ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η Ν. Κεραμέως συγκρότησε ομάδες για τα πληροφοριακά συστήματα e-εγγραφές, e-doatap και GIS- based «Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δημοσίευση: 30/11/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τρεις ομάδες  για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων α. e-εγγραφές, β. e-doatap και γ. GIS- based «Χωροταξικό» του Υ.ΠΑΙ.Θ., συγκρότησε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα :

Α. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-εγγραφές» για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών/- τριών σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-εγγραφές»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών/-τριών σε δημόσια ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., και τις G2G (Government to Government) εφαρμογές: α. για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΓΕ.Λ. και β. για την κατανομή σε ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. από την Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά στην έγκαιρη δημιουργία τμημάτων στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας και κατ’ επέκταση στην πρόβλεψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και των αναγκών σε βιβλία.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα, όπως το πληροφοριακό σύστημα myschool και τις υπηρεσίες ταυτοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και της Α.Α.Δ.Ε. μέσω TAXISNET, το τεστ αντοχής και αξιοπιστίας της εφαρμογής, την παρακολούθηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, τη δημιουργία και συντήρηση δοκιμαστικού περιβάλλοντος της εφαρμογής, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, τη λήψη ασφαλών αντιγράφων των δεδομένων και επανάκτηση εφαρμογών, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη συγγραφή οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-eggrafes.

Β. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «e-doatap» για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος «e-doatap»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή, η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του συστήματος του σταδίου της διαδικασίας που βρίσκεται η αίτησή τους προκειμένου να λαμβάνουν σχόλια/ειδοποιήσεις άμεσα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για πιθανές περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται. Η διεκπεραίωση του φακέλου του πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου (δρομολόγησης, προέλεγχου, εισήγησης από ειδικό εισηγητή, εισήγησης από Ακαδημαϊκό σύμβουλο, έκδοσης απόφασης ισοτιμίας ή αντιστοιχίας, διοικητικός έλεγχος) αυτοματοποιώντας πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες του Οργανισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά ο χρόνο αναγνώρισης ενός πτυχίου αλλοδαπής.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με συστήματα όπως: οι υπηρεσίες ταυτοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και της Α.Α.Δ.Ε. μέσω TAXINET, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων της Αλλοδαπής (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το σύστημα «e-diplomas» που περιλαμβάνει τη βεβαίωση κτήσης των πτυχίων που απονέμουν τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον έλεγχο γνησιότητας αυτών, τον προσδιορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών και τροποποιήσεων που απαιτούνται ενόψει της ψηφιοποίησης του συνόλου του αρχείου του οργανισμού και την ανάπτυξη των κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών με το υπό ανάπτυξη Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System), την ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής του Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ στο πληροφοριακό σύστημα “e-doatap”, το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων,την επικοινωνία με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του Οργανισμού (DPO), την υποστήριξη χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, τη δημιουργία οδηγών χρήσης, καθώς και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου θα χρησιμοποιείται ευέλικτη μεθοδολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να προσαρμόζει κατάλληλα τη διαδικασία ανάπτυξης με τη συμμετοχή των υπεύθυνων προγραμματιστών και των βασικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνδυασμό με τη χρήση συστήματος διαχείρισης εργασιών και συνεργατικών εργαλείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-doatap.

Γ. Ομάδα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος GIS- based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών

1. Περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS- based «Χωροταξικό»

Το σύστημα αυτό αποτελείται από την G2G (Government to Government) εφαρμογή «Χωροταξική κατανομή μαθητών» που παρέχει αυτοματοποιημένη χωροταξική κατανομή των μαθητών/-τριών στις σχολικές μονάδες, την G2G εφαρμογή «Εγγραφή σε Γυμνάσιο» για τη διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής στο Γυμνάσιο και την G2C (Government to Citizens) εφαρμογή «Αναζήτηση σχολείων» για την εύρεση σχολικών μονάδων με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

2. Αντικείμενο της Ομάδας

Το αντικείμενο της ομάδας περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ως άνω αναφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, τη δημιουργία και διασύνδεση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με την εφαρμογή «e-εγγραφές» και το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων,την επικοινωνία με την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων του Υπουργείου (DPO), το τεστ αξιοπιστίας και αντοχής της εφαρμογής, την υποστήριξη χρηστών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα, την ενημέρωση του αποθετηρίου με τον κώδικα των εφαρμογών και την τήρηση των διαφορετικών εκδόσεών τους, την αποσφαλμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε δοκιμαστικό περιβάλλον, καθώς και τη δημιουργία οδηγών χρήσης σε μορφή βίντεο.

Χρησιμοποιούνται αρχές του «Personal eXtreme Programming», συνεργατικό εργαλείο διαχείρισης έργου όπως και πλατφόρμα συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων. Ως αποθετήριο του κώδικα για τη συνεργασία των μελών ορίζεται το https://git.minedu.gov.gr/itminedu/GIS- Xorotaksiko .
 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.