Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Στις αρχές της εβδομάδας η ανακοίνωση της οριστικής μοριοδότησης των υποψηφίων

Οι Συνεντεύξεις των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων

01/12/2022

Άκουσε το άρθρο

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εξέταση των 950 ενστάσεων των υποψηφίων  Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς μέχρι τη Δευτέρα παραδίδουν όλα τα Συμβούλια Επιλογής την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων.

Ετσι στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται η    ανακοίνωση  από το υπουργείο Παιδείας των πινάκων της ποριστικής μοριοδότησης των υποψηφίων.

Οι Συνεντεύξεις των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν  πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αν και είχαμε νέες παραιτήσεις μελών από τα Συμβούλια Επιλογής , η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με πληροφορίες του esos, δεν τις έκανε δεκτές. 

 Υπενθυμίζεται ότι σε σύνολο 2.280 υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης κατατέθηκαν 950 ενστάσεις.

Η Συνέντευξη καταλαμβάνει τα 20 από τα 75 μόρια  

Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής κατ΄εξαίρεση σε αυτές τις επιλογές  αποτιμώνται με 75 μόρια   κατ’ ανώτατο όριο (σ.σ. το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων   δεν μοριοδοτείται),  εκ των οποίων μέχρι και  τα   20 οι υποψήφιοι τα  λαμβάνουν στη Συνέντευξη.

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των υποψηφίων από κάθε κλάδο, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων από κάθε κλάδο. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρ- τάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική  τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,

γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου.

Έπειτα ο υποψήφιος παρουσιάζει το θέμα της μελέτης περίπτωσης με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της μελέτης περίπτωσης και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επι- κοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λει-τουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του  
υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υπο- ψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες,

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνε-δρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμο- ογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο.

Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της.

Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της τυχόν προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, και στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), (με άριστα 10) και η γλώσσα αυτή συμπίπτει με τη γλώσσα που ο υποψήφιος δήλωσε ως προϋπόθεση συμμετοχής στην επιλογή, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας και εντάσσεται στον πίνακα Β) του άρθρου 3 της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση του αφαιρούνται τα μόρια για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 και για τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου και καταγράφεται η αναμόρφωση της βαθμολογίας του. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Σχόλια (24)

Δάσκαλος
|

Δευτέρα, Τρίτη= Αρχές της εβδομάδας
Τετάρτη= Μέσα εβδομάδας
Πέμπτη, Παρασκευή= Τέλη εβδομάδας

Μένει τώρα να διευκρινιστεί για ποια εβδομάδα εννοούμε και είμαστε εντάξει!

ααα, συνεντεύξεις, ε;
|

για να γίνει μαγείρεμα και αλλαγή θέσεων στον πίνακα

απίστευτο και όμως αληθινό!!!
|

ναι, ναι
την εβδομάδα βγαίνουν...
για την ακρίβεια ξεφουρνίζονται.....!!!!
....αντιλαμβάνεσθε.....

@@επιβεβαίωση
|

χαχαχα μα είσαι φοβερός/φοβερή! Γελάω πολύ!

@επιβεβαίωση
|

μετά το σανόοοοοοοοοοοοοοοοοο μοιράζουν και νέφτι;;;;;;;;;;;;;;; απίστευτο;;;;

Επιβεβαιωση
|

Και ομως θα βγουν τη Δευτέρα - μπορεί και σήμερα το απόγευμα- και από την Παρασκευή ξεκινούν συνεντευξεις

@ δύο ερωτήσεις:
|

Τελικά είσαι ο αγαπημένος/αγαπημένη μου εδώ στο esos!!!

Υπάρχουν 4 σοβαροί λόγοι (τουλάχιστον)
|

@απορίας άξιον... 01 Δεκ 2022 17:23
1. Γιατί βάσει καλυτερότερου, δεν περνάνε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι αλλά εξαρτάται από τα αντικειμενικά τους μόρια.
2. Γιατί εάν δεν βγουν πρώτα τα αντικειμενικά, δεν θα ξέρεις..... πόσο να "μαγειρέψεις" και τί "μπαχαρικά" να βάλεις στα υποκειμενικά. Δεν συμβαίνει πάντα.... αλλά "των φρονίμων τα παιδιά".... ξέρετε τί κάνουν ε?
3. Γιατί πώς θα βοηθήσεις να μείνουν "αξέχαστες" οι θρησκευτικές εορτές σε υποψήφιους και εξεταστές.... εάν δεν τρέχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη για να δώσουν συνέντευξη?
4. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι (που δεν μας αφορά?) τα Χριστούγεννα θα είμαστε όπως κάθε χρόνο στα σαλέ μας στο Γκστάαντ για να κάνουμε σκι.... κι όχι για να γράφουμε εδώ στο esos για την τεράστια επιτυχία των κρίσεων-επιλογών στελεχών εκπαίδευσης....

1+1=2
|

Είπαμε... το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε από αυτήν την Κυβέρνηση για να εφαρμοστεί από την επόμενη.
Τι δεν καταλαβαίνετε?

Ερωτημα
|

Οι ενστάσεις μόνο ελέγχθηκαν ή και τα λάθη στα ΑΕΙ;

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
|

Οι κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση είναι μοναδικό μνημείο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ.
@ΠΛΑΤΑΡΟΣ: Ο νόμος εκτός από ΙΔΕΩΔΗΣ πρέπει να είναι εφαρμόσιμος.

Alexandros
|

Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα....

δυο ερωτήσεις :
|

1. πόσο πάει το σανό με τον τόνο ;
2. πότε η προκήρυξη εκλογών ;

alastor
|

Υπομονή, στην ...αφετηρία της τελικής ευθείας βρισκόμαστε.

Σε λίγο φθάνουμε στο τέρμα (δηλαδή στις εκλογές).

Το ερώτημα είναι: αυτή η εμπνευσμένη ηγεσία του υπουργείου θα ξαναβρεθεί, με τη νέα κυβέρνηση, στην ίδια θέση για να ολοκληρώσει αυτά που αφήνει στη μέση; (δηλαδή τα πάντα...)

την επόμενη εβδομάδα
|

αλλά το θέμα είναι με πόσες και ποιες εκπλήξεις...!!!

Ελένη
|

Μέχρι 21 Φεβρουαρίου θα έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Γι' αυτό ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε, όλα θα μείνουν στα χαρτιά... Τοποθετήσεις στελεχών εν μέσω προκήρυξης και διενέργειας εκλογών, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ εκ του νόμου!

Αυτό που περιμένω...
|

Είναι η στιγμή που θα πάει άπατη η υπουργάρα!!! Κοντοζυγώνει....
Σα δε ντρέπονται,λέω εγώ!!!!Αυτές οι κρίσεις τον ατελείωτο έχουν....
Προσωπικά δεν είμαι και δεν πρόκειται να δηλώσω υποψήφια, απλά βλέπω και σχολιάζω την ανικανότητα των κυβερνώντων και τον εμπαιγμό απέναντί μας!!!!

...ναι, τη Δευτέρα
|

Εγώ λέω ότι τούτη τη φορά το Υπουργείο θα φανεί συνεπής και
θα ανακοινώσει τη Δευτέρα... θα το δείτε και δε θα το πιστεύετε....

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
|

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

απορίας άξιον...
|

γιατι επρεπε να ολοκληρωθεί η απόδοση των τυπικών μορίων ΠΡΙΝ την έναρξη των συνεντεύξεων?
Μήπως θα χάλαγε η "συνταγή"???

(όχι ότι ενδιαφέρεται κανένας για ολα αυτά, πλην των υποψηφίων...)

Εκπαιδευτικος
|

Στις αρχές πιας εβδομαδας

Τακης Ε
|

Στις αρχές ποιας εβδομάδας;;

Ελένη
|

Πόσες φορές έχουμε ακούσει "στις αρχές της εβδομάδας"

Των φετινών ε?
|

"Οι Συνεντεύξεις των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων"....

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ