ΔΟΑΤΑΠ: Τα ΑΕΙ αλλοδαπής που προσφέρουν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών,ούτε οφείλουν, ούτε δύνανται να διενεργούν εξετάσεις στην Ελλάδα

Ο ΔΟΑΤΑΠ παρέχει έγκυρη ενημέρωση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες

07/10/2022

Άκουσε το άρθρο

Ο ΔΟΑΤΑΠ ενημερώνει ότι τα ιδρύματα της αλλοδαπής που προσφέρουν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, όπως απορρέει από το άρθρο 299 περ. ια ́ του ν. 4957/2022, ούτε οφείλουν, ούτε δύνανται να διενεργούν εξετάσεις στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 306 παρ. 1 και 4 (ν. 4957/2022), η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής «είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών», δηλαδή «η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης», έχει πραγματοποιηθεί «εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν το μέρος των σπουδών, που έγιναν στην ελληνική επικράτεια, έχει πραγματοποιηθεί σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.)».

Το τελευταίο εδάφιο νοείται αποκλειστικά ως μέρος σπουδών που προηγήθηκαν σε δημόσιο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και συνεχίστηκαν με μετεγγραφή σε ίδρυμα της αλλοδαπής.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερομένους τα άρθρα του ν. 4957/2022 που αφορούν τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών:

Άρθρο 299 Ορισμοί

«ια) «Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου» είναι προγράμματα σπουδών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από απόσταση από ιδρύματα με έδρα στην αλλοδαπή με ή χωρίς την υποστήριξη τεχνολογίας ή με συνδυασμό και των δύο».
Άρθρο 304 Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής
«4....Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 306 Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

«1.Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός ελληνικής επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα, ως ακολούθως:...2...3...4. Ως σύνολο σπουδών της παρ. 1 νοούνται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης».

Άρθρο 307 Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης

«Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο».

Άρθρο 308 Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

«1.Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών. Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.)».

Ο ΔΟΑΤΑΠ παρέχει έγκυρη ενημέρωση   χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες

Ο ΔΟΑΤΑΠ εφιστά την προσοχή των ενδιαφερομένων, καθώς κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, αναρτήσεις για αμειβόμενη παροχή υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με αιτήσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ο ΔΟΑΤΑΠ, τονίζει πως παρέχει έγκυρη ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Εφαρμόζει δε τη νέα νομοθεσία με προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας, χωρίς να απαιτείται η διαμεσολάβηση κανενός τρίτου. Ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με τη χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων ή την υποβολή νέας αίτησης ή αίτησης επανεξέτασης για μείωση αντισταθμιστικών μέτρων.

Τέλος ο ΔΟΑΤΑΠ συνιστά η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.doatap.gr, την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων e-doatap και με την άμεση επικοινωνία με τον φορέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (6)

Ματ
|

@Kώστας
Η απόφαση ισχύει από εδώ και εφεξής και όχι αναδρομικά, πιθανότατα, να χρειαστεί να ΄δώσετε τα μαθήματα του τελευταίου εξαμήνου μέσω εξετάσεων δια ζώσης εις την Κύπρον.

Apostolos
|

Και αν οι εξετάσεις γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο?

Τότε τι γίνεται?

Για μια ακόμη φορά ο (Ελληνικός) Νόμος πίσω από τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Πτυχία υπάρχουν, δουλειά δεν υπάρχει
|

Σε 10 χρόνια όλοι θα έχουμε από 2 μεταπτυχιακά και δεκάδες πιστοποιήσεις χωρίς όμως αντίστοιχη προσφορά σε θέσεις εργασίας που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

Καταντάει κοροϊδία για τους νέους το κυνήγι τίτλων σπουδών όταν προφανώς το πρόβλημα είναι στην οικονομία και την κοινωνία.

Κώστας
|

Εμείς που περνούμε πτυχίο σε 3 μήνες από το ανοιχτό πανεπιστήμιο Κύπρου και έχουμε ήδη πριν 3 χρόνια δώσει εξετάσεις στην Ελλάδα δεν θα πάρουμε θετική απόφαση Δοαταπ;

Polar_Fish
|

Aν ολη η εκπαιδευτικη διαδικασία εχει γινει στο εξωτερικο, μαλλον δεν υπάρχει προβλημα.

Θύμιος
|

Τελικά δεν κατάλαβα.

Αν παρακολουθήσω ένα εξ' αποστάσεων πρόγραμμα σπουδών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αυτό θα αναγνωριστεί ή όχι;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ