ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Δημοσίευση: 11/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη εξέδωσε το  Πολυτεχνείο  Κρήτης.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 23:59

 H θητεία του Πρύτανη που θα εκλεγεί λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης αναδεικνύεται ένα εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης  του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο Πρύτανης παύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Ο Πρύτανης μπορεί να κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Οι προτεινόμενοι από τον υποψήφιο Πρύτανη Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο Αντιπρύτανης παύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη ΔΕΠ, τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη ΔΕΠ που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη ΔΕΠ που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη ΔΕΠ που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη,

ε) μέλη ΔΕΠ που έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@tuc.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου (της μορφής username@tuc.gr) σε μορφή pdf και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του ή να φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggra...

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο υποψήφιος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από (σε μορφή pdf):

1.    Τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του κατά την προκηρυσσόμενη θητεία. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τους τομείς:

α) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής,

β) διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης,

γ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης,

δ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και

ε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

2.    Κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή πλήρους απασχόλησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που προτείνονται από τον υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, διά βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, μεριμνά για τη δημοσίευση των προτάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται κατ’ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή του Πρύτανη στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ