ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Απόφαση: Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το ΦΕΚ
Δημοσίευση: 01/10/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, η οποία ορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκ- προσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4728/2020.

Άρθρο 2
Περιγραφή Συστήματος – Εφορευτικές Επιτροπές

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο υλοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνο- λογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr.
Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται το αργότερο είκοσι μία (21) ημέρες πριν την εκλογή.

Α) Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από: α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές και β) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

Β) Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Γ) Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών σύμφωνα με το εδάφιο Α για οποιοδήποτε λόγο, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται από τρεις υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, ή/και διοικητικούς με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκ- παίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές.

Δ) Σε περίπτωση μη υπόδειξης ή ορισμού ενός εκ των μελών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται νομίμως από τα υπόλοιπα δύο μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι Εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν, λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις νομίμως με την παρουσία δύο τουλάχιστον από τα μέλη τους, τακτικών ή αναπληρωματικών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποφασίζουν και ενεργούν κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Ε) Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παραιτηθούν ή δεν εμφανισθούν και εν γένει δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας αντικαθίστανται από υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, ή/και διοικητικούς με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με νέα απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται αμελλητί.

ΣΤ) Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους τις δέκα (10) ημέρες που προηγούνται της ημέρας διενέργειας της ψηφοφορίας και στο εφεξής χρονικό διάστημα, για αντικειμενικούς και απρόβλεπτους λόγους, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση αυτή είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, τότε ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης αυτών της παρ. Ε.Ζ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιασδήποτε απόφασης συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτροπών από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κατά τα οριζόμενα στις παρ. Γ και Ε.

3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται το αργότερο είκοσι μία (21) ημέρες πριν την εκλογή.

Α) Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

α) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και, σε περίπτωση έλλειψης, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή Δασκάλων (ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος,

β) ένα μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, που υπηρετεί σε σχολική μονάδα ή δομή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και

γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Β) Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής, και ο Διαχειριστής ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ή από διοικητικούς, που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Γ) Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών σύμφωνα με το εδάφιο Α για οποιοδήποτε λόγο, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται από τρεις υπαλλήλους, μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που υπηρετούν σε σχολική μονάδα ή δομή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ή/και από διοικητικούς, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής, και ο Πρόεδρός της.

Δ) Σε περίπτωση μη πρότασης ή ορισμού ενός των μελών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται νομίμως από τα υπόλοιπα δύο μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι Εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν, λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις νομίμως με την παρουσία δύο τουλάχιστον από τα μέλη τους, τακτικών ή αναπληρωματικών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποφασίζουν και ενεργούν κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Ε) Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παραιτηθούν ή δεν εμφανισθούν και εν γένει δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης συγκρότησής τους μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας αντικαθίστανται ή από μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε σχολική μονάδα ή δομή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή/και από διοικητικούς, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με νέα απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται αμελλητί.

ΣΤ) Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους τις δέκα (10) ημέρες που προηγούνται της ημέρας διενέργειας της ψηφοφορίας και στο εφεξής χρονικό διάστημα, για αντικειμενικούς και απρόβλεπτους λόγους, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση αυτή είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, τότε ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης αυτών της παρ. Ε.

Ζ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιασδήποτε απόφασης συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτροπών από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κατά τα οριζόμενα στις παρ. Γ και Ε.

4. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

α) To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ως Διεξάγουσα Αρχή επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ. Έκαστη Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, το Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α ́ 134) και το κατωτέρω άρθρο 5 της παρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των Υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.

β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 8 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες της Διεξάγουσας Αρχής. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υπευθύνου επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία, συνάπτεται μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του τελευταίου, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο, περαιτέρω, περιλαμβάνει όρους επιπέδου υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Πίνακες Εκλογέων

1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε δομές που υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στον πίνακα εκλογέων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η εν λόγω δομή και της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχονται. Για τον λόγο αυτό οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τους σχετικούς πίνακες εκλογέων στις Εφορευτικές Επιτροπές των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν οργανικά ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες ή δομές της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Οι πίνακες εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα , όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα. Αποστέλλονται δε το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την εκλογή, σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Ο μοναδικός κωδικός κάθε εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία, εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).

5. Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθηνών.

Άρθρο 4 Ψηφοδέλτια

1. Οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003.

2. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003 αποστέλλει στις Εφορευτικές Επιτροπές, το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την εκλογή, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, σε ηλεκτρονική μορφή τους πίνακες με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, προ- κειμένου αυτά να καταχωρισθούν στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από τον εκάστοτε ορισθέντα Διαχειριστή. Οι υπεύθυνοι του εν λόγω συστήματος δύναται να συνδράμουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων.

3. Η καταχώριση των ψηφοδελτίων στο σύστημα «ΖΕΥΣ» πραγματοποιείται: α. ανά συνδυασμό, εισάγοντας το όνομα αυτού ή, αν πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο, το όνομα του υποψηφίου και β. αλφαβητικά εντός κάθε συνδυασμού, εισάγοντας αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο καθενός από τα υποψήφια αιρετά μέλη.

Άρθρο 5
Εκλογική διαδικασία

1. Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υπο- βολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν τις εκλογές (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet. gr) και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση stelexi@minedu.gov.gr), όσον αφορά στις Επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου 2 και στο Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση eep-evp@minedu.gov.gr), όσον αφορά στις Επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 2. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο εκάστοτε Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της, ήτοι:

α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή της ψηφοφορίας,

β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της αρμόδιας κατά περίπτωση Εφορευτικής Επιτροπής,

γ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε κάλπης,

δ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων, όπως αυτά προκύπτουν από τους κατά τα ανωτέρω καταρτισθέντες πίνακες εκλογέων.

2. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας. Πριν την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας, εάν μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους ανωτέρας βίας, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του μέλος, και η αντικατάστασή του δηλώνεται από τον Διαχειριστή στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας, εάν γίνει οποιαδήποτε παραίτηση ή ανακύψει κώλυμα ανωτέρας βίας κάποιου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε αλλαγή και το μέλος που παραιτείται ή κωλύεται υποχρεούται να προωθήσει στο αναπληρωματικό του όλα στοιχεία που έλαβε από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» για την δημιουργία του κρυπτογραφικού κλειδιού, το κρυπτογραφικό κλειδί που δημιούργησε, καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει μετά την λήξη της ψηφοφορίας. Εάν το μέλος της Εφορευτικής επιτροπής που παραιτείται ή κωλύεται είναι παράλληλα και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας τότε μαζί με τα ανωτέρω στοιχεία υποχρεούται να προωθήσει στο αναπληρωματικό του και τα διαπιστευτήρια εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», τα οποία πρέπει να αλλάξει το αναπληρωματικό μέλος αμελλητί.

3. Πριν την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας στο σύστημα «ΖΕΥΣ» , τουλάχιστον επτά (7) πριν τις εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω του διαχειριστή της και με χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, πέντε (5) ημέρες πριν τις εκλογές αφού γίνει η «οριστικοποίηση» της ψηφοφορίας στο σύστημα «ΖΕΥΣ», ένα δεύτερο ει- δικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Δύο (2) ημέρες πριν την ψηφοφορία ο Διαχειριστής αποστέλλει ένα τρίτο, υπενθυμιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) . Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα τρία (3) ως άνω ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί σε αυτό. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους.

4. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων, δύναται η Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στο διαμοιρασμό τους όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε κάθε ηλεκτρονική κάλπη.

5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

Άρθρο 6
Πέρας εκλογικής Διαδικασίας – Πρακτικά – Πίνακες Αποτελεσμάτων

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας ή τυχόν παράτασης (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8) το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή στο σύστημα «ΖΕΥΣ», μέσω του αρμόδιου Δια- χειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

2. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να παραστεί διά εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την εκλογική δύναμη των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις αμέσως προηγούμενες εκλογές, τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων και τις περιστάσεις και, ακολούθως, τα ενημερώνει για τον χώρο και τον χρόνο, στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα αποτελέσματα.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ' ελάχιστον και χωριστά ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψή- φιος, ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ζ) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα για την καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός του ανεξάρτητου υποψηφίου. Τυχόν λευκές ψήφοι προσμετρώνται ως άκυρες.

6. Τα αποτελέσματα των εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και τα πρακτικά εντός δύο ημερών επίσης ηλεκτρονικά, ψηφιακά υπογεγραμμένα, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

7. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική διαδικασία σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε λόγο, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους στη συγκεκριμένη Διεύθυνση το τρίτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή ή με άλλη, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ή δεν μπορεί να συνεδριάσει και λειτουργήσει νομίμως η πρώτη, καθώς και με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στις αρχικές εκλογές, χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 7
Ενστάσεις – Κύρωση Αποτελεσμάτων – Διορισμός αιρετών μελών

Για ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτελεσμάτων και για τον διορισμό των αιρετών μελών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003.

Άρθρο 8
Τήρηση προσωπικών δεδομένων εκλογικής διαδικασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας τηρούνται μέχρι τη λήξη της θητείας των αιρετών εκπροσώπων του άρθρου 1. Σε περίπτωση έγερσης διαφορών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών τηρούνται μέχρι την έκδοση αποφάσεων επ’ αυτών, οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί περαιτέρω ή, εφόσον προσβληθούν, έχουν καταστεί τελεσίδικες.

Σχόλια (23)

 
Δημήτρης
06 Οκτ 2022 20:47

Καλά μετά από όλη αυτή την υπόθεση με τις υποκλοπές υπάρχει ακόμα κανένας που πιστεύει, στη μυστικότητα, στο ανόθευτο και στο αδιάβλητο των ηλεκτρονικών εκλογών;

 
@Λουδίτης
04 Οκτ 2022 23:27

Φοβάμαι πως τρία χρόνια τώρα, χαμπάρι δεν πήρατε τί γίνεται έξω από το κόμμα σας.... Τόσο καλή ηχομόνωση πχιά?

 
Λουδίτης
04 Οκτ 2022 20:21

Οι κήρυκες της αποχής το 2020 τώρα θα επιχειρηματολογούν υπερ της συμμετοχής? Ή εξακολουθούν να φοβούνται το ίδιο τον Η/Υ και θα επιμένουν ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι να σαλιώνεις φακέλους?

 
Υπάρχει λύση
03 Οκτ 2022 14:27

Εκλογές δια ζώσης με ευθύνη της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ και μετά παραιτήσεις των εκλεγμένων με την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέχρι να έρθει η σειρά των εκλεγμένων από τις κανονικές δια ζώσης εκλογές

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
02 Οκτ 2022 20:04

Λόγω ...κορωνοΐού;;;

 
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ
02 Οκτ 2022 19:39

Πού είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις; Έχουν προσφύγει στην ΑΠΔΠΧ για τις διάφορες ανομίες που υπάρχουν στο ΦΕΚ; Γνώση των προσωπικών e-mails των εκπ/κών από τα μέλη της επιτροπής, σημαίνει δυνατότητα νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος! Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, για το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι των αντιπροσώπων του, με τον τρόπο που επιθυμεί ή ορίζουν τα συνδικαλιστικά τους όργανα; Με ποιο συνταγματικό δικάιωμα το ΥΠΑΙΘ ορίζει τον τρόπο επιλογής/εκλογής των αντιπροσώπων μας (σε χρόνο εκτός του υποχρεωτικού μας ωραρίου);;; Γιατί δεν έχουν προσφύγει εδώ και 2 χρόνια; Ποιανού παιχνίδια παίζουν;

 
CHARALAMPOS TSOULOUCH.
02 Οκτ 2022 19:17

καλέ τι είναι αυτός που άλλους ψηφίζει το πρωί και άλλους το βράδυ;

 
Εκπαιδευτικός
02 Οκτ 2022 15:32

Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε!!! Θα τα πουμε στις πραγματικές κάλπες των εκλογών!

 
Αν με βρείτε.... γράψτε με
02 Οκτ 2022 14:34

@Πλατάρος Γιάννης
"ενώπιών τους"? Καλά, από σπίτι σε σπίτι θα γυρίζουν δηλαδή οι υποψήφιοι? Και πού ξέρουν πού μένει ο καθένας? Αααα σας το λέω.... εγώ θα ψηφίσω από το εξοχικό μου στο Γκστάαντ....
Τόσα χρόνια δηλαδή με το παλαιό εκλογικό "σύστημα", εσείς πχ άλλον πραγματικά θέλατε κι άλλον ψηφίζατε?
Με τόσα προσωρινά μόρια, περίμενα πιο πειστικά "επιχειρήματα" από εσάς η αλήθεια είναι....
ΥΓ. "Γιατί καλέ γειτόνισσα αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θ' αφήσεις το κλειδί; γιατί σκληρή γειτόνισσα παιδεύεις την καρδούλα μου; γιατί με βασανίζεις δηλαδή;"

 
Πλατάρος Γιάννης
02 Οκτ 2022 13:17

Ποιος κίνδυνος υπάρχει με την τηλεψηφοφορια:
Όλο το πρωϊ και το μεσημέρι και το απόγευμα, ο ψηφοφόρος, μπορεί να ψηφίσει όλους τους υποψήφιους όλων των παρατάξεων, ενώπιών τους και το βράδυ, να ψηφίσει αυτόν που πράγματι θέλει!...
Προκειται για πραγματική τραγωδία του παλαιού εκλογικού "συστήματος"

 
Πολύ διαφάνεια
02 Οκτ 2022 11:31

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων
Το σύστημα ξέρει από πρίν τον κωδικό άρα τα στοιχεία του εκλογέα...και παράγει με αυτά τον κωδικό εκλογής...πολύανωνυμία
β) αν κάποιος της εφορευτικής αφού ψηφίσει κάποιος εκλογέας μπεί με τους κωδικούς του και ξαναψηφίσει;

Ποιος εξασφαλίζει έμπρακτα (όχι με κούφια λόγια) ότι δεν γίνονται αυτά;

 
Θύμιος
02 Οκτ 2022 10:21

Το στραβό με τη μανία του κράτους να ελέγχει τα πάντα είναι οι νομικά υποχρεωτικά για τις διαδικασίες. Έτσι για μια εκλογή με έναν υποψήφιο και τρεις ψηφοφόρους στο πανεπιστήμιο ασχολήθηκαν 6 άνθρωποι σε ένα διάστημα 10 ημερών για να στήσουν την ηλεκτρονική κάλπη και να γίνουν οι εκλογές, αντί να τελειώσουν σε 5 λεπτά οι τρεις συντάσσοντας ένα πρακτικό.

Αυτό βέβαια δεν είναι καινούργιο με την ηλεκτρονική κάλπη. Θυμάμαι που πριν χρόνια ως μοναδικός εκπρόσωπος συγκεκριμένης εργασιακής ομάδας, έκανα σύσκεψη με τον εαυτό μου, με όρισα υποψήφιο και μετά με εξέλεξα στη θέση του αντιπροσώπου. Σοβαρά!

 
Ναι σε όλα
02 Οκτ 2022 07:52

Η ιστορία επαναλαμβάνεται …κ εμείς δε μαθαίνουμε από αυτήν!! Στο ίδιο έργο θεατές, του καναπέ, του twitter, του esos…Αν δεν ψηφίσουμε η Κεραμεως θα ορίσει αιρετούς όπως κ πρόπερσι. Αν ψηφίσουμε, η αμφιβολία για τη διαδικασία θα γεννήσει θεωρίες συνομωσίας που θα μας πάνε σε άλλο επίπεδο. Το χειρότερο για έναν άνθρωπο είναι να αισθάνεται ότι είναι «μπρος γκρεμός κ πίσω ρέμα». Αυτό έχει καταφέρει το συνάφι της σε όλα τα θέματα , με τις υγείες μας! Άντε τώρα πάμε για καφέ να ξεχαστούμε ….

 
ας βάλει δικούς της
02 Οκτ 2022 07:49

όπως παντού. εκλογές , όταν φύγει ! ακόμα και με το ίδιο σύστημα !

 
Εκπαιδευτικός
02 Οκτ 2022 07:23

Επιτέλους το αυτονόητο και όχι το σαλιωμενο φάκελο με χαμένες ώρες .

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕ
02 Οκτ 2022 00:07

Γιατί κ. Υπουργέ για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δ/νσεων και του ΥΠΑΙΘ ισχύει η δια ζώσης ψηφοφορία , όπως είναι και το νόμιμο αλλά και το ηθικό΄; Δύο μέτρα και δύο σταθμά..αλλά είπαμε οι εκπαιδευτικοί είναι οι αντιδραστικοί και σας κάθονται στην μύτη...μέχρι στα δικαστήρια τους τρέχετε απο πέρσι και συνεχίζεται το ίδιο βιολί και φέτος...αλλά πλησιάζουν οι εκλογές και το πολιτικό σας τέλος...υπομονή!!!...είστε η χειρότερη υπουργός Παιδείας διαχρονικά...επίμονη , άσχετη και ιδεοληπτική!!!

 
Υπομονή
01 Οκτ 2022 23:47

Έρχετσι η φάπα στις κάλπες...και θα συνέλθουν οι "άριστοι"...

 
Πολύ απλά τα πράγματα
01 Οκτ 2022 22:59

Να μην κατεβάσει καμία παράταξη συνδυασμό κι έτσι θα ακυρωθούν στην πράξη οι εκλογές. Τι θα κάνει μετά; Θα διορίσει μόνη της αιρετά μέλη;

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
01 Οκτ 2022 22:30

Στέκομαι σ' αυτό το χαρακτηριστικό σημείο της απόφασης: "...Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας...".
Αν λοιπόν αυτό αποτελεί στοιχείο αδιάβλητης διαδικασίας, τότε γιατί δεν εφαρμόζεται γενικότερα σε κάθε εκλογική διαδικασία, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ψηφοφόρο να το ξανασκέφτεται και να διορθώνει την αρχική του επιλογή; Γιατί να μη μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και στις εθνικές εκλογές, ώστε αν βιαστούμε να ψηφίσουμε νωρίς το πρωί και στη συνέχεια διαφωτιστούμε από τους σοφούς των καναλιών που θα προεξοφλούν το αποτέλεσμα, να τρέξουμε πριν κλείσουν οι κάλπες να αποκαταστήσουμε τη χαμένη ψήφο μας;

 
Το δις εξαμαρτείν
01 Οκτ 2022 20:59

Λογικό το βρίσκω, μετά την τεράστια επιτυχία του 5% συμμετοχής στις περσινές εκλογές και την υπό-λειτουργεία συμβουλίων με δοτά μέλη. Φέτος δηλαδή, πάμε ολοταχώς.... μέχρι και για ποσοστά ΠΑΣΟΚ?
Κακό πράγμα να μην μαθαίνετε ούτε από τα λάθη σας και να καθοδηγήστε από εμμονές και ιδεοληψίες. Μήπως και από σκοπιμότητες?

 
Αριστεία, όχι αστεία
01 Οκτ 2022 19:46

"Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου."

Δημοκρατία των αρίστων.

 
Πάλι τα ίδια
01 Οκτ 2022 18:11

Οι κανονικές εκλογές θα έχουν γίνει δια ζώσης ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εκλεγμένοι από τις ψευτοεκλογες Κεραμεως θα παραιτηθούν και την θέση τους θα πάρουν αυτοί που έχουν εκλεγεί κανονικά στις δια ζώσης εκλογές.

 
ΔΙΑΣ
01 Οκτ 2022 16:55

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟΒΙΟΥΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.