ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες "Ζώρα" για να αρθεί η "ακυβερνησία" σε τρία Πανεπιστήμια

Η "ακυβερνησία" επήλθε λόγω νομικού αδιεξόδου στην ισοψηφία ανάδειξης των Συμβουλίων Διοίκησης
Δημοσίευση: 29/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με τέσσερις οδηγίες, προκειμένου να αρθεί η  "ακυβερνησία" , στην οποία έχουν οδηγηθεί τα  τρία Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Αιγαίου, εξαιτίας του νομικού αδιεξόδου, στο γεγονός της ισοψηφίας στην εκλογή των εξωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδ. Ζώρας, την  οποία παρουσιάζει κατ΄αποκλειστικότητα το esos.

Τα νεοεκλεγέντα εξωτερικά μέλη των τριών αυτών Πανεπιστημίων παρά τις επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις δεν κατάφεραν να εκλέξουν τα πέντε εξωτερικά μέλη των Συμβουλών Διοίκησης, επειδή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 3-3.

Στην περίπτωση αυτή ο νέος νόμος "Κεραμέως" δεν έχει προβλέψει  νομική διέξοδο.

Επίσης ο ίδιος νόμος δεν έχει προβλέψει νομική διέξοδο όταν παρέλθει ο χρόνος μη εκλογής των εξωτερικών μελών , είναι θα πρέπει να προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές ή να γίνει κάτι άλλο.

Οι οδηγίες

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης:

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Η συνεδρίαση των εσωτερικών μελών για την εξέταση του παραδεκτού των υποβληθεισών αιτήσεων και την αξιολόγησή τους δύναται να διενεργείται με φυσική παρουσία των μελών ή μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4957/2022.

Ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) εναπόκειται στο αρμόδιο όργανο για τη σύγκληση της συνεδρίασης των εσωτερικών μελών του Σ.Δ. και ανά περίπτωση θα πρέπει να προκρίνεται ο καταλληλότερος τρόπος διεξαγωγής προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων των μελών του Σ.Δ.

Συνεδρίαση   μέσω τηλεδιάσκεψης:  Εάν η συνεδρίαση των εσωτερικών μελών του Σ.Δ. διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου κατά τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών, για τον λόγο αυτό προκρίνεται η χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» ( Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5204/11.11.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’5204).

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών:  Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την πρώτη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4957/2022, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών που δεν καλύφθηκαν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση του συνόλου των θέσεων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτηθεί έως ότου επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία.

Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία θεωρείται ότι κανένας από τους εναπομείναντες υποψηφίους δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπό του την απαιτούμενη εμπιστοσύνη να συμμετάσχει στο Σ.Δ. του Α.Ε.Ι. και να επιληφθεί των υποθέσεων του Α.Ε.Ι., συνεπώς η διαδικασία καθίσταται άγονη και η διαδικασία θα πρέπει να διενεργηθεί από την αρχή.

Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι., και έως την έκδοσή του με απόφαση Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 223 του ν. 4957/2022, δύναται να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός που δύναται να επαναληφθεί η ψηφοφορία έως ότου αυτή κριθεί άγονη.

Ανάδειξη Πρύτανη: Ομοίως, η συνεδρίαση των μελών του Σ.Δ. για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη και των προτάσεων των αναπτυξιακών σχεδίων δύναται να διεξαχθεί είτε με φυσική παρουσία των μελών του Σ.Δ. είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, και στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πρύτανη να διεξαχθεί ηλεκτρονικά για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 4957/2022.

"Οι διαπιστωτικές πράξεις περί συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., εκλογής του Πρύτανη και ορισμού Αντιπρυτάνεων είναι δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", σημειώνει στην εγκύκλιο ο Οδ. Ζώρας.

Ποια Πανεπιστήμια έχουν σειρά για Πρυτανικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023 και ποια το 2024

Έξι Πανεπιστήμια, των οποίων η θητεία των νυν Πρυτανικών Αρχών λήγει στις 31  Αυγούστου του 2023, θα πρέπει τον ερχόμενο Φεβρουάριο να εκδώσουν  τις  προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών στων Συμβουλών Διοίκησης καθώς και γα την επιλογή των πέντε εσωτερικών μελών.

Ο νόμος ορίζει ότι:

 • Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.
 •  Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.
 • Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πρόκειται για τα εξής έξι Πανεπιστήμια:

 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023  Πρύτανης: Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος,
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Θητεία 23-10-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής,
 3. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Τρανός,
 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου,
 5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Παναγιώτης Καλδής,
 6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης,

Εκλογές το 2024

Εκλογές θα διεξαχθούν το 2024 στα εξής έξι  πανεπιστήμια:

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Δημήτριος Μπουραντώνης,
 2. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Χριστίνα Κουλούρη,
 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024  Πρύτανης: Καθ.  Χρήστος Ι. Μπούρας,
 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης,
 5. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας Φλώρος,
 6. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Μαρία Νικολαϊδη,

Σχέδια Προκηρύξεων εκλογών

 • Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών
 • Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών

Σχόλια (8)

 
Μέλος ΔΕΠ
30 Νοε 2022 13:17

<<Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη πλειοψηφία θεωρείται ότι κανένας από τους εναπομείναντες υποψηφίους δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπό του την απαιτούμενη εμπιστοσύνη να συμμετάσχει στο Σ.Δ. του Α.Ε.Ι. και να επιληφθεί των υποθέσεων του Α.Ε.Ι., συνεπώς η διαδικασία καθίσταται άγονη και η διαδικασία θα πρέπει να διενεργηθεί από την αρχή.>>
Δηλαδή θα ψηφήσει όλο το πανεπιστήμιο από την αρχή!!!!
Είναι πολύ ψαγμένη η λύση που δίνεται! Συγχαρητήρια !!!

 
Μπαμπά πρόσεχε
29 Νοε 2022 22:31

Βγήκε το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο με 3 ρόδες.... και τώρα ο κατασκευαστής δίνει οδηγίες πως να στρίψουμε χωρίς να σκοτωθούμε....

 
να κι άλλος καλυτερότερος !
29 Νοε 2022 21:19

που δεν εφαρμόζεται αλλά πρέπει να γίνει κοσκινο και κουρελού από διευθετήσεις ! αχαχααχα, τόση αριστεία πχια;;;;;

 
Περιττος
29 Νοε 2022 20:03

Δεν θα ήταν όλα απλούστερα αν ο αριθμός των εσωτερικών μελών ήταν από το νόμο περιττος;
Σε όλα τα όργανα διοίκησης αποφεύγουμε σώματα με άρτιο αριθμό μελών για αυτό τον προφανή λόγο.

 
Μέλος ΔΕΠ
29 Νοε 2022 17:22

Πολύ αισιοδοξία βλέπω ότι οι εκλογές του 2023 θα γίνουν με αυτό το νόμο!

 
όλα από την αρχή κε τώρα
29 Νοε 2022 16:46

Χρειάζεται τροπολογία και άμεσα.... να ακυρωθούν τα αποτελέσματα και να ξαναέχουμε υποψήφιους για ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ μέλη από την αρχή στα 3 αυτά Πανεπιστήμια. Τα υπάρχοντα μέλη δείχνουν από τώρα σημάδια ακαμψίας .

 
whatever
29 Νοε 2022 15:48

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ; ΟΛΑ ΚΑΛΑ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.