ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το χρονοδιάγραμμα και οι οδηγίες για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Δημοσίευση: 04/10/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, στις οποίες περιλαμβένεται και το σχετικό χρονοδιάγραμμα εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας

Μέχρι 20 Οκτωβρίου 2022:

Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων:

 • μελετά την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εστιάζοντας στις διαπιστωμένες αδυναμίες, όπως έχουν καταγραφεί
 • επιλέγει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης, που έχουν προτεραιότητα για το σχολείο και είναι εφικτό να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 •  αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων αυτών
 • συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δράσης, με βάση τη δήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας τους (π.χ. ημέρες και ώρες εργασίας στο σχολείο)
 • ορίζει Συντονιστή/-ίστρια για κάθε Ομάδα
 • εγκρίνει τους Τίτλους Σχεδίων Δράσης

Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα (Υ.Α. 108906/ΓΔ4Ε/10-09- 2021, άρθρ. 10)

Διευκρινίσεις

 1. Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα.
 2. Κάθε ομάδα δράσης αποτελείται από 2-5 εκπαιδευτικούς. Ο αριθμός των Ομάδων Δράσεων, άρα και των Σχεδίων Δράσης, εξαρτάται, επομένως, από τον αριθμό των εκπ/κών του σχολείου.
 3. Είναι αυτονόητο ότι τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 5 εκπ/κοί) μπορούν να υλοποιήσουν ένα μόνο Σχέδιο Δράσης κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς.
 4. Οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων μπορούν να συνεργαστούν με άλλα σχολεία επιλέγοντας στόχους που αφορούν σε κοινούς άξονες π.χ. συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.
 5. Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.
 6. Για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων, οι Ομάδες Δράσης μπορούν να συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, που διδάσκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τμήματα.
 7. Στο πλαίσιο του 1ου άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση», η Ομάδα Δράσης μπορεί να συγκροτείται από:
 •  εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζουν κοινές διδακτικές πρακτικές, επιλέγουν ή διαμορφώνουν από κοινού συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών τους κ.λπ.
 • εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα. Τα μέλη της Ομάδας προβαίνουν στον σχεδιασμό διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά τη διδασκαλία τους, την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων κ.λπ.
 • εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων ή τμημάτων. Τα μέλη μπορούν να σχεδιάσουν Δράση για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών/παιδαγωγικών πρακτικών, δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικών προσεγγίσεων, πρακτικών αξιολόγησης κ.λπ. σε διαφορετικά τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.

2.Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αποτίμηση των Δράσεων από τις Ομάδες

α) Σχεδιασμός της Δράσης: Το μέρος Α παραμένει ενεργό έως και τις 10 Δεκεμβρίου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρξει μετά την οριστικοποίησή τους, καταγράφεται στο μέρος Β.

β) Υλοποίηση της Δράσης: Το μέρος Β είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (μέχρι 30 Μαΐου) για την καταγραφή ή τροποποίηση των ενεργειών της Δράσης.

γ) Αποτίμηση της Δράσης: Συμπληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς (μέχρι 30 10 Μαΐου), πριν την τελική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την Εσωτερική Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Ιούνιος 2023: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολ. έτους 2022-2023

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί συνεδρίαση του Συλλόγου, για την:

Α. Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου:

 • Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως έχουν επέλθει στην ταυτότητα του σχολείου από την προηγούμενη Έκθεση
 • Αποτιμώνται οι 9 άξονες τεκμηριωμένα
 • Εντοπίζονται θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις 3 λειτουργίες
 • Καταγράφονται στο Πρακτικό οι σχετικές αποφάσεις.

Β. Συνολική αποτίμηση των Δράσεων βελτίωσης του σχολείου

 • Οι Ομάδες παρουσιάζουν τις Δράσεις τους χρησιμοποιώντας το Γ` μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης της Δράσης.
 • Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν συνολικά τις Δράσεις του σχολείου (βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, αποτελέσματα των Δράσεων, δυσκολίες που παρουσιάστηκαν)
 • Επιλέγονται οι Πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία
 •  Κατατίθενται προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Μετά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο/η Διευθυντής/- ύντρια:
 Καταχωρίζει τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π • Ελέγχει και οριστικοποιεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Εξάγει τη συνοπτική μορφή της Έκθεσης σε pdf (χωρίς την 4βαθμη αποτίμηση) και την αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου

Χρονοδιάγραμμα Υποβολών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.-Σχολικό έτος 2022-23 και εξής

Οι σχολικές μονάδες ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες που εφάρμοσαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ξεκινώντας από τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού

Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια

1. Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 20 Οκτωβρίου 2022

2. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 25 Ιουνίου 2023

Οι Συντονιστές Ομάδων Δράσης

Α. Σχεδιασμός Δράσης 10 Δεκεμβρίου 2022

Β. Υλοποίηση της Δράσης 30 Μαΐου 2023

Γ. Αποτίμηση της Δράσης 30 Μαΐου 2023

Ετικέτες: 
Αξιολόγηση

Σχόλια (16)

 
Βασιλης
04 Οκτ 2022 20:44

Τι ζόρι τραβάνε μερικοί με τις κρίσεις για διευθυντές σχολικών μονάδων; Όλα τα άλλα προβλήματα των εκπαιδευτικών είναι λυμένα;

 
Ηλιας
04 Οκτ 2022 19:59

Τι καημός με την αξιολόγηση;;;;; Μακάρι τέτοιο καημό να χατε για τις κρίσεις στελεχών... Μόνα ζυγά δικά σας τα θέλετε όλα. Οι εκλογές κοντοζυγωνουν...
Ενας ΝΔ πρώην

 
Μαιρη Μαίρη Μαίρη
04 Οκτ 2022 19:57

Μόνο για την αξιολόγηση χρονοδιάγραμμα;;;; Για τις κρίσεις;;;;; τπτ;;;; Ακόμη η πλατφόρμα να γίνει;;;;

 
Αριστομενης
04 Οκτ 2022 19:56

Για ποια αξιολόγηση λέτε;;;; Γι αυτή που κάναμε αντιγραφή και επικόλληση απ τα παραδειγματα του ΙΕΠ;;;; και τα βάλαμε στην πλατφόρμα και πήραμε όλα τα σχολεία της περιοχής 10;;;;; Γι αυτή την καινοτομία λέτε;;;; Ότι δηλ μ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει, όπως ευαγγελιζεστε, βελτίωση των σχολικών μονάδων. Αλήθεια, τα πιστεύετε αυτά που λέτε;;;; Ποια βελτίωση;;;; Από το κακό στο χειρότερο πάμε...

 
Β. Δ. 2017
04 Οκτ 2022 19:54

Η αξιολόγηση απέτυχε γιατί δεν έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας του κλάδου. Δεν υπάρχει δέσμευση σ αυτή γιατί δεν έχει συμμετάσχει ο κλάδος καθολου στον προγραμματισμό της. Και τον καλούν απλώς να την εφαρμόσει, χωρίς κίνητρο ή ανταμοιβή. Δεν πρόκειται να μπει κάποιος νοήμων άνθρωπος στη διαδικασία αυτή.

 
Ροδανθη
04 Οκτ 2022 19:52

Είναι δυνατόν να μας αξιολογησουν οι αναπληρωτες διευθυντες στα σχολεία μας;;;;; Θα αρνηθούμε. Εξάλλου και πέρυσι όσοι αρνήθηκαν, δεν είδαμε να έχουν κάποια επίπτωση. Επομένως γιατι να ασχοληθουμε;;;;;;;;;;;;; Για ποιο λόγο;;;; Με τι κίνητρο;;;;;;

 
Συνάδελφος
04 Οκτ 2022 19:11

Πολλά σχολεία τελούν υπο κατάληψη τι αξιολόγηση να γίνει!!!!

 
ένας απλός εκπαιδευτικός
04 Οκτ 2022 17:16

Τα ξυπνητήρια από τις 5.00! Να προλάβουμε!

 
Φρειδερικος
04 Οκτ 2022 15:57

Κάντε κρίσεις πρώτα στελεχών και βλέπουμε... Μόνο ζητάτε και απαιτειτε. Ενώ έσεις δεν είστε εντάξει. Ούτε εφαρμόζετε τον νόμο. Πόσο μάλλον εμείς. Προκήρυξη διευθυντων τώρα!!!!!!!!!!! Όχι άλλη παράταση. Όχι άλλη αναβολή. Δεν μπορούν τα σχολεία να δουλεύουν με ΑΝΑΠΛ. Διευθυντές.

 
ΓΚΙΚΑΣ
04 Οκτ 2022 15:55

Πλάκα μας κάνετε;;;;; πάρα πολλά σχολεία δουλεύουν με ΑΝΑΠΛ. Διευθυντές (λόγω του ότι δεν έχετε κάνει κρίσεις τόσα χρόνια). Αυτοί θα μας αξιολογησουν ;;; Που απλώς είναι οι αρχαιότερο και ανέλαβαν χωρίς προσόντα;;;; Είστε με τα καλά σας;;;;;;; Στέκουν αυτά Που λέτε;;;;

 
Φαίδρα
04 Οκτ 2022 15:54

Για ποια αξιολόγηση μιλάτε;;;;;;;; πέρυσι οι αντιδραστικοι / επαναστάτες δεν είχαν καμία κύρωση. Επομένως... Φέτος όλοι θα επαναστατησουμε.

 
Στελλα καχ
04 Οκτ 2022 15:53

Με τα ίδια στελέχη εδώ και 6 χρόνια αξιολόγηση;;;;;;;; ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ.

 
Φ. Φ. Φ.
04 Οκτ 2022 15:48

Δεν προβαινουμε σε καμία αξιολόγηση. Όπως και σεις δεν είστε συνεπείς απέναντί μας, δεν είμαστε ούτε εμείς. ΠΡΟοκήρυξη των ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ πρωτα

 
Κ.Σ
04 Οκτ 2022 13:44

Λύσσα κακιά!!!!!! μ` αυτές τις κρίσεις Διευθυντών ΣΜ.

 
Γιάννης Ν
04 Οκτ 2022 13:29

Με τα ενιαία κείμενα να τους τρελάνουμε.

 
ERT
04 Οκτ 2022 13:06

Τι θα γίνει με τις κρίσεις διευθυντών ΣΜ; Όλα αυτά που σχεδιάζετε είναι ζωγραφιές στην άμμο. ΤΕΛΕΙΩΝΕΤΕ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ