Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Για ποιούς είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση -Διάρκεια επιμόρφωσης-Σε απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου

22/11/2022

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης

1. Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023, που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 για τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

2. Υποχρέωση συμμετοχής:

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:

Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).

Β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και

Γ) Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης:

i. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης  σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκ- παιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και οι οποίοι προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και

ii. όσοι/ες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1986-1999, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας στις 25/8/2014 «δεν υφίσταται υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσής των, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν εντός του, από το έτος 1986 έως το έτος 1999, γενικώς, και σε χρόνο μεταγενέστερο της διετούς δόκιμης υπηρεσίας, ειδικότερα».

Άρθρο 2
Περιγραφή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης - Θεματικές ενότητες

Η εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση αφορά στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία και Διδακτικά Αντικείμενα:

2. Κατανομή επιμορφούμενων

Οι επιμορφούμενοι κατανέμονται σε τμήματα (α) Γενικής Εκπαίδευσης και (β) Ειδικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα και τον κλάδο τους ως εξής:


3. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023.

Το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης υλο- ποιείται με εφαρμογή τεχνικών μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης), και -εκτός από τη θεωρητική πλαισίωση στα επιμέρους αντικείμενα- αξιοποιείται η μελέτη σεναρίων, διερευνητικής μάθησης, συνεργατικής επίλυσης προ- βλήματος, μάθησης μέσω (ερευνητικού) σχεδιασμού.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από επιμορφωτές/- τριες οι οποίοι/-ες επιλέχθηκαν από το Μητρώο Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε με βάση την υπ’ αρ. 3093/ 02-04-2021 (Πράξη 16/01-04-2021, ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ- Ν2Υ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών για τις ανάγκες της Πράξης, όπως ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 3574/ 28-03-2022 (Πράξη 14/17-03- 2022, ΑΔΑ: ΨΗ9ΓΟΞΛΔ- 7ΘΔ) πρόσκληση, οι οποίοι/-ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό (Α’ Φάση Επιμόρφωσης). Από αυτούς ως επιμορφωτές/τριες Β’ συμμετέχουν όσοι/όσες πιστοποιήθηκαν κατά την Α’ φάση επιμόρφωσης.

4. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από απόσταση με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που διαθέτει το ΙΕΠ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, επιμορφωτές και επιμορφούμενοι υποστηρίζονται από εξειδικευμένα στελέχη, ενώ λειτουργεί και γραφείο τεχνικής υποστήριξης (helpdesk).

Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι προς επιμόρφωση εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ειδοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με το τμήμα στο οποίο εντάσσονται, το όνομα του επιμορφωτή, τα ονόματα των συμμετεχόντων στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Οι Διευθυντές των σχολείων απογευματινής/βραδινής λειτουργίας, προσαρμόζουν, στο μέτρο του δυνατού, τα προγράμματα, ώστε οι υπόχρεοι για εισαγωγική επιμόρφωση διδάσκοντες να απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο όπου υπηρετούν για να διευκολυνθούν ως προς την παρακολούθηση των 24 ωρών της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκ-παιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π., η οποία χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και/ή με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά και έντυπα παρουσιολόγια).

Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών στο 80% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προ- γράμματος (19 από το σύνολο των 24 επιμορφωτικών ωρών). Αυτό πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά ή/και έντυπα παρουσιολόγια με ευθύνη των επιμορφωτών/- τριών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην ολοκλήρωση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, δραστηριοτήτων και δύο (2) εκτενών εργασιών στα αντικείμενα Α1 (παιδαγωγική αλληλεπίδραση) και Β1 (προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης).

Άρθρο 4
Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής - Προθεσμία υποβολής

1. Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/ mitroo/login.php), ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

2. Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022, εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Ι.Ε.Π. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απενεργοποιείται η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

Οι προσκλήσεις αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προ- ώθηση στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύονται:

- στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
- στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.: http://www.iep.edu.gr/ el/erga/prokyrikseis/proskliseis/proskliseis-gia- epimorfoseis στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ>ΕΡΓΑ>ΠΡΟΚΗΡΥ- ΞΕΙΣ>ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ>ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ.

Άρθρο 5
Απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου

Στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που συμμετέχουν στην εισαγωγική επι- μόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το «απογραφικό δελτίο εισόδου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/ services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός τριμήνου από τη λήξη της επιμόρφωσης οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά το «απογραφικό δελτίο εξόδου». Πλέον των απογραφικών δελτίων εισόδου κι εξόδου οι επιμορφούμενοι/-ες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επι- μόρφωσης. Η συμπλήρωση και υποβολή των ανωτέρω (απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) είναι προαπαιτούμενα προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Άρθρο 6 Διοικητική στήριξη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης, στην οποία έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα, της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.
Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ., αποφάσεις) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 7
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επι- τελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ»). Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στην οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.iep.edu.gr/services/ mitroo/, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’137) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Στο πλαίσιο της επαλήθευσης το ΙΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, προβαίνει στην αποστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταλόγου (αρχείου excel) με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στη διασταύρωση και επιβεβαίωση ότι οι αιτούντες είναι (ή δεν είναι) υπόχρεοι/δικαιούχοι εισαγωγικής επιμόρφωσης και ενημερώνει αντίστοιχα το ΙΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από το ΙΕΠ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους ότι τα στοιχεία τους θα αποσταλούν από το ΙΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προ- κειμένου να επιβεβαιωθεί ότι είναι δικαιούχοι/υπόχρεοι.

4. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων/υπόχρεων εισαγωγικής επιμόρφωσης, καθώς και στοιχεία που αφο- ρούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης διατηρούνται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος.

Τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξό- δου διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (2)

Ευτυχία
|

Για να καταλάβω, δε θα υπάρχει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα??

θα τους κάνουνε
|

ξεφτέρια! άρπα κόλλα επιμόρφωση εξ αποστάσεως...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ