Εκλογές ανάδειξης μονομελών οργάνων στα ΑΕΙ: Οι διαδικασίες (Η απόφαση)

Κοσμητόρων και Αναπληρωτών Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων και των Διευθυντών Τομέων, των Διευθυντών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ

07/10/2022

Ενημερώθηκε: 07/10/2022, 09:15

Άκουσε το άρθρο

Υπογράφηκε   από τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο και τον υπουργό Επικρατείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, η κοινή απόφαση με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με την κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ότι το σύνολο των εκλογικών διαδικασιών που αφορούν στα Α.Ε.Ι. διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες ανά εκλογική διαδικασία.

Ειδικότερα, η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάδειξης:

  •     των Κοσμητόρων και Αναπληρωτών Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων και των Διευθυντών Τομέων,
  •     των Διευθυντών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων,
  •     του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,
  •     των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..

Τέλος, με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών κάθε Α.Ε.Ι. και ανάδειξης των εκπροσώπων του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

Συγκεκριμένα  η απόφαση ορίζει τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α ́

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο να ρυθμίσει θέματα σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης:

α) των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

β) των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., στα οποία προβλέπεται η ανάδειξη εκπροσώπων από την κείμενη νομοθεσία,

γ) των μονομελών οργάνων των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων,
δ) του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Άρθρο 2

Εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων και εκπροσώπων του άρθρου 1 πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ Β ́

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Άρθρο 3

Διαδικασία εκλογής Κοσμητόρων – Αναπληρωτών Κοσμητόρων, Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων

1. Η προκήρυξη των εκλογών εκδίδεται:

α) τουλάχιστον τέσσερις (4) πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα Μονοτμηματικής Σχολής,

β) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου και Αντιπροέδρου από τον Κοσμήτορα της Σχολής του Α.Ε.Ι., στην οποία εντάσσεται το Τμήμα, για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος, και αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

γ) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή Τομέα από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι., στην οποία εντάσσεται ο Τομέας, και αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρούσας, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα. Ειδικώς για τις Μονοτμηματικές Σχολές που έχουν Τομείς, η προκήρυξη των εκλογών εκδίδεται από τον Κοσμήτορα της Μονοτμηματικής Σχολής.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η εκλογική διαδικασία, εφόσον υφίσταται διακριτή ιστοσελίδα, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν υπάρχει ισοψηφία ή η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα Μονοτμηματικής Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος και Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα (Σχολή, Τμήμα ή Τομέα), κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

4. Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.):

α) Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη, με αντίστοιχα αναπληρωματικά, που προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής, για την εκλογική διαδικασία Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα Μονοτμηματικής Σχολής. Ως Πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. που συμμετέχει σε αυτή.

β) Ο Πρόεδρος του Τμήματος για την εκλογική διαδικασία του Διευθυντή Τομέα.

5. Οι εκλογικοί κατάλογοι για κάθε εκλογική διαδικασία συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης της παρ. 2 και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή/Τομέα που υπηρετεί ο εκλογέας. Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας, εάν η εκλογική διαδικασία αφορά ακαδημαϊκή μονάδα, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε..

6. Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο ανά αξίωμα.

7. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες ή Αναπληρωτές Κοσμήτορες, σε περίπτωση εκλογών Μονοτμηματικής Σχολής, ή τους υποψήφιους Προέδρους ή Αντιπροέδρους, σε περίπτωση εκλογών Τμήματος, δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη (2η) δεύτερη θέση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

8. Αν κανείς από τους υποψήφιους για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέα δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψηφίων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Άρθρο 4

Διαδικασία εκλογής Διευθυντών Πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου των Α.Ε.Ι., εκδίδεται, με επιμέλεια:

α) του Διευθυντή Τομέα, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τομέα,

β) του Πρόεδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή,

γ) του Κοσμήτορα της Σχολής, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Σχολή, που δεν είναι Μονοτμηματική,

δ) του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εάν το μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι..

2. Η προκήρυξη εκδίδεται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται η ακαδημαϊκή – ερευνητική δομή, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Διευθυντή, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν υπάρξει ισοψηφία ή αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, την κλινική ή το μουσείο αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τα εργαστήρια και τις κλινικές, προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου ή της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή την κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.

4. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στο εργαστήριο ή την κλινική σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 57 του ν. 4957/2022 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022, εάν το εργαστήριο ή η κλινική έχει αυτοδυναμία,

β) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται το εργαστήριο ή η κλινική (Τομέας, Τμήμα ή Σχολή) κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022, εάν το εργαστήριο ή η κλινική δεν έχει αυτοδυναμία.

5. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του Διευθυντή μουσείου απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται το μουσείο (Τομέας, Τμήμα, Σχολή) ή το Α.Ε.Ι. κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένωνόσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. 

6. Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του Διευθυντή ορίζεται:

α) ο Διευθυντής του Τομέα, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τομέα,
β) ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας της Σχολής, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή,

γ) ο Κοσμήτορας της Σχολής, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Σχολή, που δεν είναι Μονοτμηματική,

δ) ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι., εάν το μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι..

7. Εάν το όργανο που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας είναι παράλληλα υποψήφιος για το αξίωμα του Διευθυντή εργαστηρίου, κλινικής ή μουσείου, τότε ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται ανά περίπτωση:

α) το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τομέα,

β) ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή,

γ) το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, εάν το εργαστήριο ή η κλινική ή το μουσείο εντάσσεται σε Σχολή, που δεν είναι Μονοτμηματική,

δ) ο επόμενος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι., εάν το μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι..

8. Ως Διευθυντής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Άρθρο 5

Διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της απόφασης ορισμού των μελών της Επιτροπής Ερευνών του άρθρου 231 του ν. 4957/2022, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου. Με την πρόσκληση καθορίζονται η ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου, η τυχόν επαναληπτική διαδικασία, σε περίπτωση άγονης εκλογής ή ισοψηφίας, η διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Η εκλογική διαδικασία δύναται να διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), όπου τα καθήκοντα του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) εκτελεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Γ ́ της παρούσας.

2. Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών της Επιτροπής Ερευνών. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.), ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 6

Διαδικασία εκλογής εκπροσώπων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40), εκδίδεται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος.

2. Η θητεία των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα είναι ετήσια και άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η εκλογική διαδικασία αφορά την ανάδειξη των εκπροσώπων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Η προκήρυξη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα στη Συνέλευση του Τμήματος εκδίδεται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου.

4. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορούν οι εκλογές, εφόσον υφίσταται διακριτή ιστοσελίδα, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων κάθε Τομέα, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν υπάρξει ισοψηφία ή αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

5. Οι εκπρόσωποι μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται ανά Τομέα και ο αριθμός των εκπροσώπων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4957/2022. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον Τομέα, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών της παρ. 7.

6. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στον Τομέα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

7. Ως Όργανο Διεξαγωγής Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα ορίζεται ο Διευθυντής Τομέα. Το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους τους υποψηφίους.

8. Ως εκπρόσωποι ανά Τομέα εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Άρθρο 7

Διαδικασία εκλογής εκπροσώπων λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους ανά κατηγορία προσωπικού, εκδίδεται με επιμέλεια:

α) του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στη Σύγκλητο,

β) του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής, σε περίπτωση Μονοτμηματικής Σχολής, για τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Συνέλευση της Σχολής αντίστοιχα,

γ) του Κοσμήτορα της Σχολής, για τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στην Κοσμητεία, εάν η Σχολή αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) Τμήματα,

δ) του Διευθυντή Τομέα για τους εκπροσώπους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα.

2. Η θητεία των εκπροσώπων κάθε κατηγορίας προσωπικού στη Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. είναι ετήσια και άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Κάθε εκλογική διαδικασία αφορά την ανάδειξη των εκπροσώπων της οικείας κατηγορίας προσωπικού που θα συμμετέχει στη Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Η προκήρυξη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους ανά κατηγορία προσωπικού εκδίδεται το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων εκπροσώπων κάθε κατηγορίας και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Αυγούστου. Εάν οι ως άνω τασσόμενες προθεσμίες για την έκδοση της προκήρυξης από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα δεν τηρηθούν, η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται: α) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Σύγκλητο, β) στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την ανάδειξη των εκπροσώπων στις Συνελεύσεις των Τμημάτων ή των Μονοτμηματικών Σχολών και γ) στον Πρόεδρο του Τμήματος για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Το αρμόδιο κατά τα ως άνω όργανο για την έκδοση της προκήρυξης των εκλογών μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας για την οποία γίνεται η προκήρυξη και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στην κατηγορία προσωπικού που αφορά η διαδικασία.

4. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορούν οι εκλογές, εφόσον υφίσταται διακριτή ιστοσελίδα, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν αυτή αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη των προαναφερόμενων κατηγοριών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4957/2022 και δεν συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1 και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών της παρ. 7.

6. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπων από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, αποτελείται από: α) το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στο Α.Ε.Ι. κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Σύγκλητο, β) το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Συνέλευση Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση Τομέα. Από το εκλεκτορικό σώμα εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή που υπηρετεί ο εκλογέας. Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας, εάν η εκλογική διαδικασία αφορά ακαδημαϊκή μονάδα, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

7. Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι. ή την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ανά κατηγορία. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών ανά κατηγορία προσωπικού είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος ανά κατηγορία προσωπικού, το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε..

8. Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

9. Εντός επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, από το σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Συνέλευση της Σχολής, σε περίπτωση Μονοτμηματικής Σχολής, αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ αυτών ένας (1) εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4957/2022 ή την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 αντίστοιχα. Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 8
Διαδικασία εκλογής εκπροσώπων φοιτητών – Συγκρότηση Συμβουλίου Φοιτητών

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση Τμήματος ή στη Συνέλευση Μονοτμηματικής Σχολής, εκδίδεται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής, σε περίπτωση Μονοτμηματικής Σχολής, το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Η εκλογική διαδικασία και η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορούν οι εκλογές, εφόσον υφίσταται διακριτή ιστοσελίδα, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν αυτή αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η υποβολή υποψηφιοτήτων, καθώς και η παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας απέχει κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος ή τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1 και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών της παρ. 5.

4. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. της παρ. 5 προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

5. Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των φοιτητών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων φοιτητών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης. Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκαν υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

6. Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα ή η Μονοτμηματική Σχολή οργανώνουν προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

7. Εντός επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων ή των Μονοτμηματικών Σχολών, ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής του Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4957/2022 για τις Σχολές που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) Τμήματα και την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 για τις Μονοτμηματικές Σχολές.

8. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εκλεγέντες εκπρόσωποι φοιτητών στις Συνελεύσεις Τμημάτων ή στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής. Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Κοσμητεία της Σχολής απαρτίζεται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που αναδείχτηκαν στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων ή της Μονοτμηματικής Σχολής. Για την ανάδειξη των εκπροσώπων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος, ενώ η διαδικασία ανάδειξης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Ειδικώς για τις Μονοτμηματικές Σχολές, εάν ο αριθμός των εκλεγέντων εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση της Σχολής δεν υπερβαίνει τον έναν (1) εκπρόσωπο ανά κύκλο σπουδών, που οργανώνει η Σχολή, δεν απαιτείται η διενέργεια εκλογικής διαδικασίας και στην Κοσμητεία συμμετέχει ο εκπρόσωπος φοιτητών από κάθε κύκλο σπουδών.

9. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων είναι ετήσια και άρχεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

10. Με επιμέλεια του Κοσμήτορα κάθε Σχολής κοινοποιούνται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. τα πρακτικά εκλογής των εκπροσώπων των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι.. Με πράξη Πρύτανη του Α.Ε.Ι. που εκδίδεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους συγκροτείται το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι., το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι.. Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.

11. Με επιμέλεια του Πρύτανη εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνεται προς τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών, στην οποία ορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Για την εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών, που αναδεικνύονται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των μελών που δεν υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με τη χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου και κάθε εκλογέας δύναται να θέσει μία (1) ψήφο. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται ως Πρόεδρος, ενώ ο δεύτερος υποψήφιος σε σειρά προτίμησης ψήφων εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

12. Το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. είναι αρμόδιο για την εκλογή των εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4957/2022, καθώς και τις λοιπές Επιτροπές των Α.Ε.Ι., όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών διενεργείται με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.. Με επιμέλεια του Προέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη του Συμβουλίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι στη Σύγκλητο ή σε Επιτροπή του Α.Ε.Ι. και με απόφαση του Συμβουλίου Φοιτητών ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα Ο.Δ.Ε. για κάθε εκλογική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την ανάδειξη των εκπροσώπων, το πρακτικό εκλογής κοινοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι..

ΜΕΡΟΣ Γ ́

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ»

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία - Αρμοδιότητες Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

2. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων με επιμέλεια του Ο.Δ.Ε. τηρείται ειδικό πρωτόκολλο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το Ο.Δ.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για κάθε αξίωμα ή για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της επιμέρους ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η εκλογική διαδικασία, εφόσον υφίσταται, δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο υποψήφιος.

4. Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα για κάθε εκλογική διαδικασία, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.

5. Όπου στην παρούσα απόφαση ορίζεται ότι τα μέλη του Ο.Δ.Ε. (Εφορευτική Επιτροπή) αναδεικνύονται με ηλεκτρονική κλήρωση, αυτή διενεργείται με τη χρήση συστήματος του οικείου Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες του οποίου διενεργείται η εκλογική διαδικασία.

Άρθρο 10

Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας

1. Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα μέλη του, ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για θέματα προσωπικού ή φοιτητών και ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

2. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

3. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

4. Σε περίπτωση όπου υφίσταται ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων και στην παρούσα αναφέρεται ότι διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν, η κλήρωση διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ». 5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α) Έκαστο Α.Ε.Ι. ως Διεξάγουσα Αρχή επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ.. Έκαστο Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδιο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α ́134). Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό εκάστοτε Α.Ε.Ι, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε Α.Ε.Ι.. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υπευθύνου επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία, για τις ανάγκες των εκλογικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, συνάπτεται μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του οικείου Α.Ε.Ι., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι., Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., μέσω αυτόματης ηλεκτρονικής διαδικασίας προτεινόμενων όρων και αποδοχής αυτών, η οποία καθορίζεται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε..

Άρθρο 11

Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής-Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα ανά κατηγορία.

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος.

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, η τελική κατάταξη των υποψηφίων και ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που εκλέγεται/ονται ανά προκηρυσσόμενη θέση για κάθε εκλογική διαδικασία. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε..

6. Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς το αρμόδιο όργανο για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής, όπου απαιτείται, και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι..

7. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι..

8. Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 12

Διατήρηση-εκκαθάριση και απόσβεση των δεδομένων των εκλογικών διαδικασιών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συλλέγονται είτε μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο Διενέργειας Εκλογών, διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται μετά από την εξέταση των ενστάσεων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ