ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ξεκινά η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι υπουργικές αποφάσεις
Δημοσίευση: 02/12/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Στις εν λόγω αποφάσεις, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και της θητείας αυτών.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των  δύο αποφάσεων:

Α. Η  προκήρυξη   εκδίδεται απ ό τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Β. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία  

Ειδικότερα, η απόφαση  για τις Σχολικές Μονάδες και  Εργαστηριακά Κέντρα, ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Άρθρο 3
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 όπως ισχύει, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 4
Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

1. Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

3. Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 5
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 6 Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,
β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την

αυτοαξιολόγηση του έργου του και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ακολούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις κάθε είδους στους υποψήφιους.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Άρθρο 7 Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 8 Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,
γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι

γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου: δέκα (10) μονάδες.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία.

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής δίνει υποχρεωτικά ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδεχομένως υφισταμένων βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων.

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας. Στα πρακτικά αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, καθώς και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά, ίσο αριθμό μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

3. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους, που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσης. Τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 6 έως και 9 της παρούσης και καταρτίζονται ο τελικός αξιολογικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας.

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Άρθρο 11
Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4823/2021.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους οι επικουρικοί πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσης.

4. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Άρθρο 12 Δήλωση προτίμησης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Άρθρο 13 Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, όπως ισχύει. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης.

Άρθρο 14
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν.4823/2021.

3. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.

Άρθρο 15 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Άρθρο 16
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης https://schooldirectors.minedu.gov.gr, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της παρούσης καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και / ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Διευθυντής Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με τηνπερ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης απόφασης:

α) το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

β) ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου δεν μοριοδοτείται.

γ) Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022.

δ) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και

στ) η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 18 Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Σχόλια (62)

 
Διαβάστε κι αυτό
18 Δεκ 2022 23:47

Ο νόμος (ο καλυτερότερος) λέει ότι τίτλος που ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ προσόν διορισμού δε μοριοδοτείται. ΟΚ μέχρι εδώ.

Μια μεγάλη μερίδα ΠΕ70 διορίστηκε με πτυχίο Π.Α., μιας και αυτό ήταν τότε το απαιτούμενο για τον διορισμό πτυχίο. Στην πορεία πολλοί εξ αυτών έκαναν εξομοίωση κι απέκτησαν «πτυχίο» ΠΤΔΕ. Σύμφωνα με τη διατύπωση το πτυχίο αυτό, το οποίο είναι ισότιμο με το πτυχίο κάποιου που μπήκε στο ΠΤΔΕ με πανελλήνιες ή κατατακτήριες, είναι πρόσθετο προσόν και πρέπει να μοριοδοτηθεί. Ή όχι; Κι αν όχι με ποιο σκεπτικό;

Από την άλλη, αν μοριοδοτηθεί, τότε θα έχουμε έναν υποψήφιο που μπήκε στο ΠΤΔΕ με πανελλήνιες να παίρνει 0 μόρια κι έναν με εξομοίωση (που έχει χαρτί ισότιμο με αυτό του πρώτου ΜΟΝΟ όμως αν συνδυαστεί με το πτυχίο της ΠΑ) να μοριοδοτείται για ανύπαρκτα προσόντα!

Υπόψη ότι με βάση τα ισχύοντα σήμερα το πτυχίο εξομοίωσης ΕΙΝΑΙ προϋπόθεση για διορισμό όσων είναι απόφοιτοι ΠΑ (αν υπάρχει κανένας ακόμα).

Μια ακόμα πτυχή του καλυτερότερου...

 
@ΝΟΜΟΣ 4823-2021 Άρθρο 33 ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
18 Δεκ 2022 21:32

Πράγματι ο νομοθέτης έχει κάποιο δίκιο και δεν δίνει μόρια για μεταπτυχιακό που χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού . Γιατί θεωρεί ότι ο κάτοχος του επιβραβεύεται με διορισμό . Όμως κάποιες περιπτώσεις όπως η δική μου ίσως διαφέρουν . Δεν υπήρχαν άλλοι απόφοιτοι να διοριστούν ως καθηγητές πληροφορικής .Μιλάω για εποχή 1995 όπου δεν υπήρχε επαρκείς αριθμός πτυχιούχων τμημάτων πληροφορικής για να καλύψουν τις θέσεις του νέου τότε μαθηματος της πληροφορικής στα γυμνάσια . Αυτό σημαίνει πρακτικά οτι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών στην πληροφορική δεν επιβραβεύτηκαν ούτε πήραν την θέση άλλων πτυχιούχων . Στην ουσία χωρίς αυτούς όπως και άλλων με απλά σεμινάρια δεν μπορούσε να διδαχθεί το μάθημα . Θα μπορούσε λοιπόν ο νόμος να είχε κάποια εξαίρεση και να έδινε κάποια μόρια . Έχω σπουδάσει 6 χρόνια πτυχίο και μεταπτυχιακο και δεν παίρνω ούτε ένα μόριο.

 
ΝΟΜΟΣ 4823-2021 Άρθρο 33 ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
10 Δεκ 2022 12:17

Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 4823/2021 Άρθρο 33
αδ) … Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την υποπερ. αγ) και την παρούσα υποπερίπτωση, κατά περίπτωση
αθ)… Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.
Δηλαδή ένας Μηχανικός Η/Υ πενταετούς φοίτησης που διορίστηκε ως καθηγητής Πληροφορικής, για το 5ο έτος μοριοδοτείται με 4 μόρια σύμφωνα με το αδ)
Και π.χ ένας φυσικός με μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης «Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού» ή ένας μαθηματικός με μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης «Πληροφορικής και επιχειρησιακής Έρευνας» με συνολικό χρόνο φοίτησης 6 χρόνων ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σύμφωνα με το αθ) ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ !!!!!!
!!!!!ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ!!!!

 
ΙΟΛΗ
04 Δεκ 2022 23:45

Τελικά με τους υποψήφιους διευθυντες που έχουν κάποιο τίτλο (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικο) αλλοδαπής, αλλά έχουν και πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (Β2, Γ1,2) της αλλοδαπής από πιστοποιημένο φορέα στην Ελλαδα, τι γίνεται; Κάπου είχε γραφεί ότι για αυτήν την περίπτωση θα γινόταν τροπολογία... Θα εξεταστούν προφορικά (και σε τι;) για να αποδειξουν τη γνώση ξένης γλώσσας για την οποία ήδη έχουν πιστοποίηση αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ;

 
Αηδία μόνο
04 Δεκ 2022 18:35

Για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία η δέσμευση που υπάρχει για τουλάχιστον 12μηνη προϋπηρεσία αντιβαίνει την αρχή της ισότητας και της ισοτιμίας.
Ιδιαιτέρως για τα σχολεία που ιδρύθηκαν το 2021 δεν έχουν καν προκηρυχθεί όλες οι ειδικότητες για να μπορέσουν να αξιολογηθούν και να μπορέσουν να έχουν 12μηνη θητεία έστω ως εκπαιδευτικοί.
Πως λοιπόν προκύπτει αυτό; Για μια ακόμη φορά κοιτάμε να βολέψουμε τους "βολεμένους"..... Άριστη κυβέρνηση με άριστους νόμους..... γελάνε μαζί σας και οι πεθαμένοι.....

 
Εύη
04 Δεκ 2022 15:58

@ΘΩΜΑΣ0 2 Δεκ 2022 19:46
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, βάσει του χρονοδιαγράμματος, τοποθετήσεις δε θα γίνουν τον Μάρτη. Διότι βάσει συντάγματος, απαγορεύονται οι ύπηρεσιακές μεταβολές από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών και ως την ολοκλήρωσή τους.
(Απευθύνομαι σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρεστε να γίνεται στελέχη της εκπαίδευσης κι όχι στον Θωμά):
Υποτίθεται ότι θέλετε να διοικήσετε, αλλά αγνοείτε βασικές νομικές διατάξεις... Αν δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, ότι υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν ενστάσεις κλπ., υπάρχουν συνταγματικές απαγορεύσεις, τότε συγνώμη, αλλά μην ασχοληθείτε με το "άθλημα" της διοίκησης, γιατί θα φάτε τα μούτρα σας! Γι' αυτό ξεκαβαλικέψτε, γιατί πολύ εύκολα θα βρεθείτε κάποιοι/ες στο εδώλιο. Η διοίκηση δεν σημαίνει ότι παίρνω μόνο το 100ευρω/150ευρω του διευθυντή. Άγνοια νόμων δεν υφίσταται στους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν μπορούν λοιπόν να ολοκληρωθούν χρονικά οι τοποθετήσεις των διευθυντών, εντός της σχολικής χρονιάς, καθώς θα μεσολαβήσουν 2 εκλογικές αναμετρήσεις! Ξυπνάτε και μην τρώτα σανόοοοο!!!

 
Υποθετικό Scenario - Συλλογισμός
04 Δεκ 2022 13:06

Α' Προκείμενη (Υπόθεση):
Οι εκλογές προκηρύσσονται για την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 (των Αγίων Κων/νου & Ελένης, ανήμερα).
Δυνητικά, ως τις 20 Απριλίου 2023 (Διακαινήσιμος) μπορούν να γίνουν και οι επιλογές και οι τοποθετήσεις (εξαιρώ το "μπάχαλο" που θα προκύψει στα σχολεία)
Β' Προκείμενη (Υπόθεση):
Η προκήρυξη για τις Αιτήσεις βγαίνει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίζονται και δημοσιεύονται από τις ΔΔΕ & ΠΔΕ ως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.
Τρεις εργάσιμες μέρες για την υποβολή ενστάσεων, είμαστε στην Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.
Τελικοί πίνακες την Τετάρτη 1Φεβρουαρίου 2023.
Δύο μέρες για τις δηλώσεις προτίμησης ως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.
Ανακοίνωση Νέων Διευθυντών την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.
Ανάληψη καθηκόντων από τους Νέους Διευθυντές την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.
Συμπέρασμα: Αν θέλει η Υπουργός, μπορεί μια χαρά να προλάβει τις εκλογές, Εξαιρώ πάντα την αναστάτωση που θα προκύψει στα σχολεία. Όμως στην ΔΔΕ θα είμαστε στην αρχή του Β' Τετράμηνου και στην ΠΔΕ θα είμαστε σχεδόν στην λήξη του Β' Τριμήνου.)

 
Notis
04 Δεκ 2022 10:20

Ο Δ./ντης του σχολείου είναι ότι ο δόκιμος στο στρατό. Οι άρρενες καταλαβαίνουν περισσότερο τι εννοώ. Κανει τα παντα και έχει όλες τις ευθύνες πάνω του. Το θέμα είναι να μην γίνει η στραβή γιατί τότε είναι γνωστό ποιος θα την πληρώσει.

Ένας πρώην Δ/ντης.
Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε...

 
Κάποιος
04 Δεκ 2022 09:48

Μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθούν από τις Διευθύνσεις οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Προθεσμία για αιτήσεις μέχρι 31/12 ή κάπου εκεί.

 
alastor
04 Δεκ 2022 01:52

@The Sting
Σωστά τα λες, αλλά πολλοί δεν εννοούν να βάλουν μυαλό....

Άλλος λέει έχει σίγουρες πληροφορίες από διαρροές(!!) ότι...θα βγει η προκήρυξη την Τετάρτη... ποια προκήρυξη και από ποιόν θα βγει άραγε;

Άλλος κατεβάζει από το μυαλό του χρονοδιάγραμμα και αποφαίνεται ότι ...προλαβαίνουν μέχρι τέλος Φλεβάρη να εκλεγούν οι ΔΣΜ...

Θα φτάσω να πω στο τέλος ότι καλά κάνει και μας εμπαίζει η υπουργός, αφού έχει καταλάβει ότι τον τρώμε το σανό με το φτυάρι....

 
Σπυρίδων Αττικη
03 Δεκ 2022 22:36

Ποιο 2024 ρε παιδιά????? Μερικοί εδώ λέτε ό,τι να ναι. Χειρότεροι κι από αυτούς που μας κυβερνάνε...έλεος

 
Τζον
03 Δεκ 2022 22:33

Το βασικό δεν αναφέρεται:
Από πόσα έτη προϋπηρεσίας και πάνω καταθέτει κάποιος τα χαρτιά του;;;; 12;;;

 
@niki
03 Δεκ 2022 21:14

Τελική η κ. Κ... δεν έχει τον Θεό της. Κοροϊδεύει κάθε μέρα την εκπαιδευτική κοινότητα, Νομίζει ότι απευθύνεται σε ηλίθιους. Δεν υπα΄ρχει κάποιος από την παράταξη της Ν.Δ. να τη συγκρατήσει. Δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο ζημιά κάνει. Ντροπή ... ολοκληρώθηκε η θητεία της κυβέρνησης και εκείνη εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθεί να κάνει κρίσεις.

 
@Ανησυχη εκπαιδευτικος
03 Δεκ 2022 20:03

Το ΦΕΚ βγήκε σήμερα 3/12...

 
Συνάδελφος
03 Δεκ 2022 19:42

Υπάρχουν απορίες και κενά στο ΦΕΚ
1,Αν γίνει η προκήρυξη σε δυο μήνες από την ισχύ του ΦΕΚ θα παγώσουν οι διαδικασίες λόγω εκλογών.
2Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μια διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή θα είναι της οργανικής του η οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση :
3 Η γνώση ξ΄ένης γλώσσας συγκεκριμένου επιπέδου θα είναι προαπαιτούμενο για να γίνει δεκτή η αίτηση του υποψηφίου:

 
the Sting
03 Δεκ 2022 17:47

Ξαναστέλνω την από 13 Νοε 2022 15:39
(Ν. Κεραμέως: Νέους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών εφόσον ο Ελληνικός λαός τιμήσει εκ νέου την Κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη)
τοποθέτησή μου επί του θέματος, που φαντάζει ακόμα πιο επίκαιρη από ποτέ και..."φωνάζει" ότι η ανάληψη καθηκόντων από τους καινούριους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων θα γίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι του 2024!!!
Και εδώ ταιριάζει "γάντι" η...διαφήμιση: ΦΕΕΕΤΑΑ!!!

the Sting 13 Νοε 2022 15:39
"...Όσον αφορά τις περιβόητες...κρίσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων: Γιατί δεν κάνετε την Προκήρυξη για την επιλογή των νέων Διευθυντών Σχολείων που, σημειωτέον, θα δινόταν στη δημοσιότητα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα λεγόμενα του esos?
Να "έτρεχε" η διαδικασία, να ολοκληρωνόταν και, οι νέοι διευθυντές, αφού το θέλετε έτσι και για να μη διασαλευτεί η ομαλή ΄λειτουργία του σχολείου, να αναλάμβαναν υπηρεσία και τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου του 2023!!! ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ.
Το έχω πει από πέρυσι, το 2021: Όσοι ασκούν χρέη Διευθυντού, θα αλλάξουν, ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, και κείνο, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΝ, το καλοκαίρι του 2024,και μη σας φαίνεται υπερβολικό. Βάλτε τα κάτω, σκεφτείτε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ,και...θα το διαπιστώσετε."
A...retired person.

 
@Υποψήφιους διευθυντές
03 Δεκ 2022 13:27

Οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι αφορούν το πλαίσιο και εκδίδονται πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν έχουν καμιά δουλειά να αναφέρουν χρονοδιαγράμματα ή κάτι άλλο.
Επίσης, ΠΡΟΦΑΝΩΣ και τις προκήρυξεις θα τις εκδώσουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Πάντα έτσι γινόταν και πάντα έτσι θα γίνεται.
Κατά τ' άλλα κάποιοι βιάζονται να γίνουν και διευθυντές. Ούτε τα βασικά ρε παιδιά δεν κατέχετε από διοίκηση...

 
Δάσκαλος
03 Δεκ 2022 13:23

Εντάξει ...
η " διαδικασία" ξεκινάει τόσο, όσο είχε ξεκινήσει και πριν από δυόμισι χρόνια (κι όμως αγαπητοί συναγωνιστές, έχει περάσει τόσο διάστημα και ακόμα στο ξεκίνημα είμαστε!).
Αιτήσεις δεν θα κάνει κανείς ακόμα διότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει και ούτε πρόκειται να ανοίξει το "προσεχές" διάστημα.
Προφανώς πάμε σε νέα παράταση δύο μηνών.
Το τι θα ακολουθήσει μετά είναι προβλέψιμο...

 
Α.Μ.
03 Δεκ 2022 12:37

Πολύ καλά κάνουν και καθυστερούν τώρα τις κρίσεις Δ/ντών Σχολικών μονάδων. Το καλοκαίρι πρέπει να γίνουν. Όποιος κουράστηκε, μπορούσε να παραιτηθεί. Και τι έγινε, αν πάνε παραπίσω; Θα χυθεί το γάλα; Όλα τα προβλήματα, στην δύσκολη καθημερινότητά μας, αυτό το διάστημα, θα τα λύσουν οι κρίσεις Δ/ντών; Μια χαρά, δούλεψαν τόσα παιδιά με προσόντα, φέτος. Το Υπουργείο Παιδείας, παρά τα λάθη του, εργάζεται σκληρά, ώστε να λαμβάνει χρήματα από την Ε.Ε. και να μην έχουμε στρατιές ανέργων εκπαιδευτικών.

 
@ ΑΝΗΣΥΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
03 Δεκ 2022 11:45

Δε θα πάει μακριά η βαλίτσα ὸπως λες. Έχουν «διαρρεύσει» συγκεκριμένες ημερομηνίες .Η προκήρυξη θα βγει την επόμενη Τεταρτη ,η πλατφόρμα ανοίγει την Πέμπτη και αφήνουν ένα 20ημερο για κατάθεση δικαιολογητικών δλδ μέχρι 27/12. Αυτά είναι τα σίγουρα , για τα παραπέρα δεν έχω ενημέρωση.

 
ΓΙΑΧΑΜΠΙΜΠΙ
03 Δεκ 2022 11:17

Ξεκινά;;;
Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλήνη...
Με τα πόδια να ξεκίνησε... τόσα χρόνια (από το 2020) θα είχε φτάσει στις Δ/νσεις Εκπ/σης...
Εχουμε εγκλωβιστεί... θέλουμε να φύγουμε και δε μας αφήνετε. Δεν κάνετε δεκτές τις παραιτήσεις... εδώ στην Αττική...

 
ιων
03 Δεκ 2022 11:12

Πιο γενικό και αόριστο... πεθαίνεις...

 
ΦΩΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ
03 Δεκ 2022 11:11

Αντε να δούμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επισήμως...
Ερχονται εκλογές . Το μαύρο όλο δικό σας. Μας εμπαίζετε. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς...

 
Zωή Φ.
03 Δεκ 2022 11:10

Περιμένουμε από τους υπερμαχους του καλυτερότερου νόμου να μας εξηγήσει τι σημαίνει η ΥΑ ...Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία κ.λπ...

 
Κ.Α.
03 Δεκ 2022 10:52

@ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ03 Δεκ 2022 08:53
Ναι λοιπόν. Είναι δίκαιο να μην μπορείς να γίνεις διευθυντής Πειραματικού. Δοκιμάζεις όλες τις θέσεις ευθύνης; Ή θεωρείς ότι δεν υπήρξαν άλλου είδους αποκλεισμοί εκ των διατάξεων του παρόντος και άλλων προηγούμενων νόμων για διάφορους; Παίξε το παιχνίδι με τους όρους του. Ή γύρνα στην τάξη...αν αντέχεις....

 
@Φανης 02 Δεκ 2022 17:18
03 Δεκ 2022 10:44

Ναι ναι είναι "φανταστική" σας λέω....

 
Ε, καλά!
03 Δεκ 2022 10:29

Εδώ δεν έχουν συγκροτηθεί όλα τα συμβούλια. Γι' αυτό δίνει και περιθώριο 2 μηνών στις Δ/νσεις. Αλλά αν υποθέσουμε ότι εκεί κατά τα μέσα Ιανουαρίου ΟΛΕΣ οι Δ/νσεις θα έχουν βγάλει προκηρύξεις, τότε να δούμε πόοοοοοοτε θα τελειώσει η διαδικασία αφού από ότι φαίνεται θα προκηρυχθούν εκλογές και... Και τότε η διαδικασία σταματά και ξαναξεκινά με την νέα κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία... ...αλλά τότε τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Διαβουλεύσεις, μοιρασιές υπουργείων, "νέες ιδέες" και πάει λέγοντας! Κι αυτό μετά τις δεύτερες εκλογές. Εκτός και αν ο Κούλης το τραβήξει μέχρι τον Ιούνιο οπότε θα προκηρύξει εκλογές μέσα στον Μάιο. Όμως κι έτσι να είναι. Οι διαδικασίες για τους Δ/ντες προβλέπονται να είναι μακροχρόνιες (μπορεί να φτάσουν εκεί μέχρι τα μέσα Μαΐου) οπότε έρχεται το όποιο υπουργείο και λέει στους νέους επιλεχθέντες να αναλάβουν το καλοκαίρι (ίσως και το πιο βολικό για την εκπαίδευση, αλλά και το πιο σωστό!). Όμως με αυτούς στο υπουργείο ποτέ δεν ξέρεις αν και η νέα χρονιά ξεκινήσει με τους νυν διευθυντές! Εδώ περίμενε να κάνει κρίσεις διευθυντών στο τέλος της κυβερνητικής τετραετίας! Και Συμβούλων! Για περιφερειακούς δεν συζητάμε!

 
Πλατάρος Γιάννης
03 Δεκ 2022 09:58

@ για την 12-μηνη προϋπηρεσια σε Πειραματικά.

Αυτή η Προϋπηρεσία είναι "δίκαιη" για όσους "έβαλαν πλάτη" να ιδρυθούν πρότυπα και Πειραματικά, αλλά είναι "φωτογραφική". Παραβιάζεται ευθέως η ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων στα Πειραματικά. Αποκλείονται ικανότατο υποψήφιοι, διότι επειδή ήταν ικανότατοι, ήταν διευθυντές ήδη, σε.... άλλο σχολείο!
Αυτοι οι άνθρωποι, για να διεκδικούσαν θέση σε πειραματικό, έπρεπε να παραιτηθούν επί τουτω, πράγμα όμως που νομικά, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και το ξέρουν όλοι!
Αρα:
Η αρχή του κράτους δικαίου, λέει,, ότι πρέπει να ψηφιστεί τροπολογία, που να λέει το αυτονόητα δικαιο για την διεκδίκηση της θέσης διευθυντή σε πειραματικο: ".... είτε έχουν 12μηνη προϋπηρεσια, είτε ήταν διευθυντές σε Σχολική μονάδα μετά το 2017-18, είτε ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης, στο ίδιο διάστημα, μέχρι τουλάχιστον το 2021"
Το παραπάνω υπακούει στην ιδεολογική αρχή της αριστείας και πρέπει να γίνεται απολύτως από την νυν κυβέρνηση. Πρέπει δηλαδή να τοποθετηθούν οι καλύτεροι προς όφελος του θεσμού προτύπων - πειραματικων...

 
ΝΟ
03 Δεκ 2022 09:54

@ανησυχη εκπαιδευτικός
2024!!! υπερβολές
Ο χρόνος που χρειάζεται για την υποβολή των αιτήσεων, θα τρέχει και για την συγκρότηση των συμβουλίων.
Αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Φλεβάρη, προλαβαινουν

 
ΑΝΗΣΥΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
03 Δεκ 2022 09:00

Αν δεν βγουν οι προκηρύξεις, η διαδικασία ΔΕΝ μπορεί να αρχίσει. Οι προκηρύξεις θα βγουν μόλις και η τελευταία διεύθυνση συγκροτήσει συμβούλια επιλογής. Με λίγα λόγια, θα πάει μακριά η βαλίτσα....Τόσο μακριά που θα σταματήσει λόγω εκλογών. Τι δεν καταλαβαίνετε;;;; Κοινή λογική είναι....νέους διευθυντές θα δούμε τον Σεπτέμβριο του 2024. Κρατήστε την ημερομηνία...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.