Διευθυντές Σχολείων: Την Τετάρτη οι Προκηρύξεις- Μέχρι 28 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Διαδικτυακή συνάντηση αύριο με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

05/12/2022

Άκουσε το άρθρο

Σε διαδικτυακή συνάντηση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την αύριο Τρίτη  με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,σύμφωνα με πληροφορίες του esos, ο Γενικός  Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτσης, παρουσία της υπουργού Ν. Κεραμέως, θα ανακοινώσει:

Α. Την έκδοση των Προκηρύξεων επιλογής όλων των Διευθυντών Σχολείων της χώρας, ενιαία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.

Β. Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  θα ανοίξει η πλατφόρμα για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών,

Γ. Η πλατφόρμα    θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 28-12-2022.

  •     Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα
  •     Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 όπως ισχύει, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

1. Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

3. Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους .

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,
β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ακολούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις κάθε είδους στους υποψήφιους.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,
γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου: δέκα (10) μονάδες.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία.

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής δίνει υποχρεωτικά ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδεχομένως υφισταμένων βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας. Στα πρακτικά αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, καθώς και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.

Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά, ίσο αριθμό μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

3. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους, που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα . 

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4823/2021.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους οι επικουρικοί πίνακες

4. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, όπως ισχύει. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης.

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν.4823/2021.

3. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (51)

@niki
|

Όσοι διευθυντές και εκπαιδευτικοί ανήρτησουν τα κείμενα της ΔΟΕ σχετικάμε την αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα; Θυμίζω ότι η ηγεσάι του ΥΠΑΙΘ είχε δηλώσει ότι όσοι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί ανεβάσουν τα κείμενα της ΔΟΕ δεν θ αέχουν δικαίωμα να θλέσουν υποψηφιότητα ! Τι έχουν να πουν για το θέμα αυτό οι αρμόδιοι;

@ Έρη
|

όποιους νομίζεις εσύ ότι έχουν τις γνώσεις να σε βοηθήσουν .Αυτούς εννοώ.
Bye!

Έρη
|

@ @Nantia
Όταν λες "σημαντική βοήθεια από κατάλληλους ανθρώπους" ποιους εννοείς? Να πάμε να βρούμε κι εμείς τέτοιους.

Nantia
|

Ωραία, βγάλαμε μια άκρη νομίζω.θα διαβάσουμε λοιπόν για σχεδιασμό έργου διευθυντή και αυτό αξιολόγηση και οτιδήποτε σχετικό με αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Ας αρχίσουμε το "ψάξιμο" λοιπόν γιατί η συνέντευξη όπως φαίνεται δε θα αργήσει!

@ Nantia
|

κάνεις λάθος και γράφεις ο,τι σου κατέβει. Ο Γιάννης Πλατάρος δεν μου είπε για μελέτη περίπτωσης .Θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμό έργου ανέφερε. ( δεν είχα ιδέα τι είναι αυτά αλλά με σημαντική βοήθεια από κατάλληλους ανθρώπους και με πολύ «σερφάρισμα» τα κατανόησα μια χαρά)

@Δήμητρα
|

Αναμένουμε νέα τροποποιητική Υ.Α.. Σίγουρα κα΄τι θα ξέχασαν να συμπληρώσουν, ως συνήθως.

Αριστείδης
|

Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε...

@Nantia
|

Συμφωνώ...όλοι μουγκοι και εξαφανισμένο περί συνέντευξης...
Τα πάντα δηλ είναι στην ύλη?¿? Για οτιδήποτε μπορεί να ερωτηθουμε ??? Δεν έδωσε ο Κοπτσης κάποια κατεύθυνση σήμερα????? Η κάθε Διεύθυνση ΠΕ θα ρωτήσει τα δικά της ????

Nantia
|

Το θέμα με τη συνέντευξη θέλω να το δούμε λίγο ( αν και είναι νωρίς ακόμα).
Το καλοκαίρι μια συνάδελφος εδώ ρώτησε το περίφημο ( και με το γνωστό πάντα "αθώο ύφος της) "τι θα ρωτήσουν στη συνέντευξη μια υποψήφια διευθύντρια δημοτικού;
Και εσείς κύριε Πλατάρο της απαντήσατε και γράψατε για μελέτη περίπτωσης .Δεν αναφέρατε αξιολόγηση. Από το καλοκαίρι δηλαδή τι μεσολάβησε και μας λέτε τώρα μόνο για την αξιολόγηση ως θέμα στη συνέντευξη.; Στην προκήρυξη δε λέει ξεκάθαρα πράγματα. Είναι πολύ γενικά. Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι σίγουρα μια πολύ καλή ευκαιρία να προετοιμαστούμε αρκεί να ξέρουμε πάνω σε ΤΙ;;;;
Και τώρα θα τα ακούσετε όλοι εσείς που όταν η ίδια συνάδελφος ξαναζητούσε βοήθεια σε άλλη χρονική στιγμή γιατί είχε άγχος, όπως έλεγε ξεφυτρώνατε από δεξιά κι αριστερά προσφέροντας απλόχερα τη βοήθεια σας. Που είστε τώρα που το θέμα της συνέντευξης απασχολεί τόσους εδώ μέσα; Έεεεε;;;; Τι έγινε;
Όποιος ξέρει κι έχει "αξιόπιστες πηγές" καλό είναι να βοηθήσει τους υπόλοιπους.

Ntinos
|

Τα erasmus θέλουν μετάφραση..Βρε τι τραβάμε Χριστουγεννιάτικα να τρέχουμε για ΠΥΜ και πλατφόρμες ! ! ! λογική εκεί στι=ο ΥΠΑΙΘ υπάρχει ; ; ; ;

Pole
|

@ @ Vael
Καλά ,δεν πειράζει ,δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για διευθυντές. Προσπάθησε όμως εσύ να μάθεις από την "πηγή"και πες μας.

σε ένα λεπτό
|

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δεν βγαίνει ούτε σε ένα λεπτό, ούτε σε μια ώρα, σε πολλές περιπτώσεις. Μόνο φωτοτυπίες β΄γαζουν σε ένα λεπτό.

Πλατάρος Γιάννης
|

@ΝΟ
Η ίδια η πλατφόρμα θα περιέχει οδηγίες.
Ενα δισέλιδο ecsel με ένα συμμάζεμα στην μοριοδοτηση που υπαρ ει θα είναι πολύ χρήσιμο.
Μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις την "υπερσυμπιεση αρχειων. Pdf"

@Vael
|

Ο @ κάποιος απάντησε στην ερώτηση σου «ποιος σε ενημέρωσε;». Δε θα έλεγα ποτέ αηδίες για ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί τόσους εδώ μέσα.
Σχετικά με τη συνέντευξη, αυτό που ξέρω από τη ίδια «πηγή» είναι ότι οι ερωτήσεις θα είναι γύρω από την αξιολόγηση και οχι μόνο.
Λεπτομέρειες δεν έμαθα ( ακόμα).
Σχετικά με την υποψηφιότητά μου, ακόμα το σκέφτομαι γιατί δε διαθέτω «γερό στομάχι» προσόν απαραίτητο πλέον με αυτούς που έχουμε μπλέξει …..
καλή τύχη αγαπητή/ε Vael

@I am watching you
|

Αναφερόμουν σ άλλο άρθρο με την ίδια ώρα και ημερομηνία. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Πες μας τώρα και κάνα θέμα συνέντευξης αν όντως γνωρίζεις. Έχει δίκιο ο vael

@Ι am watching you
|

Εσύ παριστάνεις εμένα...
Σ εμένα αναφερόταν το μήνυμα. Δες τι ώρα και μέρα λέει...
Αλλά όσο άστοχα σχολιαζες στο άρθρο που αναφέρεται ο vael, άλλο τόσο και τώρα.

I’m watching you
|

Προς @vael 05 Δεκ 16:03
Καλα θα κάνεις να μην απαντάς παριστάνοντας εμένα. Είναι «ανήθικο».

Σε ένα λεπτό
|

Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Πιστοποιητικό στο οποιο πρεπει να καταγραφούν όλα τα σχολεία που υπηρετησε κάποιος και τα χρονικά διαστήματα, πρεπει να γίνει υπολογισμός διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής σε θεση ευθυνης και διοικητικη σε θεση απόσπασης, που πρεπει να ξεχωρίσεις ποιες θεσεις ευθυνης μοριοδοτούνται και ποιες όχι, που πρεπει να καταγραφεί η θητεία σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ή αν ήταν αναπληρωματικά μέλη σε πόσες συνεδριάσεις συμμετείχαν , ναι βρε τσακ μπαμ το βγαζουνε. Ρε φίλε σίγουρα ησουν σε διευθυνση εκπαιδευσης; Μήπως εβγαζες βεβαιωσεις από το myschool; Να δω τη μοριοδοτηση που πρεπει να βγαλουν τα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ και όχι οι διοικητικοι υπάλληλοι σε πόσα τσακ μπαμ θα τη βγαλουν...

@Εμμανουέλα Ρέθυμνο
|

Μπορείς να βάλεις,για οποιοδήποτε σχολείο θες εντός της περιφερειας/ διεύθυνσης που ανήκουν τα σχολεία. Αυτό που λες εσύ, ισχύει μόνο για τους υπ/ ντες,ότι δηλαδή έχουν δικαίωμα να βάλουν ΜΟΝΟ για το σχολείο στο οποίο έχουν οργανική.

@vael
|

Πολλοί το γνώριζαν. Σιγά το πράγμα

ΝΟ
|

@Εμμανουελα

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Αλίκη
|

Καλά Χριστούγεννα και ... Καλό Πάσχα! Άμα ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν τις εκλογές, τηλεφωνήστε μου! Μην τρώτε σανό! Έβγαλε τώρα την Υ.Α. για να πει ότι θα ολοκληρωθούν όλα πριν τη θητεία της, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις θα την προλάβουν... Και τότε θα βγει να λέει ότι: "Εγώ ολοκλήρωσα τις διαδικασίες..., αλλά ο Τσίπρας κι ο Ανδρουλάκης φταίνε, γιατί ζήτησαν πρόωρες εκλογές..." Ξυπνάτε ορέ ..!!!!

Κ.Α.
|

@ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΕΘΥΜΝΟ, 05 Δεκ 2022 19:24
Έλεος συναδέλφισσα. Προφανώς σου ήρθε τώρα μια ιδέα να κάνεις αίτηση για διευθύντρια; Τόση άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Άφησε το καλύτερα.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
|

οι υποψήφιοι διευθυντές κάνουν αίτηση μόνο για το σχολείο στο οποίο έχουν οργανική θέση ή και για αλλα σχολεὶα; Μπορεί να μου πει κάποιος που γνωρίζει;

Δάσκαλος
|

Το κράξιμο έπιασε τόπο.
Καλά κάνει το υπουργείο ... όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο.
Οι διευθύνσεις θα τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα χωρίς δεύτερη συζήτηση.

μαρια
|

οταν λεει η Μαρίνα επικυρώσεις τι εννοεί? Από ότι ξέρω τις ξένες γλώσσες. Χρειάζεται κάτι άλλο να επικυρώσουμε?

ΝΟ
|

κύριε Πλαταρε, εγώ περιμένω από εσάς, εάν κι εφόσον είναι εφικτό, οδηγίες για την πλατφόρμα, το τι, πως και που. Παράδειγμα: Είχα διαβάσει οδηγίες, ότι η ανάρτηση ενός άρθρου, απαιτεί εξώφυλλο, ISSN και ολόκληρο το αρθρο. Συνέδρια, ΙSSN και 1η σελίδα του άρθρου. Ισχύει? Αφού το ΥΠΑΙΘ, δεν φαίνεται να στέλνει εφαρμοστικη, ας ζητήσουμε τα φώτα σας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

@ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
|

Μάλλον δεν έχετε καμία σχέση με διοίκηση. Δεν έχετε βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη θέση. Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών είναι απλώς ένα χαρτί που βγαίνει σε δευτερόλεπτα . Αν 2-3 υπάλληλοι ασχοληθούν, το βγάζουν σε μια μέρα...

@Απαράδεκτο
|

Δίνει 20 μέρες για κατάθεση (8 μέρες 28). Οι υπηρεσιακες μεταβολές είναι ένα χαρτί. . . Για τον καθένα. Βγαίνει αμέσως, μπαμ μπαμ. Μη δημιουργείτε εντυπώσεις. 10 έτη σε Δ/ νση ΠΕ ήμουν... όλα γίνονται. Αρκεί να υπάρχει βούληση. Και σε μια βδομάδα γίνονται όλα αν το θελήσουν, πιστέψτε με .Με την προϋπόθεση ότι θα " δοθεί εντολή άνωθεν " για κάτι τέτοιο.

Στέλλα ουαου
|

Δεν το πιστεύω!!!!!!! Σταυρολοπιεμαι!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ