Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως ΟΛΜΕ και ΔΟΕ- Νόμιμη η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά τους συμβούλια

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

27/10/2022

Άκουσε το άρθρο

 Με τις 2112 & 2114/2022 αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου απορρίφθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ & ΔΟΕ) κατά

α) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίσθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών,

β) υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίσθηκαν ζητήματα σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή της ως άνω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία, και

γ) πράξεων ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια για τις εκλογές του έτους 2020.

Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι:

1) Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4728/2020, κατά το μέρος που παρέχει εξουσιοδότηση προς την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση για τον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού, είναι σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι πρόκειται για ειδική και ορισμένη νομοθετική εξουσιοδότηση, η οποία περιέχει συγκεκριμένο προσδιορισμό του αντικειμένου της, ήτοι τη δυνατότητα διεξαγωγής της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφετέρου τα ζητήματα, για τα οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση, έχουν λεπτομερειακό και τεχνικό χαρακτήρα και απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Περαιτέρω, και η διάταξη του άρθρου 288 του ν. 4738/2020, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο κανονιστικός νομοθέτης να ρυθμίσει ειδικότερα ζητήματα [έδρα, αριθμό, σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, απαρτία, λειτουργία Εφορευτικών Επιτροπών, όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη συγκρότηση και λειτουργία τους, κατάργηση επιτροπών εκλογών, επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες, κατάργηση, ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εν λόγω (επαναληπτικών) διαδικασιών και εν γένει στον τρόπο διεξαγωγής τους], είναι σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι καθορίζει κατά τρόπο συγκεκριμένο τα θέματα που είναι δυνατό να ρυθμίσει ο κανονιστικός νομοθέτης, τα οποία αποτελούν μερικότερες περιπτώσεις των ρυθμίσεων του νόμου.

2) Η εν λόγω εκλογική διαδικασία δεν αποτελεί έκφανση της συνδικαλιστικής ελευθερίας των εκπαιδευτικών, αλλά αποβλέπει στη συμμετοχή αυτών ως αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία αποτελούν συλλογικά όργανα της Διοίκησης με αρμοδιότητες επί της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που προβλέπει τη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δεν έρχεται σε αντίθεση προς τη κατοχυρούμενη στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος συνδικαλιστική ελευθερία.

3) Η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4624/2019, σύμφωνα με την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει γνώμη για κάθε ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση του άρθρου 22 του ν. 4728/2020, η οποία, ρυθμίζοντας τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δεν έχει ως περιεχόμενο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ούτε συνδέεται με την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Επίσης, στις διατάξεις αυτές του ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού δεν προβλέπεται στάδιο διαβούλευσης με τους φορείς, τους οποίους αφορά η ρύθμιση. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 35 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού, εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, λόγω ενδεχόμενης επέλευσης υψηλού κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, γίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από τη διενέργεια της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν προκύπτει αντίθεση προς την ως άνω διάταξη από τη μη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου πριν από τη ψήφιση της διάταξης του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 ή πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης κ.υ.α., ανεξαρτήτως αν, στην προκειμένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου πριν από την επεξεργασία.

4) Με τη συμφωνία που συνήφθη, κατ’ επίκληση της προσβαλλόμενης κ.υ.α., μεταξύ της Υπουργού Παιδείας και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η τελευταία, υπό την ιδιότητα της εκτελούσας την επεξεργασία, ανέλαβε την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφαλείας έναντι κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκλογέων. Το δε σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας “ΖΕΥΣ” παρέχει κατ’ αρχήν εγγυήσεις τεχνικού χαρακτήρα για τη διασφάλιση του απορρήτου της ψηφοφορίας, ενώ, περαιτέρω, οι διαδικασίες εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι, κατά τα διδάγματα κοινής πείρας, από τη φύση τους, κατ’ αρχήν πρόσφορες να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή εκλογέων στις σχετικές διαδικασίες. Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη τον τεχνικό χαρακτήρα των εν λόγω ζητημάτων, το άρθρο 22 του ν. 4728/2020 και η προσβαλλόμενη κ.υ.α. δεν παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 9Α και 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

5) Ο νομοθέτης, αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δεν κωλυόταν από την αρχή της ασφάλειας δικαίου να μεταβάλει τον τρόπο ψηφοφορίας από αυτοπρόσωπη σε ηλεκτρονική για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών με γενικές και απρόσωπες ρυθμίσεις, οι οποίες κατέλαβαν και την ήδη αρξάμενη εκλογική διαδικασία του έτους 2020. Εξάλλου, δεν καθίστανται ακυρωτέες οι πράξεις ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές του έτους 2020 επειδή μεταγενέστερες διατάξεις μετέβαλαν τον τρόπο ψηφοφορίας ή επειδή εκδόθηκαν επί δηλώσεων υποψηφίων που είχαν υποβληθεί υπό νομοθετικό καθεστώς που προέβλεπε την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία.

6) Δεδομένου ότι οι δηλώσεις απόσυρσης των συνδυασμών και των υποψηφίων από την εκλογική διαδικασία υποβλήθηκαν μετά την έκδοση των πράξεων ανακήρυξης, η Διοίκηση δεν είχε υποχρέωση, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να προβεί στην ανάκληση ή τροποποίηση των πράξεων αυτών οίκοθεν, αλλά ανήκε στη σφαίρα ευθύνης των ιδίων των παρατάξεων να ενημερώσουν, εφόσον το επιθυμούσαν, το εκλογικό σώμα για την απόσυρση των συνδυασμών τους. Σε κάθε δε περίπτωση, οι υποψήφιοι που εξελέγησαν, παρά το γεγονός ότι είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους, δεν έχουν απολέσει τη δυνατότητα να υποβάλουν παραίτηση από τις θέσεις τους και μετά την εκλογή τους.

Σχόλια (26)

Κλαρκ
|

Συνελευσεις κάθε τρις κ λίγο δεν υπάρχουν σε κανένα κλάδο
Αποφασίζουν τα διοικητικά συμβούλια με συνοπτικές διαφικασιες βάσει αυστηρων κατατσατικων.
Οποιος πονταρε στην εκπαίδευση μετά το 2010 έχασε

Πιτσιφλής
|

@ Ελεν Είναι μπερδεμένος, τον θέλει μια μελαχρινή και μια εκρηκτική κοκκινομάλλα.
Εσύ να μελετάς. Ο κύριος Γιάννης έχει τα sos. Ρώτα τον, μην ντρέπεσαι, γράψε του μόνο με μπλε μαρκαδοράκι. Τα άλλα χρώματα τον εκνευρίζουν.

Ελεν
|

@ Πιτσιφλης
Αγαπημένε μου Πιτσιφλή , όλα γίνονται αρκεί να αφεθεί ο πρασινομάτης και να επιτρέψει στη γαλανομάτα να του δείξει τον τρόπο....ξέρει εκείνη.....

Προς @
|

Στις συνελεύσεις ψ΄ήφιζαν 10 άτομα και το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ήταν πολύ μικρό? Πόσα ψέμματα ακόμα θα αραδιάσεις? Ποσοστό συμμετοχής άνω του 80% είχε στις εκλογές! Αντίθετα μόνο 5% είχε στις ηλεκτρονικές εκλογές - παρωδία! Την οικονομική αναβάθμιση την έχει ζητήσει καιρό ο κλάδος , απλά αδιαφορεί η κυβέρνηση!

Google
|

@ what? καμία σχέση, είσαι εκτός θέματος...

Μήτσος
|

Η αδιαφορία της ΟΛΜΕ για τον κλάδο την οδήγησε στην απαξίωση και τον μηδενισμό της . Ποτέ δεν λειτούργησε σαν Σκούταρης* διεκδικώντας για τον κλάδο εκμεταλλευόμενη την τεράστια δύναμη ( πολιτική ) των χιλιάδων μελών που θα μπορούσε να έχει. * Ο κομματάρχης στην ανεπανάληπτη ελληνική ταινία .

What?
|

για να καταλάβω λιγο το ποίημα του συναδέλφου Πιτσιφλή , η γαλανομάτα είναι η Κεραμέως και ο πρασινομάτης είναι η ΟΛΜΕ—ΔΟΕ;

ΑΣ
|

Από εμένα τέλος η συνδρομή. Να βάζουν από τη τσέπη τους για να το παίζουν επανάσταση.

Πιτσιφλής
|

Και να σου πω και κάτι άλλο;

Γίνομαι άστρο να σε φτάσω
να σε πλησιάσω
να μη σε τρομάξω

Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις
κι όλο με μαλώνεις
πάντα με ματώνεις

Πιτσιφλής
|

Είπε μια γαλανομάτα σ' έναν πρασινομάτη:
Γίνομαι ήλιος και σε καίω
μέρα νύχτα κλαίω
μέρα νύχτα φταίω

Γίνεσαι άπιαστη σελήνη
τι σ’ απομακρύνει
την ζωή μου σβήνει

Πώς θα γενεί να ενωθούμε
ήλιος και φεγγάρι
μέρα και σκοτάδι

Πώς θα γενεί ν’ αγαπηθούμε
φλόγα και ποτάμι
γόμα και μελάνι

@
|

Θυμάστε τις συνελεύσεις που δεν πατάει κανείς και ψηφίζουν 10 άτομα και στις εκλογές το ποσοστό συμμετοχής ήταν πολύ μικρό αναλογικά. Γιατί άλλωστε; Ξύλινος λόγος και τσακωμούς. Ο συνδικαλισμός περνάει βαθιά κρίση. Γιατί δε βελτίωσε τον κλάδο σε τίποτε τα τελευταία Χρόνια. Τα φασόν κείμενα δεν είναι επανάσταση . Την αξιολόγηση τπυ εκπαιδευτικού την απαιτεί η κοινωνία . Ας φροντίσουν και την οικονομική αναβάθμιση κάποιοι και όχι μόνο τις συνδικαλιστικές αδειες.

Αμερόληπτος
|

@Προς Αμερόληπο
Μάλλον φίλε δεν κατάλαβες το σχόλιό μου. Πώς κατάλαβες όμως βρε μπαγάσα πως έχω γαλάζια μάτια;

Τι όχι;
|

Νόμιμες οι ηλεκτρονικές εκλογές. Να τις δούμε και στις βουλευτικές.

εκπαιδευτικοs
|

Τι θα πουν τωρα αυτοι που αφησαν τον κλαδο χωρις αιρετους για δυο χρονια;Ευτυχως το καταλαβαν και τωρα μας καλουν σε μαζικη συμμετοχη.Βεβαια η αξιοπιστια των παραταξεων εχει χαθει προ πολλου.

καποιος
|

"Η υπηρεσία Ζευς αναλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του συστήματος και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο οργάνωσης, τη χρήση των αποτελεσμάτων, και τον σκοπό της κάθε ψηφοφορίας, ούτε για την οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πλευρά της διεξάγουσας αρχής. Για όλα τα παραπάνω αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εν λόγω διεξάγουσα αρχή και ο διαχειριστής της ψηφοφορίας.''
πριτς

ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ;;
|

Συχνά στο παρελθόν οι Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών φορέων ανακοίνωναν ποστά για το υπέρ και για το κατά, αλλά όχι φυσικούς αριθμούς συμμετεχόντων, για να μην φανεί ότι αποφάσισαν μερικές δεκάδες άτομα εκεί που θα έπρεπε να είναι εκατοντάδες.
Ο καναπές που γράφετε είχε αποτιμήσει προ πολλού την αξιοπιστία των φορέων και το ενδιαφέρον των μελών τους.
Αλλωστε η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν αναιρεί τη συμμετοχή στη συνέλευση όσων το επιθυμούν.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται ήδη η ηλεκτρονική ψηφοφορία και στα σημερινά άρθρα του esos διαβάζουμε τα αποτελέσματα, χωρίς κανείς να τα αμφισβητεί.

...................
|

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΣΜ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ.-

kos
|

Πρόσφατα διεξήχθησαν οι πρυτανικές εκλογές ηλεκτρονικά και όλα πήγαν άριστα. Όποιος θέλει να απέχει να πηγαίνει και να πληρώνει ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ στις υπηρεσίες και όχι από το σπίτι του. Ναι στην εξέλιξη! Όχι στην οπισθοδρόμηση. Από εδώ και πέρα μόνο ηλεκτρονικά.

Προς αμερόληπτο
|

Μάλλον τα αμερόληπτα γαλάζια γυαλιά σας δε βοήθησαν να δείτε ότι αφορούν το 2020 οι αποφάσεις.

Προς Θεού, μην κουράζεστε
|

@Κωστας
Άριστα! Μην σηκώνεστε ποτέ από τον καναπέ σας και απλά να μας ψηφίζετε κάθε 4 χρόνια.....

Αμερόληπτος
|

Ταχύτατη δικαιοσύνη αν σκεφτεί κάποιος ότι επί σύριζα χρειάζονταν 2 ολόκληρα χρόνια για να βγουν αντισυνταγματικοί οι εκπαιδευτικοί νόμοι!

@Κώστας
|

Για πολύ γρήγορο το έχεις το ΣτΕ. Η απόφαση κάνει αναφορά στις εκλογές του 2020, και όχι σ'αυτές της ερχόμενης βδομάδας. Καλό είναι να διαβάζουμε τα άρθρα και να μη σχολιάζουμε μόνο βάσει τίτλου...

Κώστας
|

Ε αφου δεν υπάρχει κανένα προβλημα να γίνει το ίδιο και στις βουλευτικές εκλογές ή εκεί υπάρχει κίνδυνος?

Έλα Αλέκο...
|

Κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται καταλογισμός χρημάτων από άσκοπες δικαστικές ενέργειες στα μέλη των διοικήσεων των συλλογικών οργάνων στα προσωπικά τους ΑΦΜ. Όχι στα μέλη που εισφέρουν με τις κρατήσεις για να γίνεται σοβαρός αγώνας και αυτός αναλώνεται σε δικαστήρια και φωνασκίες έξω στους δρόμους άνευ ουσίας. Μόνο έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν σοβαρές υποψηφιότητες για τους εκπροσώπους του κλάδου. Δεν θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι για να πληρώνουν τα "σπασμένα" των εκπροσώπων.

pakis
|

Η τελική και καλύτερη ακύρωση θα είναι στις επόμενες εκλογές.

Κωστας
|

Ακόμη τα ίδια; Δεν κουράστηκαν; Μια χαρά είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι που θα τρέχουμε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ