ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Σχολείων: Αποκλειστικά στο esos η εγκύκλιος για τη συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής

Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων
Δημοσίευση: 10/10/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα την εγκύκλιο   για τη συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολείων.

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

Α. Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής

Ενόψει της επικείμενης διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και μετά τη δημοσίευση της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν.4964/2022 (Α ́ 150) με την οποία προστέθηκε παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν.4823/2021 (Α ́ 136) και με βάση την οποία καθορίζεται η σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότησή των εν λόγω συμβουλίων, με τη σύνθεση που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Επισημαίνουμε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης των σχετικών διατάξεων και ιδίως των σημείων που προβλέπουν την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τα μέλη των περιπτώσεων β) και γ).

Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής.

Β. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α ́196 ), σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε ́ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών.
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό μελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων.

Η νέα  διάταξη για να επισπευσθούν οι επιλογές Διευθυντών Σχολείων

Με τη νέα διάταξη (άρθρο  190 του ν.4964/2022) , στην οποία αναφέρεται παραπάνω η εγκύκλιο, καταργείται  η συμμετοχή των Εποπτών    Ποιότητας και Συμβούλων  Εκπαίδευσης   κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμους, προκειμένου να προχωρήσει το υπ. Παιδείας στην προκήρυξη επιλογή των Διευθυντών Σχολείων,

Ειδικότερα η νέα διάταξη για να επισπευσθούν οι επιλογές Διευθυντών Σχολείων ορίζει τα εξής:

Άρθρο 190
Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων - Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

1. Η παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, τροποποιείται, ως προς τη σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.».

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτω-ση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εφαρμογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαί- δευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκ- παιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκ- παιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

3. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’,προστίθεται παρ.13 ως εξής:

«13. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.».

 

Σχόλια (15)

 
Μαγδαλένα
11 Οκτ 2022 14:40

0 συνάδελφος που απάντησε στο φιλελεύθερο (10 Οκτ 22:06 ) ένα δίκιο το έχει και συμφωνώ με την τελευταία πρόταση που έγραψε

 
Πιτσιφλής
11 Οκτ 2022 12:41

Όλα στην ώρα τους!
Πόσες φορές πρέπει να σας το πω;
....
- Μετά τα Τρίκαλα, ποια πόλη είναι;
- Μικρή ή μεγάλη;
- Ό,τι να 'ναι!
- ....

 
Tι εννοεί ο ...ποιητής;
11 Οκτ 2022 11:56

Μήπως θα πρέπει να διευκρινισθεί επιση΄μως τι εννοεί ο ... Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτσης, γράφοντας στο Έγγραφό του "Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής". Πρόκειται για καθολική απαγόρευση, δηλ. αν κάποιος ΣΕΕ ή καθηγητής συμμετάσχει σε ένα (οποιοδήποτε, ανα τήν Ελλάδα) Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (Τ.Σ.Ε.) αποκλείεται από υποψηφιότητα Δ/ντή σε επίπεδο επικρα΄τειας; 'H αποκλείεται (η υποψηφιότητά του) μόνο για το νομό του Τ.Σ.Ε. στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει;

 
Με ή χωρίς ζάχαρη ο καφές?
10 Οκτ 2022 22:55

@φιλελεύθερος @Στράτος @ΕΛΕΝΗ
- Χρονοδιάγραμμα είχε βγει για τα 4 Συμβούλια και τους μόλις 600 υποψήφιους ΔΔΕ-ΔΠΕ.... κι έπεσε έξω παρασάγγας.
- Για τα 6 Συμβούλια και τους 2300 υποψήφιους Σ.Ε. λοιπόν.... ούτε λόγος για χρονοδιάγραμμα μετά το προηγούμενο "φιάσκο".... και 6 ολόκληροι μήνες μόνο και μόνο για τον υπολογισμό των μορίων (φανταστείτε να μην υπήρχε και η πλατφόρμα και να εξέταζαν φακέλους, στικάκια και χαρτιά).
- Πώς μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε-ελπίζουμε σε χρονοδιαγράμματα, για 116 διάσπαρτα Συμβούλια(με όχι ακόμα ορισμένα τα μέλη τους) για 15.000 υποψηφίους και χωρίς να είναι ακόμα έτοιμη, ούτε καν η πλατφόρμα?
- Τι πρακτικό νόημα θα είχε άλλωστε ένα χρονοδιάγραμμα, όταν ξέρουμε από την αρχή, ότι ΔΕΝ θα μπορούσε να τηρηθεί σε καμία περίπτωση..... και επίσης, ποια εγγύηση θα παρείχε ένα χρονοδιάγραμμα, σχετικά με την ορθότητα και αποτελεσματικότητα στην εξέταση των αιτήσεων, των μορίων και των ενστάσεων των υποψηφίων?
- Τέλος, για τις κρίσεις των Σ.Ε. κάποιος έφτασε να ισχυρίζεται (ονόματα δεν λέμε) ότι : "Υπήρξε ορατή βελτίωση του έργου των Συμβουλίων. Ο δεικτης ενστάσεων είναι αξιόπιστος και λέει 40% για συμβούλους εκπαίδευσης και 70% για Δ. Ε. Τεράστια, σχετική βελτίωση".
"Τεράστια, σχετική βελτίωση".... επαναλαμβάνω.... με τους 6 μήνες για τα προσωρινά μόρια. Δηλαδή κατά τη γνώμη του, τα Συμβούλια των Σ.Ε. (χωρίς χρονοδιάγραμμα και με μεγαλύτερες καθυστερήσεις) έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους από τα Συμβούλια των ΔΔΕ-ΔΠΕ. Ή αλλιώς, τα Συμβούλια των ΔΔΕ-ΔΠΕ.... δεν την έκαναν καλά. ΑΥΤΟ κι αν είναι "παρηγοριά στον πεθαμένο"!!!
https://www.esos.gr/arthra/80191/vrohi-enstaseon-950-ypopsifioi-symvoylo...

 
Άρης
10 Οκτ 2022 22:15

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση: το ΥΠΑΙΘ δεν έχει σκοπό να αλλάξει άμεσα τους ΔΣΜ για πολλούς και ευνόητους λόγους, μερικούς εκ των οποίων τους λέτε εδώ. Οι αλλαγές θα γίνουν το Καλοκαίρι, πράγμα λογικό αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Οι υποψήφιοι Σ.Σ. πρέπει να δύνανται να είναι και υποψήφιοι ΔΣΜ, αν δεν επιλεγούν σύμβουλοι. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση.

 
@φιλελευθερος
10 Οκτ 2022 22:06

Αγαπητέ καμία επίθεση.Αν το εκ λάβατε έτσι να το απισυρω.Προφανως και είναι πολιτισμένα τα εκάστοτε σχόλια του συγκεκριμένου σχολιαστή,ομως θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω πως είναι διαπιστώσεις που πηγάζουν από τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις τις οποίες όλοι ερμηνεύουμε.Κάποιες στιγμές αισθάνομαι ότι υποτιμάται λίγο η κρίση μας.

 
φιλελεύθερος
10 Οκτ 2022 21:28

@Στράτος
Καλά τα λες. Στο Στράτο όμως γιατί επιτίθεσαι; Συμμετέχει πολιτισμένα στο διάλογο και η γνώμη του είναι τεκμηριωμένη.

 
Δημήτρης
10 Οκτ 2022 17:33

Ας ελπίσουμε οτι η Υ.Α. θα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα για τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, γιατί αλλιώς..καλό καλοκαίρι! Εκτός αν η κ. Υπουργός θέλει να μας έχει "όμηρους" μέχρι τις εκλογές..διόλου απίθανο.

 
CHRIS
10 Οκτ 2022 16:45

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ;;;;;;;;;;;;;;;;;
ή
οποτε ναναι ;;;;;;;;;

 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
10 Οκτ 2022 16:24

Όλα αυτά είναι προεκλογικά τεχνάσματα ομηρείας, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει.
Κι αν γίνει...πώς θα γίνει? Κάποιος που θα...λέω θα...είναι στον πίνακα Συμβούλων, αλλά κάνει και για δντης, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, γίνεται δντης, φεύγει αυτόματα απ τον πίνακα συμβούλων, χάνει την προοπτική να γινόταν σύμβουλος και μετά κλαίει στης υπουργού τα σκαλοπάτια!!!...κάτι αλλά Διαμαντοπούλου πολύ παλαιά!!

 
@Στρατος
10 Οκτ 2022 16:24

Τόσο πολύ κόπτεσθε να γίνεται διευθυντης;Πως να υπάρξει χρονοδιάγραμμα;καθίστε πρώτα να συγκροτηθούν τα τοπικά συμβούλια.Αλλωστε δεν νομίζω να καίγεται κανείς να γίνει διευθυντης σχολειου.Προτιμά την ηρεμία του παρά τα χάπια που σίγουρα δεν θα αποφύγει. Προφανως και δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ούτε αυτή των ΣΕΕ.Α ΠΕΚΕΣ θα παραμείνουν σίγουρα για δυο χρόνια ακόμα:Σημειώστε το

 
Κ.Α.
10 Οκτ 2022 15:54

Μετά την ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος και άλλες ΠΔΕ (π.χ. Κρήτης, Αττικής) σήμερα ανήρτησαν τις σχετικές προσκλήσεις για τα Τοπικά συμβούλια. Όχι όμως ακόμη όλες.

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
10 Οκτ 2022 15:54

Οι κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται πριν τις εθνικές εκλογές. Η νέα κυβέρνηση θα ακυρώσει την καρκινοβατούσα διαδικασία, θα ψηφίσει μέχρι τέλος του 2023 νέο νόμο και θα προχωρήσει σε κρίσεις την άνοιξη του 2024 και ανάληψη υπηρεσίας των νεων διευθυντών από 1-7-2024. Ας το πάρουμε απόφαση!

 
Στράτος
10 Οκτ 2022 15:28

Δυστυχώς το έγγραφο δεν περιέχει κανενός είδους χρονοδιάγραμμα. Πολύ κακή αρχή για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολείων. Εάν και οι αναμενόμενες Υ.Α. και Προκηρύξεις των θέσεων διευθυντών σχολείων δεν περιέχουν σαφές χρονοδιάγραμμα δεσμευτικό για όλα τα Τοπικά Συμβούλια, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η όλη διαδικασία θα "βαλτώσει" και θα "σέρνεται" για καιρό, όπως ήδη συμβαίνει με την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης. Και θα έρθουν οι εθνικές εκλογές αλλά νέοι διευθυντές στα σχολεία δεν θα έχουν πάει...

 
ΕΛΕΝΗ
10 Οκτ 2022 11:52

Αν έγραφε και ημερομηνίες και προθεσμίες...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ