ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Αξιολόγηση: Νέα απόφαση ρυθμίζει την κατάθεση των εκθέσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ποια πρόσωπα έχουνν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή
Δημοσίευση: 24/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Νέα η υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ρυθμίζει τις διαδικασίες ηλεκτρονικής κατάθεσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, ενώ καθορίζει τα πρόσωπα τα οποία πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

 Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» στην οποία υποβάλλονται: (α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη και της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), (δ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους/τις Επόπτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και (ε) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020,

(α) είτε κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση της υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπη- ρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), του οποίου η διοίκηση και η διαχείριση ασκούνται αποκλειστικά από το νομικό πρόσωπο ιδιωτι- κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω- νυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος» («Ι.Τ.Υ.Ε.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), ή

(β) μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ ́ άρθ. 24 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), για τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., του Ι.Ε.Π., της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Υ.ΠΑΙ.Θ., που δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε Ομάδας Δράσης της σχολικής μονάδας, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ι.Ε.Π.. Επιπλέον για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πρόσβαση έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Δ.Ε.Π.Π.Σ..

3. Πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για κάθε σχολική μονάδα έχουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι προαναφερόμενοι.

4. Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων και συμπλήρωσης φορμών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. έχουν:

α) Το Τμήμα Δ ́ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης.

γ) Οι Περιφερειακοί/ές Επόπτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

δ) Οι Επόπτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης. στ) Οι Διευθυντές/τριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί-συντονιστές των Ομάδων Δράσεων που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα. η) το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

θ) Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

ι) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Άρθρο 2
Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. καταχωρίζονται στοιχεία και συμπληρώνονται πρότυπες σελίδες («φόρμες») από εκπαιδευτικούς, στελέχη Εκπαίδευσης και υπηρεσίες, ως ακολούθως:

1. Το Ι.Ε.Π καταχωρίζει και διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Δ.Δ.Ε. που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, καθώς και των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. που προβλέπονται στην παρούσα.

2. Το Τμήμα Δ ́ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζει και διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζει και διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) καταχωρίζουν και διατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών της Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ντριών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, και β) προσδιορίζουν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει την παιδαγωγική ευθύνη καθώς και το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στις οποίες κάθε Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη.

5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.

α) τον Συλλογικό Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου της Μονάδας και καταχωρίζει τον υπεύθυνο εκ- παιδευτικό για κάθε δράση μέσω επιλογής από σχετικό κατάλογο που αντλείται στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «myschool»,

β) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας. Για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ο/η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει την έκθεση στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. εκ μέρους του Επιστημο- νικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.).

6. Οι Συντονιστές των Ομάδων Δράσεων αποτυπώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

α) τον σχεδιασμό της Δράσης,

β) την πορεία υλοποίησης της Δράσης,

γ) την αποτίμηση της Δράσης.

7. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης:

α) Διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων κάθε σχολικής μονάδας αρμοδιότητάς τους.

β) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους. Για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης συντάσσεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

γ) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, εκτός των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία συντάσσεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ..

8. Ο/Η Επόπτης/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης του/της, εκτός των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

9. Ο/Η Περιφερειακός/ή Επόπτης/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης του/ της, εκτός των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

10. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθώς και για το σύνολο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 3
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες Υποκειμένων: (α) Περιφερειακοί Διευθυντές/ ντριες Εκπαίδευσης, (β) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, (γ) Επό-πτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, (δ) Διευθυντές/ ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ε) Περιφερειακοί Επόπτες της Εκπαίδευσης, (στ) Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, (ζ) εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τον ρόλο του υπεύθυνου για κάποια Δράση (η) τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ (θ) ο/η/Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ι) τα μέλη της Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ. και του Ι.Ε.Π..

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ανωτέρω κατηγορίες Υποκειμένων είναι: (i) ονοματεπώνυμο και (ii) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»), για τις επεξεργασίες που διενεργούνται μέσω της φιλοξενούμενης στην ΕΨΠ εφαρμογής είναι το Ι.Ε.Π. Το Ι.Τ.Υ.Ε. επιτελεί, εν προκειμένω, τον ρόλο του Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. κατά την αυθεντικοποίηση των χρηστών. Επιφορτίζεται δε με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου είναι η σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 4189).

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης εκ των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 και του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 υπουργικής απόφασης (παρ. 1(γ) του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις πολιτικές του Ι.Ε.Π. και μόνον για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233 του εν λόγω νόμου, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 4501) παύει να ισχύει.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ