία πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.
 • Μέριμνα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια του διαλείμματος σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Τοποθέτηση φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλίας έγχυσης σε εμφανή θέση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών και του προσωπικού.
 • Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού και των μέτρων ατομικής & αναπνευστικής υγιεινής.

Προς διευκόλυνση των υγειονομικών επιθεωρήσεων-ελέγχων συνιστάται η χρησιμοποίηση των προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου ( ανωτέρω σχετ. 7).

Επιπρόσθετα ο υπουργός Υγείας εφιστά  την προσοχή στην αυστηρή τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σχόλια (6)

Βασίλης
|

Και όλα αυτά θα γίνουν από την καθαρίστρια 4ωρης απασχόλησης που αμείβεται με 450€, όταν ένα σύνηθες δημοτικό σχολείο λειτουργεί από τις 7 έως τις 4 μμ.

Σώστης
|

Στο σχολείο μας είχε περάσει η επιτροπή πέρσι! Έλεγξαν ακόμη και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού μας.

Φ. Κώστας
|

Για πες τι ποινή πέφτει όταν καπνίζει ο μαθητής και μετά μιλάμε πλευρη.

Dim
|

Για άλλη μια φορά λέξεις και έννοιες κατακρεουργούνται από τους φορείς της "αριστείας"!!!

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

Αν δεν κάνω λάθος - φιλόλογος γαρ - ισχύει ακόμη η ισότητα: Χ . 0 = 0. Η λέξη "εντατικοποίηση" νοείται μόνο επί υπαρκτής κατάστασης. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορεί να εντατικοποιηθεί ο μηδενικός έλεγχος που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία!

έχει χαθεί η σοβαρότητα
|

σε ποιους απευθυνονται; ποιοι έχουν ακόμα νεύρα ήρεμα να τους ακούνε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ