Ποια Πανεπιστήμια έχουν σειρά για Πρυτανικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023 και ποια το 2024

Ποιοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα

18/11/2022

Άκουσε το άρθρο

Έξι Πανεπιστήμια, των οποίων η θητεία των νυν Πρυτανικών Αρχών λήγει στις 31  Αυγούστου του 2023, θα πρέπει τον ερχόμενο Φεβρουάριο να εκδώσουν  τις  προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών στων Συμβουλών Διοίκησης καθώς και γα την επιλογή των πέντε εσωτερικών μελών.

Ο νόμος ορίζει ότι:

 • Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.
 •  Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.
 • Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόκειται για τα εξής έξι Πανεπιστήμια:

 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023  Πρύτανης: Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος,
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Θητεία 23-10-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής,
 3. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Τρανός,
 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου,
 5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Παναγιώτης Καλδής,
 6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης,

Εκλογές το 2024

Εκλογές θα διεξαχθούν το 2024 στα εξής έξι  πανεπιστήμια:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Δημήτριος Μπουραντώνης,
 2. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Χριστίνα Κουλούρη,
 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024  Πρύτανης: Καθ.  Χρήστος Ι. Μπούρας,
 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης,
 5. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας Φλώρος,
 6. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Μαρία Νικολαϊδη,

Σχέδια Προκηρύξεων εκλογών

 • Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών
 • Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών

Εσωτερικά μέλη

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
ή
Εναλλακτικά για τα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν έως σαράντα (40) μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. έχουν:

α) όσοι αποχωρούν από το Α.Ε.Ι. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η.8.2026,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει χρονικά με τη θητεία των ως άνω αξιωμάτων.

Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη της (αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) Τμήμα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. και ε) Σχολή.

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.

Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κ.Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Η Κ.Ε.Ε. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς καταλόγους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 και στην υπό στοιχεία 99286/Ζ1/ 08/08/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β 4211).

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κ.Ε.Ε.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβουν ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της.

Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.
Κάθε υποψήφιος/α δύναται να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Εξωτερικά μέλη

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την .παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (επωνυμία) θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου (επωνυμία).

γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο (επωνυμία), τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου (επωνυμία) ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (επωνυμία) με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ........... , μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό).

4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εσωτερικού μέλους (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η (ημερομηνία) (μήνας) (έτος), (ημέρα) και ώρα Ελλάδας....... (η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών).

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την ...... (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (επωνυμία), όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/ 08/08/2022 Απόφαση ων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4697/2022  και η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Σχόλια (2)

whatever
|

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δηλαδή δεν θα έχει εκλογές;

Μέλος ΔΕΠ
|

Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Στα μέσα του 2023 δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα διοικήσεις και εκλογής πρύτανη. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ